Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Grad Imotski

  Kontakt podaci
  Grad Imotski
  Ante Starčevića 23, 21260 Imotski
  OIB: 18919978758
  021 841 125
   ured-gradonacelnika@imotski.hr

Proračunski vodič za građane za 2022. godinu

Poštovani građani,

predstavljamo Vam "Proračunski vodič za građane za 2022. godinu". Zbog što veće transparentnosti i bolje komunikacije s građanima nastavljamo s projektom koji  omogućuje bolji uvid u ono što radimo i za što se zalažemo, a koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici www.imotski.hr.

Proračunom za 2022. godinu nastavljamo razvijati naš grad kako bi postao mjestom za kvalitetan i ugodan život naše zajednice, poduzetnicima privlačan za ulaganje, a gostima i turistima poželjan za posjećivanje. Uz znatna sredstva za održavanje postojeće komunalne infrastrukture, osigurana su značajna sredstva za mnoge komunalne projekte. Nastavljamo s održavanjem cesta, održavanjem i uređenjem zelenih površina i groblja. U planu je izgradnja cesta, vodovoda , kanalizacije, odvodnje, gradskog bazena, vatrogasnog doma, kao i uređenje mrtvačnica, uređenje ulica, poduzetničke zone te sanacija odlagališta Kozjačić. 

Planiramo uređenje gradske tržnice koja će dobiti višestruku ulogu – trgovačku, gospodarsku, ali i društvenu. Želja nam je potaknuti lokalne proizvođače domaćih proizvoda da  svoje proizvode plasiraju upravo na našoj  tržnici .

Svi investicijski projekti rade se upravo za bolji život svakog čovjeka u našem gradu kao I sve demografske mjere koje se provode na području grada Imotskog.

Roditeljima novorođene djece dajemo jednokratne novčane potpore, a za svako 3. i iduće dijete omogućujemo potporu u iznosu od 50.000,00 kuna. Ukoliko jedan roditelj ima prebivalište na području grada neprekidno 3 i više godina a drugi je u trenutku rođenja također prijavljen u Imotskom imaju pravo na sljedeće naknade:

1. dijete  10.000 kn,2. dijete  20.000 kn i za  3. dijete i svako sljedeće 50.000 kuna. Za sve mlade obitelji koje žele graditi svoju budućnost u Gradu Imotskom olakšat ćemo rješavanje stambenog pitanja izgradnjom socijalnih stanova.

Obrazovanje mladih od velikog nam je značaja, stoga pružamo pomoć za kupnju školskih knjiga učenicima osnovne škole te besplatnu prehranu, sufinanciramo pomoćnike u nastavi, kao i prijevoz učenika osnovnih i srednjih škola. I ove godine dodjeljujemo stipendije i nagrade učenicima. Ovim mjerama olakšavamo financijski teret školovanja ali i nagrađujemo njihov trud i uspjehe.

Zaštitu dostojanstva i pružanje osnovnih životnih potreba svakom stanovniku našeg grada omogućujemo  kroz socijalni program. Našim najugroženijim stanovnicima osiguravamo isplatu jednokratnih novčanih pomoći, pomoći za ogrjev te  pomoć starijim osobama s invaliditetom. 

Održavanjem raznih manifestacija trudimo se očuvati našu kulturnu baštinu i pružiti što atraktivniji i zabavniji sadržaj za sve stanovnike.

Bitan segment svakog kraja je njegova povijest i kultura koja ga čini posebnim i jedinstvenim, stoga je nastojimo očuvati i njegovati te udrugama koje djeluju na području našeg Grada dajemo donacije kako bi ih podržavali i pomogli u predstavljaju i prikazivanju svega najboljeg iz našeg kraja.

Cilj nam je transparentno raspolagati i pokazati gdje i kako se troši Gradski novac. Pozivamo sve stanovnike Grada da zajedno s nama rade na boljitku našeg Grada i njegovom daljnjem razvoju.


Vaše prijedloge, sugestije i komentare možete ostavljati do 12.12.2021. godine kada ćemo sve zaprimljene komentare obraditi, na njih odgovoriti te prijedlog proračuna s prihvaćenim primjedbama predstaviti i predložiti na sjednici Gradskog vijeća.


Vaš gradonačelnik!


Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Grada Imotskog za 2022. godinu bilo je provedeno od 12.11.2021. do 12.12.2021. Više o tome možete pogledati OVDJE.
OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

Što je proračun?


Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Grada Imotskog za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Grada Imotskog za 2022. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Grada Imotskog koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Gradskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Grada Imotskog kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši gradski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Gradskog proračuna.


Prijedlog Proračuna možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 

Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoji od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja.


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnici Grada Imotskog su: Pučko otvoreno učilište, Gradska knjižnica i čitaonica „Don Mihovil Pavlinović“ , Dječji vrtić Imotski i Javna vatrogasna postrojba.


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je gradonačelnik. Gradonačelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Gradsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Gradsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi gradonačelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, gradonačelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.
Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos Iznos € U %
Prihodi poslovanja 53.403.725,00 kn 7.087.892,36 € 88,78 %
> Prihodi od poreza 16.421.553,60 kn 2.179.514,71 € 27,30 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 25.057.134,69 kn 3.325.653,29 € 41,66 %
> Prihodi od imovine 910.000,00 kn 120.777,76 € 1,51 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, 10.949.036,71 kn 1.453.186,90 € 18,20 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 54.000,00 kn 7.167,03 € 0,09 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 12.000,00 kn 1.592,67 € 0,02 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.450.000,00 kn 192.448,07 € 2,41 %
Primici od financijske imovine i zaduživanja 3.000.000,00 kn 398.168,43 € 4,99 %
Višak /manjak 2.300.000,00 kn 305.262,46 € 3,82 %
UKUPNO 60.153.725,00 kn 7.983.771,32 €
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi,
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Primici od financijske imovine i zaduživanja
Višak /manjak
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni prihodi i primici Grada Imotskog za 2022. godinu planirani su u iznosu od 60.153.725,00 kuna


Prihodi poslovanja


Prihodi poslovanja Grada Imotskog za 2022. godinu su 53.403.725,00 kuna, a čine ih: 

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 16.421.553,60 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu 14.721.553,60 kuna, porezi na imovinu planiran u iznosu 900.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 500.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 25.057.134,69 kuna, od toga pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU planirane u iznosu od 750.000,00 kuna, pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane u iznosu od 20.643.361,00 kuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika planirane u iznosu 505.000,00 kuna, pomoći izravnavanja za decentral. funkcije planirane u iznosu od 2.618.909,00 kuna i pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 539.864,69 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 910.000,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 10.000,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 900.000,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi planirani u iznosu od 10.949.036,71 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 400.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 4.476.789,71  kuna i komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 6.072.247,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 54.000,00 kuna, od toga prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 49.000,00 kuna i donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 5.000,00 kuna

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirano u iznosu od 12.000,00 kuna za kazne i upravne mjerePrihodi od prodaje nefinancijske imovine Grada Imotskog za 2022. godinu planiranih u iznosu od 1.450.000,00 kuna


Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine - Prihodi od prodaje građevinskih objekata planirani u iznosu od 1.450.000,00 kuna


Primici od financijske imovine i zaduživanja za 2022. godinu planiranih u iznosu od 3.000.000,00 kuna


Primici od financijske imovine i zaduživanja za 2022. godinu planiranih u iznosu od 3.000.000,00 kuna za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora


Višak /manjak  2.300.000,00 kunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos Iznos € U %
Rashodi poslovanja 40.135.475,39 kn 5.326.893,01 € 66,72 %
> Rashodi za zaposlene 14.409.686,29 kn 1.912.494,03 € 23,95 %
> Materijalni rashodi 11.652.028,00 kn 1.546.489,88 € 19,37 %
> Subvencije 1.220.000,00 kn 161.921,83 € 2,03 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 120.000,00 kn 15.926,74 € 0,20 %
> Naknade građanima i kućanstvima 7.740.000,00 kn 1.027.274,54 € 12,87 %
> Ostali rashodi 4.810.519,00 kn 638.465,59 € 8,00 %
> Financijski rashodi 183.242,10 kn 24.320,41 € 0,30 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 19.818.249,60 kn 2.630.333,74 € 32,95 %
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 200.000,00 kn 26.544,56 € 0,33 %
UKUPNO 60.153.724,99 kn 7.983.771,32 €
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima
Ostali rashodi
Financijski rashodi
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni rashodi i izdaci Grada Imotskog za 2022. godinu planirani su u iznosu od 60.153.725,00 kuna


Rashodi poslovanja


Ukupni rashodi poslovanja Grada Imotskog za 2022. godinu planirani su u iznosu od 40.135.475,40 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 14.409.686,29 kuna, od toga plaće (Bruto) planirane u iznosu 11.633.742,20 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 664.792,00 kuna i doprinosi na plaće planirani u iznosu od 2.111.152,09 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 11.652.028,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 363.600,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 3.837.677,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 5.489.751,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirane u iznosu od 56.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu 1.905.000,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 183.242,11 kuna za ostale financijske rashode

4. Subvencije - planirane u iznosu od 1.220.000,00 kuna, od toga subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 500.000,00 kuna i subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 720.000,00 kuna

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 120.000,00 kuna , od toga pomoći unutar općeg proračuna 100.000,00 kuna i pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 20.000,00 kuna

6. Naknade građanima i kućanstvima planirane u iznosu od 7.740.000,00 kuna

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 4.810.519,00 kuna, od toga tekuće donacije planirane u iznosu od 4.560.519,00 kuna i kapitalne donacije planirane u iznosu od 250.000,00 kuna 


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Grada Imotskog za 2022. godinu planirani u iznosu od 19.818.249,60 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 800.000,00 kuna, od toga materijalna imovina – prirodna bogatstva planirano u iznosu od 50.000,00 kuna i nematerijalna imovina planirana u iznosu od 750.000,00 kuna

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od  18.837.795,60 kuna, od toga građevinski objekti planirani u iznosu od 18.190.000,00 kuna, postrojenja i oprema planirani u iznosu od 327.795,60 kuna, prijevozna sredstva planirano u iznosu od 190.000,00 kuna i knjige planirano u iznosu od 130.000,00 kuna

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirano u iznosu od  180.454,00 kuna, od toga 160.454,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima i 20.000,0 kuna za dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani su u iznosu 200.000,00 kuna

GRADSKO VIJEĆE PLANIRANO U IZNOSU OD 562.519,00 KUNA


Program 1001 Donošenje akata i mjera iz djelatnosti predstavničkih i izvršnih tijela planirano u iznosu od 507.519,00 kuna

1. Za predstavničko i izvršno tijelo planirano je 350.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode

2. Za tekuću zalihu proračuna planirano je 115.519,00 kuna 

3. Za Vijeće nacionalnih manjina planirano je 32.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode

4. Za savjet mladih planirano je 10.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja


Program 1002 Program političkih stranaka planirano u iznosu od 55.000,00 kuna

Za osnovne funkcije stranaka planirano je 55.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja.

 

TIJELA GRADSKE UPRAVE PLANIRANO U IZNOSU OD 32.735.447,00 KUNA


Program 2001 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 9.214.000,00kuna

1. Za javnu upravu i administraciju planirano je 9.214.000,00kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 3.160.000,00 kuna, od toga plaće 2.455.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 300.000,00 kuna i doprinosi na plaće 405.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 3.869.000,00kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 100.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 320.000,00 kuna, rashodi za usluge 200.000,00 kuna, rashodi poslovanja-stručno usavršavanje 21.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi 1.400.000,00 kuna 

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 150.000,00 kuna za ostale financijske rashode

• Subvencije planirane u iznosu od 1.220.000,00 kuna, od toga subvencije trgovačkim društvima 500.000,00 kuna, subvencije za razvoj turizma 120.000,00 kuna, poticajne mjere za razvoj malog obrtništva i poduzetništva 300.000,00 kuna i subvencije za poljoprivredu  300.000,00 kuna

• Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 120.000,00 kuna, od toga pomoći unutar općeg proračuna 100.000,00 kuna i pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 20.000,00 kuna

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za kapitalne donacije

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 245.000,00 kuna, od toga 150.000,00 kuna za postrojenja i opremu i 95.000,00 kuna za prijevozna sredstva


ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PLANIRANO U IZNOSU OD 4.501.447,00 KUNA


Program 2002 Program održavanja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 4.501.447,00 kuna

Za održavanje komunalne infrastrukture planirano je 4.501.447,00 kuna, od toga za cestovni promet 1.354.447,00 kuna, za poslove i usluge zaštite okoliša 917.000,00 kuna i za uličnu rasvjetu 2.230.000,00 kuna


IZGRADNJA KAPITALNIH OBJEKATA PLANIRANO U IZNOSU OD 18.770.000,00 KUNA


Program 2003 Izgradnja kapitalnih objekata planirano je 18.770.000,00 kuna

1. Za ostalu nematerijalnu imovinu planirano je 350.000,00 kuna 

2. Za kapitalni projekt EU planirano je 350.000,00 kuna za građevinske objekte

3. Za zemljišta planirano je 50.000,00 kuna za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva

4. Za ceste planirano je 1.000.000,00 kuna, za građevinske objekte

5. Za uređenje poljskih putova planirano je 100.000,00 kuna za građevinske objekte 

6. Za vodovod planirano je 250.000,00 kuna za građevinske objekte

7. Za kanalizaciju planirano je 4.000.000,00 kuna, za građevinske objekte

8. Za odvodnju planirano je 250.000,00 kuna za građevinske objekte

9. Za uređenje igrališta planirano je 200.000,00 kuna za građevinske objekte

10. Za izgradnju grobnica i uređenje groblja planirano je 4.000.000,00 kuna, za građevinske objekte

11. Za prostorni plan planirano je 400.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu

12. Za uređenje mrtvačnica planirano je 300.000,00 kuna za građevinske objekte

13. Za uređenje ulica i potpornih zidova planirano je 550.000,00 kuna za građevinske objekte

14. Za uređenje gradske tržnice planirano je 1.000.000,00 kuna za građevinske objekte

15. Za uređenje i sanaciju odlagališta Kozjačić planirano je 1.150.000,00 kuna za građevinske objekte,

16. Za gradski bazen planirano je 1.000.000,00 kuna za građevinske objekte

17. Za sanaciju nelegalnih odlagališta planirano je 150.000,00 kuna za građevinske objekte

18. Za uređenje poduzetničke zone Grada Imotskog planirano je 800.000,00 kuna, od za građevinske objekte

19. Za izgradnju javne rasvjete u Imotskom planirano je 200.000,00 za građevinske objekte

20. Za Geopark planirano je 50.000,00 kuna za građevinske objekte

21. Za sportski aerodrom planirano je 400.000,00 kuna za građevinske objekte

22. Za uređenje nogometnih stadiona planirano je 500.000,00 kuna za građevinske objekte

23. Za izgradnju poduzetničkog inkubatora planirano je 500.000,00 kuna za građevinske objekte

24. Za objekt komunalne infrastrukture planirano je 140.000,00 kuna za građevinske objekte

25. Za dom za starije i nemoćne planirano je 100.000,00 kuna za građevinske objekte

26. Za stočno-poljoprivredni sajam planirano je 70.000,00 kuna z agrađevinske objekte

27. Za izgradnju vatrogasnog doma planirano je 70.000,00 kuna za građevinske objekte

28. Za izgradnju socijalnih stanova-stanova za mlade planirano je 150.000,00 kuna za građevinske objekte

29. Za Imotska jezera planirano je 100.000,00 kuna za građevinske objekte

30. Za izgradnju i opremanje dječjeg vrtića planirano je 90.000,00 kuna za građevinske objekte

31. Za uređenje gradskog kina planirano je 500.000,00 kuna za građevinske objekte


PROGRAM ODRŽAVANJA SPORTSKIH OBJEKATA PLANIRANE U IZNOSU OD 250.000,00 KUNA


Program 2004 Program održavanja sportskih objekata planiran u iznosu od 250.000,00 kuna

Za održavanje sportskih objekata planirano je 250.000,00 kuna za materijalne rashode


DRUŠTVENE DJELATNOSTI PLANIRANE U IZNOSU OD 26.855.759,00 KUNA


PREDŠKOLSKI ODGOJ 


Program 3001 Program javnih potreba u Dječjem vrtiću planirano u iznosu od 8.654.512,00 kuna

1. Za financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Imotski planirano je 8.654.512,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 6.695.039,29 kuna, od toga plaće 5.508.629,2 kuna, ostali rashodi za zaposlene 239.292,00 kuna i doprinosi na plaće 947.118,09 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.720.181,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 170.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 1.229.677,00 kuna, rashodi za usluge 270.504,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 35.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00  kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 6.242,11 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 233.049,60 kuna ;od toga  92.595,60 kuna za postrojenje i opremu i 140.454,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima


ŠPORT 


Program 3002 Osnovna djelatnost športskih udruga planirano u iznosu od 1.450.000,00 kuna

Za športske klubove i udruge planirano je 1.450.000,00 kuna za tekuće donacije sportskim društvima


KULTURA   


Program 3003 Program javnih potreba u kulturi planirano u iznosu od 1.127.250,00 kuna

1. Za financiranje redovne djelatnosti Pučkog otvorenog učilišta planirano je 1.127.250,00 od toga:

• Rashodi za zaposlene 782.250,0 kuna, od toga plaće 650.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 25.000,00 kuna i doprinosi na plaće 107.250,00 kuna, 

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 317.000,00 kuna, od toga naknada troškova zaposlenih 9.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 79.000,00 kuna i rashodi za usluge 185.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 44.000,00 kuna 

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 8.000,00 kuna 

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 20.000,00 kuna za postrojenja i opremu

2. Za financiranje redovne djelatnosti Gradske knjižnice planirano je 865.000,00kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene 339.000,00 kuna, od toga plaće 276.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 16.000,00 kuna i doprinosi na plaće 47.000,00 kuna 

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 137.000,00 kuna, od toga naknada troškova zaposlenih 25.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 30.000,00 kuna, rashodi za usluge 62.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 kuna 

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 4.000,00 kuna 

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 385.000,00 kuna, od toga građevinski objekti 220.000,00 kuna, postrojenja i oprema 35.000,00 kuna i knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 130.000,00 kuna

3. Za tekuće donacije Imotskoj krajini planirano je 50.000,00 kuna i Glazbenoj školi Imotski 45.000,00 kuna

4. Za financiranje udruga u kulturi planirano je 320.000, kuna, od toga za:

- Gradsku glazbu Imotski 200.000,00 kuna za tekuće donacije

- Kulturnu udrugu Pismo moja 30.000,00 kuna za tekuće donacije

- Međunarodni festival „Mandolina Imota“ 20.000,00 kuna za tekuće donacije

- Mandolinski orkestar Imotski 30.000,00 kuna za tekuće donacije

- Za klapu Galluna planirano je 20.000,00 kuna za tekuće donacije

- Za udrugu Kap planirano je 20.000,00 kuna za tekuće donacije


ŠKOLSTVO


Program 3007 Školstvo planirano u iznosu od 2.360.000,00 kuna

- Stipendije studentima i učenicima 450.000,00 kuna

- Nagrade učenicima 150.000,00 kuna

- Sufinanciranje cijene prijevoza 1.560.000,00 kuna

- Sufinanciranje pomoćnika u nastavi 200.000,00 kuna


SOCIJALNA SKRB


Program 3008 Socijalna skrb planirano u iznosu od 5.030.000,00 kuna

1. Za socijalnu skrb planirano je 5.030.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima, od toga:

-Pomoć obiteljima i kućanstvima 480.000,00 kuna

- Pomoć obiteljima za ogrjev 90.000,00 kuna

- Pomoć obiteljima pri pogrebu 20.000,00 kuna

- Potpore za novorođeno dijete 2.600.000,00 kuna

- Sufinanciranje cijene jaslica i dječjih vrtića 300.000,00 kuna, 

- Pomoć za kupnju školskih udžbenika za osnovnu školu 500.000,00 kuna,

- Besplatna prehrana učenika u osnovnim školama 350.000,00 kuna,

- Subvencija terapijskih usluga djeci s teškoćama u razvoju 20.000,00 kuna, 

- Naknada troškova stanovanja i sufinanciranje najamnine 10.000,00 kuna, 

- Starije osobe i osobe s invaliditetom 660.000,00 kuna


POTPORE ZA RAD UDRUGA


Program 3009 Potpore za rad udruga planirane u iznosu od 725.000,00 kuna, od toga: 

1. Za Udrugu obitelji Hrvatskih branitelja poginulih u Domovinskom ratu planirano je 20.000,00 kuna,

2. Za Udrugu Imotski sokolovi planirano je 50.000,00 kuna,

3. Za Udrugu Hrvatskih branitelja Domovinskog rata 115 Imotske brigade planirano je 60.000,00 kuna,

4. Za sredstva za program HVIDR-e planirano je 45.000,00 kuna,

5. Za udrugu dragovoljaca i veterana domovinskog rata planirano je 5.000,00 kuna

6. Za Udrugu Imotsko srce planirano je 90.000,00 kuna,

7. Za udrugu dalmatinski samci planirano je 5.000,00 kuna,

8. Za inforobotiku planirano je 10.000,00 kuna,

9. Za Udrugu policijskih branitelja planirano je 15.000,00 kuna,

10. Za društvo kartaša i bučaša planirano je 5.000,00 kuna,

11. Za Udrugu osoba s invaliditetom planirano je 20.000,00 kuna,

12. Za Udrugu Geopark planirano je 200.000,00 kuna

13. Za fitness centar Tempo planirano je 5.000, kuna

14 Za ostale udruge planirano je 100.000,00 kuna

15. Za udrugu dijabetičara planirano je 20.000,00 kuna,

16. Za šahovski klub Imotski planirano je 10.000,00 kuna,

17 Za Oldtimer klub planirano je 35.000,00 kuna,

18. Za kulturnu udrugu sv. Ante planirano je 5.000,00 kuna,

19. Za udrugu Nazaret planirano je 10.000,00 kuna,

20. Za Upri Imotski planirano je 5.000,00 kuna

21. Za UHBLPSP planirano je 10.000,00 kuna

22. Za ostale tekuće donacije planirano je 1.230.000,00 kuna, od toga: 

• Tekuće donacije vjerskim zajednicama 150.000,00 kuna,

• Tekuće donacije turističkoj zajednici 300.000,00 kuna,

• Tekuće donacije  Crvenom  križu Imotski planirane 200.000,00 kuna

• Tekuće donacije osnovnoj školi planirane u iznosu od 180.000,00 kuna

• Tekuće donacije srednje škole 150.000,00 kuna

• Tekuće donacije Hilaris 50.000,00 kuna i

• Ostale tekuće donacije 50.000,00 kuna

• Tekuće donacije osnivanje Veleučilišta 100.000,00 kuna,

• Tekuće donacije osnivanje dalmatinske energetske agencije 50.000,00 kuna


PROTUPOŽARNA ZAŠTITA 


Program 3010 Zaštita od požara i civilna zaštita planirano u iznosu od 4.448.997,00

Za osnovnu djelatnost Javne vatrogasne postrojbe Imotski planirano je 4.448.997,00  kuna, od toga:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 3.433.397,00 kuna, od toga plaće (bruto) 2.744.113,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 84.500,00 kuna i doprinosi na plaće 604.784,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 465.400,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 59.600,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 244.000,00 kuna,  rashodi za usluge 127.800,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34.000,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 15.000,00 kuna za ostale financijske rashode

4. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 165.200,00 kuna, od toga postrojenja i oprema 50.200,00 kuna , prijevozna sredstva 95.000,00 , dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 20.000,00 kuna

5.  Za tekuće donacije Gorskoj službi spašavanja planirano je 50.000,00 kuna

6. Za tekuće donacije  civilnoj zaštiti planirano je 40.000,00 kuna, 

7. Za tekuće donacije DVD Imotski planirano je 280.000,00 kuna


DEMOGRAFSKA OBNOVA


Program 3011 Program pomoći demografske obnove planiran u iznosu od 550.000,00 kuna

Za poticaj mladim obiteljima za izgradnju i adaptaciju kuća planirano je 550.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog proračuna Grada Imotskog za 2022. i projekcija za 2023. i 2024. godinu
  PREUZMI:

 2. PRORAČUN GRADA IMOTSKOG ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. - POSEBNI DIO
  PREUZMI:

 3. PRORAČUN GRADA IMOTSKOG ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. - OPĆI DIO
  PREUZMI:

 4. Odluka o izvršenju Proračuna Grada Imotskog za 2022. godinu
  PREUZMI:

 5. I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA IMOTSKOG ZA 2022. GODINU - OPĆI DIO
  PREUZMI:

 6. I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA IMOTSKOG ZA 2022. GODINU - POSEBNI DIO
  PREUZMI:

 7. Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Imotskog od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine
  PREUZMI:

 8. II. Izmjene Proračuna Grada Imotskog za 2022. godinu
  PREUZMI:

 9. Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Imotskog za 2022. godinu
  PREUZMI:

 10. bilješke 01-12-2022 doc
  PREUZMI:

 11. BILJEŠKE 31.12.2022.
  PREUZMI:

 12. POTVRDA O PREDANOM IZVJEŠTAJU 31.12.2022
  PREUZMI:

 13. Obrasci_financijskih_izvjestaja 01-12-2022_v_8.0.3 (1)
  PREUZMI:

 14. REFERENTNA STRANA 1-12-2022
  PREUZMI:

Više