Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Povljana

  Kontakt podaci
  Općina Povljana
  Ante Starčevića 1, 23249 Povljana
  OIB: 47207249296
   +385 23 692 800
  info@povljana.hr

Proračunski Vodič za građane za 2023. godinu


Poštovani građani,

kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom predstavljamo Vam „Proračunski vodič za građane“, koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici https://povljana.hr/. U njemu je prikazano na koji način Općina Povljana prikuplja i investira sredstva.

Ovim Proračunskim Vodičem za građane prikazat ćemo Vam za što sve planiramo izdvojiti novac iz Proračuna u 2023. godini.

Kao i svake godine, nastavljamo s ulaganjem u izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture jer svi ti investicijski projekti rade se upravo za bolji život svakog čovjeka u našoj Općini. 

Neki od kontinuiranih projekata su održavanje nerazvrstanih cesta,  javne rasvjete, javnih zelenih površina, poljskih puteva kao i prometne signalizacije. Planira se i izgradnja privremenih vodnih priključaka, izgradnja solarne javne rasvjete, izgradnja nogostupa, instalacija parking sustava na području Općine te izgradnja šetnice uz more. Vremenskim utjecajem padalina i vjetra, mijenja se i narušava izgled plaža, stoga Općina svake godine ulaže sredstva za uređenje plaža, što uključuje dohranjivanje i ravnanje plaža. Sve to potvrđuje da provodimo projekte kojima dugoročno postavljamo čvrste temelje na kojima se može podizati kvaliteta života.

Za učenike srednjih škola s područja Općine Povljana osigurali smo sredstva za nabavu udžbenika, sufinanciramo troškove prijevoza i maturalne zabave, a za učenike osnovne škole sufinanciramo nabavu školskog materijala. Za naše  studente osigurali smo sredstva za isplatu stipendija. Najmlađima su osigurana  sredstva  za uređenje igraone u sklopu knjižnice u Domu kulture, prigodne darove te sufinanciramo smještaj djece u dječjem vrtiću “ Latica” u Zadru i u dječjem vrtiću “ Paški mališani”- Područni odjel Povljana. Želimo očuvati zdravlje naših građana te ih poticati na bavljenje raznim aktivnostima i sportom, zato osiguravamo potrebna sredstva za proširenje ponude sportskog sadržaja i unaprjeđenje potrebne infrastrukture.

Obiteljima i pojedincima slabijeg imovinskog stanja na području Općine pomažemo kroz jednokratne novčane pomoći, pomoći za ogrjev i stanovanje.

Budući da je turizam jedna od glavnih gospodarskih grana Općine Povljana osigurana su sredstva za poboljšanje turističke ponude. S ciljem očuvanja tradicije i kulture dio novca izdvojili smo za organiziranje kulturnih događanja u turističkoj sezoni, rekonstrukciju i sanaciju Doma kulture u Povljani, te tiskanje knjiga o Povljani (Zbornik).

Dragi stanovnici izdvojili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2023. godini.Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo predložite nam.


Prijedloge, sugestije i komentare možete ostavljati do 20.12.2022. godine kada ćemo sve zaprimljene komentare obraditi, na njih odgovoriti te prijedlog proračuna s prihvaćenim primjedbama predstaviti i predložiti na sjednici Općinskog vijeća.

Savjetovanje za Prijedlog proračuna možete pogledati OVDJE.

Vaš NačelnikOBRAZLOŽENJE PRORAČUNA


Što je proračun?


Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Povljana za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Povljana za 2023. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Povljana kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Sadržaj proračuna

Proračun JLS sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine. Proračun JLS sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja proračuna.


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnik Općine Povljana je Dječji vrtić „Povljanski tići“.

Zakoni i sankcije


Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.
Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos Iznos € U %
Prihodi od poslovanja 11.917.837,60 kn 1.581.768,88 € 92,26 %
> Prihodi od poreza 4.185.520,20 kn 555.514,00 € 32,40 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 835.745,80 kn 110.922,53 € 6,47 %
> Prihodi od imovine 2.294.994,60 kn 304.598,13 € 17,77 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 4.601.577,00 kn 610.734,22 € 35,62 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 0,00 kn 0,00 € 0 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.000.000,00 kn 132.722,81 € 7,74 %
UKUPNO 12.917.837,60 kn 1.714.491,68 €
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni prihodi i primici Općine Povljana za 2023. godinu planirani su u iznosu od 1.714.491,69 eura


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Povljana za 2023. godinu planirani su u iznosu od 1.581.768,88 eura, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 555,514,00 eura,

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani u iznosu od 110.922,53 eura, 

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 304.598,13 eura,

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 610.734,22 eura.


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 132.722,81 eura - prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine.Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos Iznos € U %
Rashodi poslovanja 8.184.217,80 kn 1.086.232,37 € 63,43 %
> Rashodi za zaposlene 1.281.905,70 kn 170.138,12 € 9,94 %
> Materijalni rashodi 4.498.089,10 kn 596.999,02 € 34,86 %
> Financijski rashodi 24.261,10 kn 3.220,00 € 0,19 %
> Subvencije 524.621,40 kn 69.629,23 € 4,07 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.100.995,60 kn 146.127,23 € 8,53 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 380.524,90 kn 50.504,33 € 2,95 %
> Ostali rashodi 373.820,00 kn 49.614,44 € 2,90 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.256.042,50 kn 299.428,30 € 17,48 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.256.042,50 kn 299.428,30 € 17,48 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 40.113,70 kn 5.324,00 € 0,31 %
Višak/manjak + neto financiranje 2.422.462,40 kn 321.516,01 € 18,77 %
UKUPNO 12.902.836,40 kn 1.712.500,68 €
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Višak/manjak + neto financiranje
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni rashodi i izdaci Općine Povljana za 2023. godinu planirani su u iznosu od 1.712.500,69 eura


Rashodi poslovanja Općine Povljana za 2023. godinu planirani u iznosu od 1.086.232,38 eura, od toga:

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 170.138,12 eura;

2. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 596.999,02 eura,;

3. Financijski rashodi planirani su u iznosu od 3.220,00 eura ;

4. Subvencije planirane u iznosu od 69.629,23 eura; 

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 146.127,23 eura,

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 50.504,34 eura;

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 49.614,44 eura.


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 299.428,30 eura.


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 5.324,00 eura


Višak/manjak + neto financiranje planirano u iznosu od 321.516,01 eura


Program 1001 Rad Općinskog Vijeća 

Za rad Općinskog vijeća planirano je 4.566,00 eura od toga za:

1. Materijalne rashode planirano je 135,00 eura,

2. Reprezentacije planirano je 929,00 eura,

3. Financiranje rada političkih stranaka planirano je 398,00 eura,

4. Redovan rad općinskog vijeća planirano je 3.104,00 eura.


Program 1017 Jačanje gospodarstva 

Za jačanje gospodarstva planirano je 2.530,89 eura za razvoj ruralnog područja.


Program 1016 Potpora poljoprivredi 

Za potpore poljoprivredi planirano je 2.256,29 eura.


Program 1015 Prostorno uređenje i planiranje 

Za Prostorno uređenje i planiranje planirano je 90.775,55 eura, od toga za:

1. Izradu prometnog elaborata planirano je 16.000 eura,

2. Koncepcijsko rješenje za sustav vodoopskrbe planirano je 33.181,00 eura,

3. Izradu projektne dokumentacije za izgradnju autobusnog kolodvora u poslovnoj zoni planirano je 6.968,00 eura,

4. Katastarsku izmjeru na području Općine Povljana planirano je 6.350,00 eura,

5. Izmjene i dopune UPU-a planirano je 19.450,00 eura,

6. Izradu katastra nekretnina planirano je 1.659,04 eura, 

7. Parcelaciju i katastarsku izmjeru građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Povljana planirano je 5.973,00 eura,

8. Energetsku učinkovitost planirano je 1.194,51 eura.


Program 1014 Zaštita okoliša 

Za zaštitu okoliša planirano je 16.675,40 eura, od toga za:

1. Sanaciju divljih odlagališta planirano je 14.950,00 eura,

2. Izgradnju parka za pse planirano je 1.061,79 eura,

3. Higijeničarsku službu planirano je 663,61 eura.


Program 1013 Izgradnja objekata i komunalne infrastrukture 

Za izgradnju objekata i komunalne infrastrukture planirano je 231.688,00 eura, od toga :

1. Za izgradnju privremenih vodnih priključaka(Vrdijan) planirano je 9.960,00 eura,

2. Za izgradnju privremenih vodnih priključaka(Hrščica) planirano je 9.960,00 eura,

3.  Za asfaltiranje nerazvrstane ceste -NC 1553, 1563/4 i 1650/4 planirano je 10.700,00 eura,

4. Za izgradnju solarne javne rasvjete na dijelu nerazvrstane ceste – NC 2640 planirano je 2.700,00 eura,

5. Za izgradnju solarne javne rasvjete na dijelu Ulice Put Obatnice planirano je 2.700,00 eura,

6. Za izgradnju solarne javne rasvjete ( Zaobilaznica) planirano je 24.500,00 eura,

7. Za izgradnju nogostupa u Ulici kralja Tomislava( s jedne strane) planirano je 29.520,00 ,

8. Za izgradnju nogostupa na dijelu Ul. Stjepana Radića( od groblja do ulaza u Bas s jedne strane) planirano u iznosu od 29.520,00 eura,

9. Instalaciju parking sustava na području Općine Povljana planirano je 13.500,00 eura,

10. Izgradnju i popločavanje trgova planirano je 6.500,00 eura,

11. Izgradnju potpornog zida na pomorskom dobru planirano je 26.228,00 eura,

12. Izgradnju šetnice uz more planirano je 65.900,00 eura.


Program 1012 Održavanje komunalne infrastrukture 

Za održavanje komunalne infrastrukture planirano je 259.855,00 eura, od toga za:

1. Redovno održavanje nerazvrstanih cesta ( Hršćica) planirano je 39.820,00 eura, 

2. Uređenje ceste procesije „Srce Isusovo“ planirano je 38.820,00 eura,

3. Rekonstrukciju javne rasvjete ( Ul. Put lanterne) planirano je 1.850,00 eura 

4. Rekonstrukciju javne rasvjete ( Ul. Marka Marulića) planirano je 2.750,00 eura

5. Održavanje prometne signalizacije planirano je 12.609,00 eura,

6. Održavanje sustava odvodnje planirano je 5.750,00 eura,

7. Održavanje javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima planirano je 8.550,00 eura,

8. Uređenje šume oko groblja planirano je 9.000,00 eura,

9. Održavanje i sanacija građevinskih parcela koje nisu u vlasništvu Općine Povljana planirano je 2.850,00 eura,

10. Održavanje mjesnog trga planirano je 3.450,00 eura,

11. Nadohrana i održavanje plaža planirano je 26.620,00 eura,

12. Održavanje biciklističkih staza planirano je 1.400,00 eura,

13. Održavanje širokopojasnog interneta na području Općine Povljana planirano je 1.328,00 eura,

14. Održavanje video nadzora na području Općine Povljana planirano je 3.318,00 eura,

15. Najam pristupnih puteva do plaža planirano je 3.000,00 eura,

16.  Održavanje poljskih puteva planirano je 12.000,00 eura,

17. Održavanje lokalnih i nerazvrstanih cesta planirano je 3.000,00 eura,

18. Energetsku javnu rasvjetu planirano je 18.320,00 eura,

19. Materijal i dijelovi za održavanje javne rasvjete planirano je 3.320,00 eura,

20. Održavanje i uređenje mjesnog groblja planirano je 7.050,00 eura,

21. Održavanje i uređivanje javnih zelenih površina planirano je 55.050,00 eura.


Program 1011 Socijalna skrb

Za socijalnu skrb planirano je 41.560,00 eura, od toga za:

1. Prigodnu pomoć starijim osobama (Božić, Uskrs) planirano je 28.010 eura,

2. Poticaj djelovanju udruga civilnog društva planirano je 400,00 eura,

3. Humanitarnu djelatnost Crvenog križa planirano je 650,00 eura,

4. Potporu roditeljima za nabavu opreme za novorođeno dijete planirano je 4.000,00 eura,

5. Subvencije javnog prijevoza građana planirano je 800,00 eura,

6. Pomoć u naravi (ogrijev, režije i prehrana) planirano je 3.000,00 eura,

7. Pomoć u novcu pojedincima i obiteljima planirano je 4.700,00 eura.


Program 1010 Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja 

Za zaštitu, očuvanje i unapređenje zdravlja planirano je 12.341,00 eura, od toga za:

1. Tretiranje palmi protiv uzročnika propadanja palmi "Palmina pipa" planirano je 4.977,00 eura,

2. Provođenje epidemioloških mjera COVID 19 planirano je 664,00 eura,

3. Poslove deratizacije i dezinsekcije planirano je 6.700,00 eura.


Program 1009 Razvoj sporta i rekreacije

Za razvoj sporta i rekreacije planirano je 38.005,61 eura, od toga za:

1. Uređenje sportsko rekreacijske zone „Vrdijan“ planirano je 9.300,00 eura,

2. Sanaciju sportske dvorane planirano je 7.638,00 eura,

3. Uređenje biciklističkih staza planirano je 2.104,00 eura,

4. Uređenje košarkaškog igrališta planirano je 4.000,00 eura,

5. Sufinanciranje malonogometnog turnira "M.A.M" planirano je 663,61 eura,

6. Osnovna djelatnost športskih udruga- prema programu rada planirano je 14.300,00 eura.


Program 1008 Visoko obrazovanje  

Za visoko obrazovanje planirano je 6.640,00 eura za studentske stipendije za akademsku 2022./2023. godinu.


Program 1007 Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje 

Za osnovno i srednjoškolsko obrazovanje planirano je 10.791,00 eura, od toga za:

1. Tekuće održavanje zgrade OŠ "Jurja Dalmatinca" Pag- PŠ Povljana planirano je 3.982,00 eura,

2. Sufinanciranje maturalne zabave učenicima srednje škole "Bartula Kašića" Pag planirano je 398,00 eura,

3. Sufinanciranje nabave udžbenika za učenike srednjih škola s područja Općine Povljana planirano je 664,00 eura,

4. Sufinanciranje izleta "Škola u prirodi" planirano je 664,00 eura,

5. Sufinanciranje nabave školskog materijala za učenike osnovne škole s područja Općine Povljana planirano je 2.230,00 eura,

6. Sufinanciranje troškova prijevoza srednjoškolskih učenika planirano je 1.261,00 eura,

7. Sufinanciranje materijalnih troškova u OŠ "Jurja Dalmatinca" PŠ Povljana planirano je 1.592,00 eura.


Program 1006 Predškolski odgoj i obrazovanje 

Za predškolski odgoj i obrazovanje planirano je 109.696,23 eura, od toga za:

1. Uređenje igraone u sklopu knjižnice u Domu kulture planirano je 4.912,23 eura,

2. Prigodni pokloni za djecu (Božić, Uskrs) planirano je 1.924,00 eura,

3. Tekuće održavanje zgrade Dječjeg vrtića u Povljani planirano je 6.636,00 eura,

4. Sufinanciranje smještaja djece u DV "Latica" u Zadru planirano je 664,00 eura,

5. Sufinanciranje smještaja djece u DV "Paški mališani" PO Povljana planirano je 59.725,00 eura,

6. Program predškolskog odgoja planirano je 35.835,00 eura.


Program 1005 Razvoj turizma 

Za razvoj turizma planirano je 60.123,41 eura, od toga za:

1. Postavljanje turističke signalizacije na području Općine Povljana planirano je 26.545,00 eura,

2. Razvojne studije za biciklističke staze planirano je 1.327,00 eura,

3. Programske razvojne studije i izrada projektne dokumentacije za Vinogradarski dom planirano je 995,00 eura,

4. Programske razvojne studije i izrada projektne dokumentacije za vinsku cestu planirano je 995,00 eura,

5. Izgradnju prilaznih rampi za invalide na plažama planirano je 7.035,00 eura,

6. Postavljanje zaštitne mreže na plažama planirano je 3.716,46 eura,

7. Organiziranje i financiranje ribarskih večeri planirano je 3.914,34 eura,

8. Organiziranje kulturnih događanja u turističkoj sezoni - kazališne predstave na otvorenom planirano je 10.950,00 eura,

9. Organizaciju koncerata i nastupa planirano je 1.327,00 eura,

10. Sufinanciranje turističkih događanja planirano je 3.318,61 eura.


Program 1004 Promicanje kulture 

Za promicanje kulture planirano je 76.021,06 eura, od toga za:

1. Uređenje prostora za knjižnicu u zgradi Doma kulture planirano je 3.983,06 eura,

2. Projektna dokumentacija za knjižnicu u Povljani zgrada Doma kulture planirano je 1.991,00 eura,

3. Rekonstrukcija i izgradnja spomenika planirano je 5.973,00 eura,

4. Rekonstrukcija i sanacija Doma kulture u Povljani planirano je 13.272,00 eura,

5. Manifestacija "Martinje u Povljani" planirano je 1.970,00 eura,

6. Sufinanciranje rada knjižnične stanice Povljana planirano je 8.420,00 eura,

7. Financiranje tiskanja knjiga o Povljani (zbornik) planirano je 11.980,00 eura,

8. Manifestacija Uskrs u Povljani planirano je 7.310,00 eura,

9. Manifestacija Božić u Povljani planirano je 9.955,00 eura,

10. Sufinanciranje manifestacije likovne kolonije planirano je 670,00 eura,

11. Pomoć za rad crkve Sv. Jurja planirano je 2.862,00 eura,

12. Pučko i klapsko pjevanje planirano je 670,00 eura,

13. Kulturne udruge - prema programu rada planirano je 1.330,00 eura,

14. Sufinanciranje manifestacija domaćih OPG-ova planirano je 1.650,00 eura,

15. Sufinanciranje manifestacije "Povljana u pismi" planirano je 3.985,00 eura.


Program 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja

Za organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja planirano je 82.165,00 eura, od toga za:

1. Izgradnju vatrogasnog doma planirano je 29.000,00 eura,

2. Sufinanciranje rada JVP Pag planirano je 31.850,00 eura,

3. Civilnu zaštitu i gorsku službu spašavanja planirano je 4.415,00 eura,

4. Zaštita na radu planirano je 2.615,00 eura,

5. Osnovna djelatnost DVD-a Sv. Martin planirano je 14.285,00 eura.


Program 1002 Javna uprava i administracija

Za javnu upravu i administraciju planirano je 345.294,24 eura, od toga za:

1. Ostale nespomenute rashode poslovanja planirano je 14.871,00 eura,

2. Tekuće pomoći unutar općeg proračuna planirano je 7.124,00 eura,

3. Otplatu financijskog zajma planirano je 5.324,00 eura,

4. Financijske rashode planirano je 3.220,00 eura,

5. Rashode za usluge planirano je 72.129,46 eura,

6. Rashode za materijal i energiju planirano je 66.060,65 eura,

7. Rashodi za zaposlene 176.595,13 eura.


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog proračuna Općine Povljana za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2024. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Povljana za 2023. godinu
  PREUZMI:

 3. Odluka o izvršavanju proračuna za 2023. godinu
  PREUZMI:

 4. Sastavni dio Proračuna Općine Povljana za 2023. godinu sa projekcijom za 2024. i 2025. godinu
  PREUZMI:

 5. Program javnih potreba u kulturi, religiji i drugim društvenim aktivnostima u 2023. godini
  PREUZMI:

 6. Program građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
  PREUZMI:

 7. Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 2023. godini
  PREUZMI:

 8. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini
  PREUZMI:

 9. Program utroška dijela turističke pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka u 2023. godini
  PREUZMI:

 10. Program za ostvarivanje prava na pomoć za podmirenje dijela troškova stanovanja u 2023. godini
  PREUZMI:

Više