Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Grad Rab

  Kontakt podaci
  Grad Rab
  Trg Municipium Arba 2, 51280 Rab
  OIB: 9555102027
  051/777-488
  gradonacelnik@grad-rab.com

Proračun za građane za 2020. godinu


Poštovani građani,

predstavljamo Vam Proračun za građane za 2020. godinu kroz koji je prikazan način prikupljanja i investiranja sredstava Grada Raba. Radi što veće transparentnosti i bolje komunikacije s građanima nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici www.rab.hr.

Projektom Proračun za građane želimo Vam omogućiti bolji uvid u ono što radimo i za što se zalažemo.

Značajan dio sredstava iz Proračuna izdvojili smo za ulaganje u gradnju objekata i uređenja komunalne infrastrukture, održavanje i uređenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, uređenje i održavanje mjesnih groblja i spomenika, održavanje i proširenje javne rasvjete.

Veliki problem kako na razini države tako i na otoku Rabu je zbrinjavanje komunalnog otpada. Znatna sredstva iz Proračuna izdvajamo kako bismo što prije riješili problem odlaganja i recikliranja otpada, stoga nastavljamo s izgradnjom reciklažnog dvorišta, sanacijom odlagališta Sorinj i izgradnjom sortirnice. Jedan od prioriteta svakako je očuvanje okoliša kao prirodnog dobra o kojem ovise i sadašnje i buduće generacije.

I ove godine osigurali smo sredstva iz Proračuna za stipendiranje učenika i studenata, predviđeno je 15 učeničkih stipendija i 15 studentskih stipendija s ciljem olakšanja i motivacije učenika i studenata s područja Grada Raba koji predstavljaju budućnost našeg društva. Iznos stipendija za studente je 1.000,00 kuna, za učenike koji se školuju vam grada 800,00 kuna i za učenike koji se školuju na Rabu 500,00 kuna.

Dio sredstva namijenili smo za sufinanciranje boravka djece u vrtićima, uređenje i opremanjem dječjeg vrtića Pahuljica kako bismo im osigurali ugodno mjesto za igru, razvoj i učenje. 

Roditeljima novorođene djece dodjeljujemo jednokratne novčane naknade u iznosu od 3.000,00 kuna za prvo i drugo dijete, 6.000,00 kuna za treće dijete, 12.000,00 kuna za četvrto, a za svako sljedeće po 6.000,00 kuna više.

Sportskim udrugama planirana su sredstva iz Proračuna za manifestacije, uređenje i održavanje sportskih objekata te nagrade sportašima.

Za pomoć obiteljima slabijeg imovinskog statusa osigurali smo sredstva za nabavu osnovnih stvari potrebnih za život.

Nastavljamo s projektom Europskog odjela Svjetske zdravstvene organizacije „Zdravi grad“ koji je dugoročni i međunarodni razvojni projekt s ciljem postavljanja zdravlja pri samom vrhu i promicanja sveobuhvatne lokalne strategije za zdravlje i održivi razvoj zajednice. Dio sredstava namijenjen je i za sufinanciranje rada Doma za starije i nemoćne osobe. 

Sufinanciramo razvoj poljoprivrede i gospodarstva te dodjeljujemo subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima. 

Planirana su sredstva za djelatnost Pučkog otvorenog učilišta Rab, ustanove za organizaciju kulturnih aktivnosti i obrazovanje odraslih. 

Dio novca izdvajamo za organizaciju manifestacija na području Grad Raba, kao što su Rapske glazbene večeri, Rabska fjera, prvi i najveći srednjovjekovni ljetni festival u Hrvatskoj proglašen turističkim događajem godine, Orguljski festival „Petar Nakić“, Rapske klape, Najljepši otočni advent, Rab Jazz Festival, Festival istraživačkog filma RAFF te druge prigodne manifestacije, izložbe, radionice i aktivnosti.

Poštovani Građani izdvojili smo dio projekata u koje ulažemo i za koje se zalažemo. Molimo vas da nam uputite vaše prijedloge i ideje koje smatrate potrebnim kako bismo naše mjesto učinili ugodnijim za življenje.


Savjetovanje za Prijedlog Proračuna bilo je provedeno od 18.11.2019. do 28.11.2019. godine. Više o tome možete pogledati OVDJE.


Gradonačelnik Grada Raba

Nikola Grgurić, dipl.oec.Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Grada Raba za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Grada Raba za 20120godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Grada Raba koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Grada Raba kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši gradski novac,  i kako bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju gradskog proračuna.


Proračun možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.

Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:

 

Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoji od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.

2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 

3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.

Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja.


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnici Grada Raba su: Pučko otvoreno učilište Grada Raba, Gradska knjižnica Rab i Dječji vrtić „Pahuljica“ Rab


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je gradonačelnik. Gradonačelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Gradsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Gradsko vijeće, a gradonačelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi gradonačelnik.


Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, gradonačelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 69.088.720,00 kn 89,01 %
> Prihodi od poreza 26.109.560,00 kn 33,64 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 24.363.560,00 kn 31,39 %
> Prihodi od imovine 2.551.000,00 kn 3,29 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 15.226.700,00 kn 19,62 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 637.900,00 kn 0,82 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 200.000,00 kn 0,26 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 5.522.640,00 kn 7,12 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 150.000,00 kn 0,19 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 5.372.640,00 kn 6,92 %
Primici od financijske imovine i zaduživanja 3.005.000,00 kn 3,87 %
> Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 5.000,00 kn 0,01 %
> Primici od zaduživanja 3.000.000,00 kn 3,87 %
UKUPNO 77.616.360,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita
Primici od zaduživanja
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni prihodi i primici Grada Raba za 2020. godinu planirani su u iznosu od 77.616.360,00 kuna


Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja Grada Raba za 2020. godinu su 69.088.720,00 kuna, a čine ih: 

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 26.109.560,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu 15.008.560,00 kuna, porezi na imovinu planiran u iznosu 10.000.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 1.101.000,00 kuna;

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 24.363.560,00 kuna, od toga pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane u iznosu od 3.485.000,00 kuna, pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 878.560,00 kuna i pomoći 

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 2.551.000,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 242.000,00 kuna, prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 2.309.000,00 kuna 

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 15.226.700,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznos u 1.787.600,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 3.489.100,00 kuna, komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 9.950.000,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 637.900,00 kuna, od toga prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planirani u iznosu od 527.900,00 kuna, donacije od pravnih I fizičkih osoba izvan općeg proračuna planirano u iznosu od 110.000,00 kuna

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirano u iznosu od 200.000,00 kuna za kazne i upravne mjere


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Grada Raba za 2020. godinu planiranih u iznosu od 5.522.640,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine – prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava planirani u iznosu od 150.000,00 kuna

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine - Prihodi od prodaje građevinskih objekata planirani u iznosu od 5.372.640,00 kuna


Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od financijske imovine i zaduživanja Grada Raba za 2020. godinu planirani u iznosu od 3.005.000,00 kuna, a čine ih:

1. Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita planirani u iznosu od 5.000,00 kuna za Primitke (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima planirani u iznosu od 5.000,00

2. Primici od zaduživanja - primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora planirani u iznosu od 3.000.000,00 kunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 38.899.710,00 kn 50,12 %
> Rashodi za zaposlene 10.578.220,00 kn 13,63 %
> Materijalni rashodi 20.217.115,00 kn 26,05 %
> Financijski rashodi 601.000,00 kn 0,77 %
> Subvencije 398.000,00 kn 0,51 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.097.575,00 kn 1,41 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 1.637.000,00 kn 2,11 %
> Ostali rashodi 4.370.800,00 kn 5,63 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 32.916.625,00 kn 42,41 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 780.000,00 kn 1,00 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 29.544.325,00 kn 38,06 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 2.592.300,00 kn 3,34 %
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 4.300.000,00 kn 5,54 %
> Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 4.300.000,00 kn 5,54 %
Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina 1.500.025,00 kn 1,93 %
UKUPNO 77.616.360,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

Ukupni rashodi i izdaci Grada Raba za 2020. godinu planirani su u iznosu od 77.616.360,00 kuna


Rashodi poslovanja

Ukupni rashodi poslovanja Grada Raba za 2020. godinu planirani su u iznosu od 38.899.710,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 10.578.220,00 kuna, od toga plaće (Bruto) planirane u iznosu 8.437.010,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 699.200,00 kuna, doprinosi na plaće planirani u iznosu od 1.442.010,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 20.217.115,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 289.920,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 3.404.230,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 13.910.950,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirane u iznosu od 11.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu 2.601.015,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 601.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove planirane u iznosu od 350.000,00 kuna i ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 251.000,00 kuna

4. Subvencije - subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora planirane u iznosu od 398.000,00 kuna

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna – pomoći unutar općeg proračuna planirano u iznosu od 1.095.575,00 kuna

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 1.637.000,00 kuna, od toga naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 200.000,00 kuna i ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.437.000,00 kuna

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 4.370.800,00 kuna, od toga tekuće donacije u planiranom iznosu od 3.924.800,00 kuna, kapitalne donacija planirane u iznosu od 46.000,00 kuna i kapitalne pomoći planirane u iznosu od 400.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Grada Raba za 2020. godinu planirani u iznosu od 32.916.625,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 780.000,00 kuna, od toga materijalna imovina – prirodna bogatstva planirano u iznosu od 300.000,00 kuna i nematerijalna imovina planirana u iznosu od 480.000,00 kuna

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 29.544.325,00 kuna, od toga građevinski objekti planirani u iznosu od 28.069.000,00 kuna, postrojenja i oprema planirani u iznosu od 439.685,00 kuna, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti planirano u iznosu od 135.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina planirana u iznosu od 900.640,00 kuna

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirano u iznosu od 2.592.300,00 kuna, od toga dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirani u iznosu od 2.532.300,00 kuna i dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu planirano u iznosu od 60.000,00 kuna


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Grada Raba za 2020. godinu planirani u iznosu od 4.300.000,00 kuna - otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora


Razlika Višak/Manjak po prethodnoj godini 1.500.025,00 kuna


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA 


UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA PLANIRANO U IZNOSU OD 37.575.000,00 KUNA


JAVNE POVRŠINE PLANIRANO U IZNOSU OD 3.620.000,00 KUNA

Program 3001 Program održavanja i uređenja javnih površina planirano u iznosu od 3.620.000,00 kuna

1. Za održavanje javnih površina planirano je 2.675.000,00 kuna, od toga 

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 150.000,00 kuna za rashode za usluge

• Materijalni rashodi financirani od komunalne naknade planirani u iznosu od 2.525.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 50.000,00 kuna i rashodi za usluge 2.475.000,00 kuna

Održavanjem javnih površina, obuhvaćena je opskrba vodom, održavanje i čišćenje javnih zelenih površina, održavanje parkova, usluge dezinsekcije i deratizacije, sterilizacija kućnih ljubimaca, zelenih otoka i vaza, uređenje javnih površina, sanacija odrona i klizišta, održavanje vodotoka i oborinskih kanala, održavanje i sanacija spomenika kulture, nabava klupa i koševa za otpad na javno-prometnim površinama, održavanje javnih WC-a, te održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, odnosno čišćenje ulica, staza, trgova i ostalih javno-prometnih površina.

2. Za uređenje javnih površina planirano je 670.000,00 kuna, od toga:

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 400.000,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka za kapitalne pomoći

• Materijalni rashodi od komunalnih naknada planirani u iznosu od 270.000,00 kuna od toga rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 150.000,00 za građevinske objekte i rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 120.000,00 kuna, od toga 60.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinske objekte i 60.000,00 kuna za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Uređenje javnih površina, odnosi se na redovna održavanja parka Komrčar, nadogradnje sustava navodnjavanja na zelenim površinama, izgradnja novih te uređenje postojećih dječjih igrališta te sanacija i rekonstrukcija Donje ulice.

3. Za održavanje javnih površina planirano je 275.000,00 kuna, od toga

• Materijalni rashodi planirani od komunalne naknade planirani u iznosu od 215.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 190.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.000,00 kuna

• Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 60.000,00 kuna financirani od komunalnih doprinosa za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

Održavanje javnih površina, podrazumijeva redovno održavanje šetnica, fontana, dječjih igrališta, javnih WC-a te sanaciju divljih deponija.

 

NERAZVRSTANE CESTE PLANIRANO U IZNOSU OD 1.774.000,00 KUNA

Program 3101 Održavanje i uređenje nerazvrstanih cesta planirano u iznosu od 1.774.000,00 kuna

1. Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 651.000,00 kuna. od toga

• Materijalni rashodi od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 71.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

• Materijalni rashodi od komunalne naknade planirani u iznosu od 580.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode

Programom se planira održavanje nerazvrstanih cesta, saniranje udarnih rupa, košnja, održavanje vertikalne i horizontalne signalizacije te ostale aktivnosti prema potrebi a kapitalnim projektima, planira se izgradnja spojnih cesta, te financiranje potrebne projektne dokumentacije za isto. Ovdje se prvenstveno odnosi na izgradnju nogostupa na najkritičnijim dionicama (Palit, Banjol), otkup zemljišta, nastavak izrade projektne dokumentacije za spojnu cestu Kampor – Draga i Ž5139 – II Padova, projektne dokumentacije postojećih nerazvrstanih cesta kao preduvjet budućeg sufinanciranja iz sredstava EU kao i pojačano održavanje istih, sanacije potpornih zidova te izrada projekta prometnog i krajobraznog rješenja dijela luke u povijesnoj jezgri grada.

2. Za uređenje nerazvrstanih cesta planirano je 1.123.000,00 kuna, od toga

• Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine financirani od komunalnih doprinosa planirani u iznosu od 300.000,00 kuna za Materijalna imovina - prirodna bogatstva

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirano iz komunalnih doprinosa planirani u iznosu od 150.000,00 kuna za građevinske objekte

• Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini financirani od komunalnih doprinosa planirani u iznosu od 673.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima 


GROBLJA PLANIRANA U IZNOSU OD 3.857.000,00 KUNA

Program 3201 Održavanje i uređenje mjesnih groblja i spomenika planiran u iznosu od 3.847.000,00 kuna

1. Za održavanje spomenika i groblja planirano je 137.000,00 kuna financirano od komunalne naknade za rashode za usluge

2. Za izgradnju i uređenje groblja planirano je 50.000,00 kuna financirano od komunalne naknade za rashode za usluge 

3. Za izgradnju i uređenje groblja planirano je 3.660.000,00 kuna, od toga 260.000,00 kuna financirano od komunalnih doprinosa za građevinske objekte, 500.000,00 kuna financirano od komunalnih doprinosa za građevinske objekte, 800.000,00 kuna financirano od Pomoći – Grad Rab za građevinske objekte, 2.100.000,00 kuna financirano od nefinancijske imovine za građevinske objekte

Održavanjem i uređenjem groblja vrši se redovno održavanje, dok je kapitalnim projektom predviđena izgradnja dijela groblja Draga, uređenje groblja te izrada projektne dokumentacije za mjesna groblja kao preduvjet za buduća uređenja


Program 3202 Ostale pogrebne usluge planirano u iznosu od 10.000,00 kuna

Za ostale pogrebne usluge planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge


JAVNA RASVJETA PLANIRANO U IZNOSU OD 1.533.000,00 KUNA

Program 3301 Održavanje i proširenje javne rasvjete planirano u iznosu od 1.533.000,00 kuna

1. Za održavanje i potrošnju javne rasvjete planirano je 1.263.000,00 kuna financirano od komunalne naknade, od toga rashodi za materijal i energiju 790.000,00 kuna, rashodi za usluge 465.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.000,00 kuna

2. Za proširenje i opremanje javne rasvjete planirano je 270.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od komunalne naknade planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za građevinske objekte

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od komunalnih doprinosa planirani u iznosu od 170.000,00 kuna za građevinske objekte

U cilju održavanja i unapređenja javne rasvjete na području Grada Raba planira se kontinuirano postavljanje rasvjetnih tijela na položenim kablovima i temeljima uz izgrađene šetnice u Barbatu i Banjolu (sredstva moraju biti predviđena radi kandidiranja prema Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost), kao i za proširenja uz nerazvrstane, županijske i državne ceste na području Grada. Osim navedenog program predviđa izmjenu dijela ferala te projektnu dokumentaciju za ambijentalnu rasvjetu starogradske jezgre.


ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA, VODOVOD I EKOLOGIJA PLANIRANO U IZNOSU OD 23.514.000,00 KUNA

Program 3501 Izgradnja objekata i uređaja odvodnje planirano u iznosu od 380.000,00 kuna

1. Za tekuće financijske rashode planirano je 80.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

2. Za odvodnju otpadnih voda planirano je 300.000,00 kuna, od toga;

• 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge i 

• 200.000,00 kuna financirano od općih rashoda i primitaka za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Ovim programom obuhvaćeno je plaćanje slivnih naknada te na otplatu dijela obveze za izradu projektno studijske dokumentacije aglomeracije.


Program 3503 Zbrinjavanje komunalnog otpada planirano u iznosu od 23.134.000,00 kuna

Za program zbrinjavanja otpada planirano je 23.134.000,00 kuna, od toga:

• Za materijalne rashode planiran je iznos od 110.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge 107.000,00 kuna i 3.500,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

• Za materijalne rashode planiran je iznos od 748.500,00 kuna financirano do pomoći – Grad Rab od toga 689.000,00 kuna za rashode za usluge, 59.500,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

• Za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiran je iznos od 1.102.000,00 financiran od pomoći – Grad Rab za građevinske objekte

• Za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiran je iznos od 20.000.000,00 kuna financiran od Pomoći – Eu za građevinske objekte

• Za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiran je iznos od 1.173.000,00 kuna financiran od nefinancijske imovine za građevinske objekte 1.110.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 63.000,000

Program zbrinjavanja otpadom odnosi se na izgradnju pretovarne stanice Sorinj te za projektnu dokumentaciju odlagališta građevinskog otpada.


GRADNJA OBJEKATA I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PLANIRANI U IZNOSU OD 60.000,00 KUNA

Program 3001 Održavanje i uređenje javnih površina planirano u iznosu od 60.000,00 kuna

• Za održavanje javnih površina planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge i 10.000,00 kuna financirano od komunalne naknade za rashode za usluge

Ovim Programom obuhvaćena je održavanje autobusnih čekaonica te postavljanje

novih, a cilj je stvoriti što bolje uvjete za mještane i njihove goste na području Grada Raba, na samim autobusnim ugibalištima.


STANOVANJE I POSLOVNI PROSTOR PLANIRANO U IZNOSU OD 1.100.000,00 KUNA

Program 3701 Poslovni i stambeni prostor planirano u iznosu od 1.100.000,00 kuna

1. Za održavanje zgrada i opreme za redovno korištenje planirano je 330.000,00 kuna financirano od zakupa poslovnog prostora, od toga:

• Rashodi za materijal i energiju 270.000,00 kuna, rashodi za usluge 40.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi 20.000,00 kuna

2. Za održavanje stambenih i poslovnih prostora planirano je 320.000,00 kuna, od toga: 

• Materijali rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 200.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

• Materijali rashodi financirani od prihoda od zakupa poslovnih prostora planirani u iznosu od 120.000,00 kuna za rashode za usluge

3. Za ulaganja u postrojenja i opremu planirano je 25.000,00 kuna, od toga 2.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za postrojenja i opremu i 23.000,00 kuna financirano iz nefinancijske imovine za postrojenje i opremu

4. Za ulaganje u stambene objekte planirano je 55.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

5. Za poslovni prostor planirano je 370.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od prihoda od zakupa poslovnog prostora planirani u iznosu od 150.000,00 kuna, od toga nematerijalna proizvedena imovina 100.000,00 kuna i dodatna ulaganja na građevinskim objektima 50.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od komunalne naknade planirani u iznosu od 170.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od prihoda od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 50.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

Cilj Programa je izgradnja prostora za obavljanje poslova iz nadležnosti Grada ili obnova i rekonstrukcija drugih prostora u vlasništvu Grada te osiguravanje sredstva potrebnih za održavanje i podizanje kvalitete gradskih stambeno - poslovnih prostora. Pod tim se podrazumijeva tekuće i investicijsko održavanje zgrada (pročelja, krovišta, zajednički dijelovi i slično) u kojima je Grad Rab suvlasnik.


DJELATNOST MJESNIH ODBORA PREMA ODLUCI O NAČINU FINANCIRANJA DJELATNOSTI MO PLANIRNO U IZNOSU OD 2.117.000,00 KUNA

Program 1112 Djelokrug mjesne samouprave planirano u iznosu od 2.117.000,00 kuna

1. Za djelatnost MO Banjol planirano je 185.000,00 kuna financirano od komunalne naknade, od toga rashodi za materijal i energiju 160.000,00 kuna i rashodi za usluge 25.000,00 kuna

2. Za djelatnost MO Barbat planirano je 118.000,00 kuna financirano od komunalne naknade, od toga rashodi za materijal i energiju 88.000,00 kuna i rashodi za usluge 30.000,00 kuna

3. Za djelatnost MO Palit planirano je 130.000,00 kuna financirano od komunalne naknade, od toga rashodi za materijal i energiju 70.000,00 kuna i rashodi za usluge 60.000,00 kuna

4. Za djelatnost MO Kampor planirano je 60.000,00 kuna financirano od komunalne naknade, od toga rashodi za materijal i energiju 50.000,00 kuna i rashodi za usluge 10.000,00 kuna

5. Za djelatnost MO Mundanije planirano je 78.000,00 kuna financirano od komunalne naknade, od toga rashodi za materijal i energiju 58.000,00 kuna i rashodi za usluge 20.000,00 kuna

6. Za djelatnost MO Donja Supetarska Draga planirano je 45.000,00 kuna financirano od komunalne naknade, od toga rashodi za materijal i energiju 30.000,00 kuna i rashodi za usluge 15.000,00 kuna

7. Za djelatnost MO Gornja Supetarska Draga planirano je 24.000,00 kuna financirano od komunalne naknade za rashode za materijal i energiju

8. Za djelatnost MO Banjol planirano je 266.000,00 kuna financirano od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

9. Za djelatnost MO Barbat planirano je 270.000,00 kuna financirano od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

10. Za djelatnost MO Rab planirano je 217.000,00 kuna financirano od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

11. Za djelatnost MO Palit planirano je 263.000,00 kuna financirano od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

12. Za djelatnost MO Kampor planirano je 177.000,00 kuna financirano od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

13. Za djelatnost MO Mundanije planirano je 33.000,00 kuna financirano od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

14. Za djelatnost MO Donja Supetarska Draga planirano je 154.000,00 kuna financirano od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

15. Za djelatnost MO Gornja Supetarska Draga planirano je 97.000,00 kuna financirano od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

Svaki Mjesni odbor svojim planom raspoređuje sredstva za djelatnosti Mjesnih odbora prema svom programu rada. Sredstva se prvenstveno odnose na uređenje komunalne infrastrukture na području MO kao što je proširenje javne rasvjete, uređenje i asfaltiranje nerazvrstanih cesta i sl.


UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GOSPODARSTVO I TURIZAM PLANIRANO U IZNOSU OD 5.321.000,00 KUNA


GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO PLANIRANO U IZNOSU OD 1.340.000,00 KUNA

Program 2801 Program poticanja gospodarstva i poduzetništva planirano u iznosu 935.000,00 kuna

1. Za subvencije i sufinanciranje u poljoprivredi planirano je 125.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

2. Za subvencije i sufinanciranje gospodarstva planirano je 510.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 100.000,00 kuna, subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 50.000,00 kuna i tekuće donacije 360.000,00 kuna

3. Priprema za izgradnju poduzetničkih zona planirano u iznosu od 300.000,00 kuna, od toga:

• 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka planirano je za rashode za usluge

• 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka planirano je za postrojenja i opremu

4. Za program razvoja Grada Raba planiran je iznos od 405.000,00 kuna, od toga:

• 25.000,00 kuna  financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

• 280.000,00 kuna financirano od boravišnih pristojbi za ostale nespomenute rashode poslovanja 

• 50.000,00 kuna financirano od Pomoći - Grad Rab za nematerijalnu proizvedenu imovinu

• 50.000,00 kuna financirano od nefinancijske imovine za nematerijalnu proizvedenu imovinu

Program obuhvaća subvencioniranje rada Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu te sufinanciranje provođenja programa centra. Nadalje, sufinancirati će se projekti i aktivnosti usmjerene razvoju održive otočne poljoprivrede i ostalog gospodarstva na temelju programa sufinanciranja u poljoprivredi.

Također, program obuhvaća poticanje poduzetništva i gospodarstva kroz sufinanciranje njihovih projekata i aktivnosti te subvencije kamata za poduzetničke kredite te izradu strategije ukupnog razvoja do 2020 godine. Programom su planirana sredstva za rad Radio Raba, a iz izvora sredstava pomoći i namjenskih prihoda od financijske imovine planira se nastavak radova na izgradnji radne zone Mišnjak.


POMORSKO DOBRO PLANIRANO U IZNOSU OD 3.366.000,00 KUNA

Program 1110 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela planiran u iznosu od 13.000,00 kuna

Za predstavnička i izvršna tijela planirano je 13.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja


Program 2802 Razvoj turizma planirano u iznosu od 3.353.000,00 kuna

1. Za redovno održavanje plaža planirano je 1.183.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 510.000,00 kuna za rashode za usluge 

• Materijalni rashodi financiran od komunalne naknade planirani u iznosu od 400.000,00 kuna za toga rashodi za usluge

• Subvencije financirane od boravišne pristojbe planirani u iznosu od 223.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

• Materijalni rashodi financirani od pomoći – Grad Rab planirani u iznosu od 50.000,00 kuna za rashode za usluge

U aktivnosti Redovno održavanje plaža provoditi će se održavanje pomorskog dobra kojim se podrazumijeva unaprjeđenje, sanacije, zaštita pomorskog dobra te postava i skidanje psiholoških brana, info ploča, tuševa prije i nakon turističke sezone te hitne sanacije na pomorskom dobru. Sustav bežičnog interneta koji je postavljen na plažama potrebno je održavati te dodatno nadograditi. Sanirati će se dio šetnice na pomorskom dobru u naselju Gonar, a također sufinancirati će se brodska linija Rab-Lun. Projekti predviđeni proračunom prijaviti će se na javni poziv PGŽ za sufinanciranje.

2. Za uređenje plaža planirano je 2.170.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 1.900.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od posebnih prihoda planirani u iznosu od 500.000,00 kuna za rashode za usluge i Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 450.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu

• Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine financirani od prihoda od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 30.000,00 kuna i Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 1.000.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

Uređenje plaža obuhvaća sanacije i uređenja plaža Grada Raba u naseljima te po dostavljenim prijedlozima mjesnih odbora. Kapitalnim projektom također su predviđena sredstva za izradu projektne dokumentacije za uređenje plaža Petrac, Dumići-Potočine, izrada projektne dokumentacije za plaže Artić i Grci, završetak već započetog projekta plaža Padova I, II i III, projektna dokumentacija za uređenje šetnice Kampor-Veli Mel te izrada šetnice na području Veli Mel u Kamporu.


PROSTORNO PLANIRANJE PLANIRANO U IZNOSU OD 615.500,00 KUNA

Program 2701 Programi vezani uz prostorno planiranje i održivi razvoj planirani u iznosu od 615.500,00 kuna

1. Za sufinanciranje programa i izradu projekata planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge 

2. Za sufinanciranje programa i izradu projekata planirano je 600.000,00 kuna, od toga 100.000,00 kuna financirano iz naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za nematerijalnu proizvedenu imovinu i 500.000,00 kuna financirano iz prihoda od nefinancijske imovine za nematerijalnu proizvedenu imovinu

Program obuhvaća izradu i dovršetak ugovorene prostorno planske dokumentacije, te izradu novih planova sukladno zakonskim odredbama.


UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI PLANIRANO U IZNOSU OD 33.220.335,00 KUNA


PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO PLANIRANO U IZNOSU OD 604.300,00 KUNA

Program 1110 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela planirano u iznosu od 467.000,00 kuna

Za predstavničko i izvršno tijelo planirano je 467.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja


Program 1113 Program političkih stranaka planirano u iznosu od 30.800,00 kuna 

Za osnovne funkcije stranaka planirano je 30.800,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

Izdaci se odnose na tekuće donacije političkim strankama i vijećniku i to temeljem rezultata lokalnih izbora, sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe.


Program 1114 Svijet mladih planirano u iznosu od 1.500,00 kuna

Za rad Svijeta mladih planirano je 1.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije.

Potpora radu savjetodavnog tijela Gradskog vijeća, Savjetu mladih, funkcioniranje kojega je definirano Zakonom o savjetima mladih.


Program 1115 Tekuće donacije udrugama planirane u iznosu od 105.000,00 kuna

Za Poticanje rada udruga proizašlih iz domovinskog rata i udruge za promoviranje humanizma i demokracije planirano je 105.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije.

Izdaci za redovan rad braniteljskih udruga na području Grada Raba i Udruge antifašista Raba, dodijeljena kroz Natječaj za financiranje javnih potreba na području Grada Raba, temeljem Zakona o udrugama.


URED GRADA PLANIRANO U IZNODU OD 5.856.800,00 KUNA

Program 1121 Redovan rad Ureda Grada planirano u iznosu od 5.856.800,00 kuna

1. Za izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga rada planirano je 5.846.800,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 2.841.800,00 kuna, od toga rashodi za usluge 880.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 526.800,00 kuna, Ostali rashodi 135.000,00 kuna za tekuće donacije, Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 1.300.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija

• Rashodi za usluge financirani od zakupa poslovnih prostora planirani u iznosu od 5.000,00 kuna za rashode za usluge

• Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova financirani od namjenskih prihoda od financijske imovine planirani u iznosu od 3.000.000,00 kuna

2. Za naknade građanima i kućanstvima planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

Izdaci za redovne aktivnosti potrebne za cjelogodišnje funkcioniranje Ureda Grada i djelomice cjelokupne gradske uprave. Odnosi se na rashode za zakupnine, organizaciju manifestacija, rashode protokola, oglašavanja internetom, tekuće donacije, članarine, nagrade povodom dana Grada Raba, te na izdatke za otplatu glavnice kredita i pokriće gubitka prema Programu mjera za pokriće gubitka.


IZDACI GRADSKE UPRAVE PLANIRANI U IZNOSU OD 6.045.400,00 KUNA

Program 1131 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela planirano u iznosu od 6.045.400,00 kuna

1. Za administrativno, tehničko i stručno osoblje planirano je 5.958.400,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 4.564.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 3.519.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 435.000,00 kuna i doprinosi na plaće 610.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 530.400,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 18.000,00 kuna, rashodi za usluge 490.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.400,00 kuna,

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 600.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 350.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 250.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od vlastitih prihoda – Grad planirani u iznosu od 291.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 97.000,00 kuna i rashodi za materijal i energiju 170.000,00 kuna

2. Za tekuću zalihu proračuna planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

3. Za ulaganje u računalne programe i umjetnička djela planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu imovinu

Program se odnosi na rashode, doprinose, naknade i osiguranja za zaposlene, troškove službenih putovanja, usavršavanja, uredskog materijala, sredstava za rad, telefona i pošte te ostalih rashoda potrebnih za redovan rad gradskih službi i ukupno funkcioniranje gradske uprave.


DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA PLANIRANE U IZNOSU OD 1.161.000,00 KUNA

Program 1141 Tekuće donacije neprofitnim organizacijama planirane u iznosu od 1.149.000,00 kuna

1. Za osnovnu djelatnost vatrogasne zajednice otoka Rab planirano je 620.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Za osnovnu djelatnost DVD-a Rab planirano je 450.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

3. Za osnovnu djelatnost Civilne zaštite Rab planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 24.000,00 kuna, tekuće donacije 15.000,00 kuna, i 1.000,00 kuna za ostale rashode financirane od nefinancijske imovine 

4. Za djelatnost Vatrogasne zajednice PGŽ planirano je 39.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge i 4.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 1161 Ugradnja sustava za rano otkrivanje požara planirano u iznosu od 7.000,00 kuna

Za ulaganje u sustav za rano otkrivanje požara na području otoka Raba planirano je 7.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka za postrojenja i opremu


Program 1511 Izrada i procjene plana planirano u iznosu od 5.000,00 kuna

Za izradu Procjene ugroženosti i Plana zaštite i spašavanja planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge


MJESNA SAMOUPRAVA PLANIRANO U IZNOSU OD 32.000,00 KUNA

Program 1112 Djelokrug mjesne samouprave planirao u iznosu od 32.000,00 kuna

Za opće rashode Mjesne samouprave planirano je 32.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja


PRAVNI POSLOVI PLANIRANI U IZNOSU OD 140.000,00 KUNA

Program 1121 Redovan rad Ureda Grada planirano u iznosu od 140.000,00 kuna

Za izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga rada planirano je 140.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge


OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA PLANIRANO U IZNOSU OD 240.000,00 KUNA

Program 2150 Osnovna glazbena škola Rab planirano u iznosu od 240.000,00 kuna

Za Osnovnu glazbena škola Rab planirano je 240.000,00 kuna, od toga:

• Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna financirane od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 215.000,00 kuna za pomoći unutar općeg proračuna

• Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna financirani od općih prihoda i primitaka – Lopar za glazbenu školu planirani u iznosu od 25.000,00 kuna za pomoći unutar općeg proračuna

Proračunom se osiguravaju sredstva za realizaciju rada Područnog odjela Glazbene škole Ivana Matetića Ronjova Rijeka i to: sredstva za plaće, naknade plaća i druga materijalna prava iz radnih odnosa za zaposlenike zaposlene na određeno vrijeme (potrebne za odvijanje programa obrazovanja u tekućoj šk. godini), te za rad preko norme stalnih zaposlenika (Ministarstvo plaća samo plaće i naknade plaća), a sve sukladno Kolektivnom ugovoru.


OSNOVNA ŠKOLA „IVANA RABLJANINA“ PLANIRANO U IZNOSU OD 284.575,00 KUNA

Program 2301 Tekuće pomoći korisniku županijskoga proračuna planirano u iznosu od 184.575,00 kuna

Za Sufinanciranje programskih aktivnosti osnovne škole "Ivana Rabljanina" planirano je 184.575,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći unutar općeg proračuna


Program 2302 Kapitalna pomoć korisniku županijskog proračuna planirano u iznosu od 100.000,00 kuna

Za sufinanciranje izgradnje škole planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći unutar općeg proračuna


SREDNJA ŠKOLA "MARKANTUNA DE DOMINISA" PLANIRANO U IZNOSU OD 43.000,00 KUNA

Program 2301 Tekuće pomoći korisniku županijskog proračuna planirano u iznosu od 43.000,00 kuna

Za sufinanciranje programskih aktivnosti srednje škole „Markantuna de Dominisa“ planirani je 43.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći unutar općeg proračuna


GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA PLANIRANO U IZNOSU OD 389.960,00 KUNA

Program 2401 Tekuće pomoći neprofitnoj organizaciji – GDCK – Rab planirano u iznosu od 391.500,00 kuna

Za humanitarnu djelatnost Gradskog društva Crvenog križa – Rab planirano je 391.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


STIPENDIJE I ZAJMOVI UČENICIMA I STUDENTIMA PLANIRANO U IZNOSU OD 300.000,00 KUNA

Program 2404 Stipendije učenicima i studentima planirane u iznosu od 300.000,00 kuna

Za stipendije učenicima i studentima planirano je 300.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

Osiguravaju se proračunska sredstva za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za jednu školsku odnosno akademsku godinu, 15 učeničkih i 15 studentskih stipendija. Cilj je olakšati obiteljima školovanje djece i potaknuti učenike/studente na daljnji uspjeh, nastavak obrazovanja…


SOCIJALNA SKRB PLANIRANO U IZNOSU OD 1.072.000,00 KUNA

Program 1110 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog

tijela planirano u iznosu od 15.000,00 kuna

Za predstavnička i izvršna tijela planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja


Program 2404 Prema Odluci o socijalnoj skrbi planirano u iznosu od 871.000,00 kuna

1. Za naknade građanima i kućanstvima u novcu planirano je 564.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za naknade građanima i kućanstvima u naravi planirano je 307.000,00 kuna, od toga:

• Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 297.500,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

• Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade financirani od pomoći – Grad Rab planirani u iznosu od 9.500,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

Proračunom se osiguravaju sredstva za građanstvo u svrhu osiguranja socijalne podrške i materijalno-egzistencijalne pomoći.


Program 2405 Naknade građanima i kućanstvima planirane u iznosu od 186.000,00 kuna

Za naknade građanima i kućanstvima u novcu i naravi planirano je 186.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

Proračunom se osiguravanju sredstva u svrhu prigodnih pomoći socijalno osjetljivim kategorijama stanovništva: djeci, umirovljenicima, invalidima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji…


UDRUGE PLANIRANO U IZNOSU OD 438.000,00 KUNA

Program 1115 Tekuće donacije udrugama planirane u iznosu od 100.000,00 kuna

Za poticanje rada udruga koje okupljaju stanovnike Grada planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

proračunom se osiguravaju sredstva za sufinanciranje rada udruga iz područja gospodarstva (popularizacija otočnog gospodarstva, edukacija i upoznavanje članova udruga sa novim dostignućima, prezentacija dostignuća….)


Program 2135 Program javnih potreba planirano u iznosu od 268.000,00 kuna

Za udruge, manifestacije i donacije kulturi planirano je 268.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

Proračunom se osiguravaju sredstva za sufinanciranje rada udruga, a u svrhu poboljšanje općeg društvenog standarda putem: istraživanja i prezentacije povijesti i povijesnog razvoja sredine, organiziranja tematskih radionica (likovnih, dramskih, arheoloških, ekoloških…), kulturno-zabavnih manifestacija i događanja….


Program 2406 Tekuće donacije udrugama planirane u iznosu od 70.000,00 kuna

Za tekuće donacije udrugama planirano je 70.0000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

Proračunom se osiguravanju sredstva za sufinanciranje programa udruga koje okupljanu roditelje i djecu s teškoćama u razvoju i invaliditetom, (edukacija, stručno osposobljavanje članova obitelji, senzibilizacija okoline…), udruga koje realiziraju aktivnosti za „treću životnu dob“…


SPORT PLANIRANO U IZNOSU OD 1.893.500,00 KUNA

Program 2501 Tekuće donacije neprofitnim organizacijama planirane u iznosu od 1.083.500,00 kuna

Za sportske udruge i manifestacije planirano je 1.083.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

Proračunom se osiguravaju sredstva za sufinanciranje rada udruga u sportu, a u svrhu popularizacije i unapređenja sporta- posebno kod djece i mladih, organiziranja i sudjelovanja na natjecanjima, razvijanja sportske suradnje na višim razinama, organiziranja i provođenja sportskih rekreativne aktivnosti za građane.


Program 2504 Održavanje sportskih objekata planirano u iznosu od 810.000,00 kuna

1. Za održavanje i opremanje planirano je 540.000,00 kuna od toga,

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda od zakupa poslovnih prostora planirani u iznosu od 540.000,00 kuna, od toga 240.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju i 300.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za uređenje i održavanje sportskih objekata planirano je 270.000,00 kuna od toga,

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za rashode za usluge

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od prihoda od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 170.000,00 kuna, od toga građevinski objekti 150.000,00 kuna i postrojenje i oprema 20.000,00 kuna


ZDRAVSTVENA ZAŠTITA PLANIRANA U IZNOSU OD 530.000,00 KUNA

Program 2601 Program javnih potreba i usluga u zdravstvu planirano u iznosu od 530.000,00 kuna

Za tekuće pomoći županijskom proračunu – Dom zdravlja Rab planirano je 530.000,00 kuna za pomoći unutar općeg proračuna, od toga 260.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 270.000,00 kuna financirano od boravišnih pristojbi


PROGRAM „ZDRAVI GRAD“ PLANIRANO U IZNOSU OD 290.500,00 KUNA

Program 2603 Program „Zdravi grad“ planirano u iznosu od 290.500,00 kuna

Za tekuće donacije neprofitnim organizacijama i preventiva planirano u iznosu od 290.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

Proračunom se osiguravaju sredstva za programe prijavljene na Natječaj za financiranje javnih potreba Grada Raba za 2018. godinu od strane Nastavnog zavoda za javno zdravstvo-Ispostava Rab ( program prevencije debljine kod djece, promidžba zdravlja u vrtiću i logopedski tretman djece osnovne škole), preventivne programe iz područja ginekologije, pedijatrije…


DOM ZA SARIJE I NEMOĆNE PLANIRANO U IZNOSU OD 20.000,00 KUNA

Program 2407 Projekt uređenja Doma za starije i nemoćne planiran u iznosu od 20.000,00 kuna

Za rekonstrukciju zgrade Doma za starije i nemoćne osobe planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge


KULTURNI OBJEKTI PLANIRANO U IZNOSU OD 1.105.000,00 KUNA

Program 2504 Uređenje i održavanje kulturnih objekata planirano u iznosu od 1.105.000,00 kuna

1. Za održavanje i opremanje kulturnih objekata planirano je 1.060.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od općih prihoda i primitaka planirani u iznosu od 80.000,00 kuna za rashode za usluge

• Materijalni rashodi financirani od spomeničke rente planirani u iznosu od 280.000,00 kuna za rashode za usluge

• Materijalni rashodi financirani od pomoći – Grad Rab planirani u iznosu od 700.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za održavanje i uređenje kulturnih objekata planirano je 45.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za kapitalne donacije

Proračunom se osiguravaju sredstva za sanaciju, popravak i uređenje kulturnih objekata, te izradu projekte dokumentacije za buduće sanacije kulturnih objekata.


NAGRADE UČENICIMA I SPORTAŠIMA PLANIRANE U IZNOSU OD 15.000,00 KUNA

Program 1121 Redovan rad Ureda Grada planirano u iznosu od 15.000,00 kuna

Za naknade građanima i kućanstvima planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

Proračunom se osiguravaju sredstva za nagrade učenicima generacije (za učenike koji osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanjem na Rabu završe sa odličnim uspjehom), te za sportska postignuća pojedinaca, klubova i udruga u sportu.


IZDAVAČKA DJELATNOST PLANIRANO U IZNOSU OD 150.000,00 KUNA

Program 2143 Izdavačka djelatnost planirana u iznosu od 150.000,00 kuna

Za izdavačku djelatnost planirano je 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge.

Proračunom se osiguravaju sredstva za grafičke i tiskarske usluge Grada Raba.


PRORAČUNSKI KORISNIK – PUČKO OTVORENO UČILIŠTE RAB PLANIRANO U IZNOSU OD 5.041.500,00 KUNA


GRAD RAB - POU PLANIRANO U IZNOSU OD 4.000.000,00 KUNA

Program 2101 Program potreba Pučkog otvorenog učilišta planirano u iznosu od 1.413.870,00 kuna

1. Za djelatnost Pučkog otvorenog učilišta planirano je 871.250,00 kuna, od toga 

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 702.365,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka, od toga plaće (bruto) 600.260,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 5.000,00 kuna i doprinosi na plaće 97.105,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 168.885,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka, od toga naknade troškova zaposlenima 12.220,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 26.790,00 kuna, rashodi za usluge 110.250,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 19.625,00 kuna

2. Za djelatnost Pučkog otvorenog učilišta planirano je 542.620,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 159.980,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za postrojenja i opremu

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 5.640,00 kuna financirani od nefinancijske imovine za nematerijalnu proizvedenu imovinu i rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsku imovinu planirani u iznosu od 377.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima


Program 2103 Glazbene večeri planirane u iznosu od 167.300,00 kuna

Za Rapske glazbene večeri planirano je 167.300,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 133.600,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 33.700,00 kuna


Program 2104 Klape planirano u iznosu od 113.670,00 kuna

Za Rapske klape planirano je 113.670,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka od toga rashodi za usluge 98.240,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.430,00 kuna


Program 2105 Prigodne manifestacije planirane u iznosu od 392.350,00 kuna

Za prigodne manifestacije planirano je 392.350,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 272.750,00 kuna i 119.600,00 kuna financirano od boravišnih pristojbi za rashode za usluge 71.000,00 kuna i ostale nespomenuti rashodi poslovanja 48.600,00 kuna


Program 2106 Izložbe planirano u iznosu od 120.120,00 kuna

Za izložbe planirano je 120.120,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 1.000,00 kuna, rashodi za usluge 109.120,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 kuna


Program 2107 Rapska fjera planirano u iznosu od 760.000,00 kuna

Za Rapska fjera planirano je 760.000,00 kuna financirano od boravišnih pristojbi, od toga rashodi za materijal i energiju 28.200,00 kuna, rashodi za usluge 463.200,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 268.600,00 kuna


Program 2108 Folklor planirano u iznosu od 54.620,00 kuna

Za folklor „Rapski tanac“ planirano je 54.620,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 45.430,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.190,00 kuna


Program 2109 Obrazovanje planirano u iznosu od 8.460,00 kuna

Za obrazovanje planirano je 8.460,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 4.700,00  kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.760,00kuna


Program 2112 Festival „Petar Nakić“ planirano u iznosu od 26.460,00 kuna

Za festival „Petar Nakić“ planirano je 26.460,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 21.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.460,00 kuna


Program 2152 Kultura planirano u iznosu od 943.150,00 kuna

Za kulturu planirano je 943.150,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 854.100,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 89.050,00 kuna


PROGRAM PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA PLANIRANO U IZNOSU OD 1.041.500,00 KUNA


Program 2114 Program potreba Pučkog otvorenog učilišta planirano u iznosu od 499.500,00 kuna

1. Za djelatnost Pučkog otvorenog učilišta planirano je 407.200,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene financirani od vlastitih prihoda – POU planirani u iznosu od 36.200,00 kuna,

• Materijalni rashodi financirani od vlastitih prihoda – POU planirani u iznosu od 322.500,00 od toga naknada troškova zaposlenima 16.500,00 kuna, naknade troškova zaposlenima 16.500,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 108.100,00 kuna, rashodi za usluge 184.900,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 23.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od vlastitih prihoda – POU planirani u iznosu od 38.500,00 kuna, od toga postrojenja i oprema 31.500,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 7.000,00 kuna

2. Za djelatnost Pučkog otvorenog učilišta planirano je 92.300,00 kuna financirano od vlastitih prihoda – POU za dodatna ulaganja na građevinskim objektima


Program 2116 Rapske glazbene večeri planirane u iznosu od 125.000,00 kuna

Za Rapske glazbene večeri planirano je 125.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od vlastitih prihoda – POU planirani u iznosu od 24.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 20.800,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.200,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od Pomoći - POU planirani u iznosu od 71.000,00 kuna za rashode za usluge

• Materijalni rashodi financirani od donacija – POU planirani u iznosu od 30.000,00 kuna za rashode za usluge


Program 2117 Rapske klape planirano u iznosu od 20.000,00 kuna 

Za Rapske klape planirano je 20.000,00 kuna financirano od donacija – POU, od toga rashodi za usluge 10.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 kuna


Program 2119 Izložbe planirano u iznosu od 30.000,00 kuna

Za izložbe planirano je 30.000,00 kuna od toga:

• Rashodi poslovanja financirani od pomoći – POU planirani u iznosu od 20.000,00 kuna za rashode za usluge

• Rashodi poslovanja financirani od donacija – POU planirani u iznosu od 10.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 8.500,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.500,00 kuna


Program 2120 Rapska fjera planirano u iznosu od 60.000,00 kuna

Za Rapsku fjeru planirano je 60.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od vlastitih prihoda – POU planirani u iznosu od 30.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

• Materijalni rashodi financirani od pomoći – POU planirani u iznosu od 30.000,00 kuna za rashode za usluge


Program 2121 Folklor „Rapski tanac“ planirano u iznosu od 40.000,00 kuna

Za folklor „Rapski tanac“ planirano je 40.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od vlastitih prihoda – POU planirani u iznosu od 20.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 1.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 19.000,00 kuna

• Rashodi poslovanja financirani od donacija – POU planirani u iznosu od 20.000,00 kuna za ostali nespomenute rashode poslovanja 


Program 2155 Kultura planirano je 267.000,00 kuna

Za kulturu planirano je 267.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi financirani od vlastitih prihoda – POU planirani u iznosu od 130.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 105.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od pomoći – POU planirani u iznosu od 117.000,00 kuna za rashode za usluge 

• Materijalni rashodi financirani od donacija – POU planirani u iznosu od 20.000,00 kuna za rashode za uslugePRORAČUNSKI KORISNIK GRADSKA KNJIŽNICA RAB PLANIRANO U IZNOSU OD 655.000,00 KUNA


GRAD RAB – GRADSKA KNJIŽNICA PLANIRANO U IZNOSU OD 510.000,00 KUNA

Program 2126 Program potreba Gradska knjižnica Rab planirano u iznosu od 352.595,00 kuna

Za djelatnost Gradske knjižnice Rab planirano je 352.595,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga 

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 277.595,00 kuna, od toga Plaće (Bruto) 237.050,00 kuna i Doprinosi na plaće 40.545,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 75.000,00 kuna, od toga Naknade troškova zaposlenima 10.000,00 kuna, Rashodi za materijal i energiju 29.500,00 kuna, Rashodi za usluge 31.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.500,00 kuna


Program 2127 knjižna i neknjižna građa planirana u iznosu od 60.000,00 kuna

Za knjižnu i neknjižnu građu planirano je 60.000,00 kuna, od toga 7.000,00 kuna financiranih od općih prihoda i primitaka namijenjeni za nematerijalnu proizvedenu imovinu i 53.000,00 kuna financirano od nefinancijske imovine za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 


Program 2128 Informatizacija planirana u iznosu od 13.000,00 kuna

Za informatizaciju planirano je 13.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 10.000,00 kuna i postrojenja i oprema 3.000,00 kuna


Program 2129 Kulturno – animacijske aktivnosti planirane u iznosu od 33.000,00 kuna

Za kulturno – animacijske aktivnosti planirano je 33.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 29.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.000,00 kunaProgram 2130 Opremanje dječjeg odjela i studijske čitaonice planirano u iznosu od 1.405,00 kuna

Za opremanje dječjeg odjela i studijske čitaonice planirano je 1.405,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za postrojenja i opremu


Program 2144 Uređenje zgrade i vrta Banove vile planirano u iznosu od 50.000,00 kuna

Za uređenje zgrade i vrta Banove vile planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode  za usluge


PROGRAM GRADSKE KNJIŽNICE PLANIRANO U IZNOSU OD 145.000,00 KUNA


Program 2131 Program potreba za Gradsku knjižnicu planirano u iznosu od 11.200,00 kuna 

Za djelatnost Gradske knjižnice planirano je 11.200,00 kuna financirano od vlastitih prihoda – Gradska knjižnica, od toga ostali rashodi za zaposlene 7.000,00 kuna, naknade troškova zaposlenima 3.700,00 kuna i rashodi za usluge 500,00 kuna 


Program 2132 knjižna i neknjižna građa planirana u iznosu od 90.000,00 kuna

Za knjižnu i neknjižnu građu planirano je 90.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od vlastitih prihoda planirani u iznosu 5.000,00 kuna za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od pomoći planirani u iznosu 80.000,00 kuna, od toga knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 73.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 7.000,00

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine financirani od donacija planirani u iznosu 5.000,00 kuna, od toga Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 1.000,00 kuna


Program 2134 Kulturno – animacijske aktivnosti planirane u iznosu od 24.200,00 kuna

Za Kulturno – animacijske aktivnosti planirano je 24.200,00 kuna, od toga 4.200,00 kuna financirano od vlastitih prihoda – Gradska knjižnica za rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja i 10.000,00 kuna financirano od pomoći za rashode za usluge


Program 2140 Izdavačka djelatnost planirano u iznosu od 19.600,00 kuna

Za izdavačku djelatnost planirano je 19.600,00 kuna financirani iz vlastitih izvora – Gradska Knjižnica za rashode za usluge


PRORAČUNSKI KORISNIK DJEČJI VRTIĆ PAHULJICA RAB PLANIRANO U IZNOSU OD 4.350.000,00 KUNA


GRAD RAB - DJEČJI VRTIĆ PAHULJICA PLANIRANO U IZNOSU OD 4.350.000,00 KUNA

Program 2201 Program predškolskog odgoja planirano u iznosu od 4.350.000,00 kuna

Za odgojno i administrativno tehničko osoblje planirano je 4.350.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga Plaće (Bruto) 3.583.700,00 kuna i Doprinosi na plaće 616.300,00 kuna


PROGRAM DJEČJEG VRTIĆA PAHULJICA PLANIRANO U IZNOSU OD 2.561.260,00 KUNA


Program 2202 Predškolski odgoj planirano u iznosu od 2.561.260,00 kuna

1. Za odgojno i administrativno tehničko osoblje planirano je 2.480.460,00 kuna od toga, 

• Rashodi financirani do općih prihoda dječji vrtić planirani u iznosu od 514.560,00 kuna od toga plaće (bruto) 369.000,00 kuna i doprinosi na plaće 56.060,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 71.300,00 kuna, rashodi za usluge 7.200,00 kuna i 11.000,00 kuna za postrojenje i opremanje

• Rashodi poslovanja financirani do vlastitih prihoda – dječji vrtić planirani u iznosu od 1.934.900,00 kuna, od toga ostali rashodi za zaposlene 216.000,00 kuna, naknade troškova zaposlenima 149.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 1.091.840,00 kuna, rashodi za usluge 418.060,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 58.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 1.000,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od pomoći vrtiću planirani u iznosu od 26.000,00 kuna od toga naknada troškova zaposlenima 1.500,00 kuna i rashodi za materijal i energiju 24.500,00 kuna

• Materijalni rashodi financirani od donacija vrtić planirani u iznosu od 5.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju

2. Za projekt uređenja i opremanja planirano je 86.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 80.800,00 kuna financirani od vlastitih prihoda – dječji vrtić za postrojenja i opremu


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Grada Raba za 2020. godini i projekcije za 2021. i 2022. godinu
  PREUZMI:

 2. Konsolidirani Proračun Grada Raba za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu
  PREUZMI:

 3. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU KONS. PRORAČUNA ZA 2019. GODINU
  PREUZMI:

 4. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2019. GODINU
  PREUZMI:

 5. Obrazloženje Konsolidiranog proračuna za 2019 . godinu
  PREUZMI:

 6. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU KONS. PRORAČUNA GRADA RABA ZA 2019. GODINU
  PREUZMI:

 7. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2020. godinu
  PREUZMI:

 8. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA RABA ZA 2020. GODINU
  PREUZMI:

Više