Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Sopje

  Kontakt podaci
  Općina Sopje
  Kralja Tomislava 9, 33525 Sopje
  OIB: 14591526070
  033/400 - 384
  opcinasopje@gmail.com

Proračun za građane za 2018. godinu

Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2018. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Sopje prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom ušli smo u projekt koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.sopje.hr.

Kako bismo Vam pokazali za čega planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.

Veliki dio novca planiramo za izgradnju cesta, sustava vodoopskrbe, javne rasvjete, rekonstrukciju javnih površina, održavanje poljskih puteva i nerazvrstanih cesta, groblja i mrtvačnica, kao i održavanja objekata Mjesnih odbora.

Kako bismo našim učenicima pomogli tijekom njihovog školovanja učenicima osnovne škole dajemo pomoć za prehranu i kupnju knjiga, studentima dodjeljujemo stipendije i sufinanciramo rad Visoke škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, ulaganje u obrazovanje nam je jako bitno, jer mladi i obrazovani ljudi temelj su našeg društva i budućnosti.

Socijalno ugroženim stanovnicima dajemo pomoć pri ostvarivanju osnovnih preduvjeta za kvalitetan život kao što su pomoć za ogrijev i stanovanje, dajemo pomoć slabima, nemoćnima i invalidima te skrb za djecu s posebnim potrebama.

Dio novca iz proračuna izdvojili smo za udruge koje nas predstavljaju, kao i za ostale udruge koje djeluju na području naše Općine, jer nam je bitno očuvanje naše tradicije i kulture.

Značajan dio sredstava odvojili smo za zaštitu od požara i civilnu zaštitu kao i za poticanje sportskih aktivnosti.

Poštovani stanovnici izdvojili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2018. godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.


Vaš Načelnik!


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Sopje za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Sopje za 2018. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Sopje koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Sopje kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun Općine Sopje možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.

2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.


Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 8.110.040,00 kn 91,64 %
> Prihodi od poreza 973.000,00 kn 10,99 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 5.138.690,00 kn 58,06 %
> Prihodi od imovine 1.552.350,00 kn 17,54 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 387.000,00 kn 4,37 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 59.000,00 kn 0,67 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 740.000,00 kn 8,36 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 740.000,00 kn 8,36 %
UKUPNO 8.850.040,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Općine Sopje za 2018. godinu planirani su u iznosu od 8.850.040,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Sopje za 2018. godinu planirani su u iznosu od 8.110.040,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 973.000,00 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 780.000,00 kuna, Porezi na imovinu planiran u iznosu od 168.000,00 kuna i Porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 25.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 5.138.690,00 kuna, od toga pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane u iznosu 1.807.940,00 kuna i pomoći od izvan proračunskih korisnika planirane u iznosu od 3.330.750,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 1.552.350,00 kuna, od toga Prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 4.100,00 kuna i Prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 1.548.250,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 387.000,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 53.500,00 kuna, Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 36.500,00 kuna i Komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 297.000,00 kuna

5. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirane u iznosu od 59.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 740.000,00 kuna - Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovineProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 4.508.500,00 kn 50,94 %
> Rashodi za zaposlene 874.950,00 kn 9,89 %
> Materijalni rashodi 2.585.900,00 kn 29,22 %
> Financijski rashodi 209.550,00 kn 2,37 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 293.600,00 kn 3,32 %
> Ostali rashodi 544.500,00 kn 6,15 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.315.540,00 kn 48,76 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.171.540,00 kn 47,14 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 144.000,00 kn 1,63 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 26.000,00 kn 0,29 %
> Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 26.000,00 kn 0,29 %
UKUPNO 8.850.040,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Općine Sopje za 2018. godinu planirani su u iznosu od 8.850.040,00 kuna


Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Sopje za 2018. godinu planirani su u iznosu od 4.508.500,0 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 874.950,00 od toga, Plaće (Bruto) planirane u iznosu od 685.900,00 kuna, Ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 27.000,00 kuna i Doprinosi na plaće planirani u iznosu od 162.050,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 2.585.900,00 kuna, od toga Naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 85.700,00 kuna, Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 847.000,00 kuna, Rashodi za usluge planirani u iznosu od 1.151.000,00 kuna, Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa planirana u iznosu od 15.000,00 kuna i Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 487.200,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 209.550,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 4.650,00 kuna i Ostali financijski rashodi 204.900,00 kuna

4. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 293.600,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

5. Ostali rashodi planirani u iznosu od 544.500,00 kuna, od toga tekuće donacije planirane u iznosu od 449.500,00 kuna i kapitalne donacije 95.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 4.315.540,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 4.171.540,00 kuna, od toga Građevinski objekti planirani u iznosu od 3.388.500,00 kuna, Postrojenja i oprema planirana u iznosu od 778.040,00 kuna i Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 5.000,00 kuna

2. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 144.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 26.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih

institucija izvan javnog sektora


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

PREDSTAVNIČKO TIJELO

Program 1001 Redovna djelatnost predstavničke i izvršne vlasti planirano u iznosu od 515.250,00 kuna

1. Za redovne aktivnosti predstavničkih tijela planirano je 105.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja
2. Za provedbu izbora planirano je 173.500,00 kuna financirano od donacija, od toga rashodi za materijal i energiju 5.500,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 168.000,00 kuna
3. Za redovne aktivnosti političkih stranaka planirano je 12.00,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije
4. Za rad Ureda načelnika planirano je 194.100,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:
• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 165.600,00 kuna, od toga Plaće (bruto) 128.000,00 kuna i doprinosi na plaće 37.600,00 kuna
• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 21.000,00 kuna za naknade troškova zaposlenima
• Ostali rashodi planirani u iznosu od 3.500,00 kuna za tekuće donacije
• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 4.000,00 kuna za postrojenje i opremu
5. Za otplatu leasing vozila planirano je 30.650,00 kuna financirano od pomoći, od toga otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 26.000,00 kuna i kamate za primljene kredite i zajmove 4.650,00 kuna

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 8.334.790,00 KUNA

Program 1002 Redovna djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela planirano u iznosu od 1.443.200,00 kuna

1. Za stručno, administrativno i tehničko osoblje planirano je 529.350,00 kuna, od toga:
• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 474.700,00 kuna, od toga Plaće (bruto) 358.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 27.000,00 kuna i doprinosi na plaće 89.700,00 kuna
• Materijalni rashodi financirano od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 16.500,00 kuna za naknade troškova zaposlenima
• Rashodi za zaposlene financirani od donacija planirani u iznosu od 34.650,00 kuna, od toga Plaće (bruto) 29.000,00 kuna i doprinosi na plaće 5.650,00 kuna
• Materijalni rashodi financirano od donacija planirani u iznosu od 3.500,00 kuna za naknade troškova zaposlenima
2. Za pripreme akata iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela planirano je 707.850,00 kuna, od toga:
• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 34.200,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 21.700,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 3.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.500,00 kuna
• Financijski rashodi financirano od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 4.100,00 kuna a ostale financijske rashode
* Materijalni rashodi financirani od pomoći planirani u iznosu od 50.000,00 kuna za rashode za usluge
• Materijalni rashodi financirano od donacija planirani u iznosu od 418.750,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 17.00,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 28.500,00 kuna, rashodi za usluge 252.250,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 119.000,00 kuna
• Financijski rashodi financirani od donacija planirani u iznosu od 200.800,00 kuna za ostale financijske rashode
3. Za prigodne proslave Općine planirano je 30.000,00 kuna, od toga:
• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 15.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja
• Materijalni rashodi financirani od donacija planirani u iznosu od 15.000,00 kuna za rashode za usluge
4. Za promidžbu Općine planirano je 80.000,00 kuna financirano od donacija za rashode za usluge
5. Za poticanje poduzetništva planirano je 65.000,00 kuna financirano od pomoći, od toga rashodi za usluge 15.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 kuna
6. Za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa planirano je 16.000,00 kuna financirano od donacija, od toga naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 13.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00 kuna
7. Za opremanje općinske zgrade planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za postrojenje i opremu

Program 1003 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 3.424.740,00 kuna

1. Za održavanje čistoće javnih površina planirano je 137.000,00 kuna financirano od pomoći, od toga rashodi za materijal i energiju 61.000,00 kuna i rashodi za usluge 76.000,00 kuna
2. Za održavanje javne rasvjete planirano je 100.000,00 kuna financirano od pomoći za rashode za materijal i energiju
3. Za održavanje komunalne infrastrukture i objekata planirano je 17.000,00 kuna financirano od pomoći, od toga rashodi za materijal i energiju 15.000,00 kuna i rashodi za usluge 2.000,00 kuna
4. Za deratizaciju i dezinsekciju planirano je 152.000,00 kuna financirano od pomoći za rashode za usluge
5. Za Mjesni odbor Sopje planirano je 1.107.500,00 kuna, od toga:
• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 8.000,00 kuna za postrojenje i opremu
• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od prihoda za posebne namjene planirani u iznosu od 900.000,00 kuna , od toga građevinski objekti 250.000,00 kuna i postrojenje i oprema 650.000,00 kuna
• Materijalni rashodi financirani od pomoći planirani u iznosu od 10.000,00 kuna za rashode za usluge
• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od pomoći planirani u iznosu od 179.500,00 kuna , od toga građevinski objekti 171.500,00 kuna i postrojenje i oprema 8.000,00 kuna
• Materijalni rashodi financirani od donacija planirani u iznosu od 10.000,00 kuna za rashode za usluge
6. Za Mjesni odbor Španat planirano je 46.500,00 kuna, od toga:
• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 6.500,00 kuna za rashode za usluge
• Materijalni rashodi financirani od pomoći planirani u iznosu od 30.000,00 kuna za rashode za usluge
• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od pomoći planirani u iznosu od 30.000,00 kuna za građevinske objekte
• Materijalni rashodi financirani od donacija planirani u iznosu od 10.000,00 kuna za rashode za usluge
7. Za Mjesni odbor Vaška planirano je 165.000,00 kuna, od toga:
• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 155.00,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna i rashodi za usluge150.000,00 kuna
• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od pomoći planirani u iznosu od 10.000,00 kuna za postrojenje i opremu
8. Za Mjesni odbor Kapinci planirano je 32.000,00 kuna, od toga:
• Materijalni rashodi financirani od pomoći planirani u iznosu od 20.000,00 kuna za rashode za usluge
• Materijalni rashodi financirani od donacija planirani u iznosu od 10.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju
• Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini financirani od namjenskih primitaka od zaduživanja planirani u iznosu od 2.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima
9. Za Mjesni odbor Josipovo planirano je 35.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge
10. Za Mjesni odbor Grabić planirano je 40.000,00 kuna, od toga:
• Materijalni rashodi financirani od vlastitih prihoda planirani u iznosu od 20.000,00 kuna za rashode za usluge
• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 10.000,00 kuna za rashode za usluge
• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od donacija planirani u iznosu od 10.000,00 kuna za postrojenje i opremu
11. Za Mjesni odbor Novaki planirano je 52.000,00 kuna, od toga:
• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 18.000,00 kuna za rashode za usluge
• Materijalni rashodi financirani od pomoći planirani u iznosu od 9.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju
• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od pomoći planirani u iznosu od 20.000,00 kuna za postrojenje i opremu
• Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini financirani od namjenskih primitaka od zaduživanja planirani u iznosu od 5.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima
12. Za Mjesni odbor Gornje Predrijevo planirano je 45.000,00 kuna, od toga:
• Materijalni rashodi financirani od pomoći planirani u iznosu od 20.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju
• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od donacija planirani u iznosu od 25.000,00 kuna za postrojenje i opremu
13. Za mjesni odbor Nova Šarovka planirano je 810.000,00 kuna financirano od pomoći za građevinske objekte
14. Za nabavu opreme za održavanje komunalne infrastrukture planirano je 13.500,00 kuna financirano od namjenskih primitaka i zaduživanja za postrojenje i opremu
15. Program javnih radova „Radom za zajednicu i sebe“ planiran u iznosu od 127.000,00 kuna, od toga:
• Rashodi za zaposlene financirani od donacija planirani u iznosu od 121.000,00 kuna, od toga Plaće (bruto) 103.500,00 kuna i doprinosi na plaće 17.500,00 kuna
• Materijalni rashodi financirani od donacija planirani u iznosu od 6.000,00 kuna za naknade troškova zaposlenima
16. Za održavanje groblja i mrtvačnice planirano je 17.000,00 kuna financirano od pomoći, od toga rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna i rashodi za usluge 12.000,00 kuna
17. Za održavanje poljskih puteva planirano je 400.000,00 kuna financirano od pomoći za rashode za materijal i energiju
18. Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 48.000,00 kuna financirano od pomoći za rashode za materijal i energiju
19. Za prostorno – plansku dokumentaciju planirano je 68.000,00 kuna, od toga:
• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 53.000,00 kuna za rashode za usluge
• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 15.000,00 kuna za rashode za usluge
20. Za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada planirano je 7.000,00 kuna financirano od pomoći za ostale nespomenute rashode poslovanja
21. Nabava opreme za mrtvačnicu planirano u iznosu od 5.240,00 kuna financirano od donacija za postrojenje i opremu

Program 1004 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 2.274.000,00 kuna

1. Za mrtvačnice planirano je 50.000,00 kuna financirano od donacija za građevinske objekte
2. Za cestovnu infrastrukturu planirano je 2.055.000,00 kuna, od toga:
• Materijalni rashodi financirano od pomoći planirani u iznosu od 5.000,00 kuna za rashode za usluge
• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od donacija planirani u iznosu od 1.399.000,00 kuna za građevinske objekte
• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od namjenskih primitaka od zaduživanja planirani u iznosu od 651.000,00 kuna za građevinske objekte
3. Za izgradnju sustava vodoopskrbe planirano u iznosu od 5.000,00 kuna financirano od namjenskih primitaka od zaduživanja za građevinske objekte
4. Za rekonstrukciju javnih površina planirano je 5.000,00 kuna financirano od donacija za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
5. Za izgradnju rasvjete planirano je 159.000,00 kuna financirano od pomoći, od toga građevinski objekti 22.000,00 kuna i dodatna ulaganja na građevinskim objektima 137.000,00 kuna

Program 1005 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja planirano u iznosu 109.500,00 kuna

1. Za redovnu djelatnost planirano je 109.500,00 kuna, od toga:
• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 9.500,00 kuna financirani od pomoći za rashode za sluge
• Ostali rashodi planirani u iznosu od 10.000,00 kuna, tekuće donacije 5.000,00 kuna i kapitalne donacije 5.000,00 kuna
• Ostali rashodi planirani u iznosu od 90.000,00 kuna financirano od donacija za kapitalne donacije

Program 1006 Razvoj poljoprivrede i gospodarstva planirano u iznosu od 22.000,00 kuna

1. Za potporu radu poljoprivrednih udruga planirano je 2.000,00 kuna financirano od pomoći za tekuće donacije
2. Za kontrolu plodnosti tla planirano je 5.000,00 kuna financirano od pomoći za rashode za usluge
3. Za poticanje razvoja širokopojasne infrastrukture planirano je 15.000,00 kuna financirano od pomoći za rashode za usluge

Program 1007 Pomoć obiteljima i pojedincima planirano u iznosu od 316.600,00 kuna

1. Za pomoć obiteljima i pojedincima planirano je 36.000,00 kuna financirano od donacija za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
2. Za pomoć građanima i kućanstvima u naravi planirano je 7.600,00 kuna financirano od donacija za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
3. Naknada za novorođenčad planirano u iznosu od 62.500,00 kuna financirano od donacija za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
4. Za pomoć udrugama socijalnog karaktera planirano je 15.000,00 kuna financirano od donacija za tekuće donacije
5. Za humanitarnu djelatnost Crvenog križa planirano je 35.000,00 kuna financirano od donacija, od toga ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 20.000,00 kuna i tekuće donacija 15.000,00 kuna
6. Za pomoć u naravi – ogrijev planirano je 80.000,00 kuna financirano od donacija za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
7. Pomoć za podmirenje dijela troškova stanovanja planirana u iznosu od 1.500,00 kuna financirano od donacija za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
8. Za Program javnih radova „Pomoć zajednici“ planirano je 79.000,00 kuna financirano od donacija, od toga Plaće (bruto) 67.400,00 kuna i doprinosi na plaće 11.600,00 kuna

Program 1008 Obrazovanje planirano u iznosu od 109.500,00 kuna

1. Za predškolsko obrazovanje planirano je 8.500,00 kuna financirano od donacija za rashode za usluge
2. Za osnovnoškolsko obrazovanje planirano je 31.000,00 kuna financirano od donacija, od toga ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 26.000,00 kuna i tekuće donacije 5.000,00 kuna
3. Za srednjoškolsko obrazovanje planirano je 45.000,00 kuna financirano od donacija za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
4. Za visokoškolsko obrazovanje planirano je 25.000,00 kuna financirano od donacija, od toga ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 15.000,00 kuna i tekuće donacije 10.000,00 kuna

Program 1009 Sport i rekreacija planirano u iznosu od 326.000,00 kuna

Za poticanje sportskih aktivnosti planirano je 326.000,00 kuna:
• Ostali rashodi planirani u iznosu od 20.000,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije
• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 2.000,00 kuna financirani od donacija za rashode za usluge
• Ostali rashodi financirani od donacija planirani u iznosu od 304.000,00 kuna za tekuće donacije

Program 1010 Kultura planirano u iznosu od 45.000,00 kuna

1. Za poticanje kulturnih aktivnosti kroz sufinanciranje kulturnih udruga planirano je 40.000,00 kuna, od toga:
• Ostali rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 10.000,00 kuna za tekuće donacije
• Ostali rashodi financirani od donacija planirani u iznosu od 30.000,00 kuna za tekuće donacije
2. Za organizaciju manifestacija planirano je 5.000,00 kuna financirano od donacija za tekuće donacije

Program 1011 Razvoj civilnog društva planirano u iznosu od 15.000,00 kuna

Za sufinanciranje udruga iz Domovinskog rata planirano je 15.000,00 kuna financirano od donacija za tekuće donacije

Program 1012 Zdravstvena zaštita planirano u iznosu od 44.000,00 kuna

1. Za preventivni pregled zaposlenika planirano je 4.000,00 kuna financirano od donacija za rashode za usluge
2. Za sufinanciranje specijalista u Domu Zdravlja planirano je 40.000,00 kuna financirano od donacija za rashode za usluge

Program 1013 Upravljanje imovinom planirano u iznosu od 205.250,00 kuna

1. Za održavanje objekta za redovito korištenje planirano je 113.800,00 kuna, od toga:
• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 31.000,00 kuna, od toga rashodi za materija i energiju 30.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 kuna 
• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 9.300,00 kuna za postrojenje i opremu
• Materijalni rashodi financirani od pomoći planirani u iznosu od 51.500,00 kuna, od toga rashodi za materija i energiju 25.500,00 kuna i rashodi za usluge 26.000,00 kuna 
• Materijalni rashodi financirani od donacija planirani u iznosu od 22.000,00 kuna, od toga rashodi za materija i energiju 16.000,00 kuna i rashodi za usluge 6.000,00 kuna 
2. Za održavanje postrojenja i opreme planirano je 24.750,00 kuna financirano od donacija, od toga rashodi za materija i energiju 12.000,00 kuna i rashodi za usluge 12.750,00 kuna 
3. Za održavanje voznog parka planirano je 66.700,00 kuna financirano od donacija, od toga rashodi za materija i energiju 51.500,00 kuna, rashodi za usluge 5.500,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.700,00 kuna


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti