Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Povljana

  Kontakt podaci
  Općina Povljana
  Ante Starčevića 1, 23249 Povljana
  OIB: 47207249296
   +385 23 692 800
  info@povljana.hr

Proračunski vodič za građane za 2022. godinu

Poštovani stanovnici,

kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom predstavljamo Vam „Proračunski vodič za građane“, koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici https://povljana.hr/. U njemu je prikazano na koji način Općina Povljana prikuplja i investira sredstva.

Ovim Proračunskim vodičem za građane prikazat ćemo Vam za što sve planiramo izdvojiti novac iz Proračuna u 2022. godini.

Ulagat ćemo u brojne komunalne projekte na području općine kojima želimo osigurati visoku kvalitetu života svih naših mještana. Uz znatna sredstva za održavanje postojeće komunalne infrastrukture, osigurana su značajna sredstva za mnoge komunalne projekte kao što su održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje javne rasvjete, javnih površina i groblja.

Mladi i obrazovani ljudi temelj su našeg društva i budućnosti, s toga našim studentima dodjeljujemo stipendije, jer želimo nagraditi njihov rad i trud i dati im poticaj kako bi bili još bolji. Učenicima srednjih škola sufinanciramo prijevoz, a učenicima osnovnih škola sufinancirano nabavu radnih bilježnica.

Roditeljima novorođene djece dodjeljujemo jednokratne novčane naknade u iznosu od 5.000,00 kuna za prvo dijete, 10.000,00 kuna za drugo dijete, a za svako sljedeće dijete u obitelji dodjeljujemo iznos od 15.000,00 kuna. Općina sufinancira roditeljima cijenu dječjeg vrtića Paški mališani- Područni odjel Povljana.

Osobama slabijeg imovinskog stanja isplaćujemo jednokratne novčane pomoći, pomoći za ogrjev i stanovanje.

Također, sufinanciramo djelovanje udruga  koje obogaćuju naš društveni život, kao i kulturne i turističke manifestacije koje  zaslužuju financijsku podršku općine. 

Dragi mještani Općine Povljana predstavili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2022. godini. 

Vaš Načelnik

Predrag Rukavina


Savjetovanje za Prijedlog Proračuna za 2022. godinu bilo je provedeno od 11.12.2021. do 16.12.2021. Više o tome možete pogledati OVDJE.OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

 

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Povljana za proračunsku 2022. godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka, te projekcije prihoda, rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Povljana za 2022. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Proračuna Općine Povljana za 2022. godinu želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Povljana kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:

Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01.  siječnja do 31. prosinca. 

Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. 

Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. 

Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos Iznos € U %
Prihodi od poslovanja 14.247.000,00 kn 1.890.901,85 € 93,06 %
> Prihodi od poreza 3.232.000,00 kn 428.960,12 € 21,11 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 3.670.000,00 kn 487.092,71 € 23,97 %
> Prihodi od imovine 2.725.000,00 kn 361.669,65 € 17,80 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 4.620.000,00 kn 613.179,37 € 30,18 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.000.000,00 kn 132.722,81 € 6,53 %
Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina - višak prihoda iz prethodne godine 62.100,00 kn 8.242,09 € 0,41 %
UKUPNO 15.309.100,00 kn 2.031.866,75 €
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina - višak prihoda iz prethodne godine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Općine Povljana za 2022. godinu planirani su u iznosu od 15.309.100,00 kuna.


Prihodi od poslovanja


Prihodi od poslovanja Općine Povljana za 2022. godinu planirani su u iznosu od 14.247.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 3.232.000,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 1.060.000,00 kuna, porezi na imovinu 2.087.000,00 kuna, porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 85.000,00 kuna,

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani u iznosu od 3.670.000,00 kuna,

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 2.725.000,00kuna, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 15.000,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 2.710.000,00 kuna,

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 4.620.000,00 kuna, od toga administrativne (upravne) pristojbe planirane u iznosu od 155.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 15.000,00 kuna, komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 4.450.000,00 kuna.


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 1.000.000,00 kuna - prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava.


Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina - višak prihoda iz prethodne godine 62.100,00 kuna
Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos Iznos € U %
Rashodi poslovanja 5.584.600,00 kn 741.203,80 € 36,48 %
> Rashodi za zaposlene 1.270.000,00 kn 168.557,97 € 8,30 %
> Materijalni rashodi 1.865.200,00 kn 247.554,58 € 12,18 %
> Financijski rashodi 947.400,00 kn 125.741,59 € 6,19 %
> Subvencije 70.000,00 kn 9.290,60 € 0,46 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 905.000,00 kn 120.114,14 € 5,91 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 230.000,00 kn 30.526,25 € 1,50 %
> Ostali rashodi 297.000,00 kn 39.418,67 € 1,94 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 9.531.000,00 kn 1.264.981,09 € 62,26 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 193.500,00 kn 25.681,86 € 1,26 %
UKUPNO 15.309.100,00 kn 2.031.866,75 €
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Općine Povljana za 2022. godinu planirani su u iznosu od 15.309.100,00 kuna.


Rashodi poslovanja Općine Povljana za 2022. godinu planirani u iznosu od 5.584.600,00 kuna, od toga:

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 1.270.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 802.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 26.000,00 kuna i doprinosi na plaće 442.000,00 kuna,

2. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 1.865.200,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 59.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 487.300,00 kuna, rashodi za usluge planirani su u iznosu od 1.085.400,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 233.500,00 kuna,

3. Financijski rashodi planirani su u iznosu od 947.400,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 77.700,00 kuna i ostali financijski rashodi 869.700,00 kuna,

4. Subvencije planirane u iznosu od 70.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima i ustanovama u javnom sektoru- smeće i sl.,

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 905.000,00 kuna,

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 230.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna,

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 297.000,00 kuna, od toga za tekuće donacije 196.000,00 kuna i kapitalne donacije 81.000,00 kuna i kazne, penali i naknade šteta 20.000,00 kuna.


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine


Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 9.531.000,00 kuna, od toga: 

1. Građevinski objekti 8.641.500,00 kuna, 

2. Postrojenje i oprema 396.000,00 kuna, 

3. Prijevozna sredstva 25.000,00 kuna, 

4. Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 3.000,00 kuna, 

5. Višegodišnji nasadi i osnovno stado 10.000,00 kuna,

6. Nematerijalna proizvedena imovina 455.500,00 kuna.


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 193.500,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova.

Program 1001 Rad Općinskog Vijeća 

Za rad Općinskog vijeća planirano je 35.000,00 kuna od toga za:

1. Materijalne rashode planirano je 2.000,00 kuna,

2. Reprezentacije planirano je 6.000,00 kuna,

3. Financiranje rada političkih stranaka planirano je 7.000,00 kuna,

4. Redovan rad općinskog vijeća planirano je 20.000,00 kuna.


Program 1017 Jačanje gospodarstva 

Za jačanje gospodarstva planirano je 34.000,00 kuna, od toga za:

1. Izgradnju poučnih staza planirano je 15.000,00 kuna,

2. Razvoj ruralnog područja planirano je 19.000,00 kuna,


Program 1016 Potpora poljoprivredi 

Za potpore poljoprivredi planirano je 17.000,00 kuna, od toga za:

1. Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirano je 6.000,00 kuna,

2. Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima I obrtnicima izvan javnog sektora planirano je 6.000,00 kuna,

3. Kazne, penali i naknade štete planirano je 5.000,00 kuna.


Program 1015 Prostorno uređenje i planiranje 

Za Prostorno uređenje i planiranje planirano je 320.500,00 kuna, od toga za:

1. Izradu projektne dokumentacije za izgradnju autobusnog kolodvora u poslovnoj zoni planirano je 35.000,00 kuna,

2. Katastarsku izmjeru na području Općine Povljana planirano je 72.000,00 kuna,

3. Izmjene i dopune UPU-a planirano je 146.000,00 kuna,

4. Izradu katastra nekretnina planirano je 12.500,00 kuna,

5. Parcelaciju i katastarsku izmjeru građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Povljana planirano je 46.000,00 kuna,

6. Energetsku učinkovitost planirano je 9.000,00 kuna.


Program 1014 Zaštita okoliša 

Za zaštitu okoliša planirano je 125.000,00 kuna, od toga za:

1. Sanaciju divljih odlagališta planirano je 112.000,00 kuna,

2. Izgradnju parka za pse planirano je 8.000,00 kuna,

3. Higijeničarsku službu planirano je 5.000,00 kuna.


Program 1013 Izgradnja objekata i komunalne infrastrukture 

Za izgradnju objekata i komunalne infrastrukture planirano je 3.456.000,00 kuna, od toga za:

1. Asfaltiranje nerazvrstane ceste - ulica Marka Marulića planirano je 350.000,00 kuna,

2. Instalaciju parking sustava na području Općine Povljana planirano je 190.000,00 kuna,

3. Izgradnju ostalih objekata planirano je 67.000,00 kuna,

4. Izgradnju i popločavanje trgova planirano je 13.000,00 kuna,

5. Izgradnju nogostupa planirano je 17.000,00 kuna,

6. Izgradnju potpornog zida na pomorskom dobru planirano je 440.000,00 kuna,

7. Izgradnju šetnice uz more planirano je 500.000,00 kuna,

8. Rekonstrukciju i izgradnju javne rasvjete planirano je 245.000,00 kuna,

9. Ulaganje u komunalnu infrastrukturu na području Općine Povljana planirano je 470.000,00 kuna,

10. Izgradnju i asfaltiranje lokalnih i nerazvrstanih cesta planirano je 895.000,00 kuna

11. Izgradnju objekata i uređaja vodoopskrbe planirano je 269.000,00 kuna.


Program 1012 Održavanje komunalne infrastrukture 

Za izgradnju objekata i komunalne infrastrukture planirano je 974.200,00 kuna, od toga za:

1. Postavljanje i održavanje prometne signalizacije planirano je 135.000,00 kuna,

2. Tematsko uređenje šume oko groblja planirano je 35.000,00 kuna,

3. Održavanje i sanacija građevinskih parcela koje nisu u vlasništvu Općine Povljana planirano je 12.000,00 kuna,

4. Održavanje mjesnog trga planirano je 13.000,00 kuna,

5. Nadohrana i održavanje plaža planirano je 171.400,00 kuna,

6. Održavanje biciklističkih staza planirano je 5.000,00 kuna,

7. Održavanje širokopojasnog interneta na području Općine Povljana planirano je 12.000,00 kuna,

8. Održavanje video nadzora na području Općine Povljana planirano je 22.000,00 kuna,

9. Najam pristupnih puteva do plaža planirano je 21.000,00 kuna,

10. Održavanje poljskih puteva planirano je 65.000,00 kuna,

11. Održavanje lokalnih i nerazvrstanih cesta planirano je 151.400,00 kuna,

12. Električna energija - javna rasvjeta planirano je 80.000,00 kuna,

13. Materijal i dijelovi za održavanje javne rasvjete planirano je 17.000,00 kuna,

14. Održavanje i uređenje mjesnog groblja planirano je 33.000,00 kuna,

15. Održavanje i uređivanje javnih zelenih površina planirano je 201.400,00 kuna.


Program 1011 Socijalna skrb

Za socijalnu skrb planirano je 160.000,00 kuna, od toga za:

1. Prigodnu pomoć starijim osobama (Božić, Uskrs) planirano je 80.000,00 kuna,

2. Poticaj djelovanju udruga civilnog društva planirano je 3.000,00 kuna,

3. Humanitarnu djelatnost crvenog križa planirano je 5.000,00 kuna,

4. Potporu roditeljima za nabavu opreme za novorođeno dijete planirano je 30.000,00 kuna,

5. Subvencije javnog prijevoza građana planirano je 6.000,00 kuna,

6. Pomoć u naravi (ogrjev, režije i prehrana) planirano je 16.000,00 kuna,

7. Pomoć u novcu pojedincima i obiteljima planirano je 20.000,00 kuna.


Program 1010 Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja 

Za zaštitu, očuvanje i unapređenje zdravlja planirano je 95.000,00 kuna, od toga za:

1. Tretiranje palmi protiv uzročnika propadanja palmi "Palmina pipa" planirano je 30.000,00 kuna,

2. Provođenje epidemioloških mjera COVID 19 planirano je 5.000,00 kuna,

3. Poslove deratizacije i dezinsekcije planirano je 60.000,00 kuna.


Program 1009 Razvoj sporta i rekreacije

Za razvoj sporta i rekreacije planirano je 206.000,00 kuna, od toga za:

1. Rekonstrukciju i sanacija sportske dvorane planirano je 50.000,00 kuna,

2. Izgradnju atletske staze planirano je 30.000,00 kuna,

3. Uređenje biciklističkih staza planirano je 12.000,00 kuna,

4. Uređenje košarkaškog igrališta planirano je 25.000,00 kuna,

5. Sufinanciranje škole rukometa i odbojke RK Pag planirano je 3.000,00 kuna,

6. Sufinanciranje malog i velikog nogometa planirano je 3.000,00 kuna,

7. Sufinanciranje turnira "Picigin u Povljani" planirano je 3.000,00 kuna,

8. Sufinanciranje rada udruge ŠRU "Gaun" planirano je 10.000,00 kuna,

9. Sufinanciranje malonogometnog turnira "M.A.M" planirano je 5.000,00 kuna,

10. Sufinanciranje rada boćarskog kluba "Povljana" planirano je 50.000,00 kuna,

11. Osnovna djelatnost športskih udruga- prema programu rada planirano je 15.000,00 kuna.


Program 1008 Visoko obrazovanje  

Za visoko obrazovanje planirano je 50.000,00 kuna za studentske stipendije za akademsku 2021./2022. godinu.


Program 1007 Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje 

Za osnovno i srednjoškolsko obrazovanje planirano je 68.000,00 kuna, od toga za:

1. Tekuće održavanje zgrade OŠ "Jurja Dalmatinca" Pag- PŠ Povljana planirano je 10.000,00 kuna,

2. Sufinanciranje maturalne zabave učenicima srednje škole "Bartula Kašića" Pag planirano je 3.000,00 kuna,

3. Sufinanciranje nabave udžbenika za učenike srednjih škola s područja Općine Povljana planirano je 5.000,00 kuna,

4. Sufinanciranje izleta "Škola u prirodi" planirano je 5.000,00 kuna,

5. Sufinanciranje nabave školskog materijala za učenike osnovne škole s područja Općine Povljana planirano je 17.000,00 kuna,

6. Sufinanciranje troškova prijevoza srednjoškolskih učenika planirano je 18.000,00 kuna,

7. Sufinanciranje materijalnih troškova u OŠ "Jurja Dalmatinca" PŠ Povljana planirano je 10.000,00 kuna.


Program 1006 Predškolski odgoj i obrazovanje 

Za predškolski odgoj i obrazovanje planirano je 772.000,00 kuna, od toga za:

1. Uređenje igraone u sklopu knjižnice u Domu kulture planirano je 25.000,00 kuna,

2. Prigodni pokloni za djecu (Božić, Uskrs) planirano je 10.000,00 kuna,

3. Tekuće održavanje zgrade Dječjeg vrtića u Povljani planirano je 12.000,00 kuna,

4. Sufinanciranje smještaja djece u DV "Latica" u Zadru planirano je 5.000,00 kuna,

5. Sufinanciranje smještaja djece u DV "Paški mališani" PO Povljana planirano je 450.000,00 kuna,

6. Program predškolskog odgoja planirano je 270.000,00 kuna.


Program 1005 Razvoj turizma 

Za razvoj turizma planirano je 211.000,00 kuna, od toga za:

1. Postavljanje turističke signalizacije na području Općine Povljana planirano je 60.000,00 kuna,

2. Turistički vlakić planirano je 25.000,00 kuna,

3. Razvojne studije za biciklističke staze planirano je 10.000,00 kuna,

4. Programske razvojne studije i izrada projektne dokumentacije za Vinogradarski dom planirano je 10.000,00 kuna,

5. Programske razvojne studije i izrada projektne dokumentacije za vinsku cestu planirano je 5.000,00 kuna,

6. Izgradnju prilaznih rampi za invalide na plažama planirano je 30.000,00 kuna,

7. Postavljanje zaštitne mreže na plažama planirano je 25.000,00 kuna,

8. Organiziranje i financiranje ribarskih večeri planirano je 15.000,00 kuna,

9. Organiziranje kulturnih događanja u turističkoj sezoni - kazališne predstave na otvorenom planirano je 8.000,00 kuna,

10. Organizaciju koncerata i nastupa planirano je 10.000,00 kuna,

11. Sufinanciranje turističkih događanja planirano je 13.000,00 kuna.


Program 1004 Promicanje kulture 

Za promicanje kulture planirano je 211.000,00 kuna, od toga za:

1. Uređenje prostora za knjižnicu u zgradi Doma kulture planirano je 15.000,00 kuna,

2. Projektna dokumentacija za knjižnicu u Povljani zgrada Doma kulture planirano je 15.000,00 kuna,

3. Rekonstrukcija i izgradnja spomenika planirano je 15.000,00 kuna,

4. Rekonstrukcija i sanacija Doma kulture u Povljani planirano je 15.000,00 kuna,

5. Manifestacija "Martinje u Povljani" planirano je 11.000,00 kuna,

6. Sufinanciranje rada knjižnične stanice Povljana planirano je 48.000,00 kuna,

7. Financiranje tiskanja knjiga o Povljani (zbornik) planirano je 30.000,00 kuna,

8. Manifestacija Uskrs u Povljani planirano je 11.000,00 kuna,

9. Manifestacija Božić u Povljani planirano je 11.000,00 kuna,

10. Sufinanciranje manifestacije likovne kolonije planirano je 5.000,00 kuna,

11. Pomoć za rad crkve Sv. Jurja planirano je 10.000,00 kuna,

12. Pučko i klapsko pjevanje planirano je 2.500,00 kuna,

13. Kulturne udruge - prema programu rada planirano je 2.500,00 kuna,

14. Sufinanciranje manifestacija domaćih OPG-ova planirano je 10.000,00 kuna,

15. Sufinanciranje manifestacije "Povljana u pismi" planirano je 10.000,00 kuna.


Program 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja

Za organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja planirano je 5.235.000,00 kuna, od toga za:

1. Izgradnju vatrogasnog doma planirano je 5.000.000,00 kuna,

2. Sufinanciranje rada JVP Pag planirano je 110.000,00 kuna,

3. Civilnu zaštitu i gorsku službu spašavanja planirano je 10.000,00 kuna,

4. Zaštita na radu planirano je 10.000,00 kuna,

5. Osnovna djelatnost DVD-a Sv. Martin planirano je 105.000,00 kuna.


Program 1002 Javna uprava i administracija

Za javnu upravu i administraciju planirano je 3.339.400,00 kuna, od toga za:

1. Ostale nespomenute rashode poslovanja planirano je 112.000,00 kuna,

2. Tekuće pomoći unutar općeg proračuna planirano je 105.000,00 kuna,

3. Otplatu financijskog zajma planirano je 273.900,00 kuna,

4. Financijske rashode planirano je 867.000,00 kuna,

5. Rashode za usluge planirano je 487.600,00 kuna,

6. Rashode za materijal i energiju planirano je 201.900,00 kuna,

7. Rashodi za zaposlene 1.292.000,00 kuna.


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Povljana za 2022. godinu
  PREUZMI:

 2. PRORAČUN OPĆINE POVLJANA ZA 2022. GODINU
  PREUZMI:

 3. Potvrda o preuzetom fin. izvještaju za 01.01.-31.12.2021. godine - konsolidirani
  PREUZMI:

 4. Odluka o izvršavanju Proračuna za 2022. godinu
  PREUZMI:

 5. Financijski izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 01.01.-31.12.2021.- konsolidirani
  PREUZMI:

 6. Potvrda_o_učitanom_financijskom_izvještaju_za_razdoblje_01.01.-31.12.2022._godine_raz22
  PREUZMI:

 7. Financijski izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika i Bilješke uz financijske izvještaje Općine_Povljana
  PREUZMI:

 8. Bilješke_uz_financijske_izvještaje_za_razdoblje_01.01.-31.12.2022._godine_raz22
  PREUZMI:

 9. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Povljana za 2022.godinu
  PREUZMI:

Više