Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Gradec

  Kontakt podaci
  Općina Gradec
  Gradec 134, Hrvatska 10345 Gradec
  OIB: 16296383026
  +385 1 27 97 097
  opcina.gradec@zg.t-com.hr

Proračun za građane za 2019. godinu


Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2019. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Gradec prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom ušli smo u projekt koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici www.gradec.hr.

Kako bismo Vam pokazali za što planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.

Dio novca planiramo za izgradnju, asfaltiranje i modernizaciju nerazvrstanih cesta, izgradnju ceste Gradečki Pavlovec – ambulanta, izgradnju nogostupa i parkirališta, izgradnju javne rasvjete kao i telekomunikacijske infrastrukture, izgradnju mrtvačnice u Pokasinu i Buzadovcu, uređenje groblja u Gradecu i Cugovcu, uređenje i održavanje društvenih domova te uređenje javnih površina.

Poseban cilj nam je očuvanje okoliša kao prirodnog dobra o kojem ovise sadašnje i buduće generacije, s toga planiramo izgradnju Reciklažnog dvorišta, nabavu mobilnog reciklažnog dvorišta te sanaciju divljih deponija.

Veliki projekt na koji smo iznimno ponosni jeste izgradnja Dječjeg vrtića, jer želimo našim najmlađim stanovnicima učinili život ljepšim i zanimljivijim te im pružiti sve potrebno kako bi se kroz igru i zabavu pripremali za školu.

Smatramo kako su mladi i obrazovani ljudi temelj našeg društva i budućnosti s toga učenicima srednje škole sufinanciramo cijenu prijevoza, studentima dodjeljujemo stipendije u visini od 400,00 kuna mjesečno, jer želimo sudjelovati u njihovom školovanju i nagraditi njihov uspjeh.

Roditeljima novorođene djece dodjeljujemo jednokratne novčane naknade te sufinanciramo boravak djece u Dječjim vrtićima i financiramo program predškole.

Socijalno ugroženim stanovnicima osiguravamo jednokratne novčane pomoći, pomoći za troškove stanovanja i pomoći za ogrjev.

Dragi stanovnici predstavili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2019. godini.

Kako bismo još poboljšali našu Općinu, vaše prijedloge i sugestije možete dostaviti putem projekta ''Proračun za građane'' – Sudjeluj u proračunu.


Vaša Načelnica!Što je proračun?


Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Gradec za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Gradec za 2019. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Gradec koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Gradec kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun Općine Gradec možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 23.010.400,00 kn 99,78 %
> Prihodi od poreza 5.826.000,00 kn 25,26 %
> Prihodi od imovine 490.500,00 kn 2,13 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 1.061.900,00 kn 4,60 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 2.000,00 kn 0,01 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 15.630.000,00 kn 67,78 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 50.000,00 kn 0,22 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 kn 0,22 %
UKUPNO 23.060.400,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Gradec za 2019. godinu planirani su u iznosu od 23.060.400,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Gradec za 2019. godinu planirani su u iznosu od 23.010.400,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 5.826.000,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 5.504,00 kuna, porezi na imovinu 110.000,00 kuna  i porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 110.000,00 kuna;

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 15.630.000,00 kuna, od toga pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane u iznosu od 1.980.000,00 kuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika planirane u iznosu od 200.000,00 kuna i pomoći iz proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planirane u iznosu 13.450.000,00 kuna;

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 490.500,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine 4.000,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine 486.500,00 kuna;

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 1.061.900,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 1.900,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 495.000,00 kuna i komunalni doprinosi i druge naknade planirani u iznosu od 565.000,00 kuna;

5. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 2.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 50.000,00 kuna

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 50.000,00 kuna - prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstavaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 5.942.419,46 kn 25,77 %
> Rashodi za zaposlene 694.600,00 kn 3,01 %
> Materijalni rashodi 3.689.819,46 kn 16,00 %
> Financijski rashodi 51.000,00 kn 0,22 %
> Subvencije 30.000,00 kn 0,13 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 721.000,00 kn 3,13 %
> Ostali rashodi 756.000,00 kn 3,28 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 16.960.000,00 kn 73,55 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 15.510.000,00 kn 67,26 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.450.000,00 kn 6,29 %
Rezultat poslovanja-Višak/manjak prihoda 157.980,54 kn 0,69 %
UKUPNO 23.060.400,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Rezultat poslovanja-Višak/manjak prihoda
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Gradec za 2019. godinu planirani su u iznosu od 22.902.419,46 kuna

Rashodi poslovanja Općine Gradec za 2019. godinu planirani u iznosu od 5.942.419,46 kuna, od toga:

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 694.600,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 571.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 24.500,00 kuna i doprinosi na plaće 99.100,00 kuna;

2. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 3.689.819,46 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 116.500,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 538.000,00 kuna, rashodi za usluge planirani su u iznosu od 2.390.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 46.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 599.319,46 kuna;

3. Financijski rashodi planirani su u iznosu od 51.000,00 kuna za ostale financijske;

4. Subvencije planirane u iznosu od 30.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora;

5. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 721.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

6. Ostali rashodi planirani u iznosu od 756.000,00 kuna, od toga tekuće donacije 671.000,00 kuna, kazne, penali i naknade štete 5.000,00 kuna, izvanredni rashodi 10.000,00 kuna i kapitalne pomoći 70.000,00 kuna.


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 16.960.000,00 kuna, od toga:

1. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 15.510.000,00 kuna, od toga, građevinski objekti 15.220.000,00 kuna, postrojenje i oprema 230.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 60.000,00 kuna;

2. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 1.450.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima


Vlastiti izvori – višak/manjak prihoda planirano u iznosu od -157.980,54 kuna


RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA PLANIRANO U IZNOSU OD 799.000,00 KUNA


PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA - PLANIRANO U IZNOSU OD 483.000,00 KUNA


Program 1000 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 440.200,00 kuna

1. Za redovan rad izvršne i predstavničke vlasti planirano je 95.200,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 25.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 70.200,00 kuna

2. Za materijalne rashode i naknade vijećnicima planirano je 135.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

3. Za proračunsku pričuvu planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za izvanredne rashode 

4. Za aktivnosti održavanja izbora planirano je 200.000,0 kuna financirano od pomoći iz državnog proračuna za ostale nespomenute rashode poslovanja


Program 1001 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 42.800,00 kuna

1. Za političke stranke planirano je 13.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda za tekuće donacije

2. Za Savjet mladih planirano je 10.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda za tekuće donacije

3. Za projekt lokalnog zapošljavanja –javni radovi planirano je 11.800,00 kuna financirano od pomoći iz državnog proračuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 9.300,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 8.000,00 kuna i doprinosi na plaće 1.300,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 2.500,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 500,00 kuna i rashodi za materijal i energiju 2.000,00 kuna

4. Za projekt lokalnog zapošljavanja –stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa planirano je 8.000,00 kuna financirano od pomoći iz državnog proračuna za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa


GLAVA 00105 NAČELNIK OPĆINE PLANIRANO U IZNOSU OD 316.000,00 KUNA


Program 1000 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 316.000,00 kuna

1. Za redovan rad izvršnog tijela - načelnik planirano je 316.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 256,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 218.000,00 kuna i doprinosi na plaće 38.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 60.000,00 kuna za naknade troškova zaposlenima


RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU 22.103.419,46 KUNA


JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA - PLANIRANO U IZNOSU OD 1.290.419,46 KUNA


Program 1000 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 1.290.419,46 kuna

1. Za redovan rad Jedinstvenog upravnog odjela planirano je 473,300,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 429.300,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 345.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 24.500,00 kuna i doprinosi na plaće 59.800,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 44.000,00 kuna za naknade troškova zaposlenima

2. Za materijalne rashode i usluge planirano je 787.119,46 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 731.119,46 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 12.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 86.000,00 kuna, rashodi za usluge 544.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 89.119,46 kuna

• Financijski rashodi planirano u iznosu od 51.000,00 kuna 

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 5.000,00 kuna za kazne, penale i naknade štete

3. Za opremanje ureda JUO planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za postrojenje i opremu


GLAVA 00210 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA PLANIRANO U IZNOSU OD 8.131.000,00 KUNA


GRADNJA I ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - PLANIRANO U IZNOSU OD 5.200.000,00 KUNA


Program 1003 Gradnja komunalne infrastrukture planirana u iznosu od 5.070.000,00 kuna

1. Za izgradnju, asfaltiranje i modernizaciju nerazvrstanih cesta planirano je 800.000,00 kuna financirano od pomoći iz državnog proračuna za građevinske objekte

2. Za izgradnju Centra Gradeca – nogostup i parkiralište planirano je 150.000,00 kuna financirano od pomoći iz državnog proračuna za građevinske objekte

3. Za izgradnju nogostupa u Gradecu i Gradečkom Pavlovcu planirano je 120.000,00 kuna financirano od pomoći iz državnog proračuna za građevinske objekte

4. Za izgradnju ceste Gradečki Pavlovec – ambulanta planirano je 4.000.000,00 kuna financirano od pomoći temeljem prijenosa EU za građevinske objekte


Program 1004 Javna rasvjeta planirano u iznosu od 140.000,00 kuna

Za izgradnju javne rasvjete planirano je 140.000,00 kuna financirano od pomoći iz županijskog proračuna za rashode za usluge


Program 1008 Projekt širokopojasni Internet planirano u iznosu od 10.000,00 kuna

Za izgradnju širokopojasne telekomunikacijske infrastrukture planirano je 10.000,00 kuna financirano od pomoći iz državnog proračuna za građevinske objekte


GRADNJA I ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - PLANIRANO JE 1.300.000,00 KUNA


Program 1000 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 1.300.000,00 kuna

1. Za održavanje javne rasvjete planirano je 320.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga rashodi za materijal i energiju 200.000,00 kuna i rashodi za usluge 120.000,00 kuna

2. Za zimsku službu planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

3. Za održavanje javnih površina planirano je 90.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

4. Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 480.000,00 kuna, toga 400.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge i 80.000,00 kuna financirano od pomoći iz državnog proračuna za rashode za materijal i energiju

5. Za održavanje vodovodne mreže planirano je 140.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte

6. Za prometnu signalizaciju planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

7. Za održavanje poljskih puteva planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

8. Za odvodnju atmosferskih voda planirano je 60.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge


ZAŠTITA OKOLIŠA - PLANIRANO U IZNOSU OD 1.611.000,00 KUNA


Program 1000 Zaštita okoliša planirano u iznosu od 1.611.000,00 kuna

1. Za rentu Gradu Vrbovcu za odlaganje smeća na Beljavinama planirano je 75.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

2. Za zaštitu okoliša od lešina i životinja lutalica planirano je 110.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

3. Za zbrinjavanje komunalnog otpada planirano je 6.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

4. Za izgradnju Reciklažnog dvorišta planirano je 1.100.000,00 kuna financirano od pomoći iz državnog proračuna za građevinske objekte

5. Za postrojenje za obradu biorazgradivog otpada planirano je 100.000,00 kuna, od toga 60.000,00 kuna financirano od ostalih pomoći i 40.000,00 kuna financirano od pomoći iz državnog proračuna

6. Za nabavu mobilnog reciklažnog dvorišta planirano je 100.000,00 kuna financirano od pomoći iz županijskog proračuna za postrojenje i opremu

7. Za sanaciju divljih deponija planirano je 100.000,00 kuna financirano od pomoći iz županijskog proračuna za rashode za usluge

8. Za ostale komunikacijske usluge – sanacija odlagališta smeća Beljavine planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za kapitalne pomoći


UPRAVLJANE IMOVINOM - PLANIRANO U IZNOSU OD 2.823.000,00 KUNA


Program 1000 Upravljanje imovinom planirano u iznosu od 1.283.000,00 kuna, od toga:

1. Za materijalne rashode u Mjesnim odborima planirano je 13.000,00 kuna za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

2. Za uređenje i održavanje društvenih domova planirano je 70.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 20.000,00 kuna i rashodi za usluge 50.000,00 kuna

3. Za uređenje groblja u Gradecu planirano je 100.000,00 kuna financirano od pomoći iz državnog proračuna za materijal i energiju

4. Za uređenje groblja u Cugovcu planirano je 50.000,00 kuna financirano od pomoći iz državnog proračuna za materijal i energiju

5. Za uređenje i održavanje društvenih domova planirano je 450.000,00 kuna financirano od pomoći iz županijskog proračuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

6. Za izgradnju mrtvačnice u Pokasinu planirano je 300.000,00 kuna financirano od pomoći iz županijskog proračuna za građevinske objekte

7. Za izgradnju mrtvačnice u Buzadovcu planirano je 300.000,00 kuna financirano od pomoći iz županijskog proračuna za građevinske objekte


PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA - PLANIRANO U IZNOSU OD 150.000,00 KUNA


Program 1000 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja planirano u iznosu od 100.000,00 kuna 

Za sufinanciranje projekta DGU-a homogenizacija katastra planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge


Program 1003 Geodetsko-katastarska izmjera na području Općine Gradec planirano u iznosu od 50.000,00 kuna

Za Geodetsko-katastarsku izmjeru planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge


OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE - PLANIRANO U IZNOSU OD 200.000,00 KUNA


Program 1000 Zaštita spomenika kulture planirano u iznosu od 200.0000,00 kuna

Za sanaciju i prenamjenu Biskupskog dvorca u Gradecu planirano je 200.000,00 kuna financirano od državnog proračuna za građevinske objekte


UPRAVLJANJE IMOVINOM - PLANIRANO U IZNOSU OD 1.190.000,00 KUNA


Program 1000 Upravljanje imovinom planirano u iznosu od 1.190.000,00 KUNA

1. Za uređenje općinske zgrade planirano je 150.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda, od toga rashodi za usluge 50.000,00 kuna i građevinski objekti 100.000,00 kuna 

2. Za projekt energetske učinkovitosti u javnom zgradarstvu planirano je 1.000.000,00 kuna financirano od pomoći iz državnog proračuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

3. Za legalizaciju općinskih objekata planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 10.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 10.000,00 kuna

4. Naknada za održavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru planirano u iznosu od 10.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za ostale nespomenute rashode poslovanja


ZAŠTITA OKOLIŠA - PLANIRANO U IZNOSU OD 50.000,00 KUNA


Program 1000 Zaštita okoliša planirano u iznosu od 50.000,00 kuna

Za sufinanciranje nabave komunalne opreme planirano je 50.000,00 kuna za kapitalne pomoći


GOSPODARSTVO - PLANIRANO U IZNOSU OD 180.000,00 KUNA


Program 1000 Razvoj gospodarstva i poljoprivrede planirano u iznosu od 180.000,00 kuna

1. Za subvencioniranje kontrole mliječnosti planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

2. Za Strategiju razvoja poljoprivrede Općine Gradec planirano je 50.000,00 kuna financirano je od pomoći iz državnog proračuna za nematerijalnu imovinu

3. Za edukaciju građana o poduzetništvu planirano je 50.000,00 kuna financirano je od pomoći iz državnog proračuna za rashode za usluge

4. Za edukaciju o EU fondovima planirano je 50.000,00 kuna financirano je od pomoći iz državnog proračuna za rashode za usluge


SPORT I REKREACIJA - PLANIRANO U IZNOSU OD 200.000,00 KUNA


Program 1000 Razvoj sporta i rekreacije planirano u iznosu od 200.000,00 kuna

Za tekuće donacije sportskim klubovima planirano je 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


KULTURA PLANIRANO U IZNOSU OD 170.000,00 KUNA


Program 1000 Kulturno i turističko promicanje Općine planirano u iznosu od 140.000,00 kuna

1. Za aktivnosti IFD-a Ogranak Seljačke sloge planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Za aktivnosti Dana Općine 14.09. planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

3. Za aktivnosti informiranje i promidžbe putem Radio Vrbovca planirano je 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

4. Za aktivnosti Uskrsnih običaja Gradečkog kraja planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

5. Za ostale nespomenute rashode poslovanja – uzor najuzornije seoske žene planirano je 5.000,00 kuna od financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja


OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE - PLANIRANO U IZNOSU OD 30.000,00 KUNA


Program 1000 Zaštita spomenika kulture planirano u iznosu od 30.000,00 kuna 

Za sanaciju i uređenje župne crkve Ranjenog Isusa planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


OBRAZOVANJE PLANIRANO U IZNOSU OD 230.000,00 KUNA


Program 1000 Programi potpora u obrazovanju planirano u iznosu od 230.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje prijevoza učenika i studenata planirano je 120.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za sufinanciranje škole plivanja planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3. Za blagdanske darove djeci planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

4. Za stipendije i školarine planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


PREDŠKOLSKI ODGOJ - PLANIRANO U IZNOSU OD 202.000,00 KUNA


Program 1000 Financiranje predškolskog odgoja planirano u iznosu od 202.000,00 kuna

1. Za financiranje predškolskog odgoja planirano je 48.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Za sufinanciranje troškova smještaja djece u dječjim vrtićima planirano je 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3. Za blagdanske darove djeci planirano je 4.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


SOCIJALNA SKRB - PLANIRANO U IZNOSU OD 303.000,00 KUNA


Program 1000 Socijalna skrb planirano u iznosu od 303.000,00 kuna

1. Za brigu o starijim osobama i umirovljenicima planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za provođenje natalitetnih mjera planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3. Za brigu o socijalno ugroženim skupinama planirano je 232.000,00 kuna, od toga 197.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 35.000,00 kuna financirano od pomoći iz županijskog proračuna

4. Za sufinanciranje prijevoza osoba sumnjive smrti planirano je 6.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

5. Za projekt Crvenog križa socijalnog karaktera planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


ZAŠTITA I SPAŠAVANJE - PLANIRANO U IZNOSU OD 241.000,00 KUNA


Program 1000 Zaštita i spašavanje planirano je 241.000,00 kuna

1. Za tekuće donacije Vatrogasnoj zajednici Gradec planirano je 150.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda za tekuće donacije

2. Tekuće donacije za Civilnu zaštitu planirane u iznosu od 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

3. Za pomoć DVD-ima na području Općine Gradec planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

4. Za javnu ovlast i redovnu djelatnost Crvenog križa i djelovanja službe traženja planirano je 21.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


CIVILNE UDRUGE - PLANIRANO U IZNOSU OD 55.000,00 KUNA


Program 1000 Razvoj civilnog društva planirano u iznosu od 55.000,00 kuna

Za civilne udruge kulturnog, humanitarnog, socijalnog i gospodarskog karaktera planirano je 55.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


ZDRAVSTVO - PLANIRANO U IZNOSU OD 128.000,00 KUNA


Program 1000 Socijalna skrb planirano u iznosu od 128.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje zdravstvene zaštite planirano je 76.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 50.000,00 kuna i ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 26.000,00 kuna

2. Za sufinanciranje logopedske terapije planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3. Za sufinanciranje rehabilitacije djece s posebnim potrebama i teškoćama u razvoju planirano je 2.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


DJEČJI VRTIĆ - PLANIRANO U IZNOSU OD 8.000.000,00 KUNA


Program 1000 Projekt izgradnje Dječjeg vrtića planirano u iznosu od 8.000.000,00 kuna

Za projekt Dječji vrtić Gradec planirano je 8.000.000,00 kuna, od toga 227.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, 7.472.500,00 kuna financirano od pomoći temeljem prijenosa EU 300.000,00 kuna financirano od pomoći županijskog proračuna


TURIZAM - PLANIRANO U IZNOSU OD 100.000,00 KUNA


Program 1000 Strategija razvoja turizma planirano u iznosu od 100.000,00 kuna

Za izradu Strategije razvoja turizma planirano je 100.000,00 kuna financirano od pomoći županijskog proračuna za rashode za usluge


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Proračun Općine Gradec za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
  PREUZMI:

 2. Prijedlog Proračuna Općine Gradec za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
  PREUZMI:

 3. Odluka izvršavanju Proračuna Općine Gradec za 2019. godinu
  PREUZMI:

 4. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gradec za 2018. godinu
  PREUZMI:

 5. Zaključak o izvršenju proračuna I-XII. 2018.
  PREUZMI:

 6. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gradec za 2019. godinu
  PREUZMI:

 7. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Gradec za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu- Posebni dio
  PREUZMI:

 8. I. Izmjene i dopune Plana razvojnih Programa za razdoblje od 2019.-2021. godine
  PREUZMI:

 9. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Gradec za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu - Opći dio
  PREUZMI:

 10. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi u 2019. godini
  PREUZMI:

 11. I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
  PREUZMI:

 12. I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini
  PREUZMI:

 13. I. Izmjene i dopune Programa potreba u dijelu socijalne skrbi u 2019. godini
  PREUZMI:

Više