Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Sopje

  Kontakt podaci
  Općina Sopje
  Kralja Tomislava 20, 33525 Sopje
  OIB: 14591526070
  033/400 - 384
  opcinasopje@gmail.com
Proračun za građane za 2020. godinu
Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vam „Proračun u malom“ Općine Sopje za 2020. godinu. U njemu su na pojednostavljen način prikazani programi, projekti i aktivnosti na koje se planiraju utrošiti sredstva Proračuna Općine Sopje tijekom 2020. godine. Kako bi Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom, molim Vas posjetite nas na našoj službenoj stranici www.sopje.hr

U 2020. godini veliki dio novca planiramo izdvojiti za održavanje komunalne infrastrukture, održavanje čistoće javnih povšina, javne rasvjete, groblja i mrtvačnica, rekonstrukciju nerazvrstanih cesta, unutrašnje uređenje doma u Kapincima, proširenje društvenog doma u Novoj Šarovki, te izgradnju svlačionica u Vaškoj i Josipovu.

Želimo što više pomoći našim učenicima i studentima tijekom njihovog školovanja, s toga učenicima osnovnih škola dajemo pomoć za kupnju knjiga ,sufinanciramo prijevoz učenika srednjih škola, sufinanciramo boravak učenika srednjih škola u učeničkim domovima  u iznosu od 300 kuna i studentima dodjeljujemo stipendije. Kako bismo našim najmlađim stanovnicima osigurali ugodan boravak i zabavu, nastavljamo sa izgradnjom dječjeg vrtića u Sopju. 

Socijalno ugroženim stanovnicima dajemo pomoć pri ostvarivanju osnovnih preduvjeta za kvalitetan život kao što su pomoć za stanovanje i pomoć za ogrjev. 
S ciljem povećanja nataliteta, roditeljima novorođene djece dajemo novčane pomoći. u iznosu od 5.000,00 kuna., kao i potpore pri rješavanju stambenog pitanja u iznosu od 20.000,00 kuna za kupnju nekretnine i 10.000,00 kuna za uređenje i adaptaciju stambenog objekta.

Iznimno nam je bitno očuvanje naše tradicije i kulture, s toga smo dio novca iz proračuna izdvojili za Udruge koje nas predstavljaju I djeluju na području naše Općine.

Poštovani stanovnici izdvojili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2020. godini. Pozivamo Vas da i vi svojim prijedlozima i komentarima sudjelujete u donošenju Proračuna za 2020. godinu.
Vaš Načelnik,

Berislav Androš, bacc.oec.Savjetovanje Prijedloga Proračuna Općine Sopje za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu bilo je provedeno od 15.11.2019. do 30.11.2019. godine. Više o tome možete pronaći OVDJE.Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Sopje za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Sopje za 2020. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Sopje koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Sopje kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.

Proračun možete pronaći OVDJE.
 
Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:
• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 
• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.

Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:

 

Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.

2. Poseban dio proračuna sačinjava:
plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 

3. Plan razvojnih programa
Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.

Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja

Proračunski korisnici:
Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Zakoni i sankcije
Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 16.983.632,63 kn 93,61 %
> Prihodi od poreza 5.544.881,38 kn 30,56 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 9.015.151,25 kn 49,69 %
> Prihodi od imovine 2.069.600,00 kn 11,41 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 331.000,00 kn 1,82 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 23.000,00 kn 0,13 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.160.000,00 kn 6,39 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 1.100.000,00 kn 6,06 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 60.000,00 kn 0,33 %
UKUPNO 18.143.632,63 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Sopje za 2020. godinu planirani su u iznosu od 18.143.632,63 kuna


Prihodi poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Sopje za 2020. godinu planirani su u iznosu od 16.983.632,63 kuna, a čine ih:


1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 5.544.881,38 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak 5.088.909,00 kuna, porezi na imovinu 280.956,00 kuna i porezi na robu i usluge 175.016,38 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 9.015.151,25 kuna, od toga pomoći proračunu iz drugih proračuna 4.212.250,00 kuna i pomoći od izvanproračunskih korisnika 4.702.901,25 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 2.069.600,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine 7.000,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine 2.062.600,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 331.000,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe 66.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima 30.000,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade 235.000,00 kuna

5. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirane u iznosu od 23.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 1.160.000,00 kuna , od toga prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 1.100.000,00 kuna i prihodi od prodaje građevinskih objekata 60.000,00 kunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 7.581.164,00 kn 41,78 %
> Rashodi za zaposlene 1.103.945,00 kn 6,08 %
> Materijalni rashodi 3.376.319,00 kn 18,61 %
> Financijski rashodi 15.500,00 kn 0,09 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.500.000,00 kn 8,27 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 614.100,00 kn 3,38 %
> Ostali rashodi 971.300,00 kn 5,35 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.562.468,63 kn 58,22 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 9.916.218,63 kn 54,65 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 646.250,00 kn 3,56 %
UKUPNO 18.143.632,63 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Sopje za 2020 godinu planirani su u iznosu od 18.143.632,63 kuna


Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Sopje za 2020. godinu planirani su u iznosu od 7.581.164,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.103.945,00 kuna od toga, Plaće (Bruto) planirane u iznosu od 905.945,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 58.600,00 kuna i doprinosi na plaće 139.400,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 3.376.319,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 137.300,00 kuna,  rashodi za materijal i energiju 832.012,00 kuna, rashodi za usluge 1.769.463,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 624.544,00 kuna i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 13.000,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 15.500,00 kuna

4. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 1.500.000,00 kuna

5. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 614.100,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

6. Ostali rashodi planirani u iznosu od 971.300,00 kuna, od toga tekuće donacije planirane u iznosu od 576.300,00 kuna, kapitalne donacije 95.000,00 kuna i kapitalne pomoći 300.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 10.562.468,63 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 9.916.218,63 kuna, od toga građevinski objekti planirani u iznosu od 9.503.218,63 kuna i Postrojenja i oprema planirana u iznosu od 413.000,00 kuna 

2. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 646.250,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


PREDSTAVNIČKO TIJELO


Program 1001 Redovna djelatnost predstavničke i izvršne vlasti planirano u iznosu od 519.500,00 kuna

1. Za redovne aktivnosti predstavničkih tijela planirano je 155.000,00 kuna za naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća 

2. Za provedbu izbora planirano je 120.000,00 kuna, od toga uredski materijal 2.000,00 kuna i naknade članovima povjerenstava 118.000,00 kuna

3. Za redovne aktivnosti političkih stranaka planirano je 12.300,00 kuna za tekuće donacije udrugama i političkim strankama

4. Za rad Ureda načelnika planirano je 232.200,00 kuna, od toga:

• Plaće za zaposlene 148.500,00 kuna, doprinosi na plaće 24.000,00 kuna, naknade troškova zaposlenima 54.500,00 kuna, ostale tekuće donacije 1.000,00 kuna i postrojenja i oprema 4.200,00 kuna


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 17.624.132,63 KUNA


Program 1002 Redovna djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela planirano u iznosu od 1.743.202,00 kuna

1. Za stručno, administrativno i tehničko osoblje planirano je 685.145,00 kuna, od toga:

• Plaće za zaposlene planirane u iznosu od 528.945,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 58.600,00 kuna i doprinosi na plaće 77.600,00 kuna

• Naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 20.000,00 kuna

2. Za pripreme akata iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela planirano je 816.957,00 kuna, od toga:

• Naknade troškova zaposlenima 56.500,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 36.000,00 kuna, rashodi za usluge 497.613,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 211.344,00 kuna

• Ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 15.500,00 kuna

3. Za prigodne proslave Općine planirano je 30.000,00 kuna, od toga reprezentacija (dan Općine) 25.000,00 kuna i rashodi za usluge 5.000,00 kuna

4. Za promidžbu Općine planirano je 79.100,00 kuna, od toga promidžbeni materijali 12.000,00 kuna i ostale usluge 67.100,00 kuna

5. Za poticanje poduzetništva planirano je 65.000,00 kuna, od toga ostale intelektualne usluge 15.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja  50.000,00 kuna

6. Za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa planirano je 17.000,00 kuna, od toga naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 4.000,00 kuna i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 13.000,00 kuna

7. Za opremanje općinske zgrade planirano je 10.000,00 kuna za uredsku opremu i namještaj

8. Za Proračunsku pričuvu planirano je 40.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu 


Program 1003 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 1.319.000,00 kuna

1. Za održavanje čistoće javnih površina planirano je 120.000,00 kuna, od toga materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 15.000,00 kuna, energija 18.000,00 kuna i usluge promidžbe i informiranja 87.000,00 kuna

2. Za održavanje javne rasvjete planirano je 130.000,00 kuna za energiju 

3. Za održavanje komunalne infrastrukture i objekata planirano je 232.000,00 kuna, od toga usluge tekuće i investicijskog održavanja 7.000,00 kuna, postrojenja i oprema 213.000,00 kuna, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 10.000,00 kuna, komunalne usluge 2.000,00 kuna, 

4. Za deratizaciju i dezinsekciju planirano je 250.000,00 kuna za komunalne usluge 

5. Za Mjesni odbor Novaki planirano je 50.000,00 kuna za uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene

6. Za nabavu opreme za održavanje komunalne infrastrukture planirano je 15.500,00 kuna za uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene

7. Za održavanje groblja i mrtvačnice planirano je 34.500,00 kuna, od toga materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje  13.000,00 kuna, komunalne usluge 13.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.500,00 kuna

8. Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 450.000,00 kuna za ostali materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje ( održavanje nerazvrstanih cesta) 

9. Za prostorno – plansku dokumentaciju planirano je 10.000,00 kuna za ostale intelektualne usluge 

10. Za izgradnju sustava vodoopskrbe planirano je 21.000,00 kuna za građevinske objekte

11. Nabava opreme za mrtvačnicu planirano u iznosu od 6.000,00 kuna za opremu za održavanje i zaštitu


Program 1004 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 12.656.968,63 kuna

1. Za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada planirano je 25.000,00 kuna za pristojbe i naknade

2. Za sanaciju kapelice na groblju u Sopju planirano je 246.000,00 kuna za usluge tekućeg i investicijskog održavanja

3. Za kanalizacijski sustav Sopje - Sopjanska Greda sa uređajem za pročišćavanje otpadnih voda planirano je 300.000,00 kuna za kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru

4. Za Strategiju razvoja Općine planirano je 237.500,00 kuna za intelektualne i osobne usluge

5. Za izgradnju vrtića u Sopju planirano je 2.929.801,25 kuna 

6. Za rekonstrukciju društvenog doma u Novoj Šarovci planirano je 1.742.500,00 kuna za stambene objekte 

7. Za rekonstrukciju nerazvrstane ceste Novaki – Zidina planirano je 2.065.417,38 kuna  za ceste

8. Za uređenje doma u Kapincima planirano je 120.000,00 kuna za usluge investicijskog i tekućeg održavanja

9. Za rekonstrukciju centra i uređenje okoliša u Vaškoj planirano je 395.000,00 kuna za građevinske objekte

10. Za WiFi planirano je 100.000,00 kuna za komunikacijsku opremu

11. Za izgradnju svlačionica na nogometnom igralištu u Vaškoj planirano je 669.750,00 kuna za građevinske objekte

12. Za izgradnju svlačionice na nogometnom igralištu u Josipovu planirano je 669.750,00 kuna za građevinske objekte

13. Za rekonstrukciju i opremanje kulturnog centra u Sopju planirano je 646.250,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

14. Za rekonstrukciju nerazvrstane ceste Kapinci . Josipovo . suf.ŽUC planirano je 1.500.000,00 kuna za kapitalne pomoći unutar proračuna

15. Za rekonstrukciju nerazvrstane ceste u Gornjem Predrijevu planirano je 200.000,00 kuna

16.Za rekonstrukciju nerazvrstane ceste do nogometnog igrališta u Vaškoj planirano je 100.000,00 kuna za ceste

17. Izgradnja platoa ispred mrtvačnice u Španatu planirano je 355.000,00 kuna za ceste

18. Za izgradnju platoa ispred mrtvačnice u Grabiću planirano je 355.000,00 kuna za ceste


Program 1005 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja planirano u iznosu 117.500,00 kuna

Za redovnu djelatnost planirano je 117.500,00 kuna, od toga kapitalne donacije ostalim neprofitnim organizacijama 95.000,00 kuna, oprema za održavanje i zaštitu 5.000,00 kuna, intelektualne i osobne usluge 10.500,00 kuna i tekuće donacije u novcu 7.000,00 kuna


Program 1006 Razvoj poljoprivrede i gospodarstva planirano u iznosu od 52.000,00 kuna

1. Za potporu radu poljoprivrednih udruga planirano je 12.000,00 kuna, od toga 10.000,00 kuna za tekuće donacije udrugama i političkim strankama i 2.000,00 kuna za energiju

2. Za kontrolu plodnosti tla planirano je 5.000,00 kuna za ostale intelektualne usluge

3. Za poticanje razvoja širokopojasne infrastrukture planirano je 34.000,00 kuna za ostale intelektualne usluge 

4. Za sufinanciranje programa osposobljavanja odraslih osoba planirano je 1.000,00 kuna za intelektualne i osobne usluge


Program 1007 Socijalna skrb planirano u iznosu od 326.100,00 kuna

1. Za pomoć obiteljima i pojedincima planirano je 41.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima u novcu 

2. Za pomoć građanima i kućanstvima u naravi planirano je 47.600,00 kuna za sufinanciranje pomoći u kući

3. Naknada za novorođenčad planirano u iznosu od 100.000,00 kuna 

4. Za pomoć udrugama socijalnog karaktera planirano je 25.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu

5. Za humanitarnu djelatnost Crvenog križa planirano je 30.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu

6. Za pomoć u naravi – ogrijev planirano je 81.000,00 kuna  za naknade građanima i kućanstvima u naravi

7. Pomoć za podmirenje dijela troškova stanovanja planirana u iznosu od 1.500,00 kuna za sufinanciranje režija


Program 1008 Predškolski odgoj i obrazovanje planirano u iznosu od 229.000,00 kuna

1. Za predškolsko obrazovanje planirano je 46.000,00 kuna, od toga 15.000,00 kuna za intelektualne i osobne usluge, 30.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima u novcu i 1.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu

2. Za osnovnoškolsko obrazovanje planirano je 45.000,00 kuna, od toga 35.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima u novcu i 10.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu

3. Za srednjoškolsko obrazovanje planirano je 53.000,00

4. Za visokoškolsko obrazovanje planirano je 85.000,00 kuna, od toga 75.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima u novcu i 10.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 1009 Sport i rekreacija planirano u iznosu od 340.000,00 kuna

Za poticanje sportskih aktivnosti planirano je 340.000,00 kuna za tekuće donacije sportskim društvima


Program 1010 Kultura planirano u iznosu od 50.000,00 kuna

1. Za poticanje kulturnih aktivnosti kroz sufinanciranje kulturnih udruga planirano je 50.000,00 kuna za tekuće donacije udrugama i političkim strankama


Program 1011 Razvoj civilnog društva planirano u iznosu od 40.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje udruga iz Domovinskog rata planirano je 20.000,00 kuna za tekuće donacije udrugama i političkim strankama

2. Za pomoć vjerskim zajednicama planirano je 20.000,00 kuna za tekuće donacije vjerskim zajednicama 


Program 1012 Zdravstvena zaštita planirano u iznosu od 51.000,00 kuna

1. Za preventivni pregled zaposlenika planirano je 15.000,00 kuna za obvezni i preventivni zdravstveni pregled zaposlenika

2. Za sufinanciranje specijalista u Domu Zdravlja planirano je 36.000,00 kuna za ostale zdravstvene i veterinarske usluge (sufinanciranje zdravstvene zaštite)


Program 1013 Upravljanje imovinom planirano u iznosu od 273.262,00 kuna

1. Za održavanje objekta za redovito korištenje planirano je 170.312,00 kuna, od toga uredski materijal i ostali materijalni rashodi 90.512,00 kuna, premije osiguranja 14.000,00 kuna, uredska oprema i namještaj 9.300,00 kuna, komunalne usluge 56.500,00 kuna

2. Za održavanje postrojenja i opreme planirano je 20.750,00 kuna, od toga 6.000,00 kuna za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, 10.000,00 kuna za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje i 4.750,00 kuna za zakupnine i najamnine

3. Za održavanje voznog parka planirano je 82.200,00 kuna, od toga premije osiguranja prijevoznih sredstava 13.700,00 kuna, energija 73.500,00 kuna i usluge tekućeg i investicijskog održavanja 23.500,00 kuna


Program 1015 Mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji planirano u iznosu od 150.000,00 kuna

Za Mjeru za poticaje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji planirano je 150.000,00 kuna


Program 1016 Aktivna politika zapošljavanja planirano u iznosu od 276.100,00 kuna

Za Program javnih radova “Radom za zajednicu i sebe“ planirano je 276.100,00 kuna, od toga službena , radna i zaštitna odjeća i obuća 3.500,00 kuna, plaće (bruto) 228.500,00 kuna i naknade za prijevoz, za ad na terenu i odvojeni život 6.300,00 kuna
Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Sopje za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Sopje za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu
  PREUZMI:

 3. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Sopje za 2020. godinu
  PREUZMI:

 4. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sopje za 2019. godine
  PREUZMI:

 5. Obrazloženje
  PREUZMI:

 6. I. izmjene i dopune proračuna Općine Sopje za 2020. godinu
  PREUZMI:

 7. OBRAZLOŽENJE UZ I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2020. GODINU
  PREUZMI:

 8. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sopje za 2019. godinu
  PREUZMI:

 9. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sopje za 2019
  PREUZMI:

 10. OBRAZLOŽENJE UZ POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE SOPJE ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2020
  PREUZMI:

 11. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sopje za 2020. godinu
  PREUZMI:

 12. OBRAZLOŽENJE UZ II. IZMJENE PRORAČUNA ZA 2020.G
  PREUZMI:

 13. II. izmjene i dopune Proračuna Općine Sopje za 2020. godinu
  PREUZMI:

Više