Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Pitomača

  Kontakt podaci
  Općina Pitomača
  Ljudevita Gaja 26/1, 33405 Pitomača
  OIB: 80888897427
  033 782 840
   opcina@pitomaca.hr

Poštovani građani,


predstavljam Vam Proračun za građane za 2020. godinu, u kojemu je prikazano na koji način Općina Pitomača prikuplja i investira sredstva. Vođeni našim načelima i misijom u kojoj želimo kroz transparentno i učinkovito upravljanje javnim sredstvima i provođenje razvojnih projekata, osigurati građanima Općine Pitomača bolje životne uvjete u našoj sredini, odlučili smo i na ovaj način približiti Vam naš rad. Brošura se nalazi na internet stranici www.proracun.hr te na općinskoj službenoj stranici www.pitomaca.hr, a kroz istu prikazati ćemo Vam koji su općinski projekti planirani u ovoj proračunskoj godini, a od važnosti su za razvoj naše Općine Pitomača. 


Najveći dio sredstava kao i do sada izdvajamo za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture, (nerazvrstane ceste, javna rasvjeta, javne površine, groblja…). Očekujemo početak projekta izgradnje kanalizacijske mreže na najvećem dijelu općine (Aglomeracija Pitomača), najvećeg općinskog projekta u povijesti, ulažemo u razvoj poljoprivrede i gospodarstva kroz različite i sve brojnije oblike poticanja razvoja, a planiramo i proširenje postojeće poduzetničke zone.


Veliki projekti koji su u planu jest izgradnja Društvenog doma i vatrogasnog doma u Starogradačkom Marofu za koji .je odobreno stopostotno financiranje iz EU fondova. 

U planu je izgradnja i uređenje poučno-edukativne pješačke stazu „Banov brod“. U sklopu staze lokalno stanovništvo, posjetitelji učenici i svi ostali zainteresirani će moći odraditi rekreativni trening ili naučiti nešto novo uz pomoć edukativnih ploča.

Nastavljamo s izgradnjom Centra za posjetitelje Križnica koji bi trebao obuhvatiti obnovu stare zgrade karaule, izgradnju pješačkih i biciklističkih staza, uređenje okoliša, ali i predstaviti floru i faunu Križnice na nov i moderan način, kao i projektom uređenja Društvenog doma u Pitomači, koji je ušao u posljednju fazu planiranog unutrašnjeg uređenja.


Zahvaljujući sredstvima Europske unije iz programa Interreg Prekogranične suradnje Mađarska– Hrvatska, u okviru projekta „Preradović & Csokonai“, Općina Pitomača je renovirala i adaptirala rodnu kuću Petra Preradovića u Grabrovnici koja se uredila kao suvremeni interpretacijski centar. U njoj se organiziraju glazbene i pjesničke večeri te mnogi drugi kulturni sadržaji, a sada je u planu uređenje okućnice rodne kuće Petra Preradovića u Grabrovnici – Petrov vrt.


Projektom Zeleno srce Podravine želimo podići svijest građana o tome koliko je važno odvajati otpad, zašto ga je potrebno smanjiti i koji utjecaj on ostavlja na okoliš, a izgrađeno reciklažno dvorište općine Pitomača u Kladarama tome će pridonijeti u velikoj mjeri. U izradi je i dokumentacija za sanaciju i zatvaranje odlagališta komunalnog otpada Klisa, a sve u cilju što kvalitetnijeg očuvanja okoliša.


Obrazovanje djece i mladih je najsigurnije i najisplativije ulaganje u našu budućnosti, s toga smo dio sredstava izdvojili smo za stipendiranje studenata, sufinanciranje rada osnovne i srednje škole, Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici te Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica. Učenicima srednjih škola sufinanciramo cijenu prijevoza, kao i udžbenika. 


Roditeljima novorođene djece dodjeljujemo jednokratne novčane pomoći i sufinanciramo boravak djece u dječjim vrtićima. Nastavljamo s provedbom projekta Igraonica sreće, kojim smo produljili trajanje radnog vremena Dječjeg vrtića Potočnica, te uveli pet novih programa i aktivnosti za djecu od 3 do 7 godina. Za mlade smo obitelji pripremili mogućnost sufinanciranja kupnje građevinskog zemljišta odnosno kupnje ili  izgradnje stambenog prostora.


Stanovnicima slabijeg imovinskog stanja osigurali smo jednokratne novčane pomoći i pomoći za pokriće troškova stanovanja. Nastavljamo i s projektom Vrijedne ruke pomoći kako bismo pružili skrb za tridesetak naših starijih žitelja kojima je pomoć najpotrebnija.


Na području naše općine djeluju brojne sportske, kulturne i druge udruge koje oplemenjuju naš život i omogućavaju pojedincima da prepoznaju i usavrše svoje talente. Zato zaslužuju našu financijsku pomoć, ali i ohrabrenje i poticaj za dalji rad, kao i pomoć u realizaciji manifestacija koje održavaju.


Dragi stanovnici, izdvojili smo dio projekata koji su u planu. Ukoliko smatrate da nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam isto predložite. 

Vaše prijedloge, sugestije i komentare možete dostavljati u Općinu Pitomača, kako bi smo ih razmotrili i eventualno uvrstili u općinski proračun za 2020. godinu.


Vaš načelnik!


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Pitomača za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka i za slijedeće dvije godine. 


Proračun sadržava:


 1. Opći dio koji sačinjavaju račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi 

prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi) te račun zaduživanja/financiranja koji se koristi u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja. 

Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:

 1. Poseban dio proračuna sačinjava plan rashoda i izdataka raspoređen po 

organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


 1. Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj 

imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač, a čije je financiranje većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Proračunski korisnici Općine Pitomača su: Dječji vrtić Potočnica, Knjižnica i čitaonica Pitomača i Centar za kulturu Drago Britvić.


Zakoni i sankcije:

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a Općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, Općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.
Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos Iznos € U %
Prihodi poslovanja 43.341.000,00 kn 5.752.339,24 € 99,52 %
> Prihodi od poreza 16.667.000,00 kn 2.212.091,05 € 38,27 %
> Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 19.827.000,00 kn 2.631.495,12 € 45,53 %
> Prihodi od imovine 3.234.000,00 kn 429.225,56 € 7,43 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 3.146.000,00 kn 417.545,96 € 7,22 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 467.000,00 kn 61.981,55 € 1,07 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 210.000,00 kn 27.871,79 € 0,48 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 25.000,00 kn 3.318,07 € 0,06 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 185.000,00 kn 24.553,72 € 0,42 %
UKUPNO 43.551.000,00 kn 5.780.211,03 €
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

OPIS PRIHODA


Ukupan proračun, odnosno ukupni prihodi i primici, kao i rashodi i izdaci, Općine Pitomača za 2020. godinu, planirani su u iznosu od 43.551.000,00 kuna


PRIHODI I PRIMICI


Prihodi poslovanja Općine Pitomača za 2020. godinu planirani su u iznosu od 43.341.000,00 kuna, a čine ih prihodi od poreza planirani u iznosu od 16.667.000,00 kuna, od čega na porez i prirez na dohodak otpada najviše, 16.000.000,00 kuna, porez na imovinu 505.000,00 kuna (porez na kuće za odmor, porez na nekretnine), a porez na robu i usluge 162.000,00 kuna (porez na potrošnju). Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u iznosu od 19.827.000,00 kuna (Europski fond za regionalni razvoj, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo turizma, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ministarstvo gospodarstva poduzetništva i obrta, Ministarstvo hrvatskih branitelja, Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Ministarstvo zaštite okoliša, Hrvatska turistička zajednica, Hrvatski zavod za zapošljavanje…), prihodi od imovine u iznosu od 3.234.000,00 kuna (prihodi od kamata, naknada za eksploataciju mineralnih sirovina, prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta, naknada za koncesije, naknada za pravo puta, spomenička renta…), prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 3.146.000,00 kuna (upravne i administrativne pristojbe, biljezi, naknada za nezakonito izgrađene građevine, doprinos za šume, komunalni doprinos i komunalna naknada), prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 467.000,00 kuna, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 210.000,00 kuna (prihodi od prodaje neproizvedene imovine - prodaja zemljišta te prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine - prodaja građevinskih objekata i otplata stanova).
Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos Iznos € U %
Rashodi poslovanja 25.751.000,00 kn 3.417.745,04 € 59,13 %
> Rashodi za zaposlene 6.833.000,00 kn 906.894,95 € 15,69 %
> Materijalni rashodi 8.457.000,00 kn 1.122.436,79 € 19,42 %
> Financijski rashodi 41.000,00 kn 5.441,64 € 0,09 %
> Subvencije 615.000,00 kn 81.624,53 € 1,41 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 3.259.000,00 kn 432.543,63 € 7,48 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 2.245.000,00 kn 297.962,70 € 5,15 %
> Ostali rashodi 4.301.000,00 kn 570.840,80 € 9,88 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 17.660.000,00 kn 2.343.884,80 € 40,55 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 110.000,00 kn 14.599,51 € 0,25 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.451.000,00 kn 1.387.086,07 € 24,00 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 7.099.000,00 kn 942.199,22 € 16,30 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 140.000,00 kn 18.581,19 € 0,32 %
> Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 140.000,00 kn 18.581,19 € 0,32 %
UKUPNO 43.551.000,00 kn 5.780.211,03 €
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

OPIS RASHODA


RASHODI I IZDACI


RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE 


Program 1001 Mjere i aktivnosti iz djelokruga rada Općinskog vijeća planirane u iznosu od 585.500,00 kuna.

Rashodi vezani uz aktivnosti Općinskog vijeća planirani su u iznosu od 585.500,00 kuna i to za troškove reprezentacije i protokola te naknade članovima predstavničkog tijela. Za donacije političkim strankama zastupljenim u Općinskom vijeću planirana je 61.000,00 kuna, što će biti podijeljeno sukladno njihovoj zastupljenosti u istome.
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL


Program 1003 Mjere i aktivnosti iz djelokruga rada Jedinstvenog upravnog odjela planirane u iznosu od 13.719.500,00 kuna.


Za javnu upravu i administraciju planirano je 4.231.000,00 kuna za rashode za zaposlene (bruto plaće, doprinosi, ostali rashodi za zaposlene, dnevnice, naknade za prijevoz, seminari, savjetovanja, uredski materijal, sredstva za čišćenje i održavanje, sitni inventar, telefon, poštarina, tisak, promidžbeni materijali, fotografija, usluge registracije, ugovori o djelu, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, usluge banaka, platnog prometa, Porezne uprave, za literaturu, usluge odvjetnika i pravnog savjetnika, računalne usluge, grafičke i tiskarske usluge, premije osiguranja imovine i osoba, za kazne, penale i naknade štete, elektronske medije, geodetsko-katastarske usluge, ostale intelektualne usluge i rashode protokola - vijenci, cvijeće, svijeće…). 

Za održavanje opreme i zgrada za redovno korištenje planirano je 529.000,00 kuna (električna energija, plin, gorivo, tekuće održavanje opreme i prijevoznih sredstava, komunalne usluge, pričuva), a za nabavu dugotrajne imovine (osobni automobil, računalna i ostala oprema) 300.000,00 kuna. 

Za otplatu kredita i kamate Slatinskoj banci d.d. planirano je 145.000,00 kuna za kredit podignut za izgradnju Srednje škole Stjepana Sulimanca u Pitomači.

Za zapošljavanje kroz neku od mjera koje se provode u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje u proračunu je planirano 22.000,00 kuna, dok je za drugu (javni radovi) koja se također provodi u istoj suradnji, planirano 510.000,00 kuna.
Za troškove rada mjesnih odbora po naseljima planirano je 353.000,00 kuna za rashode goriva, električne energije, plina, tekuće održavanje opreme i prijevoznih sredstava, komunalne usluge i legalizacija objekata.

Općina iz proračuna osigurava i dio sredstva za održavanje skele i skelskog pristana, vrši refundaciju plaće tri skelara, za što je planirano 320.000,00 kuna, a za financiranje vodnog gospodarstva kroz naknadu za uređenje voda 20.000,00 kuna. 
Za aktivnosti općinskog Savjet mladih planirano je 9.500,00 kuna.

Na poziciji vezanoj uz građevinske objekte planirano je 2.550.000,00 kuna za kapitalne općinske projekte, za izradu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Pitomača iznos od 50.000,00 kuna, a za izgradnju Društvenog doma u Starogradačkom Marofu 4.680.000,00 kuna. U sklopu planiranog doma nalaziti će se vatrogasni dom i kulturni centar.


Program 1004 Program organizacije i provođenja zaštite i spašavanja planiran u  iznosu od 462.000,00 kuna.


Vatrogasna zajednica općine Pitomača krovna je organizacija općinskog vatrogastva, koje po svojoj dugogodišnjoj tradiciji i organiziranosti služi na ponos cijeloj općini Pitomača. Za financiranje rada Vatrogasne zajednice planirano je 450.000,00 kuna, za financiranje rada civilne zaštite 5.000,00 kuna, a gorske službe spašavanja 7.000,00 kuna.
Program 1005 Program poticanja razvoja gospodarstva planiran u iznosu od 1.870.000,00 kuna.


Gospodarstvo je najznačajnija grana svake, pa tako i Općine Pitomača. U granicama svojih mogućnosti općina kontinuirano radi na stvaranju uvjeta za jačanje iste. Kao pretežito poljoprivredno područje općina je za poticanje poljoprivredne proizvodnje planirala 370.000,00 kuna (umjetno osjemenjivanje goveda, sufinanciranje sadnje bobičastog voća, sufinanciranje projekta analize tla, objave oglasa i geodetske usluge vezene uz izmjeru državnog poljoprivrednog zemljišta…). Za poticanje poduzetništva planirano je 840.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednim gospodarstvima i obrtnicima kroz program poticanja poduzetništva na području općine, kao i tekuće donacije institucijama (LAG VIP) i tvrtkama u općinskom vlasništvu (Draft d.o.o.) da pojačaju svoje aktivnosti prema zainteresiranim poduzetnicima, u smislu pružanja potrebnih informacija, prijava na natječaje ili slično. Za ulaganja u proširenje Poduzetničke zone Rakitka u Kladarama planirano je 300.000,00 kuna, a za projekt izgradnje Centra kompetentnosti za poljoprivredu, ekološku poljoprivredu i agroturizam 360.000,00 kuna. 


Program 1006 Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture planiran u iznosu od 1.750.000,00 kuna.

Za održavanje općinskih nerazvrstanih cesta planirano je 800.000,00 kuna, održavanje javnih površina 200.000,00 kuna, javne rasvjete 700.000,00 kuna, a groblja 50.000,00 kuna.


Program 1007 Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture planiran u iznosu od 1.900.000,00 kuna.


Za izgradnju vodoopskrbnog sustava planirano je 500.000,00 kuna za kapitalne pomoći u Vodakom d.o.o. Pitomača za završetak projekta „visoke zone“, a za izgradnju kanalizacijskog sustava 500.000,00 kuna. Za izgradnju plinskog sustava planirano je 50.000,00 kuna (Plinkom d.o.o. Pitomača), a za izgradnju/rekonstrukciju općinskih groblja planirano je 50.000,00 kuna. Namjera je nastaviti s zamjenom općinske javne rasvjete led-rasvjetom za što je planirano je 300.000,00 kuna, a za izgradnju javno prometnih površina 500.000,00 kuna.


Program 1008 Program zaštite okoliša planiran u iznosu od 422.000,00 kuna.


Za provođenje programa i projekata zaštite okoliša planirano je 50.000,00 kuna i to za kapitalne pomoći u Komunalno Pitomača d.o.o. Pitomača, za projekt Zeleno srce Podravine planirano je 82.000,00 kuna (cilj projekta je informirati žitelje općine Pitomača o održivom gospodarenju otpadom putem letaka, brošura, plakata, radijskih reklama, radionica i natjecanja za djecu). Za izradu dokumentacije za sanaciju i zatvaranje odlagališta komunalnog otpada Klisa planirano je 290.000,00 kuna.
Program 1012 Javne potrebe u školstvu planirane u iznosu od 1.149.000,00 kuna.


Za stipendiranje općinskih studenata planirano je 700.000,00 kuna, za sufinanciranje materijalnih troškova Osnovne škole planirano je 245.000,00 kuna, za sufinanciranje rada Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici iz Virovitice iznos od 20.000,00 kuna, a za sufinanciranje materijalnih troškova Srednje škole Stjepana Sulimanca u Pitomači 30.000,00 kuna. 
Za sufinanciranje rada predškolske glazbene igraonice Osnovne glazbene škole Jan Vlašimsky, Područna škola dr. Marijana Jergovića planirano je 10.000,00 kuna. Općina je navedenoj glazbenoj školi na besplatno korištenje ustupila i prostor u kome se odvija njen rad, dok su srednjoj školi bez naknade na raspolaganju prostori za ugostiteljski i poljoprivredni praktikum. Za sufinanciranje Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica - COOR Virovitica planirano je 144.000,00 kuna za sufinanciranje polaznika njihovog dječjeg vrtića.


Program 1013 Javne potrebe u zdravstvu planirane u iznosu od 690.000,00 kuna.


Za provedbu redovite akcije preventivne deratizacije i dezinsekcije planirano je 150.000,00 kuna, a za preventivne preglede i savjetovanja 440.000,00 kuna (sufinanciranje dolazaka liječnika specijalista u pitomački Dom zdravlja, sufinanciranje rada Hitne službe Virovitičko-podravske županije, subvenciju troškova pregleda na trihinelozu, opremanje Opće bolnice Virovitica…). Za veterinarske usluge zbrinjavanja životinja lutalica planiran je iznos od 100.000,00 kuna. 
Program 1015 Javne potrebe u sportu planirane u iznosu od 1.000.000,00 kuna


Za financiranje rada Sportske zajednice općine Pitomača i provedbu ostalih sportskih aktivnosti na području općine planirano je 1.000.000,00 kuna. Navedenim sredstvima Općina skrbi o osnovnim potrebama tridesetak općinskih natjecateljskih i rekreacijskih sportskih udruga.
Program 1016 Program socijalne skrbi i novčanih pomoći planiran u iznosu od 2.750.000,00 kuna.


Za izuzetno osjetljivo područje socijalne skrbi za pomoć u novcu pojedincima i obiteljima planirano je 1.000.000,00 kuna i to za sufinanciranje mjesečne đačke putne karte polaznicima srednjih škola, sufinanciranje cijene koštanja prijevoza djece s posebnim potrebama od kuće do Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju u Virovitici, materijalne troškove i pomoć za ogrjev korisnika zajamčene minimalne naknade pri Centru za socijalnu skrb. Za naknadu štete od elementarne nepogode inicijalno je planirano 50.000,00 kuna, a za sufinanciranje humanitarne djelatnosti Gradske organizacije crvenog križa Virovitica 130.000,00 kuna. Za projekt Vrijedne ruke pomoći namijenjen zapošljavanju žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a usmjeren na pružanje skrbi starim i nemoćnim osobama s područja općine, planirano je 1.090.000,00 kuna. Za novu aktivnost – pomoć obiteljima za poboljšanje demografske strukture planirano je 480.000,00 kuna za sufinanciranje kupnje građevinskog zemljišta odnosno kupnje ili izgradnje stambenog prostora.
Program 1018 Program javnih potreba udruga civilnog društva planiran u iznosu od 70.000,00 kuna.


Za financiranje redovne djelatnosti udruga civilnog društva koje djeluju na području općine Pitomača, a kojima osnovna djelatnost nije kultura ili sport, planirano je 70.000,00 kuna, dostupnih putem javnog natječaja za financiranje javnih potreba općine Pitomača u području ostalih društvenih djelatnosti za 2020. godinu.
Program 1019 Program poticanja razvoja turizma planiran u iznosu od 7.536.000,00 kuna. 


Sredstva planirana u iznosu od 200.000,00 kuna namijenjena su za financiranje redovnog rada Turističke zajednice općine Pitomača (rashodi za zaposlenog, materijalni troškovi…), iznos od 150.000,00 kuna za sufinanciranje provedbe turističkih manifestacija koje zajednički provode Turistička zajednica i Općina Pitomača, od kojih izdvajamo Vidovo – dani Općine Pitomača, U posjetu starim vremenima, Halovino, Martinjske hodancije, Bartolovo, Festival rezidbe i bunceka, Vincekovo, Dan pečenjakov, Big jump...

Za subvencije agencijama za organizirani dolazak izletnika planirano je 30.000,00 kuna, a iznos od 10.000,00 kuna planiran je za edukaciju za turističke vodiče i pratitelje.
Nastavlja se s provedbom projekta izgradnje Centara za posjetitelje Križnica, za koji je planiran iznos od 6.365.000,00 kuna, u sklopu kojega će se izvršiti rekonstrukcija stare zgrada karaule, opremanje samog Centra, uređenje perivoja, izgradnja pješačko-biciklističke staze i još puno turističkih sadržaja, kao i održavanje edukativnih radionica i programa škole u prirodi.
Za poučno-edukativnu pješačku stazu Banov brod planirano je 723.000,00 kuna, a u sklopu staze lokalno stanovništvo, posjetitelji, učenici i svi ostali zainteresirani će moći odraditi rekreativni trening ili naučiti nešto novo uz pomoć postavljenih edukativnih ploča.


Program 1023 Program javnih potreba u kulturi planiran u iznosu od 3.896.000,00 kuna. 


Za financiranje redovne djelatnosti udruga u kulturi koje djeluju na području općine Pitomača planirano je 350.000,00 kuna dostupno putem javnog natječaja za financiranje javnih potreba općine Pitomača u području kulture za 2020. godinu. Iz ovog programa sredstva se izdvajaju i za financiranje vjerskih zajednica za što je planirano 140.000,00 kuna, dok je za uređenje postava i interijera Memorijalnog muzeja Petra Preradovića u Grabrovnici planirano 200.000,00 kuna. Za završetak projekta Preradović & Csokonai planirano je 2.500.000,00 kuna, a za projekt uređenja Petrovog vrta (okućnice kuće Petra Preradovića) u Grabrovnici, planirano je 648.000,00. U proračunu su osigurana i potrebna sredstva za provođenje, sada već tradicionalnog projekta Kultura je na selu (58.000,00 kuna).


GLAVA 00205 PRORAČUNSKI KORISNIK: DJEČJI VRTIČ POTOČNICA


Program 1011 Redovna djelatnost Dječjeg vrtića planirana u iznosu od 3.520.000,00 kuna.


Za financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Potočnica planirano je 3.250.000,00 kuna (20-tak zaposlenih odgojitelja i pomoćnog osoblja, didaktički materijal za potrebe vrtića i male škole). Vrtić pohađa oko 150 polaznika, a dio troškova poslovanja vrtić pokriva od naknade koju plaćaju roditelji korisnika (30% ekonomske cijene vrtića.)
Program 1025 Unapređenje usluga za djecu u sustavu predškolskog odgoja planirano u iznosu od 270.000,00 kuna


Za nastavak projekta Igraonica sreće planirano je 270.000,00 kuna, a ovim projektom produženo je radno vrijeme Dječjeg vrtića Potočnica od 16:00 do 18:00 sati, a djeca vrijeme provode pohađajući neki od pet novih programa kao što su radionica engleskoga jezika, glazbena radionica, sportska radionica, eko radionica i dramsko-lutkarska radionica, sve u cilju što bolje skrbi za naše najmlađe sumještane.
GLAVA 00207 PRORAČUNSKI KORISNIK: KNJIŽNICA I ČITAONICA PITOMAČA 


Program 1014 Redovna djelatnost Knjižnice i čitaonice planirana u iznosu od 271.000,00 kuna.


Za financiranje redovne djelatnosti Knjižnice i čitaonice Pitomača planirano je 271.000,00 kuna (ravnatelj knjižnice na pola radnog vremena, rashodi za nabavu knjižne i ne knjižne građe, materijal i energija, oprema…). Knjižnica dio troškova pokriva i iz vlastitih prihoda od članarine, a tijekom godine provodi niz događanja poput obilježavanja Mjeseca knjige, Noći knjige, Međunarodnog dana bijelog štapa…
GLAVA 00212 PRORAČUNSKI KORISNIK: CENTAR ZA KUTURU DRAGO BRITVIĆ 


Program 1024 Redovna djelatnost Centra za kulturu planirana u iznosu od 1.960.000,00 kuna.


Za financiranje redovne djelatnosti Centra za kulturu Drago Britvić, kao krovne organizacije koja skrbi o kulturnim potrebama naše općine, planirano je 1.960.000,00 (rashodi za zaposlene, ukoliko dođe do zapošljavanja ravnatelja, materijalni rashodi, financijski rashodi i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine). Ova sredstva omogućiti će odvijanje niza manifestacija koje se provode na području općine kao Kultura je na selu, Humanitarni koncert za SOS selo Hrvatska, Večer poezije Drage Britvića, Memorijal dr. Marijana Jergovića – Čuvar uspomena, ali i dovršetak unutrašnjeg uređenja Društvenog doma u Pitomači.
Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Proračun Općine Pitomača za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu
  PREUZMI:

 2. Prijedlog Proračuna Općine Pitomača za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu
  PREUZMI:

 3. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Pitomača za 2019. godinu
  PREUZMI:

 4. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za razdoblje od 01.01. do 30.06.2020. godine
  PREUZMI:

 5. Financijski izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 01.01.-31.12.2020.
  PREUZMI:

 6. POTVRDA FINA - PRORAČUN
  PREUZMI:

 7. REFERENTNA STRANICA - PRORAČUN
  PREUZMI:

 8. BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE 01.01.-31.12.2020.
  PREUZMI:

 9. BILJEŠKE CZK
  PREUZMI:

 10. BILJEŠKE DJEČJI VRTIĆ
  PREUZMI:

 11. BILJEŠKE KNJIŽNICA I ČITAONICA
  PREUZMI:

 12. CZK DRAGO BRITVIĆ 31.12.2020. FIN.IZVJEŠTAJI
  PREUZMI:

 13. DJEČJI VRTIĆ 31.12.2020. FIN.IZVJEŠTAJI
  PREUZMI:

 14. KNJIŽNICA 31.12.2020. FIN.IZVJEŠTAJI
  PREUZMI:

 15. POTVRDA FINE CZK
  PREUZMI:

Više