Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Povljana

  Kontakt podaci
  Općina Povljana
  Ante Starčevića 1, 23249 Povljana
  OIB: 47207249296
   +385 23 692 800
  info@povljana.hr

Proračun za građane za 2020. godinu


Poštovani stanovnici

kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“, koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici https://povljana.hr/ . U njemu je prikazano na koji način Općina Povljana prikuplja i investira sredstva.

Jednako tako želimo prikazati za što sve planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljajući Vam projekt „Proračun za građane“.

Brojnim komunalnim projektima na području općine želimo osigurati visoku kvalitetu života svih naših mještana. Uz znatna sredstva za održavanje postojeće komunalne infrastrukture, osigurana su značajna sredstva za mnoge komunalne projekte kao što su održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje javne rasvjete, javnih površina i groblja.

Mladi i obrazovani ljudi temelj našeg društva i budućnosti, s toga našim studentima dodjeljujemo stipendije, jer želimo nagraditi njihov rad i trud i dati im poticaj kako bi bili još bolji. Učenicima srednjih škola sufinanciramo prijevoz, a učenicima osnovnih škola sufinancirano nabavu radnih bilježnica .

Roditeljima novorođene djece dodjeljujemo jednokratne novčane naknade u iznosu od 5.000,00 kuna za prvo dijete, 10.000,00 kuna za drugo dijete, a za svako sljedeće dijete u obitelji dodjeljujemo iznos od 15.000,00 kuna. Općina sufinancira cijenu dječjeg vrtića.

Osobama slabijeg imovinskog stanja isplaćujemo jednokratne novčane pomoći, pomoći za ogrijev i stanovanje.

Na području naše općine djeluju brojne i raznovrsne udruge koje obogaćuju naš društveni život. S toga njihovo djelovanje, kao i brojne manifestacije koje održavaju zaslužuju financijsku podršku općine. 

Dragi stanovnici predstavili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2020. godini. Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.


Vaš Načelnik


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Povljana za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Povljana za 2020. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Povljana kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun OpćinePovljana možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnik Općine Povljana je Dječji vrtić „Povljanski tići“.


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 9.775.000,00 kn 95,13 %
> Prihodi od poreza 4.625.000,00 kn 45,01 %
> Potpore 1.000.000,00 kn 9,73 %
> Prihodi od imovine 2.020.000,00 kn 19,66 %
> Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 2.130.000,00 kn 20,73 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 500.000,00 kn 4,87 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 500.000,00 kn 4,87 %
UKUPNO 10.275.000,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Potpore
Prihodi od imovine
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Općine Povljana za 2020. godinu planirani su u iznosu od 10.275.000,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Povljana za 2020. godinu planirani su u iznosu od 9.775.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 4.625.000,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 1.700.000,00 kuna, porezi na imovinu 2.800.000,00 kuna, porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 120.000,00 kuna i ostali prihodi od poreza 5.000,00 kuna;

2. Potpore planirane u iznosu od 1.000.000,00 kuna za pomoći iz proračuna;

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 2.020.000,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 20.000,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 2.000.000,00 kuna;

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 2.130.000,00 kuna, od toga administrativne (upravne) pristojbe planirane u iznosu od 230.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 1.900.000,00 kuna i komunalni doprinosi planirani u iznosu od 1.000.000,00 kuna;


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 500.000,00 kuna - prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava;Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 6.960.000,00 kn 67,74 %
> Rashodi za zaposlene 1.085.000,00 kn 10,56 %
> Materijalni rashodi 3.050.000,00 kn 29,68 %
> Financijski rashodi 235.000,00 kn 2,29 %
> Subvencije 300.000,00 kn 2,92 %
> Naknade građanima i kućanstvima 330.000,00 kn 3,21 %
> Ostali rashodi 1.960.000,00 kn 19,08 %
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.435.000,00 kn 23,70 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.435.000,00 kn 23,70 %
Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 850.000,00 kn 8,27 %
> Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 850.000,00 kn 8,27 %
Višak/manjak primitaka 30.000,00 kn 0,29 %
UKUPNO 10.275.000,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Naknade građanima i kućanstvima
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova
Višak/manjak primitaka
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Općine Povljana za 2020. godinu planirani su u iznosu od 10.275.000,00 kuna


Rashodi poslovanja Općine Povljana za 2020. godinu planirani u iznosu od 6.960.000,00 kuna, od toga:

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 1.085.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 910.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 25.000,00 kuna i doprinosi na plaće 150.000,00 kuna;

2. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 3.050.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 145.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 923.000,00 kuna, rashodi za usluge planirani su u iznosu od 1.445.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 337.000,00 kuna;

3. Financijski rashodi planirani su u iznosu od 235.000,00 kuna za ostale financijske rashode;

4. Subvencije planirane u iznosu od 300.000,00 kuna za Subvencije trgovačkim društvima i ustanovama u javnom sektoru- smeće i sl.;

5. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 330.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

6. Ostali rashodi planirani u iznosu od 1.960.000,00 kuna, od toga za tekuće donacije 1.110.000,00 kuna i kapitalne donacije 600.000,00 kuna, kazne penali i naknade štete 100.000,00 kuna i rashodi iz proteklih godina 150.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 2.435.000,00 kuna


Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 2.435.000,00 kuna, od toga, građevinski objekti 1.430.000,00 kuna, postrojenje i oprema 105.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 900.000,00 kuna;


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 850.000,00 kuna za otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora


Višak/manjak prihoda planirano u iznosu od 30.000,00 kuna


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL


1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.085.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 910.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 25.000,00 kuna i doprinosi na plaće 150.000,00 kuna.

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 3.050.000,00 kuna, od toga:

• službena putovanja 135.000,00 kuna (dnevnice za službeni put u zemlji 70.000,00 kuna, dnevnice za službeni put u inozemstvu 5.000,00 kuna, naknade za smještaj na službenom putu u zemlji 5.000,00 kuna, naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu 10.000,00 kuna, naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji 10.000,00 kuna, naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu 10.000,00 kuna i stali rashodi za službena putovanja 25.000,00);

• Stručno usavršavanje zaposlenika planirano u iznosu od 10.000,00 kuna, od toga seminari, savjetovanja i simpoziji 5.000,00 kuna i tečajevi i stručni ispiti 5.000,00 kuna.

3. Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 923.000,00 kuna, od toga:

• Uredski materijal i ostali materijalni rashodi planirani u iznosu od 123.000,00 kuna (uredski materijal 40.000,00 kuna, literatura 15.000,00 kuna, materijal i sredstva za čišćenje 30.000,00 kuna, materijal za higijenske potrebe i njegu 8.000,00 kuna, ostali materijali za potrebe redovnog poslovanja 30.000,00 kuna);

• Energija planirano u iznosu od 475.000,00 kuna (električna energija 400.000,00 kuna i ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje) 1.000,00 kuna);

• Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje planirano u iznosu od 310.000,00 kuna (materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata 215.000,00 kuna, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme 70.000,00 kuna, materijal i dijelovi za održavanje prijevoznih sredstava 10.000,00 kuna i ostali materijal 15.000,00 kuna);

• Sitni inventar i auto gume planirano u iznosu od 15.000,00 kuna.

4. Rashodi za usluge planirani u iznosu od 1.445.000,00 kuna, od toga:

• Usluge telefona, pošte i prijevoza planirano u iznosu od 190.000,00 kuna (usluge telefona, telefaksa 120.000,00 kuna, usluga interneta 20.000,00 kuna, poštarina 40.000,00 kuna i ostale usluge za komunikaciju i prijevoz 10.000,00 kuna);

• Usluge tekućeg i investicijskog održavanja planirane u iznosu od 400.000,00 kuna (usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata 190.000,00 kuna, usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme 150.000,00 kuna, usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava 30.000,00 kuna i ostale usluge 30.000,00 kuna);

• Usluge promidžbe i informiranja planirane u iznosu od 75.000,00 kuna (elektronski mediji 25.000,00 kuna, tisak 15.000,00 kuna, izložbeni prostor na sajmu 5.000,00 kuna, promidžbeni materijali 15.000,00 kuna i ostale usluge 15.000,00 kuna)

• Komunalne usluge planirane u iznosu od 95.000,00 kuna (opskrba vodom 5.000,00 kuna, odvoz smeća 5.000,00 kuna, deratizacija i dezinfekcija 75.000,00 kuna i ostale komunalne usluge 10.000,00 kuna);

• Najamnina i leasing 75.000,00 kuna;

• Intelektualne i osobne usluge planirane u iznosu od 475.000,00 kuna (usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 230.000,00 kuna, geodetske usluge 215.000,00 kuna, usluge vještačenja 15.000,00 kuna i ostale usluge 15.000,00 kuna);

• Računalne usluge planirane u iznosu od  50.000,00 kuna;

• Ostale usluge planirane u iznosu od 85.000,00 kuna (grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično 16.000,00 kuna, uređenje prostora 27.000,00 kuna, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava 7.000,00 kuna, ostale usluge (protokol, vijenci…) 35.000,00 kuna).

5. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 337.000,00 kuna, od toga:

• Naknade za rad predstavničkih izvršnih tijela, povjerenstva i sl. planirano u iznosu od 125.000,00 kuna (naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela 105.000,00 kuna, Naknade članovima povjerenstava 10.000,00 kuna, Ostale slične naknade za rad 10.000,00 kuna);

• Premije osiguranja planiran u iznosu od 12.000,00 kuna;

• Reprezentacija planirano u iznosu od 150.000,00 kuna;

• Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 kuna.

6. Financijski rashodi planirani u iznosu od 235.000,00 kuna (Kamate za izdane vrijednosne papire 5.000,00 kuna, Kamate za primljene zajmove 200.000,00 i Ostali financijski rashodi 15.000,00 kuna i Ostali nespomenuti financijski rashodi 15.000,00 kuna).

7. Subvencije planirane u iznosu od 300.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima i ustanovama u javnom sektoru- smeće i dr.

8. Naknade građanima i kućanstvima planirane u iznosu od 330.000,00 kuna, od toga:

• Naknade građanima i kućanstvima u novcu planirane u iznosu od 280.000,00 kuna (Pomoć obiteljima i kućanstvima 10.000,00 kuna, Pomoći osobama s invaliditetom 20.000,00 kuna, Naknade za mirovine i dodatke 20.000,00 kuna, Stipendije i školarine 150.000,00 kuna i Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad 70.000,00 kuna);

• Naknade građanima i kućanstvima u naravi planirane u iznosu od 50.000,00 kuna (Pomoć i njega u kući 20.000,00 kuna, stanovanje 10.000,00 kuna i ostale naknade iz proračuna 20.000,00 kuna).

9. Ostali rashodi planirano u iznosu od 1.960.000,00 kuna, od toga:

• Tekuće donacije u novcu planirane u iznosu od 1.110.000,00 kuna (tekuće donacije dječji vrtić 850.000,00 kuna, Tekuće donacije klapa 10.000,00 kuna, tekuće donacije sportskim društvima (BK Povljana, NK ''M.A.M'' Povljana) 65.000,00 kuna, tekuće donacije zakladama 50.000,00 kuna, tekuće donacije građanima i kućanstvima 35.000,00 kuna, tekuće donacije humanitarnim organizacijama 50.000,00 kuna, ostale tekuće donacije (DVD ''Sv. Martin'' Povljana) 50.000,00 kuna, tekuće donacije TZ Povljana 25.000,00 kuna, tekuće donacije u naravi (JVP ''Pag'') 50.000,00 kuna);

• Kapitalne donacije planirane u iznosu od 600.000,00 kuna (kapitalne donacije vjerskim zajednicama 125.000,00 kuna, kapitalne donacije udrugama i političkim strankama 350.000,00 kuna);

• Kazne, penali i naknade štete planirani u iznosu od 100.000,00 kuna (naknada za štete uzrokovane prirodnim katastrofama 50.000,00 kuna i ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 50.000,00 kuna);

• Rashodi iz proteklih godina planirani u iznosu od 150.000,00 kuna (DV''Povljanski tići'').


RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE PLANIRANI U IZNOSU OD 2.435.000,00 KUNA


Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 2.435.000,00 kuna, od  toga:

• Građevinski objekti 1.430.000,00 kuna (poslovni objekti 300.000,00 kuna, Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 450.000,00 kuna, Ostali građevinski objekti 680.000,00 kuna);

• Postrojenje i oprema planirano u iznosu od 105.000,00 kuna (Uredska oprema i namještaj 10.000,00 kuna, Komunikacijska oprema 30.000,00 kuna, Oprema za održavanje i zaštitu 30.000,00 kuna);

• Nematerijalna proizvedena imovina planirana u iznosu od 900.000,00 kuna (Projektna dokumentacija, literalna djela, … 600.000,00 kuna i ostala nematerijalna imovina 300.000,00 kuna.


IZDACI ZA OTPALTU GLAVNICE PRILJENIH KREDITA I ZAJMOVA PLANIRANI U IZNOSU OD 850.000,00 KUNA

Za otplata glavnice primljenih zajmova planirano je 850.000,00 kuna (Otplata glavnice primljenih zajmova 450.000,00 kuna i Otplata  danih jamstava (Vodovod Povljana d.o.o.) 400.000,00 kuna)


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Povljana za 2020. godinu
  PREUZMI:

 2. Projekcija proračuna za_2020._i_2021. godinu
  PREUZMI:

 3. Odluka o izvršenju Proračuna Općine Povljana za 2020. godinu
  PREUZMI:

 4. Odluka o izmjenama i dopunama izvršenja Proračuna Općine Povljana za 2020. godinu
  PREUZMI:

 5. Proračun Općine Povljana za 2020. godinu
  PREUZMI: