Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Grad Rab

  Kontakt podaci
  Grad Rab
  Trg Municipium Arba 2, 51280 Rab
  OIB: 9555102027
  051/777-488
  gradonacelnik@grad-rab.com

Proračun za građane za 2018. godinu

 Poštovani građani,

predstavljamo Vam Proračun za građane za 2018. godinu. Zbog što veće transparentnosti i bolje komunikacije s građanima nastavljamo s projektom koji Vam omogućuje bolji uvid u ono što radimo i za što se zalažemo, a koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici www.rab.hr.


Veliki dio novca izdvojili smo za ulaganja u komunalnu infrastrukturu, izgradnju cesta i nogostupa, održavanje i uređenje javnih površina, održavanje i proširenje javne rasvjete kao i uređenje plaža. 

Mladi i obrazovani ljudi temelj su našeg društva, kako bismo im olakšali školovanje i potaknuli ih na daljnji uspjeh dio novca iz proračuna izdvojili smo za stipendiranje studenata i učenika. 

Našim najmlađim stanovnicima sufinanciramo boravak u vrtićima, te smo im pored redovnog vrtićkog programa omogućili rano učenje engleskog jezika. Također ćemo urediti i staviti u funkciju jedno područno odjeljenje Dječjeg vrtića Pahuljica u zgradi područne škole Banjol. 

Planiramo izdvojiti novac za sport i time sufinancirati  sportske udruge, održavanje i uređenje sportskih objekata i nagrade sportašima. Važno je naglasiti i izgradnju novog igrališta malih sportova u Palitu.

Dio sredstava iz proračuna namijenjen je za pomoć obiteljima koje su najugroženije i kojima je potrebna naša pomoć kako bismo im pružili neke od osnovnih stvari potrebnih za život.

Veliki dio novca namijenjen je za končano uređenje i opremanje, te stavljanje u funkciju  Doma za starije i nemoćne osobe. 

Kako bismo potakli razvoj poljoprivrede i gospodarstva sufinancirat ćemo projekte i aktivnosti usmjerene na razvoj otočne poljoprivrede i ostalog gospodarstva, kao i subvencije kamata za poduzetničke kredite.

U planu je završetak izgradnje poduzetničke zone Mišnjak.

Obavljat će se i radovi na sanaciji odlagališta otpada Sorinj.

Određena sredstva izdvojit ćemo za razvoj turizma, točnije za sufinanciranje organizacije izvansezonskih događanja, nastavak projekta uređenja i revitalizacije biciklističko-kulturno poučne staze od Banjola do Supetarske Drage čijim uređenjem bi se dobila nova biciklistička staza na kojoj bi se dodatno prezentirale i označile kulturno-povijesne znamenitosti na stazi te uredila odmorišta i vidikovac. 

Dio novca odvojili smo za naše udruge koje nas predstavljaju diljem i izvan naše zemlje i koje održavaju našu kulturu, njeguju našu tradiciju i predstavljaju sve ono što smo bili i što jesmo.

Poštovani građani izdvojili smo dio projekata u koje ulažemo i za koje se zalažemo. Pozivamo vas da nam uputite vaše prijedloge i komentare što još smatrate potrebnim kako bismo naš Grad učinili ugodnijim za življenje.Gradonačelnik Grada Raba

Nikola Grgurić, dipl.oecc.


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Grada Raba za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Grada Raba za 2018. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Grada Raba koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Gradskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Grada Raba kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši gradski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Gradskog proračuna.


Proračun možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoji od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja.


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnici Grada Raba su: Pučko otvoreno učilište Grada Raba, Gradska knjižnica Rab i Dječji vrtić „Pahuljica“ Rab


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je gradonačelnik. Gradonačelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Gradsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.


U slučaju kada je raspušteno samo Gradsko vijeće, a gradonačelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi gradonačelnik.


Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, gradonačelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 62.509.670,00 kn 79,98 %
> Prihodi od poreza 28.242.250,00 kn 36,13 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 15.347.420,00 kn 19,64 %
> Prihodi od imovine 2.627.000,00 kn 3,36 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 15.505.000,00 kn 19,84 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 488.000,00 kn 0,62 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 300.000,00 kn 0,38 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 2.615.000,00 kn 3,35 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 550.000,00 kn 0,70 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 2.065.000,00 kn 2,64 %
Primici od financijske imovine i zaduživanja 13.035.000,00 kn 16,68 %
> Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 35.000,00 kn 0,04 %
> Primici od zaduživanja 13.000.000,00 kn 16,63 %
UKUPNO 78.159.670,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita
Primici od zaduživanja
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni prihodi i primici Grada Raba za 2018. godinu planirani su u iznosu od 78.159.670,00 kuna


Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja Grada Raba za 2018. godinu su 62.509.670,00 kuna, a čine ih: 

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 28.242.250,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu 19.092.250,00 kuna, porezi na imovinu planiran u iznosu 7.750.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 1.400.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 15.347.420,00 kuna, od toga pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane u iznosu od 10.919.000,00 kuna, pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 1.928.420,00 kuna i pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 2.500.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 2.627.000,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 195.000,00 kuna, prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 2.430.000,00 kuna i prihodi od kamata na dane zajmove planirani u iznosu od 2.000,00

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 15.505.000,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznos u 1.615.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 3.190.000,00 kuna, komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 10.700.000,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 488.000,00 kuna, od toga prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planirani u iznosu od 386.000,00 kuna, donacije od pravnih I fizičkih osoba izvan općeg proračuna planirano u iznosu od 102.000,00 kuna

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirano u iznosu od 300.000,00 kuna za kazne i upravne mjere


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Grada Raba za 2018. godinu planiranih u iznosu od 2.615.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine – prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava planirani u iznosu od 550.000,00 kuna

2.Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine - Prihodi od prodaje građevinskih objekata planirani u iznosu od 2.065.000,00 kuna


Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od financijske imovine i zaduživanja Grada Raba za 2018. godinu planirani u iznosu od 13.035.000,00 kuna, a čine ih:

1. Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita planirani u iznosu od 35.000,00 kuna, od toga Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima planirani u iznosu od5.000,00 kuna i Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora planirani u iznosu od 30.000,00 kuna

2. Primici od zaduživanja - primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora planirani u iznosu od 13.000.000,00 kunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 36.307.263,00 kn 46,45 %
> Rashodi za zaposlene 9.570.460,00 kn 12,24 %
> Materijalni rashodi 18.163.040,00 kn 23,24 %
> Financijski rashodi 492.000,00 kn 0,63 %
> Subvencije 430.000,00 kn 0,55 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 962.900,00 kn 1,23 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1.399.660,00 kn 1,79 %
> Ostali rashodi 5.289.203,00 kn 6,77 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 39.334.620,00 kn 50,33 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 1.420.000,00 kn 1,82 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 27.331.220,00 kn 34,97 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 10.583.400,00 kn 13,54 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 16.000,00 kn 0,02 %
> Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 16.000,00 kn 0,02 %
Razlika višak/manjak iz prethodnih godina 2.501.787,00 kn 3,20 %
UKUPNO 78.159.670,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
Razlika višak/manjak iz prethodnih godina
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni rashodi i izdaci Grada Raba za 2018. godinu planirani su u iznosu od 78.159.670,00 kuna


Rashodi poslovanja

Ukupni rashodi poslovanja Grada Raba za 2018. godinu planirani su u iznosu od 36.307.263,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 9.570.460,00 kuna, od toga plaće (Bruto) planirane u iznosu 7.826.260,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 381.000,00 kuna, doprinosi na plaće planirani u iznosu od 1.363.200,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 18.163.040,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 286.480,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 3.351.690,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 12.195.655,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirane u iznosu od 17.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu 2.312.215,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 492.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove planirane u iznosu od 227.000,00 kuna i ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 265.000,00 kuna

4. Subvencije - subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora planirane u iznosu od 430.000,00 kuna

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna – pomoći unutar općeg proračuna planirano u iznosu od 962.900,00 kuna

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade. Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane u iznosu od 1.399.660,00 kuna

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 5.289.203,00 kuna, od toga tekuće donacije u planiranom iznosu od 3.123.203,00 kuna, kapitalne donacija planirane u iznosu od 46.000,00 kuna i kapitalne pomoći planirane u iznosu od 2.120.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Grada Raba za 2018. godinu planirani u iznosu od 39.334.620,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.420.000,00 kuna, od toga materijalna imovina – prirodna bogatstva planirano u iznosu od 400.000,00 kuna i nematerijalna imovina planirana u iznosu od 1.020.000,00 kuna

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 27.331.220,00 kuna, od toga građevinski objekti planirani u iznosu od 25.640.000,00 kuna, postrojenja i oprema planirani u iznosu od 187.580,00 kuna, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti planirano u iznosu od 120.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina planirana u iznosu od 1.383.640,00 kuna

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirano u iznosu od 10.583.400,00 kuna, od toga dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirani u iznosu od 10.523.400,00 kuna i dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu planirano u iznosu od 60.000,00 kuna


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Grada Raba za 2018. godinu planirani u iznosu od 16.000,00 kuna, a čine ih:


Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova - otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora planirani u iznosu od 16.000,00 kuna


Razlika Višak/Manjak po prethodnoj godini 2.504.987,00 kuna

OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA 


UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA PLANIRANO U IZNOSU OD 18.931.000,00 KUNA


JAVNE POVRŠINE PLANIRNO U IZNOSU OD 6.111.000,00 KUNA


Program 3001 Program održavanja i uređenja javnih površina planirano u iznosu od 6.111.000,00 kuna

1. Za održavanje javnih površina planirano je 2.785.000,00 kuna, od toga 

• Rashodi poslovanja financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 200.000,00 kuna za rashode za usluge

• Rashodi poslovanja financirani od komunalne naknade planirani u iznosu od 2.585.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 2.535.000,00 kuna i kapitalne pomoći 50.000,00 kuna

Održavanjem javnih površina, obuhvaćena je opskrba vodom, održavanje i čišćenje javnih zelenih površina, održavanje parkova, usluge dezinsekcije i deratizacije, sterilizacija kućnih ljubimaca, zelenih otoka i vaza, uređenje javnih površina, sanacija odrona i klizišta, održavanje vodotoka i oborinskih kanala, održavanje i sanacija spomenika kulture, nabava klupa i koševa za otpad na javno-prometnim površinama, održavanje javnih WC-a, te održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, odnosno čišćenje ulica, staza, trgova i ostalih javno-prometnih površina.


2. Za uređenje javnih površina planirano je 3.116.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 756..000,00 kuna financirani od komunalnog doprinosa, od toga 60.000,00 kuna za kapitalne pomoći,  286.000,00 kuna za građevinske objekte, 350.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima, 60.000,00 kuna za dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovini

• Rashodi poslovanja financirani od pomoći – kapitalni projekti planirani u iznosu od 60.000,00 kuna za kapitalne pomoći

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 2.300.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

Uređenje javnih površina, odnosi se na redovna održavanja parka Komrčar, nadogradnje sustava navodnjavanja na zelenim površinama, izgradnja novih te uređenje postojećih dječjih igrališta te sanacija i rekonstrukcija Donje ulice.


3. Za održavanje javnih površina planirano je 210.000,00 kuna financirano od komunalne naknade, od toga rashodi za usluge 190.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 kuna

Održavanje javnih površina, podrazumijeva redovno održavanje šetnica, fontana, dječjih igrališta, javnih WC-a te sanaciju divljih deponija.


NERAZVRSTANE CESTE PLANIRANO U IZNOSU OD 2.378.000,00 KUNA


Program 3101 Održavanje i uređenje nerazvrstanih cesta planirano u iznosu od 2.378.000,00 kuna

1. Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 768.000,00 kuna. od toga

• Rashodi poslovanja financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 163.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 100.000,00 kuna ostali nespomenuti rashodi poslovanja 63.000,00

• Rashodi poslovanja financirani od komunalne naknade planirani u iznosu od 605.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 50.000,00 kuna ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00

Programom se planira održavanje nerazvrstanih cesta, saniranje udarnih rupa, košnja, održavanje vertikalne i horizontalne signalizacije te ostale aktivnosti prema potrebi a kapitalnim projektima, planira se izgradnja spojnih cesta, te financiranje potrebne projektne dokumentacije za isto. Ovdje se prvenstveno odnosi na izgradnju nogostupa na najkritičnijim dionicama (Palit, Banjol), otkup zemljišta, nastavak izrade projektne dokumentacije za spojnu cestu Kampor – Draga, sanacije potpornih zidova uz ceste te uređenje ceste kod Doma zdravlja


2. Za uređenje nerazvrstanih cesta planirano je 1.610.000,00 kuna financirano od komunalnih doprinosa, od toga materijalna imovina – prirodna bogatstva 400.000,00 kuna, građevinski objekti 320.000,00 kuna, nematerijalna proizvedena imovina 240.000,00 kuna i dugotrajna ulaganja na građevinskim objektima 650.000,00 kuna


GROBLJA PLANIRANA U IZNOSU OD 2.577.000,00 KUNA


Program 3201 Održavanje i uređenje mjesnih groblja i spomenika planiran u iznosu od 2.567.000,00 kuna

1. Za održavanje spomenika i groblja planirano je 167.000,00 kuna financirano od komunalne naknade, od toga 137.000,00 kuna za rashode za usluge i 30.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

2. Za održavanje spomenika i spomen obilježja planirano je 50.000,00 kuna financirano od komunalne naknade za rashode za usluge

3. Za izgradnju i uređenje groblja planirano je 2.350.000,00 kuna , od toga 550.000,00 kuna financirano od komunalnih doprinosa za građevinske objekte i 1.800.000,00 kuna financirano od pomoći za građevinske objekte

4. Održavanjem i uređenjem groblja vrši se redovno održavanje, dok je kapitalnim

projektom predviđena izgradnja dijela groblja Draga, uređenje groblja te izrada projektne dokumentacije za mjesna groblja kao preduvjet za buduća uređenja.   

5. Za ostale pogrebne usluge planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge


JAVNA RASVJETA PLANIRANO U IZNOSU OD 2.443.000,00 KUNA


Program 3301 Održavanje i proširenje javne rasvjete planirano u iznosu od 2.443.000,00 kuna

1. Za održavanje i potrošnju javne rasvjete planirano je 1.443.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi poslovanja financirani od zakupa poslovnih prostora planirani u iznosu od 250.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju

• Rashodi poslovanja financirani od komunalne naknade planirani u iznosu od 1.193.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 700.000,00 kuna, rashodi za usluge 485.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.000,00 kuna

2. Za proširenje i opremanje javne rasvjete planirano je 1.000.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financirano od komunalnog doprinosa, od toga građevinski objekti 500.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financirano od pomoći za građevinske objekte 500.000,00 kuna

U cilju održavanja i unapređenja javne rasvjete na području Grada Raba planira se kontinuirano postavljanje rasvjetnih tijela na položenim kablovima i temeljima uz izgrađene šetnice u Barbatu i Banjolu (sredstva moraju biti predviđena radi kandidiranja prema Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost), kao i za proširenja uz nerazvrstane, županijske i državne ceste na području Grada. Osim navedenog program predviđa izmjenu dijela ferala te projektnu dokumentaciju za ambijentalnu rasvjetu starogradske jezgre.


ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA, VODOVOD I EKOLOGIJA PLANIRANO U IZNOSU OD 2.390.000,00 KUNA


Program 3501 Izgradnja objekata i uređaja odvodnje planirano u iznosu od 330.000,00 kuna

1. Za tekuće financijske rashode planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale financijske rashode

2. Za odvodnju otpadnih voda planirano je 300.000,00 kuna , od toga 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge i 200.000,00 kuna financirano od pomoći za rashode za usluge

Ovim programom obuhvaćeno je plaćanje slivnih naknada te na otplatu dijela obveze

za izradu projektno studijske dokumentacije aglomeracije.


Program 3503 Zbrinjavanje komunalnog otpada planirano u iznosu od 2.060.000,00 kuna

Za program zbrinjavanja otpada planirano je 2.060.000,00 , od toga 2.000.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za kapitalne pomoći i 60.000,00 kuna financirano od nefinancijske imovine za nematerijalnu proizvedenu imovinu

Program zbrinjavanja otpadom odnosi se na izgradnju pretovarne stanice Sorinj te za projektnu dokumentaciju odlagališta građevinskog otpada.


GRADNJA OBJEKATA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PLANIRANI U IZNOSU OD 10.000,00 KUNA


Program 3001 Program održavanja i uređenja javnih površina planirano u iznosu od 10.000,00 kuna

Za održavanje javnih površina planirano je 10.000,00 kuna financirano od komunalne naknade za rashode za usluge

Ovim Programom obuhvaćena je održavanje autobusnih čekaonica te postavljanje

novih, a cilj je stvoriti što bolje uvjete za mještane i njihove goste na području Grada Raba, na samim autobusnim ugibalištima.


STANOVANJE I POSLOVNI PROSTOR PLANIRANO U IZNOSU OD 1.108.000,00 KUNA


Program 3701 Poslovni i stambeni prostor planirano u iznosu od 1.108.000,00 kuna

1. Za održavanje zgrada i opreme za redovno korištenje planirano je 80.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za materijal i energiju 30.000,00 kuna, rashodi za usluge 20.00,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi 30.000,00 kuna

2. Za održavanje stambenih i poslovnih prostora planirano je 300.000,00 kuna, od toga: 

• Rashodi poslovanja financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 150.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

• Rashodi poslovanja financirani od prihoda od zakupa poslovnih prostora planirani u iznosu od 150.000,00 kuna za rashode za usluge

3. Za ulaganja u postrojenja i opremu planirano je 48.000,00 kuna , od toga 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za postrojenja i opremu i 43.000,00 kuna financirano od prihoda od  nefinancijske imovine za postrojenja i opremu

4. Za stambeno zbrinjavanje branitelja planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda od nefinancijske imovine za građevinske objekte

5. Za poslovni prostor planirano je 630.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 150.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financirani od prihoda od zakupa poslovnog prostora planirani u iznosu od 50.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financirani od komunalne naknade  planirani u iznosu od 150.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financirani od prihoda od  pomoći planirani u iznosu od 250.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financirani od prihoda od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 30.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

Cilj Programa je izgradnja prostora za obavljanje poslova iz nadležnosti Grada ili obnova i rekonstrukcija drugih prostora u vlasništvu Grada te osiguravanje sredstva potrebnih za održavanje i podizanje kvalitete gradskih stambeno - poslovnih prostora. Pod tim se podrazumijeva tekuće i investicijsko održavanje zgrada ( pročelja, krovišta, zajednički dijelovi i slično) u kojima je Grad Rab suvlasnik.


DJELATNOST MJESNIH ODBORA PREMA ODLUCI O NAČINU FINANCIRANJA DJELATNOSTI MO PLANIRNO U IZNOSU OD 1.914.000,00 KUNA


Program 1112 Djelokrug mjesne samouprave planirano u iznosu od 1.914.000,00 kuna

1. Za djelatnost MO Banjol planirano je 195.000,00 kuna financirano od komunalne naknade, od toga rashodi za materijal i energiju 160.000,00 kuna i rashodi za usluge 35.000,00 kuna

2. Za djelatnost MO Barbat planirano je 137.000,00 kuna financirano od komunalne naknade, od toga rashodi za materijal i energiju 107.000,00 kuna i rashodi za usluge 30.000,00 kuna

3. Za djelatnost MO Palit planirano je 174.000,00 kuna financirano od komunalne naknade, od toga rashodi za materijal i energiju 74.000,00 kuna i rashodi za usluge 100.000,00 kuna

4. Za djelatnost MO Kampor planirano je 70.000,00 kuna financirano od komunalne naknade, od toga rashodi za materijal i energiju 50.000,00 kuna i rashodi za usluge 20.000,00 kuna

5. Za djelatnost MO Mundanije planirano je 70.000,00 kuna financirano od komunalne naknade, od toga rashodi za materijal i energiju 50.000,00 kuna i rashodi za usluge 20.000,00 kuna

6. Za djelatnost MO Donja Supetarska Draga planirano je 54.000,00 kuna financirano od komunalne naknade, od toga rashodi za materijal i energiju 39.000,00 kuna i rashodi za usluge 15.000,00 kuna

7. Za djelatnost MO Gornja Supetarska Draga planirano je 30.000,00 kuna financirano od komunalne naknade za rashode za materijal i energiju

8. Za djelatnost MO Banjol planirano je 210.000,00 kuna financirano od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

9. Za djelatnost MO Barbat planirano je 190.000,00 kuna financirano od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

10. Za djelatnost MO Rab planirano je 206.000,00 kuna financirano od komunalnog  doprinosa za građevinske objekte

11. Za djelatnost MO Palit planirano je 190.000,00 kuna financirano od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

12. Za djelatnost MO Kampor planirano je 147.000,00 kuna financirano od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

13. Za djelatnost MO Mundanije planirano je 33.000,00 kuna financirano od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

14. Za djelatnost MO Donja Supetarska Drag planirano je 130.000,00 kuna financirano od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

15. Za djelatnost MO Gornja Supetarska Drag planirano je 78.000,00 kuna financirano od komunalnog doprinosa za građevinske objekte


Svaki Mjesni odbor svojim planom raspoređuje sredstva za djelatnosti Mjesnih odbora prema svom programu rada. Sredstva se prvenstveno odnose na uređenje komunalne infrastrukture na području MO kao što je proširenje javne rasvjete, uređenje i asfaltiranje nerazvrstanih cesta i sl.


UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GOSPODARSTVO I TURIZAM PLANIRANO U IZNOSU OD 23.810.000,00 KUNA


GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO PLANIRANO U IZNOSU OD 16.420.000,00 KUNA

GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠT

Program 2801 Program poticanja gospodarstva i poduzetništva planirano u iznosu 15.260.000,00 kuna

1. Za subvencije i sufinanciranje u poljoprivredi planirano je 220.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

2. Za subvencije i sufinanciranje gospodarstva planirano je 640.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 130.000,00 kuna, subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 210.000,00 kuna i tekuće donacije 300.000,00 kuna

3. Priprema za gradnju poduzetničkih zona planirano u iznosu od 14.400.000,00 kuna, od toga:

•Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financirano od pomoći – Grad Rab planirano u iznosu od 1.400.000,00 kuna za građevinske objekte

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 13.000.000,00 kuna  financirani od namjenskih prihoda od financijske imovine  za građevinske objekte


Program obuhvaća kapitalni projekt Priprema za izgradnju poduzetničkih zona kojim se, po objavi natječaja Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, planira nastavak radova na izgradnji radne zone Mišnjak. Također, subvencionirati će se rad Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu te provođenje programa centra, po objavljenim natječajima centra. Nadalje, sufinancirati će se projekti i aktivnosti usmjerene razvoju održive otočne poljoprivrede i ostalog gospodarstva te poticanje poduzetništva i gospodarstva kroz sufinanciranje njihovih projekata i aktivnosti i subvencije kamata za poduzetničke kredite. Programom su također planirana sredstva za rad Radio Raba.


 Program 2802 Razvoj turizma planiran u iznosu od 1.160.000,00 kuna

Za program razvoja Grada Raba planirano je 1.160.000,00 kuna, od toga:

•Rashodi poslovanja financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 310.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 120.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 190.000,00 kuna

•Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 50.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

•Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financirani od pomoći – Grad Rab planirani u iznosu od 700.000,00 kuna, od toga 300.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu i 400.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

•Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financirani od prihoda od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

Programom razvoja turizma obuhvaćeno je sufinanciranje mobilne aplikacije za bolje informiranje turista putem smartphona i tableta, organizacija izvansezonskih događanja nastavak projekta uređenja i revitalizacije biciklističko-kulturno poučne staze od Banjola do Supetarske Drage čijim uređenjem bi se dobila nova biciklistička staza na kojoj bi se dodatno prezentirale i označile kulturno-povijesne znamenitosti na stazi te uredila odmorišta i vidikovac, te sufinanciranje promotivne kampanje oglašavanja sa zračnim prijevoznicima.


POMORSKO DOBRO PLANIRANO U IZNOSU OD 2.965.000,00 KUNA


Program 1110 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela 

Za predstavnička i izvršna tijela planirano je 12.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja


Program 2802 Razvoj turizma planirano u iznosu od 2.953.000,00 kuna

1. Za redovno održavanje plaža planirano je 903.000,00 kuna, od toga:

•Rashodi poslovanja financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 453.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 430.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 23.000,00 kuna

•Rashodi poslovanja financiran od komunalne naknade planirani u iznosu od 400.000,00 kuna za toga rashodi za usluge

•Rashodi poslovanja financiran od pomoći – Grad Rab planirani u iznosu od 50.000,00 kuna za toga rashodi za usluge


U aktivnosti Redovno održavanje plaža provoditi će se održavanje pomorskog dobra kojim se podrazumijeva unaprjeđenje, sanacije, zaštita pomorskog dobra te postava i skidanje psiholoških brana, info ploča, tuševa prije i nakon turističke sezone te hitne sanacije na pomorskom dobru. Sustav bežičnog interneta koji je postavljen na plažama potrebno je održavati te dodatno nadograditi. Projekti predviđeni proračunom prijaviti će se na javni poziv PGŽ za sufinanciranje.


2. Za uređenje plaža planirano je 2.050.000,00 kuna, od toga:

•Rashodi poslovanja financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 840.000,00 kuna, od toga 420.000,00 kuna za rashode za usluge i 420.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

•Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financirani od posebnih prihoda planirani u iznosu od 800.000,00 kuna, od toga 250.000,00 kuna za rashode za usluge i 550.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu

•Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financirani od prihoda od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 410.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu


Uređenje plaža obuhvaća završetak izrade idejnog i glavnog projekta ove godine pokrenutog novog projekta uređenja plaža Petrac-Banjol i Dumići-Potočina te završetak izrade već započetog idejnog i glavnog projekta plaža. Također obuhvaća uređenje plaža po dostavljenim prijedlozima mjesnih odbora.


PROSTORNO PLANIRANJE PLANIRANO U IZNOSU OD 4.425.000,00 KUNA


Program 2701 Programi vezani uz prostorno planiranje i održivi razvoj planirani u iznosu od 530.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje programa i izradu projekata planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

2. Za sufinanciranje programa i izradu projekata planirano je 500.000,00 kuna, od toga:

•Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 350.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

•Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financirani od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru planirani u iznosu od 150.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu


Program obuhvaća izradu i dovršetak ugovorene prostorno planske dokumentacije, te izradu novih planova sukladno zakonskim odredbama.


Program 2702 Energetska učinkovitost javnih zgrada planirano u iznosu od 3.895.000,00 kuna

Za izradu projekta energetske učinkovitosti javnih zgrada planirano je 3.895.000,00 kuna, od toga:

•Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 520.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

•Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financirani od pomoći – Grad Rab planirani u iznosu od 2.024.000,00 kuna, od toga nematerijalna imovina 40.000,00 kuna i dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.984.000,00 kuna

•Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financirani od prihoda od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 1.351.000,00 kuna od toga 20.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu i 1.331.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima 

Energetska obnova zgrada u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i

obrazovanja u cilju smanjenja potrošnje energije u zgradama javnog sektora. Po objavljenom natječaju Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, temeljem glavnih projekata energetske obnove zgrade, izvršiti će se prijava na natječaj za izvođenje energetske obnove zgrada te započeti izvođenje radova.


UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI PLANIRANO U IZNOSU OD 32.916.883,00 KUNA


PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO PLANIRANO U IZNOSU OD 535.603,00 KUNA


Program 1110 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela planirano u iznosu od 417.000,00 kuna

Za predstavničko i izvršno tijelo planirano je 417.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja


Program 1113 Program političkih stranaka planirano u iznosu od 12.103,00 kuna 

Za osnovne funkcije stranaka planirano je 12.103,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

Izdaci se odnose na tekuće donacije političkim strankama i vijećniku i to temeljem rezultata lokalnih izbora, sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe.


Program 1114 Svijet mladih planirano u iznosu od 1.500,00 kuna

Za rad Svijeta mladih planirano je 1.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije.

Potpora radu savjetodavnog tijela Gradskog vijeća, Savjetu mladih, funkcioniranje kojega je definirano Zakonom o savjetima mladih.


Program 1115 Tekuće donacije udrugama planirane u iznosu od 105.000,00 kuna

Za Poticanje rada udruga proizašlih iz domovinskog rata i udruge za promoviranje humanizma i demokracije planirano je 105.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije.

Izdaci za redovan rad braniteljskih udruga na području Grada Raba i Udruge antifašista Raba, dodijeljena kroz Natječaj za financiranje javnih potreba na području Grada Raba, temeljem Zakona o udrugama.


URED GRADA PLANIRANO U IZNODU OD 1.567.000,00 KUNA


Program 1121 Redovan rad Ureda Grada planirano u iznosu od 1.567.000,00 kuna

1. Za izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga rada planirano je 1.552.000,00 kuna, od toga:

•Rashodi poslovanja financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 1.547.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 932.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 510.000,00 kuna 

•Ostali rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 105.000,00 kuna za tekuće donacije

•Rashodi za usluge financirani od zakupa poslovnih prostora planirani u iznosu od 5.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za naknade građanima i kućanstvima planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

Izdaci za redovne aktivnosti potrebne za cjelogodišnje funkcioniranje Ureda Grada i djelomice cjelokupne gradske uprave. Odnosi se na rashode za zakupnine, organizaciju manifestacija, rashode protokola, oglašavanja internetom, tekuće donacije, članarine, nagrade povodom dana Grada Raba, te na izdatke za otplatu glavnice kredita


IZDACI GRADSKE UPRAVE PLANIRANI U IZNOSU OD 5.570.000,00 KUNA


Program 1131 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela planirano u iznosu od 5.570.000,00 kuna

1. Za administrativno, tehničko i stručno osoblje planirano je 5.500.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 4.341.000,00 kuna, od toga  plaće (Bruto) 3.519.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 2000.000,00 kuna i doprinosi na plaće 622.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 593.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 169.000,00 kuna, rashodi za usluge 390.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 24.000,00 kuna,

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 436.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 225.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 211.000,00 kuna

• Rashodi poslovanja financirani od vlastitih prihoda – Grad planirani u iznosu od 130.000,00 kuna za naknade troškova zaposlenima

2. Za tekuću zalihu proračuna planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

3. Za ulaganje u računalne programe i umjetnička djela planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu imovinu

Program se odnosi na rashode, doprinose, naknade i osiguranja za zaposlene, troškove službenih putovanja, usavršavanja, uredskog materijala, sredstava za rad, telefona i pošte te ostalih rashoda potrebnih za redovan rad gradskih službi i ukupno funkcioniranje gradske uprave.


DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA PLANIRANE U IZNOSU OD 736.000,00 KUNA


Program 1141 Tekuće donacije neprofitnim organizacijama planirane u iznosu od 724.000,00 kuna

1. Za osnovnu djelatnost vatrogasne zajednice Rab planirano je 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Za osnovnu djelatnost DVD-a Rab planirano je 520.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

3. Za osnovnu djelatnost Civilne zaštite Rab planirano je 50.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi poslovanja financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 49.000.00 kuna, od toga rashodi za usluge 34.000,00 kuna i tekuće donacije 15.000,00 kuna

• Rashodi poslovanja financirani od prihoda od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 1.000,00 kuna za kapitalne donacije

4. Za djelatnost Vatrogasne zajednice PGŽ planirano je 4.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 1161 Ugradnja sustava za rano otkrivanje požara planirano u iznosu od 7.000,00 kuna

Za ulaganje u sustav za rano otkrivanje požara na području otoka Raba planirano je 7.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za postrojenja i opremu


Program 1511 Izrada i procjene plana planirano u iznosu od 5.000,00 kuna


Za izradu Procjene ugroženosti i Plana zaštite i spašavanja planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge


MJESNA SAMOUPRAVA PLANIRANO U IZNOSU OD 32.000,00 KUNA


Program 1112 Djelokrug mjesne samouprave planirao u iznosu od 32.000,00 kuna

Za opće rashode Mjesne samouprave planirano je 32.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja


PRAVNI POSLOVI PLANIRANI U IZNOSU OD 170.000,00 KUNA


Program 1121 Redovan rad Ureda Grada planirano u iznosu od 170.000,00 kuna

Za izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga rada planirano je 170.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge


OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA PLANIRANO U IZNOSU OD 185.000,00 KUNA


Program 2150 Osnovna glazbena škola Rab planirano u iznosu od 185.000,00 kuna

Za Osnovnu glazbena škola Rab planirano je 185.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi poslovanja financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 160.000,00 kuna za pomoći unutar općeg proračuna

• Rashodi poslovanja financirani od općih prihoda i primitaka – Lopar za glazbenu školu planirani u iznosu od 25.000,00 kuna za pomoći unutar općeg proračuna

Proračunom se osiguravaju sredstva za realizaciju rada Područnog odjela Glazbene škole Ivana Matetića Ronjova Rijeka i to: sredstva za plaće, naknade plaća i druga materijalna prava iz radnih odnosa za zaposlenike zaposlene na određeno vrijeme (potrebne za odvijanje programa obrazovanja u tekućoj šk. godini), te za rad preko norme stalnih zaposlenika (Ministarstvo plaća samo plaće i naknade plaća), a sve sukladno Kolektivnom ugovoru.


OSNOVNA ŠKOLA „IVANA RABLJANINA“ PLANIRANO U IZNOSU OD 269.900,00 KUNA


Program 2301 Tekuće pomoći korisniku županijskoga poračuna planirano u iznosu od 269.900,00 kuna

Za Sufinanciranje programskih aktivnosti osnovne škole "Ivana Rabljanina" planirano je 269.900,00 kuna financirano od općih prihoda I primitaka za pomoći unutar općeg proračuna


SREDNJA ŠKOLA "MARKANTUNA DE DOMINISA" PLANIRANO U IZNOSU OD 58.000,00 KUNA


Program 2301 Tekuće pomoći korisniku županijskog proračuna planirano u iznosu od 58.000,00 kuna

Za sufinanciranje programskih aktivnosti srednje škole „Markantuna de Dominisa“ planirani je 58.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći unutar općeg proračuna


GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA PLANIRANO U IZNOSU OD 212.000,00 KUNA


Program 2401 Tekuće pomoći neprofitnoj organizaciji – GDCK – Rab planirano u iznosu od 212.000,00 kuna

Za humanitarnu djelatnost Gradskog društva Crvenog križa – Rab planirano je 212.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


STIPENDIJE I ZAJMOVI UČENICIMA I STUDENTIMA PLANIRANO U IZNOSU OD 300.000,00 KUNA


Program 2404 Stipendije učenicima i studentima planirane u iznosu od 300.000,00 kuna

Za stipendije učenicima i studentima planirano je 300.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Osiguravaju se proračunska sredstva za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za jednu školsku odnosno akademsku godinu, 15 učeničkih i 15 studentskih stipendija. Cilj je olakšati obiteljima školovanje djece i potaknuti učenike/studente na daljnji uspjeh, nastavak obrazovanja…


SOCIJALNA SKRB PLANIRANO U IZNOSU OD 1.084.660,00 KUNA


Program 1110 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog

tijela planirano u iznosu od 15.000,00 kuna

Za predstavnička i izvršna tijela planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 2404 Prema Odluci o socijalnoj skrbi planirano u iznosu od 833.660,00 kuna

1. Za naknade građanima i kućanstvima u novcu planirano je 517.160,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za naknade građanima i kućanstvima u naravi planirano je 366.500,00 kuna, od toga:

• Rashodi poslovanja financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 356.500,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

• Rashodi poslovanja financirani od pomoći – Grad Rab planirani u iznosu od 10.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

Proračunom se osiguravaju sredstva za građanstvo u svrhu osiguranja socijalne podrške i materijalno-egzistencijalne pomoći.


Program 2405 Naknade građanima i kućanstvima planirane u iznosu od 186.000,00 kuna

Za naknade građanima i kućanstvima u novcu i naravi planirano je 186.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

Proračunom se osiguravanju sredstva u svrhu prigodnih pomoći socijalno osjetljivim kategorijama stanovništva: djeci, umirovljenicima, invalidima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji…


UDRUGE PLANIRANO U IZNOSU OD 409.100,00 KUNA


Program 1115 Tekuće donacije udrugama planirane u iznosu od 82.000,00 kuna

Za poticanje rada udruga koje okupljaju stanovnike Grada planirano je 82.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

proračunom se osiguravaju sredstva za sufinanciranje rada udruga iz područja gospodarstva (popularizacija otočnog gospodarstva, edukacija i upoznavanje članova udruga sa novim dostignućima, prezentacija dostignuća….)


Program 2135 Program javnih potreba planirano u iznosu od 272.100,00 kuna

Za udruge, manifestacije i donacije kulturi planirano je 272.100,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

Proračunom se osiguravaju sredstva za sufinanciranje rada udruga, a u svrhu poboljšanje općeg društvenog standarda putem: istraživanja i prezentacije povijesti i povijesnog razvoja sredine, organiziranja tematskih radionica (likovnih, dramskih, arheoloških, ekoloških…), kulturno-zabavnih manifestacija i događanja….


Program 2406 Tekuće donacije udrugama planirane u iznosu od 55.000,00 kuna

Za tekuće donacije udrugama planirano je 55.0000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

Proračunom se osiguravanju sredstva za sufinanciranje programa udruga koje okupljanu roditelje i djecu s teškoćama u razvoju i invaliditetom, (edukacija, stručno osposobljavanje članova obitelji, senzibilizacija okoline…), udruga koje realiziraju aktivnosti za „treću životnu dob“…


SPORT PLANIRANO U IZNOSU OD 4.574.000,00 KUNA


Program 2501 Tekuće donacije neprofitnim organizacijama planirane u iznosu od 1.099.000,00 kuna

Za sportske udruge i manifestacije planirano je 1.099.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

Proračunom se osiguravaju sredstva za sufinanciranje rada udruga u sportu, a u svrhu popularizacije i unapređenja sporta- posebno kod djece i mladih, 35 organiziranja i sudjelovanja na natjecanjima, razvijanja sportske suradnje na višim razinama, organiziranja i provođenja sportskih rekreativne aktivnosti za građane….


Program 2504 Održavanje sportskih objekata planirano u iznosu od 3.475.000,00 kuna

1. Za održavanje i opremanje planirano je 785.000,00 kuna od toga,

• Rashodi poslovanja financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 40.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju

• Rashodi poslovanja financirani od zakupa poslovnih prostora planirani u iznosu od 745.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 190.000,00 kuna i rashodi za usluge 555.000,00 kuna

2. Za uređenje i održavanje sportskih objekata planirano je 2.690.000,00 kuna od toga,

• Rashodi poslovanja financirano od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 120.000,00 kuna za rashode za usluge

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financirani od prihoda od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 570.000,00 kuna, od toga građevinski objekti 550.000,00 kuna i postrojenje i oprema 20.000,00 kuna

• Rashodi poslovanja financirani od pomoći – Grad Rab planirani u iznosu od 2.000.000,00 kuna za građevinske objekte


ZDRAVSTVENA ZAŠTITA PLANIRANA U IZNOSU OD 450.000,00 KUNA


Program 2601 Program javnih potreba i usluga u zdravstvu planirano u iznosu od 450.000,00 kuna

Za tekuće pomoći županijskom proračunu – Dom zdravlja Rab planirano je 450.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći unutar općeg proračuna


PROGRAM „ZDRAVI GRAD“ PLANIRANO U IZNOSU OD 190.500,00 KUNA


Program 2603 Program „Zdravi grad“ planirano u iznosu od 190.500,00 kuna

Za tekuće donacije neprofitnim organizacijama i preventiva planirano u iznosu od 190.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

Proračunom se osiguravaju sredstva za programe prijavljene na Natječaj za financiranje javnih potreba Grada Raba za 2017. godinu od strane Nastavnog zavoda za javno zdravstvo-Ispostava Rab ( program prevencije debljine kod djece, promidžba zdravlja u vrtiću i logopedski tretman djece osnovne škole), preventivne programe iz područja ginekologije, pedijatrije…i članarina u Hrvatskoj mreži Zdravih gradova (Gradska slika zdravlja).


DOM ZA SARIJE I NEMOĆNE PLANIRANO U IZNOSU OD 3.505.500,00 KUNA


Program 2407 Projekt uređenja Doma za starije i nemoćne planiran u iznosu od 3.500.000,00 kuna

Za rekonstrukciju zgrade Doma za starije i nemoćne osobe planirano je 3.500.000,00 kuna financirano od pomoći – kapitalni projekti za građevinske objekte


Program 2408 Sufinanciranje rada Doma za starije i nemoćne osobe planirano u iznosu od 5.500,00 kuna

Za sufinanciranje rada Doma za starije i nemoćne osobe planirano je 5.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge


KULTURNI OBJEKTI PLANIRANO U IZNOSU OD 525.000,00 KUNA


Program 2504 Uređenje i održavanje kulturnih objekata planirano u iznosu od 525.000,00 kuna

1. Za održavanje i opremanje kulturnih objekata planirano je 380.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi poslovanja financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 180.000,00 kuna za rashode za usluge

• Rashodi poslovanja financirani od pomoći – Grad Rab planirani u iznosu od 50.000,00 kuna za rashode za usluge


2. Za održavanje i uređenje kulturnih objekata planirano je 145.000,00 kuna, od toga 45.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za kapitalne donacije i 100.000,00 kuna financirano od spomeničke rente za nematerijalnu proizvedenu imovinu

Proračunom se osiguravaju sredstva za sanaciju, popravak i uređenje kulturnih objekata, te izradu projekte dokumentacije za buduće sanacije kulturnih objekata.


NAGRADE UČENICIMA I SPORTAŠIMA PLANIRANE U IZNOSU OD 15.000,00 KUNA


Program 1121 Redovan rad Ureda Grada planirano u iznosu od 15.000,00 kuna

Za naknade građanima i kućanstvima planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

Proračunom se osiguravaju sredstva za nagrade učenicima generacije (za učenike koji osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanjem na Rabu završe sa odličnim uspjehom), te za sportska postignuća pojedinaca, klubova i udruga u sportu.


IZDAVAČKA DJELATNOST PLANIRANO U IZNOSU OD 100.000,00 KUNA


Program 2143 Izdavačka djelatnost planirana u iznosu od 100.000,00 kuna

Za izdavačku djelatnost planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge.

Proračunom se osiguravaju sredstva za grafičke i tiskarske usluge Grada Raba.


PRORAČUNSKI KORISNIK – PUČKO OTVORENO UČILIŠTE RAB PLANIRANO U IZNOSU OD 5.646.500,00 KUNA


GRAD RAB - POU PLANIRANO U IZNOSU OD 3.400.000,00 KUNA


Program 2101 Program potreba Pučkog otvorenog učilišta planirano u iznosu od 1.263.870,00 kuna


1. Za djelatnost Pučkog otvorenog učilišta planirano je 721.250,00 kuna, od toga 

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 552.356,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka, od toga plaće (bruto) 466.760,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 5.000,00 kuna i doprinosi na plaće 80.605,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 168.885,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka, od toga naknade troškova zaposlenima 12.220,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 26.790,00 kuna, rashodi za usluge 110.250,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 19.625,00 kuna


2. Za djelatnost Pučkog otvorenog učilišta planirano je 542.620,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 50.620,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga postrojenja i oprema 44.980,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 5.640,00 kuna

• Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 492.000,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka za dodatna ulaganja na građevinskim objektima


Program 2103 Glazbene večeri planirane u iznosu od 167.300,00 kuna

Za Rapske glazbene večeri planirano je 167.300,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 133.600,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 33.700,00 kuna


Program 2104 Klape planirano u iznosu od 113.670,00 kuna

Za Rapske klape planirano je 113.670,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka od toga rashodi za usluge 98.240,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.430,00 kuna


Program 2105 Prigodne manifestacije planirane u iznosu od 392.350,00 kuna

Za prigodne manifestacije planirano je 392.350,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 343.750,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 48.600,00 kuna


Program 2106 Izložbe planirano u iznosu od 120.120,00 kuna

Za izložbe planirano je 70.120,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 1.000,00 kuna, rashodi za usluge 109.120,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 kuna


Program 2107 Rapska fjera planirano u iznosu od 760.000,00 kuna

Za Rapska fjera planirano je 540.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 28.200,00 kuna, rashodi za usluge 463.200,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 268.600,00 kuna


Program 2108 Folklor planirano u iznosu od 54.620,00 kuna

Za folklor „Rapski tanac“ planirano je 52.620,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 45.430,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.190,00 kuna


Program 2109 Obrazovanje planirano u iznosu od 8.460,00 kuna

Za obrazovanje planirano je 8.460,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 4.700,00  kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.760,00kuna


Program 2112 Festival „Petar Nakić“ planirano u iznosu od 26.460,00 kuna

Za festival „Petar Nakić“ planirano je 26.460,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 21.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.460,00 kuna


Program 2152 Kultura planirano u iznosu od 493.150,00 kuna

Za kulturu planirano je 493.150,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 404.100,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 89.050,00 kuna


PROGRAM PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA PLANIRANO U IZNOSU OD 2.246.500,00 KUNA


Program 2114 Program potreba Pučkog otvorenog učilišta planirano u iznosu od 1.779.500,00 kuna

Za djelatnost Pučkog otvorenog učilišta planirano je 383.100,00 kuna, od toga:

• Rashodi poslovanja financirani od vlastitih prihoda – POU planirani u iznosu od 130.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 69.500,00 kuna, Rashodi za usluge 35.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financirani od vlastitih prihoda – POU planirani u iznosu od 22.500,00 kuna za postrojenja i opremu

• Rashodi poslovanja financirani od sufinanciranja – POU planirani u iznosu od 253.100,00 kuna, od toga ostali rashodi za zaposlene 22.500,00, naknade troškova zaposlenima 12.500,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 38.600,00 kuna, rashodi za usluge 149.900,00 kuna i Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 13.600,00 kuna

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financirani od sufinanciranja – POU planirani u iznosu od 16.000,00 kuna, od toga postrojenje i oprema 9.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 7.000,00 kuna

Za djelatnost Pučkog otvorenog učilišta planirano je 1.396.400,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 116.400,00 kuna financirani od sufinanciranja – POU za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 1.280.000,00 kuna financirani od pomoći – POU za dodatna ulaganja na građevinskim objektima


Program 2116 Rapske glazbene večeri planirane u iznosu od 94.000,00 kuna

Za Rapske glazbene večeri planirano je 94.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi poslovanja financirani od sufinanciranja– POU planirani u iznosu od 24.000,00 kuna za rashode za usluge

• Rashodi poslovanja financirani od pomoći – POU planirani u iznosu od 40.000,00 kuna za rashode za usluge

• Rashodi poslovanja financirani od donacija – POU planirani u iznosu od 30.000,00 kuna za rashode za uslugeProgram 2117 Rapske klape planirano u iznosu od 20.000,00 kuna 

Za Rapske klape planirano je 20.000,00 kuna financirano od donacija – POU, od toga rashodi za usluge 10.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 kuna


Program 2119 Izložbe planirano u iznosu od 50.000,00 kuna

Za izložbe planirano je 50.000,00 kuna od toga:

• Rashodi poslovanja financirani od pomoći – POU planirani u iznosu od 40.000,00 kuna za rashode za usluge

• Rashodi poslovanja financirani od donacija – POU planirani u iznosu od 10.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 8.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 kuna


Program 2120 Rapska fjera planirano u iznosu od 130.000,00 kuna

Za Rapsku fjeru planirano je 130.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi poslovanja financirani od vlastitih prihoda – POU planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

• Rashodi poslovanja financirani od pomoći – POU planirani u iznosu od 30.000,00 kuna za rashode za usluge


Program 2121 Folklor „Rapski tanac“ planirano u iznosu od 45.000,00 kuna

Za folklor planirano je 45.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi poslovanja financirani od vlastitih prihoda – POU planirani u iznosu od 20.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 1.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 19.000,00 kuna

• Rashodi poslovanja financirani od donacija – POU planirani u iznosu od 25.000,00 kuna za ostali nespomenute rashode poslovanja 


Program 2155 Kultura planirano je 128.000,00 kuna

Za kulturu planirano je 128.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi poslovanja financirani od sufinanciranja – POU planirani u iznosu od 110.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 85.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.000,00 kuna

• Rashodi poslovanja financirani od pomoći – POU planirani u iznosu od 10.000,00 kuna za rashode za usluge 

• Rashodi poslovanja financirani od donacija – POU planirani u iznosu od 8.000,00 kuna za rashode za usluge


PRORAČUNSKI KORISNIK GRADSKA KNJIŽNICA RAB PLANIRANO U IZNOSU OD 483.000,00 KUNA


GRAD RAB – GRADSKA KNJIŽNICA PLANIRANO U IZNOSU OD 368.000,00 KUNA


Program 2126 Program potreba Gradska knjižnica Rab planirano u iznosu od 241.595,00 kuna

Za djelatnost Gradske knjižnice Rab planirano je 241.595,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga Plaće (Bruto) 143.000,00 kuna, Doprinosi na plaće 24.595,00 kuna, Naknade troškova zaposlenima 6.000,00 kuna, Rashodi za materijal i energiju 26.000,00 kuna, Rashodi za usluge 38.500,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.500,00 kuna


Program 2127 knjižna i neknjižna građa planirana u iznosu od 60.000,00 kuna

Za knjižnu i neknjižnu građu planirano je 60.000,00 kuna financirano od nefinancijske imovine, od toga Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 50.000,00 kuna i Nematerijalna proizvedena imovina 10.000,00


Program 2128 Informatizacija planiran u iznosu od 13.000,00 kuna

Za informatizaciju planirano je 13.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 10.000,00 kuna i postrojenja i oprema 3.000,00 kuna


Program 2129 Kulturno – animacijske akivnosti planirane u iznosu od 7.000,00 kuna

Za kulturno – animacijske aktivnosti planirano je 7.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 5.500,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.500,00 kuna


Program 2130 Opremanje dječjeg odjela i studijske čitaonice planirano u iznosu od 3.500,00 kuna

Za opremanje dječjeg odjela i studijske čitaonice planirano je 3.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za postrojenja i opremu


Program 2144 Uređenje zgrade i vrta Banove vile planirano u iznosu od 42.905,00 kuna

Za uređenje zgrade i vrta Banove vile planirano je 42.905,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode  za usluge

 

PROGRAM GRADSKE KNJIŽNICE PLANIRANO U IZNOSU OD 115.000,00 KUNA


Program 2131 Program potreba za Gradsku knjižnicu planirano u iznosu od 4.000,00 kuna 

Za djelatnost Gradske knjižnice planirano je 4.000,00 kuna financirano od sufinanciranja - knjižnica, od toga ostali rashodi za zaposlene 3.500,00 kuna i rashodi za usluge 500,00 kuna 


Program 2132 knjižna i neknjižna građa planirana u iznosu od 80.000,00 kuna

Za knjižnu i neknjižnu građu planirano je 80.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financirani od sufinanciranja planirani u iznosu 5.000,00 kuna, od toga Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4.000,00 kuna i Nematerijalna proizvedena imovina 1.000,00

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financirani od pomoći planirani u iznosu 70.000,00 kuna, od toga Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 60.000,00 kuna i Nematerijalna proizvedena imovina 10.000,00

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine financirani od donacija planirani u iznosu 5.000,00 kuna za Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 


Program 2133 Informatizacija planirano u iznosu od 3.000,00 kuna

Za informatizaciju planirano je 3.000,00 kuna financirano od sufinanciranja – knjižnica za postrojenje i opremu


Program 2134 Kulturno – animacijske aktivnosti planirane u iznosu od 8.000,00 kuna

Za Kulturno – animacijske aktivnosti planirano je 8.000,00 kuna financirano od sufinanciranja – knjižnica, od toga rashodi za usluge 5.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000,00 kuna


Program 2140 Izdavačka djelatnost planirana u iznosu od 14.000,00 kuna

Za izdavačku djelatnost planirano je 14.000,00 kuna financirano od sufinanciranja – knjižnica za rashode za usluge


Program 2142 Uređenje zgrada i vrta Banove vile planirano u iznosu od 6.000,00 kuna

Za uređenje zgrada i vrta Banove vile planirano je 6.000,00 kuna financirano od sufinanciranja – knjižnica za rashode za uslugePRORAČUNSKI KORISNIK DJEČJI VRTIĆ PAHULJICA RAB PLANIRANO U IZNOSU OD 6.298.120,00 KUNA


GRAD RAB - DJEČJI VRTIĆ PAHULJICA PLANIRANO U IZNOSU OD 4.000.000,00 KUNA


Program 2201 Program predškolskog odgoja planirano u iznosu od 4.000.000,00 kuna

Za odgojno i administrativno tehničko osoblje planirano je 4.000.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga Plaće (Bruto) 3.143.000,00 kuna i Doprinosi na plaće 587.000,00 kuna


PROGRAM DJEČJEG VRTIĆA PAHILJICA PLANIRANO U IZNOSU OD 2.289.120,00 KUNA


Program 2202 Predškolski odgoj planirano u iznosu od 2.298.120,00 kuna

1. Za odgojno i administrativno tehničko osoblje planirano je 2.270.120,00 kuna od toga, 

• Rashodi poslovanja financirani do općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 428.000,00 kuna, od toga Plaće (Bruto) 284.500,00 kuna, Doprinosi na plaće 49.000,00 kuna, Rashodi za materijal i energiju 92.000,00 kuna i Rashodi za usluge 2.500,00 kuna

• Rashodi poslovanja financirani do sufinanciranja – dječji vrtić planirani u iznosu od 1.813.300,00 kuna, od toga Ostali rashodi za zaposlene 150.000,00 kuna, Naknade troškova zaposlenima 124.000,00 kuna, Rashodi za materijal i energiju 1.104.340,00 kuna, Rashodi za usluge 344.960,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 7.000,00 kuna, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 64.000,00 kuna i Ostali financijski rashodi 1.000,00

• Izdaci za financijsku imovinu i  otplate zajmova planirani u iznosu od 16.000,00 kuna financirani od sufinanciranja – dječji vrtić za otplatu glavnica primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

• Rashodi poslovanja financirani od pomoći – dječji vrtić planirani u iznosu od 25.220,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 1.760,00 kuna, Rashodi za materijal i energiju 22.260,00 kuna i Rashodi za usluge 1.200,00 kuna

• Rashodi poslovanja financirani od donacija– dječji vrtić planirani u iznosu od 4.000,00 kuna za Rashode za materijal i energiju


2. Za projekt uređenja i opremanja planirano je 27.600,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 22.400,00 kuna financirani od sufinanciranja – dječji vrtić, od toga 21.400,00 kuna za postrojenja i opremu i 1.000,00 kuna za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 5.200,00 kuna financirani od pomoći – vrtić za postrojenja i opremu
Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Gada Raba za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu
  PREUZMI:

 2. Prijedlog Plana razvojnih Programa za 2018. godinu sa projekcijama
  PREUZMI:

 3. Plan razvojnih Programa za 2018. godinu sa projekcijama
  PREUZMI:

 4. OBRAZLOZENJE_PRORACUNA_2018.GODINU
  PREUZMI:

 5. Proračun Grada Raba za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu
  PREUZMI:

 6. GODIŠNJE IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRMA GRADA RABA ZA 2017. GODINU
  PREUZMI:

 7. I. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2019. I 2020. GODINU
  PREUZMI:

 8. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU KONS. PRORAČUNA GRADA RABA ZA 2017. GODINU
  PREUZMI:

 9. I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA RABA ZA 2018. GODINU
  PREUZMI:

 10. II. IZMJENE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA RABA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2019. I 2020. GODINU
  PREUZMI:

 11. II. IZMJENE I DOPUNE KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA GRADA RABA ZA 2018. GODINU
  PREUZMI:

 12. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU KONS. PRORAČUNA GRADA RABA ZA 2018. GODINU
  PREUZMI:

 13. III. IZMJENE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA S PROJEKCIJOM
  PREUZMI:

 14. III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU
  PREUZMI:

Više