Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Sopje

  Kontakt podaci
  Općina Sopje
  Kralja Tomislava 20, 33525 Sopje
  OIB: 14591526070
  033/400 - 384
  opcinasopje@gmail.com

Proračun za građane za 2021. godinu


Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vam „Proračun u malom“ Općine Sopje za 2021. godinu. U njemu su na pojednostavljen način prikazani programi, projekti i aktivnosti na koje se planiraju utrošiti sredstva Proračuna Općine Sopje tijekom 2021. godine. Kako bi Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom, molim Vas posjetite nas na našoj službenoj stranici www.sopje.hr

Brojnim i opsežnim komunalnim projektima na području cijele općine želimo osigurati visoku kvalitetu života svih naših građana. Uz znatna sredstva za održavanje postojeće komunalne infrastrukture, osigurana su značajna sredstva za mnoge komunalne projekte. 

Tijekom 2021. godine nastavljamo s održavanjem javne rasvjete, čistoće javnih površina, održavanjem nerazvrstanih cesta, groblja i mrtvačnica, izgradnjom nogostupa, izgradnjom platoa ispred mrtvačnice u Španatu, Grabiću, Josipovu i Kapincima, uređenjem platoa ispred doma u Kapincima i Grabiću, rekonstrukcijom ceste Novaki –Zidine i ceste u Gornjem Predrijevu te uređenjem dječjih igrališta. 

Planiramo nastavak rekonstrukcije i opremanja kulturnog centra u Sopju, rekonstrukcije i prenamjene postojeće zgrade u svlačionicu  uz nogometno igralište u društveni dom u Novoj Šarovci, rekonstrukcije krovišta društvenog doma u Španatu i Gornjem Predrijevu, izgradnje svlačionice na nogometnom igralištu u Vaškoj i rekonstrukciju svlačionice na nogometnom igralištu u Sopju.

Obrazovanje djece i mladih najisplativije je ulaganje u našu budućnost, s toga smo dio sredstava izdvojili za stipendiranje studenata i sufinanciranje nabave školskih knjiga, a učenicima srednjih škola sufinanciramo trošak prijevoza u školu i trošak boravak u učeničkim domovima. Smatramo da su mladi i obrazovani ljudi temelj našeg društva i zbog toga im želimo pomoći u njihovom daljnjem školovanju, potaknuti ih na još veće zalaganje  i nagraditi njihov trud i uspjeh.

Socijalno ugroženim stanovnicima dajemo pomoć pri ostvarivanju osnovnih preduvjeta za kvalitetan život kao što su pomoć za stanovanje i pomoć za ogrjev. 

Demografskim mjerama na području Općine Sopje nastojimo pomoći roditeljima i našim najmlađima te osigurati preduvjeti za potrebiti demografski rast. Želim da naša Općina bude ugodno mjesto za život koje će udobnošću i blagostanjem rezultirati većim brojem novorođene djece i privući nove stanovnike. Stoga, roditeljima novorođene djece dodjeljujemo novčane pomoći u iznosu od 5.000,00 kuna, kao i potpore pri rješavanju stambenog pitanja u iznosu od 20.000,00 kuna za kupnju nekretnine i 10.000,00 kuna za uređenje i adaptaciju stambenog objekta.

Bitan segment svakog kraja je njegova povijest i kultura koja ga čini posebnim i jedinstvenim, stoga je nastojimo očuvati i njegovati te udrugama koje djeluju na području naše Općine dajemo donacije kako bi ih podržavali i pomogli u predstavljaju i prikazivanju svega najboljeg iz našeg kraja.


Poštovani stanovnici izdvojili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2021. godini. Pozivamo Vas da i vi svojim prijedlozima i komentarima sudjelujete u donošenju Proračuna za 2021. godinu.

Vaše prijedloge, sugestije i komentare možete ostavljati do 26.11.2020. kada ćemo sve zaprimljeno uzeti u obzir te na sjednici Općinskog vijeća predstaviti, te prihvaćeno uvrstiti u konačan proračun za 2021. godinuVaš Načelnik,

  Berislav Androš, bacc.oec.Prijedlog proračuna je dokument u kojem su navedeni planirani prihodi i rashodi koje načelnik općine predlaže te kao takav ide na usvajanje Općinskom vijeću. Ovim putem želimo uključiti sve svoje građane u sam proces donošenja proračuna davanjem svojih prijedloga, sugestija i komentara na prijedlog proračuna koji možete pronaći ovdje.


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Sopje za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Sopje za 2021. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Sopje koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Sopje kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:
Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 15.476.938,22 kn 92,80 %
> Prihodi od poreza 6.397.942,00 kn 38,36 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 6.445.114,42 kn 38,65 %
> Prihodi od imovine 2.121.356,80 kn 12,72 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 392.525,00 kn 2,35 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 120.000,00 kn 0,72 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.200.000,00 kn 7,20 %
UKUPNO 16.676.938,22 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Sopje za 2021. godinu planirani su u iznosu od 16.676.938,22 kuna


Prihodi poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Sopje za 2021. godinu planirani su u iznosu od 15.476.938,22 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 6.397.942,00 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak 5.895.669,62 kuna, porezi na imovinu 253.456,00 kuna i porezi na robu i usluge 248.816,38 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 6.445.114,42 kuna, od toga pomoći od inozemnih vlada planirano je 2.592.589,42 kuna, pomoći proračunu iz drugih proračuna 3.574.525,00 kuna i pomoći od izvanproračunskih korisnika 278.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 2.121.356,80 kuna, od toga prihodi od financijske imovine 7.000,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine 2.114.356,80 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 392.525,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe 68.525,00 kuna, prihodi po posebnim propisima 50.000,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade 274.000,00 kuna

5. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirane u iznosu od 120.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 1.200.000,00 kuna
Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 9.099.563,89 kn 54,56 %
> Rashodi za zaposlene 1.679.245,00 kn 10,07 %
> Materijalni rashodi 4.582.766,09 kn 27,48 %
> Financijski rashodi 14.000,00 kn 0,08 %
> Subvencije 6.000,00 kn 0,04 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.392.752,80 kn 8,35 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 578.500,00 kn 3,47 %
> Ostali rashodi 846.300,00 kn 5,07 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 7.577.374,33 kn 45,44 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5.157.624,33 kn 30,93 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 2.419.750,00 kn 14,51 %
UKUPNO 16.676.938,22 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Sopje za 2021 godinu planirani su u iznosu od 16.676.938,22 kuna


Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Sopje za 2021. godinu planirani su u iznosu od 9.099.563,89 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.679.245,00 kuna od toga, Plaće (Bruto) planirane u iznosu od 1.362.445,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 122.200,00 kuna i doprinosi na plaće 194.600,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 4.582.766,09 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 147.000,00 kuna,  rashodi za materijal i energiju 1.336.437,00 kuna, rashodi za usluge 2.173.597,96 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 925.731,13 kuna 

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 14.000,00 kuna

4. Subvencije planirane u iznosu od 6.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima, zadrugama , poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 1.392.752,80 kuna

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 578.50000 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 846.300,00 kuna, od toga tekuće donacije planirane u iznosu od 594.300,00 kuna i kapitalne pomoći 252.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 7.577.374,33 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 5.157.624,33 kuna, od toga građevinski objekti planirani u iznosu od 4.745.208,30 kuna i Postrojenja i oprema planirana u iznosu od 412.416,03, kuna 

2. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 2.419.750,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


PREDSTAVNIČKO TIJELO


Program 1001 Redovna djelatnost predstavničke i izvršne vlasti planirano u iznosu od 637.3000,00 kuna

1. Za redovne aktivnosti predstavničkih tijela planirano je 155.000,00 kuna za naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća 

2. Za provedbu izbora planirano je 185.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 180.000,00 kuna

3. Za redovne aktivnosti političkih stranaka planirano je 12.300,00 kuna za tekuće donacije udrugama i političkim strankama

4. Za rad Ureda načelnika planirano je 285.000,00 kuna, od toga:

• Plaće za zaposlene 148.500,00 kuna, doprinosi na plaće 24.000,00 kuna, naknade troškova zaposlenima 60.500,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 kuna, postrojenja i oprema 4.000,00 kuna i rashodi za usluge 8.000,00 kuna


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 15.329.638,22 KUNA


Program 1002 Redovna djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela planirano u iznosu od 1.728.311,80 kuna

1. Za stručno, administrativno i tehničko osoblje planirano je 718.745,00 kuna, od toga:

• Plaće za zaposlene planirane u iznosu od 528.945,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 92.200,00 kuna, doprinosi na plaće 77.600,00 kuna i naknade troškova zaposlenima 20.000,00 kuna

2. Za pripreme akata iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela planirano je 808.966,80 kuna, od toga:

• Naknade troškova zaposlenima 56.500,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 44.400,00 kuna, rashodi za usluge 571.222,80 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 122.844,000 kuna

• Ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 14.000,00 kuna

3. Za prigodne proslave Općine planirano je 35.000,00 kuna, od toga reprezentacija (dan Općine) 30.000,00 kuna i rashodi za usluge 5.000,00 kuna

4. Za promidžbu Općine planirano je 125.600,00 kuna za rashode za usluge

5. Za proračunsku pričuvu planirano je 40.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 1003 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 1.376.025,00 kuna

1. Za održavanje čistoće javnih površina planirano je 58.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 33.000,00 kuna i rashodi za usluge 25.000,00 kuna

2. Za održavanje javne rasvjete planirano je 145.000,00 kuna za energiju 

3. Za deratizaciju i dezinsekciju planirano je 250.000,00 kuna za rashode za usluge

4. Za održavanje groblja i mrtvačnica planirano je 38.025,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 16.525,00 kuna, rashodi za usluge 11.500,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 kuna

5. Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 810.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 10.000,00 kuna i rashodi za materijal i energiju 800.000,00 kuna

6. Za nabavu komunalne opreme za javne površine planirano je 75.000,00 kuna za postrojenja i opremu


Program 1004 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 2.303.000,00 kuna

1. Za izgradnju nogostupa u Sopju planirano je 512.500,00 kuna za građevinske objekte

2. Za uređenje platoa ispred doma u Kapincima planirano je 102.500,00 kuna za građevinske objekte

3. Za rekonstrukciju nerazvrstane ceste Novaki – Zidina planirano je 653.000,00 kuna za građevinske objekte

4. Za rekonstrukciju nerazvrstane ceste  u Gornjem Predrijevu planirano je 338.250,00 kuna za građevinske objekte

5. Za izgradnju platoa ispred mrtvačnice u Španatu planirano je 108.750,00 kuna za građevinske objekte

6. Za izgradnju platoa ispred mrtvačnice u Grabiću planirano je 108.750,00 kuna za građevinske objekte

7. Za izgradnju platoa ispred mrtvačnice u Josipovu planirano je 108.750,00 kuna za građevinske objekte

8. Za izgradnju platoa ispred mrtvačnice u Kapincima planirano je 108.750,00 kuna za građevinske objekte

9. Za uređenje platoa ispred doma u Grabiću planirano je 211.750,00 kuna za građevinske objekte

10. Za opremanje i uređenje dječjih igrališta planirano je 50.000,00 kuna za postrojenja i opremu


Program 1005 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja planirano u iznosu 338.000,00 kuna

1. Za redovnu djelatnost planirano je 308.000,00 kuna, od toga ostali nespomenuti rashodi poslovanja 11.000,00 kuna, tekuće donacije 22.000,00 kuna, kapitalne donacije 252.000,00 kuna, postrojenja i oprema 5.000,00 kuna i rashodi za usluge 18.000,00 kuna

2. Za Humanitarnu djelatnost Crvenog križa planirano je 30.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 1006 Razvoj poljoprivrede i gospodarstva planirano u iznosu od 127.000,00 kuna

1. Za potporu radu poljoprivrednih udruga planirano je 10.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za poticanje poduzetništva planirano je 65.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 15.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 kuna

3. Za kontrolu plodnosti tla planirano je 5.000,00 kuna za ostale intelektualne usluge

4. Za sufinanciranje programa osposobljavanja odraslih osoba planirano je 1.000,00 kuna za intelektualne i osobne usluge

5. Za subvencije poduzetnicima Covid-19 planirano je  6.000,00 kuna

6. Za upravljanje poljoprivrednim zemljištem planirano je 40.000,00 kuna za rashode za usluge


Program 1007 Socijalna skrb planirano u iznosu od 290.500,00 kuna

1. Za pomoć obiteljima i pojedincima planirano je 39.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima u novcu 

2. Za pomoć građanima i kućanstvima u naravi planirano je 43.000,00 kuna za sufinanciranje pomoći u kući

3. Naknada za novorođenčad planirano u iznosu od 100.000,00 kuna 

4. Za pomoć udrugama socijalnog karaktera planirano je 25.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu

5. Za humanitarnu djelatnost Crvenog križa planirano je 30.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu

6. Za pomoć u naravi – ogrijev planirano je 82.000,00 kuna  za naknade građanima i kućanstvima u naravi

7. Pomoć za podmirenje dijela troškova stanovanja planirana u iznosu od 1.500,00 kuna za sufinanciranje režija


Program 1008 Predškolski odgoj i obrazovanje planirano u iznosu od 183.000,00 kuna

1. Za osnovnoškolsko obrazovanje planirano je 45.000,00 kuna, od toga 35.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima u novcu i 10.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu

2. Za srednjoškolsko obrazovanje planirano je 53.000,00

3. Za visokoškolsko obrazovanje planirano je 85.000,00 kuna, od toga 75.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima u novcu i 10.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 1009 Sport i rekreacija planirano u iznosu od 2.532.000,00 kuna

1. Za poticanje sportskih aktivnosti planirano je 340.000,00 kuna za tekuće donacije sportskim društvima

2. Za izgradnju svlačionica na nogometnom igralištu u Vaškoj planirano je 737.500,00 kuna za građevinske objekte

3. Za izgradnju svlačionica na nogometnom igralištu u Josipovu planirano je 737.500,00 kuna za građevinske objekte

4. Za nogometno igralište od umjetne trave s tribinama planirano je 643.000,00 kuna za građevinske objekte

5. Za rekonstrukciju svlačionica na nogometnom igralištu u Sopju planirano je 74.000,00 kuna za građevinske objekt


Program 1010 Kultura planirano u iznosu od 2.647.589,42 kuna

1. Za poticanje kulturnih aktivnosti kroz sufinanciranje kulturnih udruga planirano je 50.000,00 kuna za tekuće donacije udrugama i političkim strankama

2. Za poticanje djelovanja ostalih udruga planirano je 5.000,00 kuna za tekuće donacije

3. Za INTERREG manifestacije planirano je 2.592.589,42 kuna, od toga rashodi za usluge 569.325,16 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 268.187,13 kuna, pomoći inozemnim vladama 1.392.752,80 kuna, građevinski objekti 258.208,30 kuna i postrojenja i oprema 104.116,03 kuna


Program 1011 Razvoj civilnog društva planirano u iznosu od 40.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje udruga iz Domovinskog rata planirano je 20.000,00 kuna za tekuće donacije udrugama i političkim strankama

2. Za pomoć vjerskim zajednicama planirano je 20.000,00 kuna za tekuće donacije vjerskim zajednicama 


Program 1012 Zdravstvena zaštita planirano u iznosu od 57.200,00 kuna

1. Za preventivni pregled zaposlenika planirano je 16.000,00 kuna za obvezni i preventivni zdravstveni pregled zaposlenika

2. Za sufinanciranje specijalista u Domu Zdravlja planirano je 41.200,00 kuna za ostale zdravstvene i veterinarske usluge (sufinanciranje zdravstvene zaštite)


Program 1013 Upravljanje imovinom planirano u iznosu od 451.762,00 kuna

1. Za nabavu opreme planirano je 137.500,00 kuna za postrojenja i opremu

2. Za održavanje objekata za redovito korištenje planirano je 157.312,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 98.512,00 kuna, rashodi za usluge 29.500,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 kuna i postrojenja i oprema 9.300,00 kuna

3. Za održavanje postrojenja i opreme planirano je 24.750,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 10.000,00 kuna i rashodi za usluge 14.750,00 kuna

4. Za održavanje voznog parka planirano je 92.700,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 50.500,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja  13.700,00 kuna i rashodi za usluge 28.500,00 kuna

5. Za opremanje općinske zgrade planirano je 14.000,00 kuna za postrojenja i opremu

6. Za nasljeđenu imovinu planirano je 1.000,00 kuna za građevinske objekte

7. Za priključak općinskih objekata na plinsku i vodovodnu mrežu planirano je 21.000,00 kuna za građevinske objekte

8. Za nabavu opreme za mrtvačnicu planirano je 3.500,00 kuna za postrojenja i opremu


Program 1014 Zaštita okoliša planirano je 49.000,00 kuna

Za natpisne ploče i komunalne usluge planirano je 49.000,00 kuna za rashode za usluge


Program 1015 Mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji planirano u iznosu od 150.000,00 kuna

Za Mjeru za poticaje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji planirano je 150.000,00 kuna


Program 1016 Aktivna politika zapošljavanja planirano u iznosu od 281.500,00 kuna

Za Program javnih radova “Radom za zajednicu i sebe“ planirano je 281.500,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 3.500,00 kuna, plaće (bruto) 235.000,00 kuna, doprinosi na plaće 33.000,00 kuna i naknade troškova zaposlenima 10.000,00 kuna


Program 1018 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja planirano u iznosu od 2.774.750,00 kuna

1. Za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada planirano je 30.000,00 kuna, od toga ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.000,00 kuna i rashodi za usluge 5.000,00 kuna

2. Za poticanje razvoja širokopojasne infrastrukture 305.000,00 kuna

3. Za rekonstrukciju i prenamjenu postojeće zgrade svlačionice uz nog,igralište  u društveni dom u Novoj Šarovci planirano je 950.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

4. Za rekonstrukciju i opremanje kulturnog centra u Sopju planirano je 646.250,00 kuna  za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

5. Za rekonstrukciju krovišta društvenog doma u Španatu planirano je 191.750,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

6. Za rekonstrukciju spremišta DVD-a Vaška planirano je 440.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

7. Za rekonstrukciju krovišta društvenog doma u Gornjem Predrijevu planirano je 191.750,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

8. Za izgradnju spremišta za DVDV Sopje planirano je 20.000,00 kuna


PRORAČUNSKI KORISNIK DJEČJI VRTIĆ SOPJE 


Program 1017 Program predškolskog odgoja planiran u iznosu od 710.000,00 kuna

1. Za plaće i zakonske doprinose planirano je 510.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 450.000,00 kuna i doprinosi na plaće 60.000,00 kuna

2. Za regres, jubilarne nagrade,božićnice i sl. planirano je 30.000,00 kuna 

3. Za redovnu djelatnost dječjeg vrtića planirano je 170.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 130.000,00 kuna, rashodi za usluge 30.000,00 kuna i postrojenja i oprema 10.000,00 kunaSudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Sopje za 2021. godinu sa projekcijom za 2022. i 2023. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Sopje za 2021. godinu sa projekcijom za 2022. i 2023. godinu
  PREUZMI:

 3. Obrazloženje Proračuna Općine Sopje za 2021.godinu
  PREUZMI:

 4. Odluka o izvršenju Proračuna Općine Sopje za 2021. godinu
  PREUZMI:

 5. Financijsko izvješće za razdoblje 1.1.2020. -31.12.2020.
  PREUZMI:

 6. Potvrda Fine
  PREUZMI:

 7. Bilješke uz financijska izvješća za 2020. godinu
  PREUZMI:

 8. I. izmjene i dopune Proračuna Općine Sopje 2021
  PREUZMI:

 9. OBRAZLOŽENJE UZ I. IZMJENE PRORAČUNA ZA 2021.G
  PREUZMI:

 10. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sopje za 2020. godinu
  PREUZMI:

 11. OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2020.GODINU
  PREUZMI:

 12. ODLUKA O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA ZA 2020. GODINU
  PREUZMI:

 13. II. izmjene i dopune Proračuna Općine Sopje za 2021. godinu
  PREUZMI:

 14. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Sopje za 2021.godinu
  PREUZMI:

 15. OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA ZA 2021.G
  PREUZMI:

Više