Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Povljana

  Kontakt podaci
  Općina Povljana
  Ante Starčevića 1, 23249 Povljana
  OIB: 47207249296
   +385 23 692 800
  info@povljana.hr

Proračun za građane za 2021. godinu


Poštovani stanovnici

kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“, koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici https://povljana.hr/ . U njemu je prikazano na koji način Općina Povljana prikuplja i investira sredstva.

Jednako tako želimo prikazati za što sve planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljajući Vam projekt „Proračun za građane“.

Brojnim komunalnim projektima na području općine želimo osigurati visoku kvalitetu života svih naših mještana. Uz znatna sredstva za održavanje postojeće komunalne infrastrukture, osigurana su značajna sredstva za mnoge komunalne projekte kao što su održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje javne rasvjete, javnih površina i groblja.

Mladi i obrazovani ljudi temelj našeg društva i budućnosti, s toga našim studentima dodjeljujemo stipendije, jer želimo nagraditi njihov rad i trud i dati im poticaj kako bi bili još bolji. Učenicima srednjih škola sufinanciramo prijevoz, a učenicima osnovnih škola sufinancirano nabavu radnih bilježnica .

Roditeljima novorođene djece dodjeljujemo jednokratne novčane naknade u iznosu od 5.000,00 kuna za prvo dijete, 10.000,00 kuna za drugo dijete, a za svako sljedeće dijete u obitelji dodjeljujemo iznos od 15.000,00 kuna. Općina sufinancira cijenu dječjeg vrtića.

Osobama slabijeg imovinskog stanja isplaćujemo jednokratne novčane pomoći, pomoći za ogrijev i stanovanje.

Na području naše općine djeluju brojne i raznovrsne udruge koje obogaćuju naš društveni život. S toga njihovo djelovanje, kao i brojne manifestacije koje održavaju zaslužuju financijsku podršku općine. 

Dragi stanovnici predstavili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2021. godini. Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.


Vaša NačelnikŠto je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Povljana za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Povljana za 2021. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Povljana kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun Općine Povljana možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:


• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:
Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnik Općine Povljana je Dječji vrtić „Povljanski tići“.


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos Iznos € U %
Prihodi poslovanja 13.865.000,00 kn 1.840.201,74 € 96,52 %
> Prihodi od poreza 3.135.000,00 kn 416.086,00 € 21,82 %
> Potpore 1.000.000,00 kn 132.722,81 € 6,96 %
> Prihodi od imovine 1.920.000,00 kn 254.827,79 € 13,37 %
> Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 2.960.000,00 kn 392.859,51 € 20,61 %
> Ostali prihodi 4.850.000,00 kn 643.705,62 € 33,76 %
Prihodi od nefinancijske imovine 500.000,00 kn 66.361,40 € 3,48 %
> Prihodi od prodaje neproizvedne imovine 500.000,00 kn 66.361,40 € 3,48 %
UKUPNO 14.365.000,00 kn 1.906.563,14 €
Grafika
Prihodi od poreza
Potpore
Prihodi od imovine
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima
Ostali prihodi
Prihodi od prodaje neproizvedne imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Povljana za 2021. godinu planirani su u iznosu od 14.365.000,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Povljana za 2021. godinu planirani su u iznosu od 13.865.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 3.135.000,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 960.000,00 kuna, porezi na imovinu 2.100.000,00 kuna, porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 70.000,00 kuna i ostali prihodi od poreza 5.000,00 kuna;

2. Potpore planirane u iznosu od 1.000.000,00 kuna za pomoći iz proračuna;

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 1.920.000,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 20.000,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 1.900.000,00 kuna;

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 2.960.000,00 kuna, od toga administrativne (upravne) pristojbe planirane u iznosu od 150.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 2.810.000,00 kuna;

5. Ostali prihodi planirani u iznosu od 4.850.000,00 kuna, od toga tekuće donacije 50.000,00 kuna i kapitalne donacije proračuna RH 4.800.000,00 kuna.


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 500.000,00 kuna - prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava;Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos Iznos € U %
Rashodi poslovanja 6.924.000,00 kn 918.972,73 € 48,20 %
> Rashodi za zaposlene 1.150.000,00 kn 152.631,23 € 8,01 %
> Materijalni rashodi 2.929.000,00 kn 388.745,11 € 20,39 %
> Financijski rashodi 230.000,00 kn 30.526,25 € 1,60 %
> Subvencije 30.000,00 kn 3.981,68 € 0,21 %
> Naknade građanima i kućanstvima 155.000,00 kn 20.572,04 € 1,08 %
> Ostali rashodi 2.430.000,00 kn 322.516,42 € 16,92 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.985.000,00 kn 263.454,77 € 13,82 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.985.000,00 kn 263.454,77 € 13,82 %
Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 900.000,00 kn 119.450,53 € 6,27 %
Primljene potpore za donacije trećim osobama 4.500.000,00 kn 597.252,64 € 31,33 %
Višak/manjak primitaka 56.000,00 kn 7.432,48 € 0,39 %
UKUPNO 14.365.000,00 kn 1.906.563,14 €
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Naknade građanima i kućanstvima
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova
Primljene potpore za donacije trećim osobama
Višak/manjak primitaka
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Povljana za 2021. godinu planirani su u iznosu od 14.365.000,00 kuna


Rashodi poslovanja Općine Povljana za 2021. godinu planirani u iznosu od 6.924.000,00 kuna, od toga:

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 1.150.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 963.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 25.000,00 kuna i doprinosi na plaće 162.000,00 kuna;

2. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 2.929.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 95.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 758.000,00 kuna, rashodi za usluge planirani su u iznosu od 1.630.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 446.000,00 kuna;

3. Financijski rashodi planirani su u iznosu od 230.000,00 kuna za ostale financijske rashode;

4. Subvencije planirane u iznosu od 300000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima i ustanovama u javnom sektoru- smeće i sl.;

5. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 155.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

6. Ostali rashodi planirani u iznosu od 2.430.000,00 kuna, od toga za tekuće donacije 1.080.000,00 kuna i kapitalne donacije 1.150.000,00 kuna i rashodi iz proteklih godina 200.000,00 kuna.


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 1.985.000,00 kuna

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.985.000,00 kuna, od toga, građevinski objekti 1.500.000,00 kuna, postrojenje i oprema 85.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 400.000,00 kuna;


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 5.400.000,00 kuna, od toga izdaci za prijenos trećim osobama planirani u iznosu od 4.500.000,00 kuna i otplata glavnice primljenih kredita i zajmova 900.000,00 kuna.


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL


1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.150.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 963.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 25.000,00 kuna i doprinosi na plaće 162.000,00 kuna.

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 2.929.000,00 kuna, od toga:

• službena putovanja 135.000,00 kuna (dnevnice za službeni put u zemlji 85.000,00 kuna, dnevnice za službeni put u inozemstvu 5.000,00 kuna, naknade za smještaj na službenom putu u zemlji 5.000,00 kuna, naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu 10.000,00 kuna, naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji 10.000,00 kuna, naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu 10.000,00 kuna i stali rashodi za službena putovanja 25.000,00);

• Stručno usavršavanje zaposlenika planirano u iznosu od 10.000,00 kuna, od toga seminari, savjetovanja i simpoziji 5.000,00 kuna i tečajevi i stručni ispiti 5.000,00 kuna.

3. Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 758.000,00 kuna, od toga:

• Uredski materijal i ostali materijalni rashodi planirani u iznosu od 78.000,00 kuna (uredski materijal 30.000,00 kuna, literatura 10.000,00 kuna, materijal i sredstva za čišćenje 5.000,00 kuna, materijal za higijenske potrebe i njegu 3.000,00 kuna, ostali materijali za potrebe redovnog poslovanja 30.000,00 kuna);

• Energija planirano u iznosu od 355.000,00 kuna (električna energija 300.000,00 kuna, motorni benzin i dizel gorivo 55.000,00 kuna i ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje) 1.000,00 kuna);

• Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje planirano u iznosu od 310.000,00 kuna (materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata 215.000,00 kuna, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme 70.000,00 kuna, materijal i dijelovi za održavanje prijevoznih sredstava 10.000,00 kuna i ostali materijal 15.000,00 kuna);

• Sitni inventar i auto gume planirano u iznosu od 15.000,00 kuna.

4. Rashodi za usluge planirani u iznosu od 1.630.000,00 kuna, od toga:

• Usluge telefona, pošte i prijevoza planirano u iznosu od 280.000,00 kuna (usluge telefona, telefaksa 130.000,00 kuna, usluga interneta 20.000,00 kuna, poštarina 120.000,00 kuna i ostale usluge za komunikaciju i prijevoz 10.000,00 kuna);

• Usluge tekućeg i investicijskog održavanja planirane u iznosu od 600.000,00 kuna (usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata 335.000,00 kuna, usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme 220.000,00 kuna, usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava 30.000,00 kuna i ostale usluge 15.000,00 kuna);

• Usluge promidžbe i informiranja planirane u iznosu od 75.000,00 kuna (elektronski mediji 55.000,00 kuna, tisak 15.000,00 kuna, izložbeni prostor na sajmu 5.000,00 kuna, promidžbeni materijali 15.000,00 kuna i ostale usluge 15.000,00 kuna);

• Komunalne usluge planirane u iznosu od 95.000,00 kuna (opskrba vodom 5.000,00 kuna, iznošenje i odvoz smeća 5.000,00 kuna, deratizacija i dezinfekcija 75.000,00 kuna i ostale komunalne usluge 10.000,00 kuna);

• Najamnina i leasing 75.000,00 kuna;

• Intelektualne i osobne usluge planirane u iznosu od 340.000,00 kuna (usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 190.000,00 kuna, geodetske usluge 115.000,00 kuna, usluge vještačenja 10.000,00 kuna i ostale usluge 20.000,00 kuna);

•  Računalne usluge planirane u iznosu od  70.000,00 kuna;

• Ostale usluge planirane u iznosu od 85.000,00 kuna (grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično 16.000,00 kuna, uređenje prostora 27.000,00 kuna, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava 7.000,00 kuna, ostale usluge (protokol, vijenci…) 35.000,00 kuna).

5. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 446.000,00 kuna, od toga:

• Naknade za rad predstavničkih izvršnih tijela, povjerenstva i sl. planirano u iznosu od 125.000,00 kuna (naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela 105.000,00 kuna, Naknade članovima povjerenstava 10.000,00 kuna, Ostale slične naknade za rad 10.000,00 kuna);

• Premije osiguranja planiran u iznosu od 21.000,00 kuna;

• Reprezentacija planirano u iznosu od 200.000,00 kuna;

• Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 kuna.

6. Financijski rashodi planirani u iznosu od 230.000,00 kuna (Kamate za primljene zajmove 200.000,00 i Ostali financijski rashodi 15.000,00 kuna i Ostali nespomenuti financijski rashodi 30.000,00 kuna).

7. Subvencije planirane u iznosu od 30.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima i ustanovama u javnom sektoru- smeće i dr.

8. Naknade građanima i kućanstvima planirane u iznosu od 155.000,00 kuna, od toga za naknade građanima i kućanstvima (Pomoć obiteljima i kućanstvima 30.000,00 kuna, Stipendije i školarine 85.000,00 kuna i ostale naknade iz proračuna u novcu 40.000,00 kuna);

9. Ostali rashodi planirano u iznosu od 2.430.000,00 kuna, od toga:

• Tekuće donacije u novcu planirane u iznosu od 1.080.000,00 kuna (tekuće donacije neprofitnim organizacijama  i civilnoj zaštiti 50.000,00 kuna, tekuće donacije ostalim sportskim društvima sportskim društvima 5.000,00 kuna, tekuće donacije boćarskom klubu „Povljana“ 50.000,00 kuna, tekuće donacije Centru za kulturu – klapa Povljana muška i ženska, susret klapa i sl. 20.000,00 kuna, udruga „Ponos“ Povljana 5.000,00 kuna, ostale donacije (DV „Paški mališani – PO Povljana“, DVD „Sv. Martin“, Dom zdravlja, PŠ Povljana) 900.000,00 kuna i ostale donacije i JVP 50.000,00 kuna;

• Kapitalne donacije planirane u iznosu od 1.150.000,00 kuna kapitalne donacije trgovačkim društvima 775.000,00 kuna, kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 375.000,00 kuna(donacija za crkvu 25.0000,00 kuna i kapitalna donacija Vatrogasnom društvu 350.000,00 kuna);

• Rashodi iz proteklih godina planirani u iznosu od 200.000,00 kuna (DV''Povljanski tići'').


RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE PLANIRANI U IZNOSU OD 1.985.000,00 KUNA


Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.985000,00 kuna, od  toga:

• Građevinski objekti 1.500.000,00 kuna (poslovni objekti 250.000,00 kuna, Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 1.100.000,00 kuna, Ostali građevinski objekti 150.000,00 kuna);

• Postrojenje i oprema planirano u iznosu od 85.000,00 kuna (Uredska oprema i namještaj 5.000,00 kuna, Komunikacijska oprema 10.000,00 kuna, Oprema za održavanje i zaštitu 70.000,00 kuna);

• Nematerijalna proizvedena imovina planirana u iznosu od 400.000,00 kuna (Projektna dokumentacija 100.000,00 kuna i ostala nematerijalna imovina 300.000,00 kuna.


IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA PLANIRANI U IZNOSU OD 5.400.000,00 KUNA


Izdaci za prijenos trećim osobama planirani su u iznosu od 4.500.000,00 kuna (za sufinanciranje objekata na području općine Povljana, poglavito uz obalu i dijelom na pomorskom dobru koje neće biti vlasništvo Općine, a to je prvenstveno obalni zid koji će sprječavati daljnje urušavanje obale i sačuvati buduću šetnicu) .

Za otplata glavnice primljenih zajmova planirano je 900.000,00 kuna.


VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA 56.000,00 KUNA


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti