Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Sopje

  Kontakt podaci
  Općina Sopje
  Kralja Tomislava 20, 33525 Sopje
  OIB: 14591526070
  033/400 - 384
  opcinasopje@gmail.com

Vodič za građane za 2022. godinu


Poštovani stanovnici,


predstavljamo Vam „Vodič za građane“ Općine Sopje za 2022. godinu. U njemu su na pojednostavljen način prikazani programi, projekti i aktivnosti na koje se planiraju utrošiti sredstva Proračuna Općine Sopje tijekom 2022. godine. Kako bi Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom, molim Vas posjetite nas na našoj službenoj stranici www.sopje.hr

U 2022. godini zadržavamo fokus na ulaganjima za poboljšanje standarda života za sve stanovnike. Ulažemo u bolju budućnost za naše mlade s nadom da će ostati živjeti, raditi i stvarati obitelji na području naše Općine. Ove godine naša je Općina dobila posebno priznanje za izniman doprinos u području izdvajanja za predškolsko obrazovanje na koje smo vrlo ponosni. To nam daje dodatni vjetar u leđa da nastavimo s takvim ulaganjima. Tako smo i za iduću godinu planirali sredstva za vrtić, ali i za dodjelu financijske potpore redovnim studentima, sufinanciranje smještaja učenika srednjih škola, sufinanciranje ekskurzija. Za djecu  su u pripremi prigodni darovi za Svetog Nikolu i Uskrs. Roditeljima novorođene djece dodjeljujemo novčanu pomoć u iznosu od 5.000,00 kn. 

Kao poticaj mladim obiteljima na ostanak u Općini omogućavamo pomoć pri rješavanju stambenog pitanja. Našim umirovljenicima želimo uljepšati blagdane pripremom prigodnih darova za Uskrs i Božić. Osobama slabijeg imovinskog stanja dodjeljujemo pomoć da se omoguće osnovni uvjeti dostojnog života. 

Projekt javnih radova, „Radovi za zajednicu i sebe“ pružaju mogućnost zaposlenja osobama u nepovoljnijem položaju na tržištu rada. Planirana su sredstva za poticanje naših poljoprivrednika i poduzetnika ne bi li im olakšali poslovanje i pomogli stvoriti potrebne preduvjete za dodatne mogućnosti zapošljavanja i samozapošljavanja.

Nastavljamo s ulaganjima u održavanja postojeće komunalne infrastrukture kao i u poboljšanje iste. Planirana su sredstva za uređenja platoa ispred doma u Kapincima i Grabiću, rekonstrukciju nerazvrstane ceste u Novakima i u Vaškoj, uređenje i opremanje dječjeg igrališta u Sopju, izgradnju parkirališta kod groblja u Vaškoj, sanacije društvenih domova u Novakima, Španatu i Gornjem Predrijevu, izgradnju spremišta DVD-a Sopje.

Da bi naša Općina izgledala estetski uređena ulažemo u održavanja javnih zelenih površina i nerazvrstanih puteva. Cilj nam je stvoriti uređenu okolinu i na taj način brinuti za očuvanje okoliša. Ulaganjima u optimalna sredstva za zbrinjavanje otpada stvaramo potrebne preduvjete za svijetlu budućnost idućih naraštaja.

U današnje vrijeme kada smo pogođeni pandemijom Corona virusa bitno je održali zdravlje i vitalnost, a za to brinu  naše sportske udruge. Mi osiguravamo potrebna sredstva za proširenje ponude sportskog sadržaja i unaprjeđenje potrebne infrastrukture. Tako planiramo uređenje nogometnih igrališta u Novoj Šarovki i Josipovu.

Putem projekta INTERREG manifestacije ostajemo uključeni u zajednicu i omogućavamo da naša tradicija dalje živi i dočeka neke nove generacije koje će nastaviti njegovati i obogatiti kulturni aspekt našeg kraja.


Vaš Načelnik,

Berislav Androš, bacc.oec


Savjetovanje za Prijedlog Proračuna za 2022. godinu bilo je provedeno od 16.11.2021. do 16.12.2021. Više o tome možete pogledati OVDJE.


Prijedlog proračuna je dokument u kojem su navedeni planirani prihodi i rashodi koje načelnik općine predlaže te kao takav ide na usvajanje Općinskom vijeću. Ovim putem želimo uključiti sve svoje građane u sam proces donošenja proračuna davanjem svojih prijedloga, sugestija i komentara na prijedlog proračuna koji možete pronaći ovdje.


OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Sopje za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Vodiču za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Sopje za 2022. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Sopje koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Sopje kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.

Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2.Poseban dio proračuna sačinjava:

Plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos Iznos € U %
Prihodi poslovanja 15.998.969,00 kn 2.123.428,10 € 97,05 %
> Prihodi od poreza 3.675.935,00 kn 487.880,42 € 22,30 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna 10.209.621,00 kn 1.355.049,57 € 61,93 %
> Prihodi od imovine 1.399.288,00 kn 185.717,43 € 8,49 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 654.025,00 kn 86.804,03 € 3,97 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 60.100,00 kn 7.976,64 € 0,36 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 486.000,00 kn 64.503,28 € 2,95 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 336.000,00 kn 44.594,86 € 2,04 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 150.000,00 kn 19.908,42 € 0,91 %
UKUPNO 16.484.969,00 kn 2.187.931,38 €
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna


PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Općine Sopje za 2022. godinu planirani su u iznosu od 16.684.969,00 kuna


Prihodi poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Sopje za 2022. godinu planirani su u iznosu od 15.988.969,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 3.675.935,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak 3.059.135,00 kuna, porezi na imovinu 595.800,00 kuna i porezi na robu i usluge 21.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 10.209.621,00 kuna, od toga pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU planirano je 1.654.672,00 kuna, pomoći proračunu iz drugih proračuna 8.276.949,00 kuna i pomoći od izvanproračunskih korisnika 278.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 1.399.288,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine 3.000,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine 1.396.288,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 654.025,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe 69.225,00 kuna, prihodi po posebnim propisima 269.300,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade 315.500,00 kuna

5. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 60.100,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 486.000,00 kuna

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu 336.000,00 kuna, od toga prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava 336.00,00 kuna.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 150.000,00 kuna, od toga prihodi od prodaje građevinskih objekata 150.000,00 kuna.
Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos Iznos € U %
Rashodi poslovanja 9.811.585,00 kn 1.302.221,12 € 59,52 %
> Rashodi za zaposlene 1.863.161,00 kn 247.283,96 € 11,30 %
> Materijalni rashodi 5.070.105,00 kn 672.918,57 € 30,76 %
> Financijski rashodi 25.000,00 kn 3.318,07 € 0,15 %
> Subvencije 6.000,00 kn 796,34 € 0,04 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.320.619,00 kn 175.276,26 € 8,01 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 719.500,00 kn 95.494,06 € 4,36 %
> Ostali rashodi 807.200,00 kn 107.133,85 € 4,90 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 6.075.859,00 kn 806.405,07 € 36,86 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.699.234,00 kn 490.972,73 € 22,44 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 2.376.625,00 kn 315.432,34 € 14,42 %
Rezultat poslovanja 597.525,00 kn 79.305,20 € 3,62 %
UKUPNO 16.484.969,00 kn 2.187.931,38 €
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Rezultat poslovanja
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Općine Sopje za 2022. godinu planirani su u iznosu od 16.684.969,00 kuna


Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Sopje za 2022. godinu planirani su u iznosu od 9.811.585,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.863.161,00 kuna od toga, plaće (bruto) planirane u iznosu od 1.565.621,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 77.800,00 kuna i doprinosi na plaće 219.740,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 5.070.105,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 168.820,00 kuna,  rashodi za materijal i energiju 1.452.047,00 kuna, rashodi za usluge 2.863.540,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 585.698,00 kuna 

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 25.000,00 kuna

4. Subvencije planirane u iznosu od 6.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima, zadrugama , poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 1.320.619,00 kuna, od toga pomoći inozemnim vladama 1.310.619,00 kuna i pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 10.000,00 kuna

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 719.500,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 807.200,00 kuna, od toga tekuće donacije planirane u iznosu od 517.200,00 kuna, kapitalne donacije 250.000,00 kuna i ostali rashodi – proračunska zaliha 40.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 6.075.859,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 3.699.234,00 kuna, od toga građevinski objekti planirani u iznosu od 3.030.834,00 kuna, postrojenja i oprema planirana u iznosu od 798.400,00, kuna i nematerijalna proizvedena imovina 70.000,00 kuna

2. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 2.376.625,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima


Vlastiti izvori

Rezultat poslovanja – višak/manjak prihoda u iznosu od – 597.525,00 kuna


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


OPĆINSKO VIJEĆE, URED NAČELNIKA


Program 1001 Redovna djelatnost predstavničke i izvršne vlasti planirano u iznosu od 708.816,00 kuna

1. Za redovne aktivnosti predstavničkih tijela planirano je 80.000,00 kuna za naknade za ostale nespomenute rashode poslovanja 

2. Za redovne aktivnosti političkih stranaka planirano je 10.200,00 kuna za tekuće donacije 

3. Za prigodne proslave Općine planirano je 65.000,00 kuna, od toga ostali nespomenuti rashodi poslovanja 60.000,00 kuna i rashodi za usluge 5.000,00 kuna

4. Za promidžbu Općine planirano je 105.000,00 kuna za rashode za usluge

5. Za rad Ureda načelnika planirano je 331.016,00 kuna, od toga:

• Plaće za zaposlene 185.000,00 kuna, doprinosi na plaće 29.000,00 kuna, naknade troškova zaposlenima 60.500,00 kuna, ostali financijski rashodi  1.000,00 kuna, postrojenja i oprema 4.000,00 kuna, rashodi za usluge 8.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 43.516,00 kuna

6. Za proračunsku pričuvu planirano je 40.000,00 kuna za ostale rashode – proračunska zaliha

7. Za sudjelovanje na sajmu Viroexpo  planirano je 7.100,00 kuna za rashode za usluge

8. Za izbore za mjesne odbore planirano je 70.500,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 64.500,00 kn i rashodi za usluge 6.000,00 kuna


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 14.159.128,00 KUNA


Program 1002 Redovna djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela planirano u iznosu od 1.464.132,00 kuna

1. Za stručno, administrativno i tehničko osoblje planirano je 797.200,00 kuna, od toga:

• Plaće (Bruto) za zaposlene planirane u iznosu od 635.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 59.200,00 kuna, doprinosi na plaće 90.000,00 kuna i naknade troškova zaposlenima 13.000,00 kuna

2. Za pripreme akata iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela planirano je 666.932,00 kuna, od toga:

• Naknade troškova zaposlenima 48.500,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 43.400,00 kuna, rashodi za usluge 438.232,00 kuna i  ostali nespomenuti rashodi poslovanja 119.800,00 kuna

• Ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 17.000,00 kuna


Program 1003 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 1.363.775,00 kuna

1. Za održavanje čistoće javnih površina planirano je 143.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 111.000,00 kuna i rashodi za materijal i energiju 33.000,00 kuna 

2. Za održavanje javne rasvjete planirano je 180.000,00 kuna za materijal i energiju 

3. Za deratizaciju i dezinsekciju planirano je 224.250,00 kuna za rashode za usluge

4. Za održavanje groblja i mrtvačnice planirano je 31.525,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 16.525,00 kuna, rashodi za usluge 5.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 kuna

5. Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 710.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 10.000,00 kuna i rashodi za materijal i energiju 700.000,00 kuna

6. Za nabavu komunalne opreme za javne površine planirano je 75.000,00 kuna za postrojenja i opremu


Program 1004 Građenje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 2.887.771,00 kuna

1. Za geodetske elaborate planirano je 200.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za uređenje platoa ispred doma u Kapincima planirano je 103.000,00 kuna za građevinske objekte

3. Za rekonstrukciju nerazvrstane ceste Novaki – Zidina planirano je 2.020.171,00 kuna za građevinske objekte

4. Za uređenje platoa ispred doma u Grabiću planirano je 111.000,00 kuna za građevinske objekte

5. Za rekonstrukciju nerazvrstane ceste u Vaškoj k.č. 769 planirano je 55.000,00 kuna za građevinske objekte

6. Za uređenje i opremanje dječjeg igrališta u Sopju planirano je 267.000,00 kuna, od toga građevinski objekti 197.000,00 kn i postrojenja i oprema 70.000,00 kuna

7. Za izgradnju parkirališta kod groblja u Vaškoj planirano je 131.600,00 kuna za građevinske objekte


Program 1005 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja planirano u iznosu 338.000,00 kuna

1. Za redovnu djelatnost planirano je 294.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 33.000,00 kuna, tekuće donacije 7.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 kuna, kapitalne donacije 250.000,00 kuna i postrojenja i oprema 3.000,00 kuna 

2. Za Humanitarnu djelatnost Crvenog križa planirano je 32.000,00 kuna za tekuće donacije

3. Za izradu procjene zaštite od požara planirano je 12.000,00 kuna za rashode za usluge


Program 1006 Razvoj poljoprivrede i gospodarstva planirano u iznosu od 117.000,00 kuna

1. Za potporu radu poljoprivrednih udruga planirano je 10.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za poticanje poduzetništva planirano je 80.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 30.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 kuna

3. Za kontrolu plodnosti tla planirano je 5.000,00 kuna za rashode za usluge

4. Za sufinanciranje programa osposobljavanja odraslih osoba planirano je 1.000,00 kuna za rashode za usluge

5. Za subvencije poduzetnicima Covid-19 planirano je  6.000,00 kuna

6. Za upravljanje poljoprivrednim zemljištem planirano je 15.000,00 kuna za rashode za usluge


Program 1007 Socijalna skrb planirano u iznosu od 329.500,00 kuna

1. Za pomoć obiteljima i pojedincima – novčane pomoći planirano je 15.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za naknadu za novorođenčad planirano je 100.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3. Za pomoć udrugama socijalnog karaktera planirano je 28.000,00 kuna za tekuće donacije 

4. Za pomoć u naravi – ogrjev planirano je 80.000,00 kuna  za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 

5. Pomoć za podmirenje dijela troškova stanovanja planirana u iznosu od 1.500,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

6. Za darove za djecu – Sv. Nikola, Uskrs... planirano je 20.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

7. Za naknadu štete od prirodnih nepogoda planirano je 10.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

8. Za sufinanciranje ekskurzija planirano je 5.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

9. Dar umirovljenicima, obiteljima i kućanstvima za Uskrs i Božić planiran u iznosu od 70.000,00 kuna


Program 1008 Predškolski odgoj i obrazovanje planirano u iznosu od 288.000,00 kuna

1. Za osnovnoškolsko obrazovanje planirano je 120.000,00 kuna, od toga pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 10.000,00 kuna i ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 110.000,00 kuna 

2. Za srednjoškolsko obrazovanje planirano je 58.000,00

3. Za visokoškolsko obrazovanje planirano je 110.000,00 kuna, od toga ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 100.000,00 kuna i tekuće donacije 10.000,00 kuna


Program 1009 Sport i rekreacija planirano u iznosu od 717.625,00 kuna

1. Za poticanje sportskih aktivnosti planirano je 340.000,00 kuna za tekuće donacije 

2. Za opremanje svlačionica planirano je 15.000,00 kuna za postrojenja i opremu

3. Za redovito održavanje i sanaciju svlačionica u Grabiću planirano je 162.625,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

4. Za uređenje nogometnog igrališta u Josipovu planirano je 200.000,00 kuna za postrojenja i opremu


Program 1010 Kultura planirano u iznosu od 1.704.672,00 kuna

1. Za poticanje kulturnih aktivnosti kroz sufinanciranje kulturnih udruga planirano je 50.000,00 kuna za tekuće donacije 

2. Za INTERREG manifestacije planirano je 1.654.672,00 kuna, od toga plaće (bruto) 10.621,00 kuna, doprinosi na plaće 1.740,00 kuna, naknade troškova zaposlenima 820,00 kuna, rashodi za usluge 116.002,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 115.182,00 kuna, pomoći inozemnim vladama 1.310.619,00 kuna i građevinski objekti 99.688,00 kuna 


Program 1011 Razvoj civilnog društva planirano u iznosu od 30.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje udruga iz Domovinskog rata planirano je 10.000,00 kuna za tekuće donacije 

2. Za pomoć vjerskim zajednicama planirano je 20.000,00 kuna za tekuće donacije 


Program 1012 Zdravstvena zaštita planirano u iznosu od 57.200,00 kuna

1. Za preventivni pregled zaposlenika planirano je 16.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za sufinanciranje specijalista u Domu Zdravlja planirano je 41.200,00 kuna za rashode za usluge


Program 1013 Upravljanje imovinom planirano u iznosu od 595.872,00 kuna

1. Za nabavu opreme planirano je 194.500,00 kuna za postrojenja i opremu

2. Za održavanje objekata za redovito korištenje planirano je 225.422,00 kuna, od toga rashodi za usluge 53.500,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.000,00 kuna, postrojenja i oprema 9.300,00 kuna i rashodi za materijal i energiju 137.622,00 kuna

3. Za održavanje postrojenja i opreme planirano je 34.750,00 kuna, od toga rashodi za usluge 14.750,00 kuna i rashodi za materijal i energiju 20.000,00 kuna 

4. Za održavanje voznog parka planirano je 119.200,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 62.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja  13.700,00 kuna i rashodi za usluge 43.500,00 kuna

5. Za naslijeđenu imovinu planirano je 1.000,00 kuna za građevinske objekte

6. Za priključak općinskih objekata na plinsku i vodovodnu mrežu planirano je 21.000,00 kuna za građevinske objekte


Program 1014 Zaštita okoliša planirano je 5.000,00 kuna

Za informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom planirano je 5.000,00 kuna


Program 1015 Mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji planirano u iznosu od 150.000,00 kuna

Za Mjeru za poticanje rješavanja stambenog pitanja planirano je 150.000,00 kuna


Program 1016 Aktivna politika zapošljavanja planirano u iznosu od 281.500,00 kuna

Za Program javnih radova “Radom za zajednicu i sebe“ planirano je 281.500,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 3.500,00 kuna, plaće (bruto) 235.000,00 kuna, doprinosi na plaće 33.000,00 kuna i naknade troškova zaposlenima 10.000,00 kuna


Program 1018 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja planirano u iznosu od 3.829.081,00 kuna

1. Za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada planirano je 30.000,00 kuna, od toga ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.000,00 kuna i rashodi za usluge 5.000,00 kuna

2. Za poticanje razvoja širokopojasne infrastrukture planirano je 1.203.206,00 kuna za rashode za usluge

3. Za redovito održavanje i sanaciju društvenog doma u Novakima planirano je 646.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima 

4. Za uklanjanje građevina planirano je 20.500,00 kuna za rashode za usluge

5. Za redovito održavanje i sanaciju društvenog doma u Josipovu planirano je 424.500,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

6. Za redovito održavanje i sanaciju društvenog doma u Španatu planirano je 317.500,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

7. Za rekonstrukciju spremišta DVD-a Vaška planirano je 615.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

8. Za redovito održavanje i sanaciju društvenog doma u Gornjem Predrijevu planirano je 211.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

9. Za izgradnju spremišta za DVD Sopje planirano je 291.375,00 kuna 

10. Za izmjene prostornog plana uređenja Općine Sopje planirano je 70.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinuPRORAČUNSKI KORISNIK DJEČJI VRTIĆ BAMBI SOPJE 


Program 1017 Financiranje dječjeg vrtića Bambi planirano u iznosu od 1.019.500,00 kuna

1. Za plaće i zakonske doprinose planirano je 655.500,00 kuna, od toga plaće (bruto) 500.000,00 kuna, doprinosi na plaće 66.000,00 kuna, naknade troškova zaposlenima 30.000,00 kuna, rashodi za usluge 36.000,00 kuna i ostali  nespomenuti rashodi poslovanja 23.500,00 kuna

2. Za regres, jubilarne nagrade, božićnice i sl. planirano je 18.600,00 kuna 

3. Za redovnu djelatnost dječjeg vrtića planirano je 345.400,00 kuna, od toga, rashodi za materijal i energiju 191.500,00 kuna, rashodi za usluge 94.300,00 kuna, postrojenja i oprema 27.600,00 kuna, naknade troškova zaposlenima 6.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 19.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 7.000,00 kuna


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Sopje za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024.g
  PREUZMI:

 2. Odluka o izvršavanju proračuna Općine Sopje za 2022. godinu
  PREUZMI:

 3. Obrazloženje Plana proračuna Općine Sopje za 2022.godinu
  PREUZMI:

 4. Proračun Općine Sopje za 2022. godinu sa projekcijom za 2023. i 2024. godinu
  PREUZMI:

 5. OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ZA 2021. GODINU
  PREUZMI:

 6. I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE SOPJE ZA 2022. GODINU
  PREUZMI:

 7. OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ZA 2021. GODINU
  PREUZMI:

 8. II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE SOPJE ZA 2022. GODINU
  PREUZMI:

 9. OBRAZLOŽENJE UZ III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2022. GODINU
  PREUZMI:

 10. III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE SOPJE ZA 2022. GODINU
  PREUZMI:

 11. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE SOPJE ZA 2022.GODINU
  PREUZMI:

 12. OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2022. GODINU
  PREUZMI:

Više