Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Gradec

  Kontakt podaci
  Općina Gradec
  Gradec 134, Hrvatska 10345 Gradec
  OIB: 16296383026
  +385 1 27 97 097
  opcina.gradec@zg.t-com.hr

Proračun za građane za 2021. godinu
Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2021. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Gradec prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom i boljom za ugodniji život svih mještana nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.gradec.hr.

Jednako tako Vam želimo prikazati za što planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljajući Vam projekt „Proračun za građane“.

Brojnim i opsežnim komunalnim projektima na području cijele Općine želimo osigurati visoku kvalitetu života svih naših stanovnika. Uz znatna sredstva za održavanje postojeće komunalne infrastrukture, osigurana su značajna sredstva za mnoge komunalne projekte kojima nastojimo podići standard života u našoj Općini. 

Tijekom 2021. godine nastavljamo s održavanjem javne rasvjete, zimske službe, javnih površina i poljskih puteva, nerazvrstanih cesta, vodovodne mreže, te su osigurana sredstva za  odvodnju atmosferskih voda.

Želimo sačuvati bogatstvo i ljepotu prirode za naše buduće naraštaje jer zaštita i očuvanje okoliša od velike nam je važnosti, zato smo dio sredstava izdvojili za nastavak projekta izgradnje reciklažnog dvorišta, te za sanaciju divljih deponija i odlagališta smeća Beljavine.

Demografskim mjerama na području Općine Gradec nastojimo pomoći roditeljima i našim najmlađima te osigurati preduvjete za potrebiti demografski rast. Roditeljima novorođene djece dodjeljujemo jednokratne novčane naknade u iznosu od 1.000,00 kuna, a koju ćemo takvu i nastaviti. Jednako tako kompletno financiramo i dvije dječje grupe predškolskog odgoja, obzirom da do sada nismo imali dječji vrtić pa smo istu sprovodili u prostorijama dviju škola, matične i područne.

Učenicima srednje škole sufinanciramo cijenu prijevoza te dodjeljujemo stipendije studentima, financiramo radni materijal za likovni i tehnički odgoj kao i sve bilježnice osnovnoškolcima, sufinanciramo školu plivanja i dajemo donacije Osnovnoj školi. Darivamo osnovnoškolce i  svu djecu naše općine prigodnim darovima u vrijeme Božićnih blagdana. Također nastavljamo i s projektom završetka dječjeg vrtića „DIN-DON“ Gradec, tj. vanjskog dječjeg igrališta uz osnivanje ustanove i početkom rada iste. Isto tako smo osigurali sufinanciranje roditeljima polaznika vrtića kao i do sada kada smo sufinancirali vanjske vrtiće, u iznosu od 50% od cijene koštanja samog boravka djece u njemu.

Brinemo i o prevenciji zdravlja kroz socijalni program, a posebnu pažnju posvetit ćemo djeci s teškoćama u razvoju kroz sufinanciranje troškova logopedske terapije i financiranje rehabilitacije djeci s teškoćama u razvoju.

Stanovnicima slabijeg imovinskog stanja osiguravamo jednokratne novčane pomoći, pomoći za troškove stanovanja, troškova liječenja, lijekova, komunalne troškove, životne i osobne potrebe i pomoći za ogrjev.

Značajan segment svakog kraja je njegova povijest i kultura koja ga čini posebnim i jedinstvenim, stoga je nastojimo očuvati i njegovati te udrugama koje djeluju na području naše Općine dajemo donacije kako bi ih podržavali i pomogli u promoviranju i prikazivanju svega najboljeg iz našeg kulturno- povijesnog kraja. Za sanaciju i prenamjenu Biskupskog dvorca planirano je 200.00,00 kuna , te planiramo sanaciju i uređenje župne crkve Ranjenog Isusa kao i okolnih kapelica i križeva krajputaša, društvenih i vatrogasnih domova, lovačkih i ribičkih domova, biciklističkih staza, nogostupa, pješačkih staza, dječjih igrališta, autobusnih kućica za školsku djecu itd..Dragi stanovnici predstavili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2021. godini.

Savjetovanje Prijedloga Proračuna Općine Gradec za 2021. godinu možete pronaći OVDJE.


Vaša Načelnica


Što je proračun?


Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Gradec za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Gradec za 2021. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Gradec koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Gradec kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna: Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi od poslovanja 14.635.400,00 kn 96,81 %
> Prihodi od poreza 6.316.000,00 kn 41,78 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 6.020.000,00 kn 39,82 %
> Prihodi od imovine 490.500,00 kn 3,24 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi 1.596.900,00 kn 10,56 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 200.000,00 kn 1,32 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 12.000,00 kn 0,08 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 50.000,00 kn 0,33 %
Vlastiti izvori – višak/manjak prihoda 432.300,00 kn 2,86 %
UKUPNO 15.117.700,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Vlastiti izvori – višak/manjak prihoda
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Gradec za 2021. godinu planirani su u iznosu od 15.117.700,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Gradec za 2021. godinu planirani su u iznosu od 14.635.400,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 6.316.000,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 6.004.000,00 kuna, porezi na imovinu 222.000,00 kuna  i porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 90.000,00 kuna, 

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 6.020.000,00 kuna, od toga pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane u iznosu od 1.670.00,00 kuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika planirane u iznosu od 200.000,00 kuna i pomoći iz proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planirane u iznosu 4.150.000,00 kuna;

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 490.500,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine 4.000,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine 486.500,00 kuna; 

4. ,Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 1.596.900,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 1.900,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 1.095.000,00 kuna i komunalni doprinosi i druge naknade planirani u iznosu od 500.000,00 kuna;

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 200.000,00 kuna 

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 12.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 50.000,00 kuna

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 50.000,00 kuna - prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstavaVlastiti izvori – višak/manjak prihoda planirano u iznosu od 432.300,00 kunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 8.237.700,00 kn 54,49 %
> Rashodi za zaposlene 1.465.500,00 kn 9,69 %
> Materijalni rashodi 4.836.200,00 kn 31,99 %
> Financijski rashodi 51.000,00 kn 0,34 %
> Subvencije 30.000,00 kn 0,20 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 10.000,00 kn 0,07 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 959.000,00 kn 6,34 %
> Ostali rashodi 886.000,00 kn 5,86 %
Rashodi za nabavu nefinancijske 6.880.000,00 kn 45,51 %
UKUPNO 15.117.700,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu nefinancijske
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Gradec za 2021. godinu planirani su u iznosu od 15.117.700,00 kuna


Rashodi poslovanja Općine Gradec za 2021. godinu planirani u iznosu od 8.237.700,00 kuna, od toga:

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 1.465.500,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 1.210.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 48.500,00 kuna i doprinosi na plaće 207.000,00 kuna;

2. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 4.836.200,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 136.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 651.000,00 kuna, rashodi za usluge planirani su u iznosu od 3.366.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 25.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 658.200,00 kuna;

3. Financijski rashodi planirani su u iznosu od 51.000,00 kuna za ostale financijske;

4. Subvencije planirane u iznosu od 30.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima 

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 10.000,00 kuna za Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 959.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 886.000,00 kuna, od toga tekuće donacije 801.000,00 kuna, kazne, penali i naknade štete 5.000,00 kuna, izvanredni rashodi 10.000,00 kuna i kapitalne pomoći 70.000,00 kuna.


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 6.880.000,00 kuna, od toga:

1. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 4.980.000,00 kuna, od toga, građevinski objekti 4.640.000,00 kuna, postrojenje i oprema 230.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 110.000,00 kuna;

2. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 1.900.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima


RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA PLANIRANO U IZNOSU OD 830.200,00 KUNA

PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA - PLANIRANO U IZNOSU OD 518.200,00 KUNA

Program 1000 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 435.200,00 kuna

1. Za redovan rad izvršne i predstavničke vlasti planirano je 80.200,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

2. Za materijalne rashode i naknade vijećnicima planirano je 135.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

3. Za proračunsku pričuvu planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

4. Za aktivnosti održavanja izbora planirano je 150.000,00 kuna financirano od pomoći iz državnog proračuna

5. Za ostale nespomenute rashode-lokalni izbori planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

6. Za rashode protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično) planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka


Program 1001 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 23.000,00 kuna

1. Za političke stranke planirano je 13.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda 

2. Za Savjet mladih planirano je 10.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda


Program 1002-Promidžba Općine planirano u iznosu od 50.000,00 kuna

1. Za promidžbu Općine planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

2. Za promidžbeni materijal planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

Program 1000-Zaštita spomenika kulture planirano u iznosu od 10.000,00 kuna

Za sanaciju i uređenje samostana sestara milosrdnica u Gradecu planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

GLAVA 00105 NAČELNIK OPĆINE PLANIRANO U IZNOSU OD 312.000,00 KUNA


Program 1000 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 312.000,00 kuna

1. Za redovan rad izvršnog tijela - načelnik planirano je 312.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene 257.000,00 kuna, od toga;plaće (Bruto) 220.000,00 kuna i doprinosi na plaće 37.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 55.000,00 kuna za naknade troškova zaposlenima

RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRAN U IZNOSU OD 14.287.500,00 KUNA


GLAVA JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRAN U IZNOSU OD 11.696.500,00 KUNA 

Program 1000 Upravljanje imovinom planirano u iznosu od 1.695.000,00 kuna

1. Za materijalne rashode u Mjesnim odborima planirano je 15.000,00 kuna za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  financirano od općih prihoda i primitaka

2. Za uređenje i održavanje društvenih domova planirano je 80.000,00 kuna , od toga; 20.000,00 kuna za energiju i 60.000,00 kuna za rashode za usluge financirano od općih prihoda i primitaka

3. Za uređenje groblja u Gradecu planirano je 500.000,00 kuna od toga; 240.000,00 kuna za dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu financirano od općih prihoda i primitaka i 260.000,00 kuna za dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu financirano od Pomoći-državni Proračun

4. Za uređenje groblja u Cugovcu planirano je 100.000,00 kuna za dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu financirano od Pomoći-državni Proračun

5.  Za uređenje i održavanje društvenih domova planirano je 800.000,00 kuna od toga: 400.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima financirano od općih prihoda i primitaka i 400.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima financirano od Pomoći-državni Proračun

6. Za izgradnju mrtvačnice u Pokasinu planirano je 100.000,00 kuna za ostale građevinske objekte financirano od Pomoći-Županijski Proračun

7. Za izgradnju mrtvačnice u Buzadovcu planirano je 100.000,00 kuna za ostale građevinske objekte financirano od Pomoći-Županijski Proračun


Program 1001 Blagdansko uređenje Općine 


Za blagdansko uređenje Općine planiran je iznos od 10.000,00 kuna za rashode za usluge financirano od općih prihoda i primitaka


Program 1000 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 1.808.500,00 kuna

1. Za redovan rad Jedinstvenog upravnog odjela planirano je 526.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga: Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 477.500,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 385.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 27.500,00 kuna i doprinosi na plaće 65.000,00 kuna, te  Materijalni rashodi planirani u iznosu od 49.000,00 kuna, od toga; 44.000,00 kuna za naknade troškova zaposlenima i 5.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju 

2. Za materijalne rashode i  rashode za usluge planirano je 1.252.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:  

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.196.000,00 kuna, od toga; 17.000,00 kuna za naknade troškova zaposlenima, 86.000,00 kuna za uredski materijal i ostale materijalne rashode, 1.000.000,00 kuna za rashode za usluge i 93.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 51.000,00 kuna za ostale financijske rashode

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 5.000,00 kuna za kazne, penale i naknade štete

3. Za opremanje ureda JUO planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka 


Program 1003 Gradnja komunalne infrastrukture planirana u iznosu od 2.600.000,00 kuna

1. Za izgradnju, asfaltiranje i modernizaciju nerazvrstanih cesta planirano je 1.400.000,00 kuna financirano od pomoći iz državnog proračuna

2. Za izgradnju Centra Gradeca – nogostup i parkiralište planirano je 300.000,00 kuna financirano od pomoći iz državnog proračuna

3. Za izgradnju nogostupa planirano je 700.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

4. Za uređenje dječjih igrališta planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza


Program 1004 Javna rasvjeta planirano u iznosu od 180.000,00 kuna

Za izgradnju javne rasvjete planirano je 180.000,00 kuna financirano od pomoći iz županijskog proračunaProgram 1000 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 1.430.000,00 kuna

1. Za održavanje javne rasvjete planirano je 160.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene

2. Za zimsku službu planirano je 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

3. Za održavanje javnih površina planirano je 210.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za usluge tekućeg i investicijskog  održavanja

4. Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 650.000,00 kuna, toga 500.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge i 150.000,00 kuna financirano od pomoći iz državnog proračuna

5. Za održavanje vodovodne mreže planirano je 140.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka 

6. Za prometnu signalizaciju planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka 

7. Za održavanje poljskih puteva planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene 

8. Za odvodnju atmosferskih voda planirano je 60.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene 


Program 1003 Geodetsko-katastarska izmjera na području Općine Gradec planiran u iznosu od 50.000,00 kuna

Za Geodetsko-katastarsku izmjeru planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene

Program 1000 Upravljanje imovinom planirano u iznosu od 690.000,00 kuna

1. Za uređenje općinske zgrade planirano je 150.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda 

2. Za projekt energetske učinkovitosti u javnom zgradarstvu planirano je 500.000,00 kuna financirano od pomoći iz državnog proračuna

3. Za legalizaciju općinskih objekata planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

4. Naknada za održavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru planirano u iznosu od 10.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene


Program 1000 Zaštita okoliša planirano u iznosu od 721.000,00 kuna

1. Za rentu Gradu Vrbovcu za odlaganje smeća na Beljavinam planirano je 75.000,00 kuna za komunalne usluge financirano od općih prihoda i primitaka

2. Za zaštitu okoliša od lešina u životinja lutalica planirano je 160.000,00 kuna za zdravstvene i veterinarske usluge financirano od općih prihoda i primitaka

3. Za zbrinjavanje komunalnog otpada planirano je 6.000,00 kuna za komunalne usluge financirano od općih prihoda i primitaka

4. Za sufinanciranje nabave komunalne opreme planirano je 60.000,00 kuna , od toga: 10.000,00 kuna za Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna i 50.000,00 kuna za Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru financirano od Pomoći-državni proračun

5. Za izgradnju Reciklažnog dvorišta planirano je 300.000,00 kuna za ostale građevinske objekte financirano od Pomoći-državni proračun

6. Za sanaciju divljih deponija planirano je 100.000,00 kuna za komunalne usluge financirano od Pomoći-županijski proračun

7. Za ostale komunalne usluge-sanacija odlagališta smeća Beljavine planirano je 20.000,00 kuna za Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru financirano od općih prihoda i primitaka


Program 1000 Razvoj gospodarstva i poljoprivrede planirano u iznosu od 130.000,00 kuna

1. Za potpore u poljoprivredi planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima

2. Za izradu razvojne strategije Općine Gradec za razdoblje od 2021. do 2027. godine planirano je 100.000,00 kuna za ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu financirano od općih prihoda i primitaka


Program 1000 Razvoj sporta i rekreacije planirano u iznosu od 220.000,00 kuna

Za tekuće donacije sportskim klubovima planirano je 220.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka


Program 1000 Kulturno i turističko promicanje Općine planirano u iznosu od 175.000,00 kuna

1. Za aktivnosti IFD-a Ogranak Seljačke sloge planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

2. Za aktivnosti Dana Općine 14.09. planirano je 70.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

3. Za aktivnosti informiranje i promidžbe putem Radio Vrbovca planirano je 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

4. Za aktivnosti Uskrsnih običaja Gradečkog kraja planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

5. Za aktivnost VIS-a Gratia planirano je 10.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu financirano od prihoda od poreza


Program 1000 Zaštita spomenika kulture planirano u iznosu od 230.000,00 kuna 

1. Za sanaciju i prenamjenu Biskupskog dvorca planirano je 200.00,00 kuna od toga: za usluge tekućeg i investicijskog održavanja planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i za građevinske objekte planirano je 100.000,00 kuna financirano od Pomoći-državni proračun

2. Za sanaciju i uređenje župne crkve Ranjenog Isusa planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka


Program 1000 Programi potpora u obrazovanju planirano u iznosu od 250.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje prijevoza učenika i studenata planirano je 120.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

2. Za blagdanske darove djeci planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

3. Za sufinanciranje škole plivanja planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

4. Za donacije Osnovnoj školi planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

5. Za stipendije i školarine planirano je 70.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka


Program 1000 Financiranje predškolskog odgoja planirano u iznosu od 302.000,00 kuna

1. Za financiranje predškolskog odgoja planirano je 48.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

2. Za sufinanciranje troškova smještaja djece u dječjim vrtićima planirano je 250.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima u novcu financirano od općih prihoda i primitaka

3. Za blagdanske darove djeci planirano je 4.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka


Program 1000 Socijalna skrb planirano u iznosu od 579.000,00 kuna

1. Za brigu o starijim osobama i umirovljenicima planirano je 125.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

2. Za provođenje natalitetnih mjera planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka 

3. Za brigu o socijalno ugroženim skupinama planirano je 232.000,00 kuna, od toga 202.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 30.000,00 kuna financirano od pomoći iz županijskog proračuna

4. Za sufinanciranje zdravstvene zaštite planirano je 106.000,00 kuna , od toga; 80.000,00 kuna za komunalne usluge i 26.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima u naravi  financirano od općih prihoda i primitaka

5. Za sufinanciranje logopedske terapije planirano je 50.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima u  novcu financirano od općih prihoda i primitaka

6. Za financiranje rehabilitacije djece s poteškoćama i teškoćama u razvoju planirano je 10.000,00 kuna naknade građanima i kućanstvima u  novcu financirano od općih prihoda i primitaka

7. Za sufinanciranje prijevoza osoba sumnjive smrti planirano je 6.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

8. Za projekt Crvenog križa socijalnog karaktera planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka Program 1000 Zaštita i spašavanje planirano je 346.000,00 kuna

1. Za tekuće donacije Vatrogasnoj zajednici Gradec planirano je 280.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda

2. Tekuće donacije za Civilnu zaštitu planirane u iznosu od 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

3. Za pomoć DVD-ima na području Općine Gradec planirano je 6.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

4. Za javnu ovlast i redovnu djelatnost Crvenog križa i djelovanja službe traženja planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka


Program 1000 Strategija razvoja turizma planirano u iznosu od 230.000,00 kuna

1. Za izradu Strategije razvoja turizma planirano je 30.000,00 kuna financirano od pomoći županijskog proračuna za rashode za usluge

2. Za Prostorno programsku studiju za razvojne mogućnosti planirano je 200.000,00 kuna za rashode za usluge financirano od Pomoći-županijski proračun


Program 1000 Razvoj civilnog društva planirano u iznosu od 50.000,00 kuna

Za civilne udruge kulturnog, humanitarnog, socijalnog i gospodarskog karaktera planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka GLAVA DJEČJI VRTIĆ 2.591.000,00 KUNA


Program 1000 Projekt izgradnje dječjeg vrtića Gradec planiran u iznosu od 1.400.000,00 kuna

1. Za projekt dječji vrtić Gradec planirano je 1.200.000,00 kuna za ostale građevinske objekte

2. Za opremu za dječji vrtić Din-don Gradec planirano je 200.000,00 kuna za uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene

Program 1000 Financiranje predškolskog odgoja planiran u iznosu od 1.191.000,00 kuna

Za financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Din-don planirano je 1.191.000,00 kuna

Od toga; 

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 731.000,00 kuna, od toga; plaće (bruto) 605.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 21.000,00 kuna i doprinosi na plaće 105.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 460.000,00 kuna od toga; naknade troškova zaposlenima 20.000,00 kuna , rashodi za materijal i energiju 290.000,00 kuna , rashodi za usluge 140.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 kuna
Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna Općine Gradec za 2021. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Gradec za 2021. g. i projekcije za 2022. i 2023. godinu
  PREUZMI:

 3. ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA ZA 2021. GOD
  PREUZMI:

 4. Program potreba u dijelu socijalne skrbi na području Općine Gradec u 2021. godini
  PREUZMI:

 5. Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu
  PREUZMI:

 6. Program javnih potreba u kulturi na području Općine Gradec u 2021
  PREUZMI:

 7. Program javnih potreba u sportu na području Općine Gradec u 2021. godini
  PREUZMI:

 8. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu
  PREUZMI:

 9. Program utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2021. godini
  PREUZMI:

 10. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
  PREUZMI:

 11. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gradec u 2021. godini
  PREUZMI:

 12. UPUTE ZA IZRADU PRORAČUNA-2022.-2024.
  PREUZMI:

 13. Polugodišnji izvještaj o ozvršenju Proračuna za 2021. godinu
  PREUZMI:

 14. I. Izmjene i dopune Proračuna za 2021. godinu
  PREUZMI:

 15. I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 2021. godinu
  PREUZMI:

Više