Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Grad Imotski

  Kontakt podaci
  Grad Imotski
  Ante Starčevića 23, 21260 Imotski
  OIB: 18919978758
  021 841 125
  grad-imotski@st.t-com.hrProračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 44.517.000,00 kn 99,30 %
> Prihodi od poreza 13.000.000,00 kn 29,00 %
> Pomoć iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna 19.830.000,00 kn 44,23 %
> Prihodi od imovine 500.000,00 kn 1,12 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi 11.175.000,00 kn 24,93 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 12.000,00 kn 0,03 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 313.000,00 kn 0,70 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 313.000,00 kn 0,70 %
UKUPNO 44.830.000,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoć iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 30.479.770,00 kn 67,85 %
> Rashodi za zaposlene 15.505.469,00 kn 34,51 %
> Materijalni rashodi 8.187.750,00 kn 18,23 %
> Financijski rashodi 201.191,00 kn 0,45 %
> Subvencije 610.000,00 kn 1,36 %
> Naknade građanima i kućanstvima 2.750.000,00 kn 6,12 %
> Ostali rashodi 3.225.360,00 kn 7,18 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 14.445.009,00 kn 32,15 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 180.000,00 kn 0,40 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 14.100.230,00 kn 31,39 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 164.779,00 kn 0,37 %
UKUPNO 44.924.779,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Naknade građanima i kućanstvima
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračunaSudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti