Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Gradec

  Kontakt podaci
  Općina Gradec
  Gradec 134, Hrvatska 10345 Gradec
  OIB: 16296383026
  +385 1 27 97 097
  opcina.gradec@zg.t-com.hr

Vodič za građane za 2022. godinu


Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vam „Vodič za građane“ za 2022. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Gradec prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše općine i učinili je što transparentnijom i boljom za ugodniji život svih mještana nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.gradec.hr.

Kao i dosadašnjih godina veliki dio novca iz proračuna izdvojit ćemo za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture, projektiranje, izgradnju i asfaltiranje nerazvrstanih cesta, mostova, nogostupa, parkirališta, dogradnju, održavanje i modernizaciju javne rasvjete, proširenu izgradnju centra Gradeca, dovršenje asfaltiranjem parkirališta i prilaza u izgradnji mrtvačnice u Pokasinu i Buzadovcu, uređenje javnih površina, i uređenje groblja u Gradecu i Cugovcu, i dr. brojnim i opsežnim komunalnim projektima na području cijele Općine želimo osigurati visoku kvalitetu života svih naših stanovnika. 

Neke projekte aplicirali smo na natječaje EU fondova kroz Mjere ruralnog razvoja te smo tako ostvarili pravo putem bodovanja visokog ranga za izgradnju istih, a jednako tako ćemo kroz fazu slijedećih raspisanih natječaja EU fondova ići na aplikaciju kako bismo ostvarili što više bespovratnih sredstava za podizanje kvalitete života u ruralnim prostorima.

Želimo sačuvati bogatstvo i ljepotu prirode za naše buduće naraštaje jer zaštita i očuvanje okoliša od velike nam je važnosti, zato smo dio sredstava izdvojili za nastavak projekta izgradnje reciklažnog dvorišta (čekamo realizaciju zakonskih obaveza za upis nekretnina 1/1 prema Zakonu o upravljanu državnom imovinom, nažalost već 7 godina) te za sanaciju divljih deponija i odlagališta smeća Beljavine kao i drugih projekata u tom smislu.

Cilj nam je da Općina Gradec bude mjesto koje će udobnošću i blagostanjem rezultirati većim brojem novorođene djece i privući nove stanovnike.

Demografskim mjerama na području Općine nastojimo pomoći roditeljima i našim najmlađima te osigurati preduvjete za potrebiti demografski rast. Roditeljima novorođene djece dodjeljujemo jednokratne novčane naknade u iznosu od 1.000,00 kuna po novorođenom djetetu, a koju ćemo s 1. siječnja 2022. godine povisiti u 100 %-tnom iznosu te će ista iznositi 2.000,00 kn. Samim tim nastojimo stanovnicima Općine pružiti sve mogućnosti i sadržaje za što kvalitetniji život, kao i u razvijenijim sredinama.

Izgradili smo u ovoj godini vrtić i uselili naše male vrtićance o kojima brinemo na način da u 50 %-tnom iznosu sufinanciramo roditeljima boravak prvog djeteta u vrtiću, drugog djeteta 62,5 % i trećem je boravak gratis. Također održavamo kompletno vrtić, obzirom da smo osnivač istog pa temeljem vlasništva izdvajamo velika sredstva no sve za dobrobit naše djece i njihovih roditelja.

Učenicima srednje škole sufinanciramo cijenu prijevoza te dodjeljujemo stipendije studentima, financiramo radne materijale za likovni i tehnički odgoj kao i sve bilježnice osnovnoškolcima, sufinanciramo školu plivanja, školsku kuhinju i dajemo ostale donacije Osnovnoj školi. Darivamo osnovnoškolce, vrtićance i predškolu kao i  svu ostalu djecu naše općine prigodnim darovima u vrijeme Božićnih blagdana.

Brinemo i o prevenciji zdravlja kroz socijalni program, a posebnu pažnju posvećujemo djeci s teškoćama u razvoju kroz sufinanciranje troškova logopeda i financiranje ostale rehabilitacije takovoj djeci.

Socijalno smo osviještena općina pa stanovnicima slabijeg imovinskog stanja osiguravamo jednokratne novčane pomoći, pomoći za troškove stanovanja, troškova liječenja, lijekova, komunalne troškove, životne i osobne potrebe i pomoći za ogrjev, a umirovljenicima dajemo božićnice već treću godinu za redom te od idućeg Uskrsa i uskrsnice, kako bismo im pomogli u njihovim životnim potrebama.

Bitan segment svakog kraja je njegova povijest i kultura koja ga čini posebnim i jedinstvenim, stoga je nastojimo očuvati i njegovati te udrugama koje djeluju na području naše Općine dajemo donacije kako bi ih podržavali i pomogli u promoviranju i prikazivanju svega najboljeg iz našeg kulturno - povijesnog kraja.  Za sanaciju i prenamjenu Biskupskog dvorca planirana su znatna sredstva no za njegovu kompletnu obnovu čekamo na natječaj Ministarstva kulture obzirom da je sam dvorac pod njihovom ingerencijom i u koncesiji od prošle godine na 30 godina koju je dobila sama općina. Nadalje planiramo pripomoći u sanaciju i uređenje župne crkve Ranjenog Isusa u Gradecu kao i Samostana sestara milosrdnica u Gradecu s kojima već godinama surađujemo u smislu raznih donacija i pomoći.

Cilj nam je transparentno raspolagati i pokazati gdje i kako se troši Općinski novac. Pozivam sve mještane Općine Gradec da zajedno s nama radite na boljitku naše Općine kako bi ona postala što transparentnija, uspješnija i otvorenija.


Dragi mještani predstavili smo vam dio važnijih projekata koje želimo realizirati u 2022. godini. Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno da bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam se javite pisanim putem. 

                                                                                 


                                                                                  Vaša načelnica, Ljubica Ambrušec, mag.ing.agr.Savjetovanje Prijedloga Proračuna Općine Gradec za 2022. godinu provodilo se od 17.11.2021. do 7.12.2021. godine. Više o tome možete pogledati ovdje.OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Gradec za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Vodiču za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Gradec za 2022. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Gradec koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Gradec kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun sadržava:


1. Opći dio

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna: Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.


U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.


Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos Iznos € U %
Prihodi od poslovanja 15.816.200,00 kn 2.099.170,48 € 99,68 %
> Prihodi od poreza 3.536.000,00 kn 469.307,85 € 22,29 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 9.820.000,00 kn 1.303.337,98 € 61,89 %
> Prihodi od imovine 487.000,00 kn 64.636,01 € 3,07 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 1.855.900,00 kn 246.320,26 € 11,70 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 100.000,00 kn 13.272,28 € 0,63 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 17.300,00 kn 2.296,10 € 0,11 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 50.000,00 kn 6.636,14 € 0,32 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 kn 6.636,14 € 0,32 %
UKUPNO 15.866.200,00 kn 2.105.806,62 €
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Gradec za 2022. godinu planirani su u iznosu od 15.866.200,00 kuna


Prihodi  poslovanja


Prihodi od poslovanja Općine Gradec za 2022. godinu planirani su u iznosu od 15.816.200,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 3.536.000,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 3.304.000,00 kuna, porezi na imovinu 162.000,00 kuna  i porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 70.000,00 kuna; 

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 9.820.000,00 kuna, od toga tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 350.000,00 kuna, tekuće pomoći iz državnog proračuna – potpomognuta područja 3.600.000,00 kuna, tekuće pomoći iz županijskih proračuna 420.000,00 kuna, kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 4.000.000,00 kuna, kapitalne pomoći iz državnog proračuna za komunalnu infrastrukturu 450.000,00 kuna, kapitalne pomoći iz županijskih proračuna za komunalnu infrastrukturu 800.000,00 kuna i kapitalne donacije od ostalih subjekata – Fond za zaštitu okoliša 200.000,00 kuna;

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 487.000,00 kuna, od toga kamate na depozite po viđenju 4.000,00 kuna, prihodi od zakupa poslovnih objekata 180.000,00 kuna, ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovinom 3.000,00 kuna, naknade za ostale koncesije – istraživanje i eksploatacija 50.000,00 kuna, prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta 200.000,00 kuna i naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru 50.000,00 kuna;

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 1.855.900,00 kuna, od toga gradske i općinske upravne pristojbe 1.900,00 kuna, sufinanciranje cijene usluga, participacije i sl -DV  504.000,00 kuna, doprinosi za šume 600.000,00 kuna, ostali prihodi za posebne namjene  - vodni doprinos 50.000,00 kuna, ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima 10.000,00 kuna, ostali nespomenuti prihodi – naknada HT-a 70.000,00 kuna, komunalni doprinosi 170.000,00 kuna, komunalne naknade 350.000,00 kuna i ostali prihodi za posebne namjene – naknada u cijeni vode za investicije 100.000,00 kuna;

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 100.000,00 kuna ;

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 17.300,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 50.000,00 kuna

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 50.000,00 kuna - prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava
Proračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos Iznos € U %
Rashodi poslovanja 9.445.200,00 kn 1.253.593,47 € 59,53 %
> Rashodi za zaposlene 2.338.537,00 kn 310.377,20 € 14,74 %
> Materijalni rashodi 5.369.663,00 kn 712.676,75 € 33,84 %
> Financijski rashodi 51.000,00 kn 6.768,86 € 0,32 %
> Subvencije 80.000,00 kn 10.617,82 € 0,50 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 739.000,00 kn 98.082,16 € 4,66 %
> Ostali rashodi 837.000,00 kn 111.088,99 € 5,28 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 30.000,00 kn 3.981,68 € 0,19 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.461.000,00 kn 724.799,26 € 34,42 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.561.000,00 kn 472.625,92 € 22,44 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.900.000,00 kn 252.173,34 € 11,98 %
Vlastiti izvori - višak manjak prihoda 960.000,00 kn 127.413,90 € 6,05 %
UKUPNO 15.866.200,00 kn 2.105.806,62 €
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Vlastiti izvori - višak manjak prihoda
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI I IZDACI planirani su u iznosu od 15.866.200,00 kuna

Rashodi poslovanja Općine Gradec za 2022. godinu planirani su u iznosu od 9.445.200,00 kuna, od toga:

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 2.338.537,00 kuna, od toga plaće (bruto) 1.993.868,72 kuna, ostali rashodi za zaposlene 62.000,00 kuna i doprinosi na plaće 282.668,28 kuna

2. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 5.369.663,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 172.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 665.000,00 kuna, rashodi za usluge 4.041.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 15.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 476.663,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani su u iznosu od 51.000,00 kuna

4. Subvencije su planirane u iznosu od 80.000,00 kuna, od toga subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 30.000,00 kuna i subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 50.000,00 kuna

5. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirani su u iznosu od 739.000,00 kuna

6. Ostali rashodi planirani su u iznosu od 837.000,00 kuna, od toga tekuće donacije 752.000,00 kuna, kazne, penali i naknade štete 5.000,00 kuna, izvanredni rashodi 10.000,00 kuna i kapitalne pomoći 70.000,00 kuna

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 5.461.000,00 kuna, od toga:

1. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 3.561.000,00 kuna, od toga građevinski objekti 3.300.000,00 kuna, postrojenja i oprema 151.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 110.000,00 kuna

2. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su u iznosu od 1.900.000,00 kuna, od toga dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.300.000,00 kuna i dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 600.000,00 kuna

Vlastiti izvori - manjak prihoda - 960.000,00RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA PLANIRANO U IZNOSU OD 629.700,00 KUNA

PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA - PLANIRANO U IZNOSU OD 315.700,00 KUNA


Program 1000 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 315.700,00 kuna

1. Za materijalne rashode i naknade vijećnicima planirano je 133.700,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

2. Za proračunsku pričuvu planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

3. Za aktivnosti održavanja izbora planirano je 70.000,00 kuna financirano od pomoći iz državnog proračuna

4. Za rashode protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično) planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka


Program 1001 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 42.000,00 kuna

1. Za političke stranke planirano je 12.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda 

2. Za Savjet mladih planirano je 10.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda

3. Za elementarne i prirodne nepogode planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka


Program 1002-Promidžba Općine planirano u iznosu od 50.000,00 kuna

1. Za promidžbu Općine planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

2. Za promidžbeni materijal planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitak


GLAVA 00105 NAČELNIK OPĆINE PLANIRANO U IZNOSU OD 314.000,00 KUNA


Program 1000 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 314.000,00 kuna

1. Za redovan rad izvršnog tijela - načelnik planirano je 314.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene 259.000,00 kuna, od toga; plaće (Bruto) 222.000,00 kuna i doprinosi na plaće 37.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 55.000,00 kuna za naknade troškova zaposlenima

RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRAN U IZNOSU OD 14.256.500,00 KUNA

GLAVA JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRAN U IZNOSU OD 12.326.500,00 KUNA 


Program 1000 Upravljanje imovinom planirano u iznosu od 2.025.000,00 kuna

1. Za materijalne rashode u Mjesnim odborima planirano je 15.000,00 kuna za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  financirano od općih prihoda i primitaka

2. Za uređenje i održavanje društvenih domova planirano je 80.000,00 kuna , od toga; 20.000,00 kuna za energiju i 60.000,00 kuna za rashode za usluge financirano od općih prihoda i primitaka

3. Za uređenje groblja u Gradecu planirano je 500.000,00 kuna od toga; 240.000,00 kuna za dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu financirano od općih prihoda i primitaka i 260.000,00 kuna za dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu financirano od Pomoći-državni Proračun

4. Za uređenje groblja u Cugovcu planirano je 100.000,00 kuna za dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu financirano od Pomoći-državni Proračun

5.  Za uređenje autobusne čekaonice planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

6. Za uređenje općinskih ruševnih objekata planirano je 10.000,00 kuna financirano iz općih prihoda i primitaka 

7. Za uređenje i održavanje društvenih domova planirano je 800.000,00 kuna od toga: 400.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima financirano od općih prihoda i primitaka i 400.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima financirano od Pomoći-državni Proračun

8. Za izgradnju mrtvačnice u Pokasinu planirano je 100.000,00 kuna za ostale građevinske objekte financirano od Pomoći-Županijski Proračun

9. Za izgradnju mrtvačnice u Buzadovcu planirano je 100.000,00 kuna za ostale građevinske objekte financirano od Pomoći-Županijski Proračun

10. Za izgradnju Kulturnog centra planirano je 200.000,00 kuna financirano od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava;

11. Za izgradnju tržnice planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka 


Program 1001 Blagdansko uređenje Općine 

Za blagdansko uređenje Općine planiran je iznos od 10.000,00 kuna za rashode za usluge financirano od općih prihoda i primitaka


Program 1000 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 2.276.500,00 kuna

1. Za redovan rad Jedinstvenog upravnog odjela planirano je 754.537,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga: Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 705.537,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 571.868,72 ostali rashodi za zaposlene 38.000,00 kuna i doprinosi na plaće 95.000,00 kuna, te  Materijalni rashodi planirani u iznosu od 49.000,00 kuna, od toga; 44.000,00 kuna za naknade troškova zaposlenima i 5.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju 

2. Za materijalne rashode i  rashode za usluge planirano je 1.441.963,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:  

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.385.963,00 kuna, od toga; 17.000,00 kuna za naknade troškova zaposlenima, 76.000,00 kuna za uredski materijal i ostale materijalne rashode, 1.178.000,00 kuna za rashode za usluge i 95.963,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 51.000,00 kuna za ostale financijske rashode

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 5.000,00 kuna za kazne, penale i naknade štete

3. Za opremanje ureda JUO planirano je 80.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka 


Program 1003 Gradnja komunalne infrastrukture planirana u iznosu od 2.690.000,00 kuna

1. Za izgradnju, asfaltiranje i modernizaciju nerazvrstanih cesta planirano je 1.400.000,00 kuna financirano od pomoći iz državnog proračuna

2. Za izgradnju Centra Gradeca – nogostup i parkiralište planirano je 300.000,00 kuna financirano od pomoći iz državnog proračuna

3. Za izgradnju nogostupa planirano je 700.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

4. Za uređenje dječjih igrališta planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza


Program 1004 Javna rasvjeta planirano u iznosu od 210.000,00 kuna

Za izgradnju javne rasvjete planirano je 210.000,00 kuna financirano od pomoći iz županijskog proračuna


Program 108 Projekt širokopojasni Internet planirano u iznosu od 10.000,00 kuna

Za izgradnju širokopojasne telekomunikacijske infrastrukture planirano je 10.000,00 kuna financirano od pomoći iz županijskog proračuna


Program 1009 Projekt uvođenja javne optičke linije planirano u iznosu od 20.000,00 kuna

Za projekt uvođenja javne optičke linije planirano je 20.000,00 kuna financirano iz pomoći temeljem prijenosa EU sredstava


Program 1000 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 1.540.000,00 kuna

1. Za održavanje javne rasvjete planirano je 160.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene

2. Za zimsku službu planirano je 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

3. Za održavanje javnih površina planirano je 210.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za usluge tekućeg i investicijskog  održavanja

4. Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je 750.000,00 kuna, toga 600.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge i 150.000,00 kuna financirano od pomoći iz državnog proračuna

5. Za održavanje vodovodne mreže planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka 

6. Za prometnu signalizaciju planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka 

7. Za održavanje poljskih puteva planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene 

8. Za odvodnju atmosferskih voda planirano je 110.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene 


Program 1003 Geodetsko-katastarska izmjera na području Općine Gradec planiran u iznosu od 50.000,00 kuna

Za Geodetsko-katastarsku izmjeru planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene


RAZVOJ GOSPODARSTVA


Program 1000 Razvoj gospodarstva i poljoprivrede planiran u iznosu od 330.000,00 kuna

1. Za potpore u poljoprivredi planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za subvencije poljoprivrednicima,

2. Za izradu strateške dokumentacije – Strategija razvoja Općine Gradec planirano je 200.000,00 kuna za prostorno programska studija za razvojne mogućnosti Općine Gradec

3. Za izradu razvojne strategije Općine Grade za razdoblje 2021.-20247. godine planirano j e 100.000,00 kuna za ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu – razvojna strategija Općine Gradec


Program 1000 Zaštita okoliša planirano u iznosu od 721.000,00 kuna

1. Za rentu Gradu Vrbovcu za odlaganje smeća na Beljavinama planirano je 75.000,00 kuna za komunalne usluge financirano od općih prihoda i primitaka

2. Za zaštitu okoliša od lešina u životinja lutalica planirano je 160.000,00 kuna za zdravstvene i veterinarske usluge financirano od općih prihoda i primitaka

3. Za zbrinjavanje komunalnog otpada planirano je 6.000,00 kuna za komunalne usluge financirano od općih prihoda i primitaka

4. Za sufinanciranje nabave komunalne opreme planirano je 60.000,00 kuna , od toga 10.000,00 kuna za sufinanciranje nabave komunalne opreme- spremnici i 50.000,00 kuna za nabavu kontejnera

5. Za izgradnju Reciklažnog dvorišta planirano je 300.000,00 kuna za ostale građevinske objekte financirano od Pomoći-državni proračun

6. Za sanaciju divljih deponija planirano je 100.000,00 kuna za komunalne usluge financirano od Pomoći-županijski proračun

7. Za ostale komunalne usluge-sanacija odlagališta smeća Beljavine planirano je 20.000,00 kuna za Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru – sanacija odlagališta smeća Beljavine


ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SWPAŠAVANJA


Program 1000 Zaštita i spašavanje planirano je 346.000,00 kuna

1. Za tekuće donacije Vatrogasnoj zajednici Gradec planirano je 280.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda

2. Tekuće donacije za Civilnu zaštitu planirane u iznosu od 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

3. Za pomoć DVD-ima na području Općine Gradec planirano je 6.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

4. Za javnu ovlast i redovnu djelatnost Crvenog križa i djelovanja službe traženja planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka


Program 1000 Kulturno i turističko promicanje Općine planirano u iznosu od 185.000,00 kuna

1. Za aktivnosti IFD-a Ogranak Seljačke sloge planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

2. Za aktivnosti Dana Općine 14.09. planirano je 70.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

3. Za aktivnosti informiranje i promidžbe putem Radio Vrbovca planirano je 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

4. Za aktivnosti Uskrsnih običaja Gradečkog kraja planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

5. Za aktivnost VIS-a Gratia planirano je 10.000,00 kuna za tekuće donacije u novcu financirano od prihoda od poreza

6. Za projekt filmske radionice Froom planirano je 10.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza 


SOCIJALNA SKRB


Program 1000 Socijalna skrb planirano u iznosu od 619.000,00 kuna

1. Za brigu o starijim osobama i umirovljenicima planirano je 125.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

2. Za provođenje natalitetnih mjera planirano je 60.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka 

3. Za brigu o socijalno ugroženim skupinama planirano je 242.000,00 kuna, od toga 222.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 30.000,00 kuna financirano od pomoći iz županijskog proračuna

4. Za sufinanciranje zdravstvene zaštite planirano je 106.000,00 kuna , od toga; 80.000,00 kuna za komunalne usluge i 26.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima u naravi  financirano od općih prihoda i primitaka

5. Za sufinanciranje logopedske terapije planirano je 50.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima u  novcu financirano od općih prihoda i primitaka

6. Za financiranje rehabilitacije djece s poteškoćama i teškoćama u razvoju planirano je 10.000,00 kuna naknade građanima i kućanstvima u  novcu financirano od općih prihoda i primitaka

7. Za sufinanciranje prijevoza osoba sumnjive smrti planirano je 6.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

8. Za projekt Crvenog križa socijalnog karaktera planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka 


OBRAZOVANJE


Program 1000 Programi potpora u obrazovanju planirano u iznosu od 270.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje prijevoza učenika i studenata planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

2. Za blagdanske darove djeci planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

3. Za sufinanciranje škole plivanja učenika osnovne škole u Nerezinama planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

4. Za donacije Osnovnoj školi planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

5. Za sufinanciranje škole plivanja predškolske djece u Nerezinama planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka 

6. Za stipendije i školarine planirano je 120.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka


SPORT I REKREACIJA


Program 10000 Razvoj sporta i rekreacije planirano u iznosu od 220.000,00 kuna

Za tekuće donacije sportskim klubovima planirano je 220.000,000 kuna financirano od općih prihoda i primitaka 


RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA


Program 1000 Razvoj civilnog društva planirano u iznosu od 50.000,00 kuna

Za civilne udruge kulturnog, humanitarnog, socijalnog i gospodarskog karaktera planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga ostale tekuće donacije za uređenje ribnjaka 20.000,00 kuna i tekuće donacije udrugama građana 30.000,00 kuna


PREDŠKOLSKI ODGOJ


Program 1000 Financiranje predškolskog odgoja planirano u iznosu od 4.000,00 kuna

Za blagdanske darove djeci planirano je 4.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka 


OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE


Program 1000 Zaštita spomenika kulture planirano u iznosu do 240.000,00 kuna

1. Za sanaciju i prenamjenu biskupskog dvorca u Gradecu planirano je 200.000,00 kuna, od toga 100.000,00 kuna financirano je od općih prihoda i primitaka za usluge tekućeg i investicijskog održavanja Biskupskog dvorca i perivoja i 100.000,00 kuna financirano je iz pomoći državnog proračuna za sanaciju i održavanje Biskupskog dvorca u Gradecu

2. Za sanaciju i uređenje župne crkve Ranjenog Isusa u Gradecu planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

3. Za sanaciju i uređenje Samostana sestara milosrdnica u Gradecu planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka 


UPRAVLJANJE IMOVINOM


Program 1000 Upravljanja imovinom planirano u iznosu do 700.000,00 kuna

1. Za uređenje općinske zgrade planirano je 150.000,00 kuna financirano od vlastitih prihoda, od toga materijalni rashodi 50.000,00 kuna i rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00 kuna

2. Za projekt energetske učinkovitosti u javnom zgradarstvu planirano je 500.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za izradu fasade općinske zgrade

3. Za solarizaciju javnih zgrada planirano je 10.000,00 kuna financirano od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

4. Za legalizaciju općinskih objekata planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka 

5. Za naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru planirano je 10.000,00 kuna financirano od ostalih prihoda za posebne namjene


POTICANJE RAZVOJA TURIZMA


Program 1000 Strategija razvoja turizma planirano u iznosu od 50.000,00 kuna

1. Za izradu Strategije razvoja turizma planirano je 30.000,00 kuna financirano od pomoći županijskog proračuna za rashode za usluge

2. Za projekt cikloturizam u Općini Gradec planirano je 20.000,00 kuna za rashode za usluge financirano od Pomoći-županijski proračun


GLAVA DJEČJI VRTIĆ 1.930.000,00 KUNA


Program 1000 Financiranje predškolskog odgoja planiran u iznosu od 1.930.000,00 kuna

Za financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Din-don planirano je 1.930.000,00 kuna

Od toga; 

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.374.000,00 kuna, od toga; plaće (bruto) 1.200.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 24.000,00 kuna i doprinosi na plaće 150.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 485.000,00 kuna od toga; naknade troškova zaposlenima 56.000,00 kuna , rashodi za materijal i energiju 310.000,00 kuna , rashodi za usluge 102.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 17.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 71.000,00 kuna za opremuSudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračuna za 2022. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun za 2022. god. i projekcije za 2023. i 2024.god.
  PREUZMI:

 3. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Gradec za 2022. godinu
  PREUZMI:

 4. Program gradnje objekata i uređaja kom.infrastrukture za 2022. godinu
  PREUZMI:

 5. Program javnih potreba u kulturi na području Općine Gradec u 2022. godini
  PREUZMI:

 6. Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgr.zgrada u 2022.god.
  PREUZMI:

 7. Program potreba u dijelu socijalne skrbi na području Općine Gradec u 2022. godini
  PREUZMI:

 8. Program javnih potreba u sportu na području Općine Gradec za 2022. godinu.doc
  PREUZMI:

 9. Program održavanja kom. infrastrukture na području Općine Gradec u 2022. godini.doc
  PREUZMI:

 10. Program utroška sredstava od poljo.zemljišta u vl. Republike Hrvatske u 2022. godini.docx
  PREUZMI:

 11. Referentna stranica FI 31.03.22148
  PREUZMI:

 12. Obrasci_financijskih_izvjestaja_v_8.0.1 (1)
  PREUZMI:

 13. Financijski izvještaj Općine Gradec na dan 30.06.2022. godine
  PREUZMI:

 14. Referentna stranica na dan 30.06.2022.
  PREUZMI:

 15. Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje za razdoblje 01.01.-30.06.2022
  PREUZMI:

Više