Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Gradec

  Kontakt podaci
  Općina Gradec
  Gradec 134, Hrvatska 10345 Gradec
  OIB: 16296383026
  +385 1 27 97 097
  opcina.gradec@zg.t-com.hr

Proračun za građane za 2020. godinu


Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2020. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Gradec prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici www.gradec.hr.

Jednako tako Vam želimo prikazati za što planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljajići Vam projekt „Proračun za građane“.

Dio novca planiramo za izgradnju, asfaltiranje i modernizaciju nerazvrstanih cesta, izgradnju nogostupa i parkirališta, nadogradnju javne rasvjete, uređenje Centra Gradec i Cugovec, uređenje groblja u Gradecu i Cugovcu, uređenje i održavanje društvenih i vatrogasnih domova, lovačkih i ribolovnih objekata te uređenje javnih površina u svih 20 naselja naše općine.

U planu je završna faza pripreme projekta izgradnje Reciklažnog dvorišta kao i sanacija divljih deponija.

Također su u završnoj fazi izgradnje dvije mrtvačnice, Pokasin i Buzadovec.

U 2020. godini planiramo otvorenje Dječjeg vrtića, koji će biti izgrađen prema najvišim standardima, u vrtić će moći biti upisano do stotinjak djece, koja će biti raspoređena u četiri vrtićke skupine. Želimo roditeljima za njihovu djecu omogućiti siguran i adekvatan smještaj. Dakle, našim najmlađim stanovnicima pružiti modernu ustanovu u kojoj će se kroz igru i zabavu pripremati za školu.

Učenicima srednje škole i studentima sufinanciramo cijenu prijevoza te dodjeljujemo stipendije, jer želimo sudjelovati u njihovom školovanju i nagraditi njihov uspjeh. Sufinanciramo školu plivanja i dajemo donacije Osnovnoj školi. Darivamo osnovnoškolce i svu djecu naše općine prigodnim darovima u vrijeme Božićnih blagdana.

Roditeljima novorođene djece dodjeljujemo jednokratne novčane naknade u iznosu od 1.000,00 kuna.

Stanovnicima slabijeg imovinskog stanja osiguravamo jednokratne novčane pomoći, pomoći za troškove stanovanja i pomoći za ogrjev.

Dragi stanovnici predstavili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2020. godini.
Vaša Načelnica


Savjetovanje Prijedloga Proračuna Općine Gradec za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu bilo je provedeno od 25.11.2019. do 05.12.2019. godine. Više o tome možete pronaći OVDJE.


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Gradec za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Gradec za 2020. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Gradec koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Gradec kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun Općine Gradec možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

•Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

•Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna: 

Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2.Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3.Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 16.430.400,00 kn 88,45 %
> Prihodi od poreza 6.326.000,00 kn 34,06 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 8.280.000,00 kn 44,58 %
> Prihodi od imovine 490.500,00 kn 2,64 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 1.231.900,00 kn 6,63 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 100.000,00 kn 0,54 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 2.000,00 kn 0,01 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 50.000,00 kn 0,27 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 kn 0,27 %
Višak/manjak prihoda 2.094.600,00 kn 11,28 %
UKUPNO 18.575.000,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Višak/manjak prihoda
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Gradec za 2020. godinu planirani su u iznosu od 18.575.000,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Gradec za 2020. godinu planirani su u iznosu od 16.430.400,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 6.326.000,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 6.004,00 kuna, porezi na imovinu 212.000,00 kuna  i porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 110.000,00 kuna;

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 8.280.000,00 kuna, od toga pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane u iznosu od 2.130.000,00 kuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika planirane u iznosu od 200.000,00 kuna i pomoći iz proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planirane u iznosu 5.950.000,00 kuna;

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 490.500,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine 4.000,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine 486.500,00 kuna;

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 1.231.900,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 1.900,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 665.000,00 kuna i komunalni doprinosi i druge naknade planirani u iznosu od 565.000,00 kuna;

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 100.000,00 kuna 

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 2.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 50.000,00 kuna

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 50.000,00 kuna - prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava


Vlastiti izvori – višak/manjak prihoda planirano u iznosu od 2.094.600,00 kunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 5.870.000,00 kn 31,60 %
> Rashodi za zaposlene 743.700,00 kn 4,00 %
> Materijalni rashodi 3.408.300,00 kn 18,35 %
> Financijski rashodi 51.000,00 kn 0,27 %
> Subvencije 30.000,00 kn 0,16 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 761.000,00 kn 4,10 %
> Ostali rashodi 876.000,00 kn 4,72 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 12.705.000,00 kn 68,40 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.805.000,00 kn 58,17 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.900.000,00 kn 10,23 %
UKUPNO 18.575.000,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Gradec za 2020. godinu planirani su u iznosu od 18.575.000,00 kuna

Rashodi poslovanja Općine Gradec za 2020. godinu planirani u iznosu od 5.870.000,00 kuna, od toga:

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 743.700,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 613.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 27.500,00 kuna i doprinosi na plaće 103.200,00 kuna;

2. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 3.408.300,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 127.100,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 288.000,00 kuna, rashodi za usluge planirani su u iznosu od 2.320.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 41.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 632.200,00 kuna;

3. Financijski rashodi planirani su u iznosu od 51.000,00 kuna za ostale financijske;

4. Subvencije planirane u iznosu od 30.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora;

5. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 761.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

6. Ostali rashodi planirani u iznosu od 876.000,00 kuna, od toga tekuće donacije 791.000,00 kuna, kazne, penali i naknade štete 5.000,00 kuna, izvanredni rashodi 10.000,00 kuna i kapitalne pomoći 70.000,00 kuna.


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 12.705.000,00 kuna, od toga:

1. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 10.805.000,00 kuna, od toga, građevinski objekti 10.765.000,00 kuna, postrojenje i oprema 30.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 10.000,00 kuna;

2. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 1.900.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima


RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA PLANIRANO U IZNOSU OD 800.500,00 KUNA


PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA - PLANIRANO U IZNOSU OD 478.500,00 KUNA


Program 1000 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 435.200,00 kuna

1. Za redovan rad izvršne i predstavničke vlasti planirano je 90.200,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

2. Za materijalne rashode i naknade vijećnicima planirano je 135.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

3. Za proračunsku pričuvu planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

4. Za aktivnosti održavanja izbora planirano je 200.000,0 kuna financirano od pomoći iz državnog proračuna


Program 1001 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 43.300,00 kuna

1. Za političke stranke planirano je 13.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda 

2. Za Savjet mladih planirano je 10.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda

3. Za projekt lokalnog zapošljavanja –javni radovi planirano je 12.300,00 kuna financirano od pomoći iz državnog proračuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 9.200,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 8.000,00 kuna i doprinosi na plaće 1.200,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 3.100,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 1.100,00 kuna i rashodi za materijal i energiju 2.000,00 kuna

4. Za projekt lokalnog zapošljavanja –stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa planirano je 8.000,00 kuna financirano od pomoći iz državnog proračuna 


GLAVA 00105 NAČELNIK OPĆINE PLANIRANO U IZNOSU OD 322.000,00 KUNA


Program 1000 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 322.000,00 kuna

1. Za redovan rad izvršnog tijela - načelnik planirano je 322.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 257,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 220.000,00 kuna i doprinosi na plaće 37.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 65.000,00 kuna za naknade troškova zaposlenima

RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU 17.774.500,00 KUNA


JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA - PLANIRANO U IZNOSU OD 1.441.500,00 KUNA


Program 1000 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 1.441.500,00 kuna

1. Za redovan rad Jedinstvenog upravnog odjela planirano je 521.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 477.500,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 385.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 27.500,00 kuna i doprinosi na plaće 65.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 44.000,00 kuna za naknade troškova zaposlenima

2. Za materijalne rashode i usluge planirano je 890.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 834.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 17.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 86.000,00 kuna, rashodi za usluge 644.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 87.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirano u iznosu od 51.000,00 kuna 

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 5.000,00 kuna za kazne, penale i naknade štete

3. Za opremanje ureda JUO planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka


GLAVA 00210 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA PLANIRANO U IZNOSU OD 3.856.000,00 KUNA


GRADNJA I ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - PLANIRANO U IZNOSU OD 2.205.000,00 KUNA


Program 1003 Gradnja komunalne infrastrukture planirana u iznosu od 1.800.000,00 kuna

1. Za izgradnju, asfaltiranje i modernizaciju nerazvrstanih cesta planirano je 1.200.000,00 kuna financirano od pomoći iz državnog proračuna

2. Za izgradnju Centra Gradeca – nogostup i parkiralište planirano je 300.000,00 kuna financirano od pomoći iz državnog proračuna

3. Za izgradnju nogostupa planirano je 300.000,00 kuna financirano od pomoći iz državnog proračuna


Program 1004 Javna rasvjeta planirano u iznosu od 180.000,00 kuna

Za izgradnju javne rasvjete planirano je 180.000,00 kuna financirano od pomoći iz županijskog proračuna


Program 1008 Projekt širokopojasni Internet planirano u iznosu od 225.000,00 kuna

Za izgradnju širokopojasne telekomunikacijske infrastrukture planirano je 250.000,00 kuna, od toga 115.000,00 kuna financirano od pomoći temeljem prijenosa EU, 10.000,00 kuna financirano od pomoći iz državnog proračuna i za građevinske objekte i 100.000,00 kuna financirano od pomoći – županijski proračun


GRADNJA I ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE - PLANIRANO JE 1.140.000,00 KUNA


Program 1000 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 1.140.000,00 kuna

1. Za održavanje javne rasvjete planirano je 160.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene

2. Za zimsku službu planirano je 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

3. Za održavanje javnih površina planirano je 90.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka 

4. Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 480.000,00 kuna, toga 400.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge i 80.000,00 kuna financirano od pomoći iz državnog proračuna

5. Za održavanje vodovodne mreže planirano je 140.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka 

6. Za prometnu signalizaciju planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka 

7. Za održavanje poljskih puteva planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene 

8. Za odvodnju atmosferskih voda planirano je 60.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene 


ZAŠTITA OKOLIŠA - PLANIRANO U IZNOSU OD 511.000,00 KUNA


Program 1000 Zaštita okoliša planirano u iznosu od 511.000,00 kuna

1. Za rentu Gradu Vrbovcu za odlaganje smeća na Beljavinama planirano je 75.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

2. Za zaštitu okoliša od lešina i životinja lutalica planirano je 110.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka 

3. Za zbrinjavanje komunalnog otpada planirano je 6.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka 

4. Za izgradnju Reciklažnog dvorišta planirano je 200.000,00 kuna financirano od pomoći iz državnog proračuna 

5. Za sanaciju divljih deponija planirano je 100.000,00 kuna financirano od pomoći iz županijskog proračuna

6. Za ostale komunalne usluge – sanacija odlagališta smeća Beljavine planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka


UPRAVLJANE IMOVINOM - PLANIRANO U IZNOSU OD 2.823.000,00 KUNA


Program 1000 Upravljanje imovinom planirano u iznosu od 1.683.000,00 kuna, od toga:

1. Za materijalne rashode u Mjesnim odborima planirano je 13.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

2. Za uređenje i održavanje društvenih domova planirano je 70.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

3. Za uređenje groblja u Gradecu planirano je 500.000,00 kuna, od toga 240.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 260.000,00 kuna financirano od pomoći iz državnog proračuna 

4. Za uređenje groblja u Cugovcu planirano je 100.000,00 kuna financirano od pomoći iz državnog proračuna

5. Za uređenje i održavanje društvenih domova planirano je 800.000,00 kuna 400.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 400.000,00 kuna financirano od pomoći iz državnog proračuna

6. Za izgradnju mrtvačnice u Pokasinu planirano je 100.000,00 kuna financirano od pomoći iz županijskog proračuna 

7. Za izgradnju mrtvačnice u Buzadovcu planirano je 100.000,00 kuna financirano od pomoći iz županijskog proračuna 


PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA - PLANIRANO U IZNOSU OD 150.000,00 KUNA


Program 1000 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja planirano u iznosu od 100.000,00 kuna 

Za sufinanciranje projekta DGU-a homogenizacija katastra planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka


Program 1003 Geodetsko-katastarska izmjera na području Općine Gradec planirano u iznosu od 50.000,00 kuna

Za Geodetsko-katastarsku izmjeru planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene


OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE - PLANIRANO U IZNOSU OD 300.000,00 KUNA


Program 1000 Zaštita spomenika kulture planirano u iznosu od 300.0000,00 kuna

Za sanaciju i prenamjenu Biskupskog dvorca u Gradecu planirano je 300.000,00 kuna, od toga 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 200.000,00 kuna financirano od pomoći iz državnog proračuna


UPRAVLJANJE IMOVINOM - PLANIRANO U IZNOSU OD 690.000,00 KUNA


Program 1000 Upravljanje imovinom planirano u iznosu od 690.000,00 KUNA

1. Za uređenje općinske zgrade planirano je 150.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda 

2. Za projekt energetske učinkovitosti u javnom zgradarstvu planirano je 500.000,00 kuna financirano od pomoći iz državnog proračuna

3. Za legalizaciju općinskih objekata planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

4. Naknada za održavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru planirano u iznosu od 10.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene


ZAŠTITA OKOLIŠA - PLANIRANO U IZNOSU OD 50.000,00 KUNA


Program 1000 Zaštita okoliša planirano u iznosu od 50.000,00 kuna

Za sufinanciranje nabave komunalne opreme planirano je 50.000,00 kuna financirano od pomoći iz državnog proračuna


GOSPODARSTVO - PLANIRANO U IZNOSU OD 30.000,00 KUNA


Program 1000 Razvoj gospodarstva i poljoprivrede planirano u iznosu od 30.000,00 kuna

Za potpore u poljoprivredi planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka


SPORT I REKREACIJA - PLANIRANO U IZNOSU OD 220.000,00 KUNA


Program 1000 Razvoj sporta i rekreacije planirano u iznosu od 220.000,00 kuna

Za tekuće donacije sportskim klubovima planirano je 220.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka


KULTURA PLANIRANO U IZNOSU OD 205.000,00 KUNA


Program 1000 Kulturno i turističko promicanje Općine planirano u iznosu od 175.000,00 kuna

1. Za aktivnosti IFD-a Ogranak Seljačke sloge planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

2. Za aktivnosti Dana Općine 14.09. planirano je 70.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

3. Za aktivnosti informiranje i promidžbe putem Radio Vrbovca planirano je 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

4. Za aktivnosti Uskrsnih običaja Gradečkog kraja planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka


OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE - PLANIRANO U IZNOSU OD 30.000,00 KUNA


Program 1000 Zaštita spomenika kulture planirano u iznosu od 30.000,00 kuna 

Za sanaciju i uređenje župne crkve Ranjenog Isusa planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

OBRAZOVANJE PLANIRANO U IZNOSU OD 250.000,00 KUNA


Program 1000 Programi potpora u obrazovanju planirano u iznosu od 250.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje prijevoza učenika i studenata planirano je 120.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

2. Za blagdanske darove djeci planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

3. Za sufinanciranje škole plivanja planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

4. Za donacije osnovnoj školi planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

5. Za stipendije i školarine planirano je 70.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka


PREDŠKOLSKI ODGOJ - PLANIRANO U IZNOSU OD 222.000,00 KUNA


Program 1000 Financiranje predškolskog odgoja planirano u iznosu od 52.000,00 kuna

1. Za financiranje predškolskog odgoja planirano je 48.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

2.Za sufinanciranje troškova smještaja djece u dječjim vrtićima planirano je 170.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

3. Za blagdanske darove djeci planirano je 4.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka


SOCIJALNA SKRB - PLANIRANO U IZNOSU OD 303.000,00 KUNA


Program 1000 Socijalna skrb planirano u iznosu od 303.000,00 kuna

1. Za brigu o starijim osobama i umirovljenicima planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

2. Za provođenje natalitetnih mjera planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka 

3. Za brigu o socijalno ugroženim skupinama planirano je 232.000,00 kuna, od toga 197.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 35.000,00 kuna financirano od pomoći iz županijskog proračuna

4. Za sufinanciranje prijevoza osoba sumnjive smrti planirano je 6.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

5. Za projekt Crvenog križa socijalnog karaktera planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka 


ZAŠTITA I SPAŠAVANJE - PLANIRANO U IZNOSU OD 346.000,00 KUNA


Program 1000 Zaštita i spašavanje planirano je 346.000,00 kuna

1. Za tekuće donacije Vatrogasnoj zajednici Gradec planirano je 280.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda

2. Tekuće donacije za Civilnu zaštitu planirane u iznosu od 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

3. Za pomoć DVD-ima na području Općine Gradec planirano je 6.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

4. Za javnu ovlast i redovnu djelatnost Crvenog križa i djelovanja službe traženja planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka


CIVILNE UDRUGE - PLANIRANO U IZNOSU OD 50.000,00 KUNA


Program 1000 Razvoj civilnog društva planirano u iznosu od 50.000,00 kuna

Za civilne udruge kulturnog, humanitarnog, socijalnog i gospodarskog karaktera planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka 


ZDRAVSTVO - PLANIRANO U IZNOSU OD 128.000,00 KUNA


Program 1000 Socijalna skrb planirano u iznosu od 128.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje zdravstvene zaštite planirano je 76.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

2. Za sufinanciranje logopedske terapije planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

3. Za sufinanciranje rehabilitacije djece s posebnim potrebama i teškoćama u razvoju planirano je 2.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka


DJEČJI VRTIĆ - PLANIRANO U IZNOSU OD 7.800.000,00 KUNA


Program 1000 Projekt izgradnje Dječjeg vrtića planirano u iznosu od 7.800.000,00 kuna

Za projekt Dječji vrtić Gradec planirano je 7.800.000,00 kuna, od toga 2.000.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, 5.500.000,00 kuna financirano od pomoći temeljem prijenosa EU i 300.000,00 kuna financirano od pomoći županijskog proračuna


TURIZAM - PLANIRANO U IZNOSU OD 50.000,00 KUNA


Program 1000 Strategija razvoja turizma planirano u iznosu od 50.000,00 kuna

Za izradu Strategije razvoja turizma planirano je 50.000,00 kuna financirano od pomoći županijskog proračuna za rashode za usluge


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Gradec za 2020. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Gradec za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu - Opći dio
  PREUZMI:

 3. Proračun Općine Gradec za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu - Posebni dio
  PREUZMI:

 4. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2020-2022. GODINU
  PREUZMI:

 5. ODLUKA O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020. GODINU
  PREUZMI:

 6. Program javnih potreba u sportu u 2020. godini
  PREUZMI:

 7. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
  PREUZMI:

 8. Program javnih potreba u kulturi u 2020. godini
  PREUZMI:

 9. Program potreba u dijelu socijalne skrbi u 2020. godini
  PREUZMI:

 10. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini
  PREUZMI:

 11. Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 2020. godini
  PREUZMI:

 12. Program utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u 2020. godini
  PREUZMI:

 13. Proračun Općine Gradec za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu
  PREUZMI:

 14. Financijski izvještaj Općine Gradec za 2019. godinu
  PREUZMI:

 15. Bilješke-uz-konsolidirane-financijske-izvještaje-za-razdoblje-01.01.-31.12.2019_
  PREUZMI:

Više