Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Sopje

  Kontakt podaci
  Općina Sopje
  Kralja Tomislava 20, 33525 Sopje
  OIB: 14591526070
  033/400 - 384
  opcinasopje@gmail.com

Proračun za građane za 2019. godinuPoštovani stanovnici,

predstavljamo Vam „Proračun u malom“ Općine Sopje za 2019. godinu. U njemu su na pojednostavljen način prikazani programi, projekti i aktivnosti na koje se planiraju utrošiti sredstva Proračuna Općine Sopje tijekom 2019. godine. Kako bi Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom, molim Vas posjetite nas na našoj službenoj stranici www.sopje.hr

Veliki dio novca planiramo za izgradnju cesta, rekonstrukciju javnih površina, izgradnju vrtića, održavanje poljskih puteva i nerazvrstanih cesta, groblja i kuća oproštaja kao i održavanja objekata Mjesnih odbora.

Kako bismo našim učenicima pomogli tijekom njihovog školovanja učenicima osnovne škole dajemo pomoć za kupnju knjiga, studentima dodjeljujemo stipendije, sufinanciramo prijevoz za srednju školu, financiramo nastavnika predškole i sufinanciramo rad Visoke škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, ulaganje u obrazovanje nam je jako bitno, jer mladi i obrazovani ljudi temelj su našeg društva i budućnosti.

Socijalno ugroženim stanovnicima dajemo pomoć pri ostvarivanju osnovnih preduvjeta za kvalitetan život kao što su pomoć za stanovanje, dajemo pomoć slabima, nemoćnima i invalidima te skrb za djecu s posebnim potrebama. 

Dio novca iz proračuna izdvojili smo za udruge koje nas predstavljaju, kao i za ostale udruge koje djeluju na području naše Općine, jer nam je bitno očuvanje naše tradicije i kulture.

Značajan dio sredstava odvojili smo za zaštitu od požara i civilnu zaštitu kao i za poticanje sportskih aktivnosti.


Poštovani stanovnici izdvojili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2019. godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.


Savjetovanje za Prijedlog Proračuna bilo je provedeno od 15.11.2018. do 28.11.2018. godine.Više o tome možete pogledati ovdje.


Vaš Načelnik,

  Berislav Androš, bacc.oec.Što je proračun?


Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Sopje za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Sopje za 2019. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Sopje koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Sopje kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


 Proračun Općine Sopje možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.

2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.


U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.


Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 16.385.285,25 kn 95,68 %
> Prihodi od poreza 4.659.907,00 kn 27,21 %
> Prihodi od imovine 1.454.850,00 kn 8,50 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 257.420,00 kn 1,50 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 9.990.108,25 kn 58,34 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 23.000,00 kn 0,13 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 740.000,00 kn 4,32 %
UKUPNO 17.125.285,25 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Sopje za 2019. godinu planirani su u iznosu od 17.125.285,25 kuna


Prihodi poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Sopje za 2019. godinu planirani su u iznosu od 16.385.285,25 kuna, a čine ih:


1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 4.659.907,00 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak 4.518.907,00 kuna, porezi na imovinu 116.000,00 kuna i porezi na robu i usluge 25.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 9.990.108,25 kuna, od toga pomoći proračunu iz drugih proračuna 1.184.150,00 kuna i pomoći od izvanproračunskih korisnika 8.805.958,25 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 1.454.850,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine 48.100,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine 1.406.750,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 257.420,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe 47.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima 35.420,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade 175.000,00 kuna

5. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirane u iznosu od 23.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 740.000,00 kuna - Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovineProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 5.361.127,00 kn 31,31 %
> Rashodi za zaposlene 1.170.095,00 kn 6,83 %
> Materijalni rashodi 3.039.532,00 kn 17,75 %
> Financijski rashodi 24.100,00 kn 0,14 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 409.100,00 kn 2,39 %
> Ostali rashodi 718.300,00 kn 4,19 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 11.764.158,25 kn 68,69 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 11.214.158,25 kn 65,48 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 550.000,00 kn 3,21 %
UKUPNO 17.125.285,25 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Sopje za 2019. godinu planirani su u iznosu od 17.125.285,25 kuna


Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Sopje za 2019. godinu planirani su u iznosu od 5.361.127,00 kuna, a čine ih:


1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.170.095,00 kuna od toga, Plaće (Bruto) planirane u iznosu od 957.095,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 55.500,00 kuna i doprinosi na plaće 157.500,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 3.039.532,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 125.800,00 kuna,  rashodi za materijal i energiju 870.012,00 kuna, rashodi za usluge 1.441.620,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 589.100,00 kuna i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 13.000,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 24.100,00 kuna

4. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 409.100,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

5. Ostali rashodi planirani u iznosu od 718.300,00 kuna, od toga tekuće donacije planirane u iznosu od 623.300,00 kuna i kapitalne donacije 95.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 11.764.158,25 kuna, a čine ih:


1. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 11.214.158,25 kuna, od toga Građevinski objekti planirani u iznosu od 11.151.358,25 kuna i Postrojenja i oprema planirana u iznosu od 62.800,00 kuna 

2. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 550.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


PREDSTAVNIČKO TIJELO


Program 1001 Redovna djelatnost predstavničke i izvršne vlasti planirano u iznosu od 436.800,00 kuna


1. Za redovne aktivnosti predstavničkih tijela planirano je 150.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

2. Za provedbu izbora planirano je 60.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 30.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 kuna

3. Za redovne aktivnosti političkih stranaka planirano je 12.300,00 kuna za tekuće donacije 

4. Za rad Ureda načelnika planirano je 214.500,00 kuna, od toga:

• Plaće (bruto) 132.500,00 kuna, doprinosi na plaće 28.000,00 kuna, naknade troškova zaposlenima 46.500,00 kuna, tekuće donacije 3.500,00 kuna i postrojenja i oprema 4.000,00 kuna


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 16.688.485,00 KUNA


Program 1002 Redovna djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela planirano u iznosu od 1.678.215,00 kuna


1. Za stručno, administrativno i tehničko osoblje planirano je 759.795,00 kuna, od toga:

• Plaće (bruto) 596.095,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 55.500,00 kuna, doprinosi na plaće 91.700,00 kuna i naknade troškova zaposlenima 16.500,00 kuna

2. Za pripreme akata iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela planirano je 654.920,00 kuna, od toga:

• Naknade troškova zaposlenima 56.500,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 32.000,00 kuna, rashodi za usluge 393.420,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 148.900,00 kuna i ostali financijski rashodi 24.100,00 kuna

3. Za prigodne proslave Općine planirano je 85.000,00 kuna, od toga ostali nespomenuti rashodi poslovanja 70.000,00 kuna i rashodi za usluge 15.000,00 kuna

4. Za promidžbu Općine planirano je 82.500,00 kuna za rashode za usluge

5. Za poticanje poduzetništva planirano je 65.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 15.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 kuna

6. Za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa planirano je 16.000,00 kuna, od toga ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00 kuna i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 13.000,00 kuna

7. Za opremanje općinske zgrade planirano je 15.000,00 kuna za postrojenja i opremuProgram 1003 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 1.508.100,00 kuna


1. Za održavanje čistoće javnih površina planirano je 110.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 43.000,00 kuna i rashodi za usluge 67.000,00 kuna 

2. Za održavanje javne rasvjete planirano je 130.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju 

3. Za održavanje komunalne infrastrukture i objekata planirano je 207.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 192.000,00 kuna i rashodi za materijal i energiju 15.000,00 kuna

4. Za deratizaciju i dezinsekciju planirano je 168.000,00 za rashode za usluge

5. Za Mjesni odbor Sopje planirano je 33.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 20.000,00 kuna i postrojenja i oprema 13.000,00 kuna

6. Za Mjesni odbor Španat planirano je 2.000,00 kuna za rashode za usluge

7. Za Mjesni odbor Vaška planirano je 1.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju

8. Za Mjesni odbor Kapinci planirano je 2.000,00 kuna, od toga 1.000,00 kuna rashode za materijal i energiju i 1.000,00 kuna za rashode za usluge

9. Za Mjesni odbor Grabić planirano je 2.000,00 kuna za rashode za usluge

10. Za Mjesni odbor Novaki planirano je 2.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 1.000,00 kuna i rashodi za usluge 1.000,00 kuna

11. Za Mjesni odbor Gornje Predrijevo planirano je 2.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju

12. Za mjesni odbor Nova Šarovka planirano je 2.000,00 kuna za rashode za usluge 

13. Za nabavu opreme za održavanje komunalne infrastrukture planirano je 15.500,00 kuna za postrojenja i opremu

14. Program javnih radova „Radom za zajednicu i sebe“ planiran u iznosu od 276.100,00 kuna, od toga:

• Rashodi za materijal i energiju 3.500,00 kuna, plaće (bruto) 228.500,00 kuna, doprinosi na plaće 37.800,00 kuna i naknade troškova zaposlenima 6.300,00 kuna

15. Za održavanje groblja i mrtvačnice planirano je 44.500,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 23.000,00 kuna, rashodi za usluge 13.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.500,00

16. Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 400.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju

17. Za prostorno – plansku dokumentaciju planirano je 30.000,00 kuna za rashode za usluge 

18. Za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada planirano je 75.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

19. Nabava opreme za mrtvačnicu planirano u iznosu od 6.000,00 kuna za postrojenja i opremu


Program 1004 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 11.841.358,25 kuna


1. Za Kuće oproštaja planirano je 500.000,00 kuna za građevinske objekte

2. Za rekonstrukciju nerazvrstane ceste “Sopje“ planirano je 2.150.557,00 kuna, od toga 40.000,00 kuna za rashode za usluge i 2.110.557,00 kuna za građevinske objekte

3. Za izgradnju sustava vodoopskrbe planirano u iznosu od 21.000,00 kuna za građevinske objekte

4. Za izgradnju vrtića u Sopju planirano je 5.429.801,25 kuna za građevinske objekte

5. Za izgradnju pješačke staze u Sopju planirano je 500.000,00 kuna za  građevinske objekte

6. Za rekonstrukciju doma u Josipovu planirano je 100.000,00 kuna za rashode za usluge 

7. Za izgradnju pješačke staze u Gornjem Predrijevu k.č. br. 277/1 planirano je 60.000,00 kuna za  građevinske objekte

8. Za rekonstrukciju društvenog doma u Novoj Šarovci planirano je 650.000,00 kuna  za građevinske objekte 

9. Za izgradnju pješačke staze u Vaškoj planirano je 500.000,00 kuna za  građevinske objekte

10. Za uređenje platoa ispred doma u Kapincima planirano je 100.000,00 kuna za građevinske objekte

11. Za rekonstrukciju nerazvrstane ceste Novaki – Zidina planirano je 1.000.000,00 kuna  za cgrađevinske objekte

12. Za sanaciju prilazne ceste prema groblju u Sopju planirano je 200.000,00 kuna za  građevinske objekte

13. Za izgradnju nadstrešnice na sportskim objektima u Grabiću planirano je 40.000,00 kuna za građevinske  objekte

14. Za izgradnju nadstrešnice na sportskim objektima u Sopju planirano je 40.000,00 kuna za građevinske  objekte

15. Za energetsku obnovu vatrogasnog doma u Sopju planirano je 550.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima


Program 1005 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja planirano u iznosu 122.000,00 kuna


1. Za redovnu djelatnost planirano je 122.000,00 kuna, od toga kapitalne donacije  90.000,00 kuna, rashodi za usluge 20.000,00 kuna, tekuće donacije 7.000,00 kuna i kapitalne donacije  5.000,00 kuna


Program 1006 Razvoj poljoprivrede i gospodarstva planirano u iznosu od 51.000,00 kuna


1. Za potporu radu poljoprivrednih udruga planirano je 12.000,00 kuna, od toga 10.000,00 kuna za tekuće donacije  i 2.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju

2. Za kontrolu plodnosti tla planirano je 5.000,00 kuna za rashode za usluge

3. Za poticanje razvoja širokopojasne infrastrukture planirano je 34.000,00 kuna za rashode za usluge


Program 1007 Socijalna skrb planirano u iznosu od 291.100,00 kuna


1. Za pomoć obiteljima i pojedincima planirano je 41.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za pomoć građanima i kućanstvima u naravi planirano je 7.600,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3. Naknada za novorođenčad planirano u iznosu od 100.000,00 kuna ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

4. Za pomoć udrugama socijalnog karaktera planirano je 25.000,00 kuna za tekuće donacije

5. Za humanitarnu djelatnost Crvenog križa planirano je 35.000,00 kuna, od toga 20.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna i 15.000,00 kuna za tekuće donacije

6. Za pomoć u naravi – ogrijev planirano je 81.000,00 kuna ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

7. Pomoć za podmirenje dijela troškova stanovanja planirana u iznosu od 1.500,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 1008 Predškolski odgoj i obrazovanje planirano u iznosu od 184.950,00 kuna


1. Za predškolsko obrazovanje planirano je 16.950,00 kuna, od toga 6.450,00 kuna za rashode za usluge, 10.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna i 500,00 kuna za tekuće donacije

2. Za osnovnoškolsko obrazovanje planirano je 45.000,00 kuna, od toga 32.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna i 10.000,00 kuna za tekuće donacije

3. Za srednjoškolsko obrazovanje planirano je 38.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

4. Za visokoškolsko obrazovanje planirano je 85.000,00 kuna, od toga 75.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna  i 10.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 1009 Sport i rekreacija planirano u iznosu od 425.000,00 kuna


Za poticanje sportskih aktivnosti planirano je 425.000,00 kuna za tekuće donacije sportskim društvima


Program 1010 Kultura planirano u iznosu od 180.000,00 kuna


1. Za poticanje kulturnih aktivnosti kroz sufinanciranje kulturnih udruga planirano je 60.000,00 kuna za tekuće donacije udrugama i političkim strankama

2. Za organizaciju manifestacija planirano je 5.000,00 kuna za ostale tekuće donacije ( VIROEXPO/AGROARCA)

3. Za manifestaciju “Dravsko proljeće“ planirano je 115.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 75.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 kuna


Program 1011 Razvoj civilnog društva planirano u iznosu od 40.000,00 kuna


1. Za sufinanciranje udruga iz Domovinskog rata planirano je 20.000,00 kuna za tekuće donacije udrugama i političkim strankama

2. Za pomoć vjerskim zajednicama planirano je 20.000,00 kuna za tekuće donacije vjerskim zajednicama (Uređenje župe crkve Sv. Marije Magdalene u Sopju)


Program 1012 Zdravstvena zaštita planirano u iznosu od 55.000,00 kuna


1. Za preventivni pregled zaposlenika planirano je 15.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za sufinanciranje specijalista u Domu Zdravlja planirano je 40.000,00 kuna za ostale rashode za usluge


Program 1013 Upravljanje imovinom planirano u iznosu od 311.762,00 kuna


1. Za održavanje objekta za redovito korištenje planirano je 156.312,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 79.012,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.000,00 kuna, postrojenja i oprema 9.300,00 kuna i rashodi za usluge 64.000,00 kuna

2. Za održavanje postrojenja i opreme planirano je 44.750,00 kuna, od toga rashodi za usluge 14.750,00 kuna i rashodi za materijal i energiju 30.000,00 kuna 

3. Za održavanje voznog parka planirano je 110.700,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 77.500,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.700,00 kuna i rashodi za usluge 23.500,00 kuna


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Sopje za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Sopje za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
  PREUZMI:

 3. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE SOPJE 2019. GODINU
  PREUZMI:

 4. Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 01.01.2018.-31.12.2018.
  PREUZMI:

 5. Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje 01.01.2018.-31.12.2018.
  PREUZMI:

 6. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sopje za 2018. godinu
  PREUZMI:

 7. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sopje za 2019. godinu
  PREUZMI:

 8. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sopje za 2019. godinu
  PREUZMI:

 9. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sopje za 2019. godinu
  PREUZMI:

 10. III. Izmjene i dopune proračuna Općine Sopje za 2019. godinu - NASLOVNICA
  PREUZMI:

 11. III. Izmjene i dopune proračuna Općine Sopje za 2019. godinu - PRIHODI
  PREUZMI:

 12. III. Izmjene i dopune proračuna Općine Sopje za 2019. godinu - RASHODI
  PREUZMI:

 13. III. Izmjene i dopune proračuna Općine Sopje za 2019. godinu - POSEBNI DIO
  PREUZMI:

 14. III. Izmjene i dopune proračuna Općine Sopje za 2019. godinu
  PREUZMI:

Više