Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Podgora

  Kontakt podaci
  Općina Podgora
  Andrije Kačića Miošića 2, 21327 Podgora
  OIB: 91632513473
  021 603 953
  opcina.podgora1@st.t-com.hr

Proračun za građane za 2019. godinu


Poštovani građani,

predstavljamo Vam Proračun za građane za 2019. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Podgora prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.podgora.hr.

Važno nam je upoznati Vas s našim radom i pozvati da sudjelujete u kreiranju proračuna za 2019. godinu. Ovim Proračunom za građane želimo Vam pokazali što nam je u planu napraviti i za što smo izdvojili novac iz Proračuna.

Veliki dio novca ulažemo u komunalnu infrastrukturu. Planiramo izgradnju i uređenje pješačkih zona na području cijele Općine, rekonstrukciju i uređenje obalnog pojasa- Rive i Trga don M. Pavlinovića u Podgori, izgradnju i uređenje pješačkih zona, šetnica i obalnog pojasa- u Drašnicama i  Živogošću te nastavljamo s projektom izgradnje i uređenja pješačke zone i šetnice Igrane IV. faza.

U planu nam je izgradnja i uređenje groblja u Podgori i Živogošću. 

Ulažemo u uređenje javnih površina, održavanje javne rasvjete, izgradnju i uređenje nerazvrstanih cesta, uređenje prometnica, asfaltiranje cesta i cestovnih prilaza.

Bitno nam je ulaganje u razvoj i obrazovanje mladih te učenicima osnovne škole osiguravamo besplatne radne bilježnice i sufinanciramo prijevoz učenicima i studentima.

Kako bismo pomogli roditeljima novorođene djece dajemo pomoć za nabavu opreme.

Želimo našim najmlađima pružiti ustanovu u kojoj će se razvijati i zabavljati te planiramo energetsku obnovu i opremanje Dječjeg vrtića i organizirali smo cjelodnevni boravak za naše najmlađe.

Stanovnicima slabijeg imovinskog stanja osiguravamo jednokratne novčane pomoći, naknade troškova za stanovanje i ogrjev, umirovljenicima dajemo božićnice.

Bitno nam je očuvanje tradicije i kulture našeg kraja, stoga veliki dio sredstava izdvajamo za financiranje udruga koje nas predstavljaju i organiziranje kulturnih zbivanja i proslava. Ove godine u planu nam je izrada idejnog rješenja za izradu grba Općine Podgora, želimo imati grb po kojem će nas prepoznati i koji će nas predstavljati. 

Dragi stanovnici izdvojili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2019. godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.

Pozivamo Vas da i vi svojim prijedlozima i komentarima sudjelujete u donošenju Proračuna za 2019. godinu.

Savjetovanje za Prijedlog Proračuna bilo je provedeno od 15.11.2018. do 22.11.2018. godine. Više o tome možete pogledati ovdje. Općinski Načelnik

Ante Miličić


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Podgora za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Podgora za 2019. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Podgora koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Podgora kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 

Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine te se on sastoji od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. 


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa je dokument jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sastavljen za trogodišnje razdoblje, koji sadrži ciljeve i prioritete razvoja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja.


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… Općina Podgora ima jednog proračunskog korisnika- DV Morski konjić.


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.


U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.


Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 23.165.098,00 kn 94,59 %
> Prihodi od poreza 6.910.063,00 kn 28,22 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 6.009.240,00 kn 24,54 %
> Prihodi od imovine 3.831.455,00 kn 15,65 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 6.185.240,00 kn 25,26 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 17.000,00 kn 0,07 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 212.100,00 kn 0,87 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.324.000,00 kn 5,41 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 900.000,00 kn 3,68 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 424.000,00 kn 1,73 %
UKUPNO 24.489.098,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI 

Ukupni prihodi Općine Podgora za 2019. godinu planirani su u iznosu od 24.489.098,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Podgora za 2019. godinu planirani su u iznosu od   23.165.098,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 6.910.063,00kuna, od toga je porez i prirez na dohodak planiran u iznosu 3.727.000,00 kuna, porezi na imovinu planiran u iznosu od 2.200.000,00 kuna, porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 670.063,00 kuna i ostali prihodi od poreza 313.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 6.009.240,00 kuna, od toga pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU planirane u iznosu od 500.000,00 kuna, pomoći proračunu iz drugih proračuna planirano u iznosu od 5.509.240,00 kuna.

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 3.831.455,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 151.455,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 3.680.000,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 6.185.240,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 2.740.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 445.240,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 3.000.000,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 17.000,00 kuna, od toga prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planirani u iznosu od 7.000,00 kuna i donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna planirane u iznosu od 10.000,00 kuna

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 212.100,00 kuna, od toga kazne i upravne mjere 65.000,00 kuna i ostali prihodi 147.100,00 kunaPrihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 1.324.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 900.000,00 kuna

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 424.000,00 kuna, od toga prihodi od prodaje građevinskih objekata 400.000,00 kuna i prihodi od prodaje postrojenja i opreme 24.000,00 kunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 11.409.098,00 kn 46,59 %
> Rashodi za zaposlene 2.839.388,00 kn 11,59 %
> Materijalni rashodi 6.023.470,00 kn 24,60 %
> Financijski rashodi 88.000,00 kn 0,36 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 403.000,00 kn 1,65 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 562.240,00 kn 2,30 %
> Ostali rashodi 1.493.000,00 kn 6,10 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 13.080.000,00 kn 53,41 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 255.000,00 kn 1,04 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 11.825.000,00 kn 48,29 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.000.000,00 kn 4,08 %
UKUPNO 24.489.098,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI


Ukupni rashodi Općine Podgora za 2019. godinu planirani su u iznosu od 24.489.098,00 kuna


Rashodi poslovanja Općine Podgora za 2019. godinu planirani su u iznosu od 11.409.098,00  kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 2.839.388,00. Od toga su plaće (Bruto) planirane u iznosu od 2.328.200,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 133.500,00 kuna i doprinosi na plaće planirani u iznosu od 377.688,00  kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 6.023.470,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 121.200,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 573.820,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 4.339.500,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirani u iznosu od 4.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 984.950,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 88.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove planirane u iznosu od 40.000,00 kuna i ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 48.000,00 kuna

4. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 403.000,00 kuna, od toga za pomoći unutar općeg proračuna 300.000,00 kuna i za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 103.000,00 kuna

5. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 562.240,00 kuna 

6. Ostali rashodi planirani u iznosu od 1.493.000,00 kuna, od toga za tekuće donacije planirano u iznosu od 1.088.000,00 kuna, kapitalne donacije 400.000,00 kuna i izvanredni rashodi planirani u iznosu od 5.000,00 kuna 


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiranu u iznosu od 13.080.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 255.000,00 kuna, od toga materijalna imovina – prirodna bogatstva planirano u iznosu od 250.000,00 kuna i nematerijalna imovina planirana u iznosu od 5.000,00 kuna

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 11.825.000,00 kuna, od toga građevinski objekti planirani u iznosu od 9.520.000,00 kuna, postrojenje i oprema planirano u iznosu od 590.000,00 kuna,  prijevozna sredstva planirano u iznosu od 100.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina planirana u iznosu od 1.615.000,00 kuna

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 1.000.000,00 kuna


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


OPĆINSKO VIJEĆE PLANIRANO U IZNOSU OD 603.000,00 KUNA


Program 1000 Redovna djelatnost predstavničkog i izvršnog tijela planirano u iznosu od 603.000,00 kuna, od toga:

1. Za pripremu i donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela planirano je 35.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 30.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 5.000,00 kuna za izvanredne rashode

2. Za redovan rad izvršnog tijela planirano je 450.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 310.000,00 kuna, od toga Plaće(bruto) 265.000,00 kuna i doprinosi na plaće 45.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu do 140.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

3. Za razvij civilnog društva – rad političkih stranaka planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

4. Za jačanje partnerstva i suradnje planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

5. Za članstvo u lokalnim akcijskim grupama i tuzemnim udrugama i asocijacijama planirano je 8.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 23.586.098,00 KUNA


Jedinstveni upravni odjel planirano u iznosu od 21.261.240,00 kuna


Program 1000 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 3.626.000,00 kuna

1. Za rashode za zaposlene planirano je 1.697.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga plaće(bruto) 1.377.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 100.000,00 kuna i doprinosi na plaće 220.000,00 kuna

2. Za materijalne rashode planirano je 204.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga naknade troškova zaposlenima 76.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 59.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 4.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 65.000,00 kuna

3. Rashodi za usluge planirani u iznosu od 1.056.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 973.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 33.000,00 kuna i rashodi za usluge ekonomskih poslova 50.000,00 kuna

4. Za održavanje i rekonstrukciju poslovnih prostora/zgrada u vlasništvu Općine planirano je 219.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 4.000,00 kuna, građevinski objekti 200.000,00 kuna i rashodi za usluge obrazovanja 15.000,00 kuna

5. Financijski rashodi planirani u iznosu od 85.000,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 40.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 45.000,00 kuna

6. Za održavanje voznog parka u vlasništvu Općine planirao je 77.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 70.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.000,00 kuna

7. Za najam zemljišta za potrebe uređenja parkirališta planirano je 63.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge ekonomskih poslova

8. Za konzultantske usluge za prijavu na natječaje – PLUR i dr. planirano je 40.000,0 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode usluga

9. Za nabavu dugotrajne imovine za potrebe uprave planirano je 145.000,00 kuna od toga financirano od općih prihoda i primitaka a za rashode nematerijalne imovine 5.000,0 kuna te postrojenje i oprema 135.000,00 kuna, 5.000,00 kuna za postrojenje i opremu financirano je iz prihoda za posebne namjene

10. Za sustav Pametno redarstvo planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

11. Za licencu Zakrpaj to planirano je 10.000,00 kuna financirao od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge


Program 9000 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 3.127.000,00 kuna

1. Za održavanje groblja planirano je 140.000,00 kuna financirano od o prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

2. Za održavanje nerazvrstanih cesta, puteva i šetnica planirano je 210.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

3. Za održavanje plažnih površina i priobalne infrastrukture planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

4. Za održavanje zelenih površina planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga rashodi za usluge 120.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 80.000,00 kuna

5. Za uređenje ostalih javnih površina planirano je 110.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

6. Za nabavu sitnog inventara, materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje planirano je 80.000,00 kuna od toga rashodi za materijal i energiju ekonomskih poslova 30.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i 50.000,00 kuna za rashode materijala i energiju usluga unapređenja stanovanja i zajednice financirano od prihoda za posebne namjene

7. Za nabavu opreme za komunalnu infrastrukturu planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za postrojenje i opremu

8. Za redovni trošak javne rasvjete planirano je 230.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za materijal i energiju

9. Za održavanje javne rasvjete planirano je 240.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za materijal i energiju (40.000,00 kn ) i za rashode za usluge (200.000,00 kn)

10. Za uređenje mjesta Općine Podgora za blagdane planirano je 93.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene.

11. Za održavanje čistoće Općine Podgora planirano je 730.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode usluga zaštite okoliša

12. Za zbrinjavanje otpada i eko-renta planirano je 381.000,00 kuna od toga 221.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode usluga zaštite okoliša i 160.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za ostale nespomenute rashode poslovanja

13. Za deratizaciju i dezinsekciju planirano je 90.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode usluga

14. Za sanaciju divljih deponija planirano je 10.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode usluga

15. Za pružanje energetske usluge u uštedi električne energije planirano je 313.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode usluga.


Program 1000 Prostorno planiranje planirano u iznosu od 190.000,00 kuna, od toga:

1. Za izrada urbanističkog plana uređenja dijela naselja- Živogošće Blato planirano je 90.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za nematerijalnu proizvedenu imovinu

2. Za izradu izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Podgora planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu proizvedenu imovinu


Program 1001 Izrada projektne dokumentacije planirano u iznosu od 1.715.000,00 kuna

1. Za izradu projektne dokumentacije – Općina Podgora planirano je 500.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu proizvedenu imovinu

2. Izrada katastra nekretnina- Živogošće planirano je 90.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode usluga

3. Izrada prometne studije Drašnice, Igrane, Živogošće planirano je 60.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu proizvedenu imovinu

4. Izrada katastra nekretnina Igrane planirano je 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode usluga

5. Izrada katastra nekretnina Drašnice planirano je 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode usluga 

6. Projektna dokumentacija- komunalna zona Gornje Igrane planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu proizvedenu imovinu

7. Batimetrijski snimak akvatorija LN Podgora planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu proizvedenu imovinu

8. Projekt Geomehaničkih bušotina LN Podgora planirano je 120.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu proizvedenu imovinu

9. Arhitektonsko rješenje - Luka nautičkog turizma- centar Podgora planirano je 240.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu proizvedenu imovinu

10. Luka nautičkog turizma Centar Podgora- projekt elektro tehničke i VK instalacije  planirano je 75.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu proizvedenu imovinu

11. Studija procjene o potrebi izrade studija utjecaja na okoliš LN Podgora planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu proizvedenu imovinu

12. Projekti za izdavanje lokacijske dozvole Trg- uslužni centar s trafostanicom planirano je 60.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu proizvedenu imovinu

13. Projektna dokumentacija za izdavanje lokacijske dozvole Branimirova ob- dio planirano je 80.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu proizvedenu imovinu


Program 1000 Program izgradnje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 9.990.000,00 kuna

1. Za izgradnju i uređenje pješačkih zona i šetnica – Podgora planirano je 1.500.000,00 kuna od toga 1.000.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i 500.000,00 kuna financirano od pomoći za rashode građevinskih objekata

2. Za uređenje obalnog pojasa Riva i Trg don M. Pavlinovića planirano je 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte

3. Za izgradnju i uređenje pješačkih zona, šetnica i obalnog pojasa- DRAŠNICE planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

4. Za izgradnju i uređenje pješačke zone i šetnice Igrane  IV faza planirano je 1.630.000,00 kuna od toga 815.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i 815.000,00 kuna financirano od pomoći za rashode građevinskih objekata

5. Za izgradnju i uređenje pješačkih zona i šetnica - ŽIVOGOŠĆE planirano je 800.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

6. Za izgradnja i uređenje šetnice- Živogošće Blato planirano je 800.000,00 kuna od toga 240.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i 560.000,00 kuna financirano od pomoći za rashode građevinskih objekata

7. Za izgradnju prometnice OS 2- unutar UPU- Veliko Brdo planirano je 2.750.000,00 kuna od toga za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, 400.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i 2.200.000,00 kuna financirano od pomoći za rashode građevinskih objekata

8. Za izgradnju groblja u Podgori planirano je 1.200.000,00 kuna od toga za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva 100.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine, 275.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i 825.000,00 kuna financirano od pomoći za rashode građevinskih objekata

9. Za izgradnju groblja u Živogošću planirano je 350.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine za građevinske objekte

10. Za javnu rasvjeta- PODGORA planirano je 30.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

11. Za javnu rasvjetu- DRAŠNICE planirano je 20.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

12. Za javnu rasvjetu- IGRANE planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte

13. Za javnu rasvjetu- ŽIVOGOŠĆE planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte

14. Za nabavu opreme i vozila za zbrinjavanje komunalnog otpada planirano je 350.000,00 kuna od toga 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 150.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za postrojenje i opremu te 100.000,00 kuna financirano iz prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine za prijevozno sredstvo

15. Za nabavu mobilnog reciklažnog dvorišta planirano je 120.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za postrojenje i opremu


Program 1000 Program socijalne skrbi i novčanih davanja planirano u iznosu od 517.240,00 kuna

1. Za poticanje ustanova i udruga socijalnog karaktera planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Za pomoć obiteljima i kućanstvima planirano je 442.240,00 kuna od toga za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna – ekonomski poslovi 100.000,00 kuna i ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna – socijalna zaštita 342.240,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka te 4.000,00 kuna financirano iz pomoći.

3. Za pomoć umirovljenicima planirano je 35.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 1000 Zaštita od požara, civilna zaštita i sigurnost planirano u iznosu od 1.024.000,00 kuna

1. Za troškove civilne zaštite planirano je 1.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Za redovnu djelatnost DVD Podgora planirano je 350.000,00 kuna općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

3. Za sezonsku obranu od požara planirano je 220.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

4. Za financiranje udruga od značaja za zaštitu i sigurnost planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

5. Za nabavu vatrogasnog vozila planirano je 400.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za kapitalne donacije

6. Za održavanje javnog reda i mira – policija planirano je 3.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja


Program 1000 Športske udruge i društva planirano u iznosu od 277.000,00 kuna

1. Za financiranje športskih udruga i društva planirano je 277.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka od toga ostali nespomenuti rashodi poslovanja 55.000,00 kuna i tekuće donacije 222.000,00 kuna


Program 1000 Programi u kulturi, kulturne udruge i društva planirano u iznosu od 790.000,00 kuna

1. Za financiranje kulturnih udruga i društava planirano je 140.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Za održavanje spomenika kulture i vjerskih objekata planirano je 150.000,00 kuna, od toga 50.000,00 financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije i 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode usluga

3. Za idejno rješenje spomenika Domovinskom ratu i Hrvatskim braniteljima 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode usluga

4. Za organiziranje kulturnih zbivanja i proslava planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga rashodi za usluge 50.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 150.000,00 kuna

5. Za pripremu integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine planirano je 100.000,00 kuna financirano od pomoći za nematerijalnu proizvedenu imovinu

6. Za idejno rješenje grba Općine Podgora planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode usluga

7. Za zajedničku Europu – Dani Sv. Vicenca planirano je 150.000,00 kuna financirano od pomoći za ostale nespomenute rashode poslovanja


Program 1001 Civilno društvo planirano u iznosu od 5.000,00 kuna

Za civilno društvo planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


ODGOJ I OBRAZOVANJE PLANIRANO U IZNOSU OD 2.324.858,00 KUNA


Program 1000 Predškolski odgoj planirano u iznosu od 2.136.858,00 kuna

1. Za redovnu djelatnost Dječjeg vrtića – Morski konjić planirano je 942.605,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 706.575,00 kuna, od toga Plaće(bruto) 582.500,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 28.500,00 kuna i doprinosi na plaće 95.575,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu o 233.030,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 32.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 105.580,00 kuna, rashodi za usluge 91.500,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi 3.950,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 3.000,00 kuna za ostale financijske rashode

2. Za unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja planirano je 194.253,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Plaće (bruto) 103.700,00 kuna, 

• Ostali rashodi za zaposlene 5.000,00 kuna, 

• Doprinosi na plaće 17.113,00 kuna

• Naknade troškova zaposlenima 13.200,00 kuna 

• Rashodi za materijal i energiju 55.240,00 kuna 

3. Za energetsku učinkovitost i opremanje vrtića planirano je 1.000.000,00 kuna od toga 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 800.000,00 kuna od pomoći za rashode dodatnih ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu


Program 1001 Školski odgoj planirano u iznosu od 103.000,00 kuna

1. Za usluge u školstvu iznad standarda planirano je 28.000,00 kuna financirano do općih prihoda i primitaka za pomoć proračunskim korisnicima drugih proračuna

2. Za besplatne udžbenike djeci osnovne škole planirano je 75.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoć proračunskim korisnicima drugih proračuna


Program 1002 Sufinanciranje cijene prijevoza učenicima i studentima planirano u iznosu od 70.000,00 kuna

Za sufinanciranje cijene prijevoza učenicima i studentima planirano je 70.000,00 kuna financirano do općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 1003 Darovi djeci planirano u iznosu od 15.000,00 kuna 

Za darove djeci planirano je 15.000,00 kuna financirano do općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 1000 Podgorski komunalac planirano u iznosu od 300.000,00 kuna

Za izvanproračunskog korisnika Podgorski komunalac planirano je 300.000,00 kuna financirano do općih prihoda i primitaka za pomoći unutar općeg proračuna.


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

 1. Prijedlog Proračun Općine Podgora za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu
  PREUZMI:

 2. Proračun Općine Podgora za 2019. godinu s projekcijama 2012. i 2021. godinu
  PREUZMI:

 3. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019. GODINU
  PREUZMI:

 4. Proračun o izmjenama i dopunama proačuna Općine Podgora za 2019. godinu
  PREUZMI: