Pretražite općinu ili grad

Proračun za godinu:

Općina Podgora

  Kontakt podaci
  Općina Podgora
  Andrije Kačića Miošića 2, 21327 Podgora
  OIB: 91632513473
  021 603 953
  opcina.podgora1@st.t-com.hr

Proračun za građane za 2020. godinu


Poštovani građani,


predstavljamo Vam Proračun za građane za 2020. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Podgora prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.podgora.hr.


Važno nam je upoznati Vas s našim radom i pozvati da sudjelujete u kreiranju proračuna za 2020. godinu. Ovim Proračunom za građane želimo Vam pokazali što nam je u planu napraviti i za što smo izdvojili novac iz Proračuna.

I ove godine planiramo dio novca izdvojiti za komunalnu infrastrukturu, izgradnju i uređenje pješačkih zona i šetnica na području cijele Općine, izgradnju groblja u Podgori, Igranima i Živogošću,  rekonstrukciju kino dvorane, uređenje raskrižja Sutikla, uređenje obalnog pojasa Riva i Trg don M.Pavlinovića, uređenje autobusnih stajališta u Igranima, i uređenje starog doma za komunalne potrebe.

Ulažemo u uređenje javnih površina, održavanje groblja, nerazvrstanih cesta, puteva, šetnica, javne rasvjete,te plažnih i zelenih površina. 

Očuvanje okoliša od velike nam je važnosti jer o njemu ovise sadašnji i budući naraštaji, stoga smo dio sredstava izdvojili za nabavu mobilnog reciklažnog dvorišta, nabavu opreme i vozila za zbrinjavanje komunalnog otpada i sanaciju divljih deponija.

Za našu Vatrogasnu postrojbu osigurali smo sredstva iz proračuna za nabavu vatrogasnog vozila i uređenje Vatrogasnog doma.

Bitno nam je ulaganje u razvoj i obrazovanje mladih , stoga smo za učenike osnovne škole osigurali besplatne radne bilježnice i sufinanciramo prijevoz učenicima i studentima.

Roditeljima novorođene djece dodjeljujemo novčanu pomoć za nabavu opreme za dijete. Visina novčanog iznosa za prvo i drugo dijete iznosi 7.500,00 kuna jednokratno, za treće 17.500,00 kuna i za četvrto i svako sljedeće dijete 22.500,00 kuna koji će se isplaćivati u pet kalendarskih godina.

Za naše najmlađe stanovnike izdvojili smo novac za energetsku obnovu i opremanje Dječjeg vrtića, kako bi im osigurali ugodan boravak i prostor u kojem će se kroz igru i zabavu pripremati za školu. Također i ove godine osigurali smo sredstva za darove za djecu. 

Obiteljima i pojedincima slabijeg imovinskog stanja dodjeljujemo jednokratne novčane pomoći, naknade troškova stanovanja i pomoć umirovljenicima. 

Bitno nam je očuvanje tradicije i kulture našeg kraja, stoga dio sredstava izdvajamo za financiranje udruga koje nas predstavljaju i organiziranje kulturnih zbivanja i proslava. 


Dragi stanovnici izdvojili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2020. godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.
Općinski Načelnik

Ante Miličić


Savjetovanje za Prijedlog Proračuna za 2020. godinu bilo je provedeno od 29.11.2019. do 09.12.2019. godine. Više o tome možete pogledati OVDJE. 


Što je proračun?


Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Podgora za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Podgora za 2020. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Podgora koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Podgora kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


 Proračun možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine te se on sastoji od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. 


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa


Plan razvojnih programa je dokument jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sastavljen za trogodišnje razdoblje, koji sadrži ciljeve i prioritete razvoja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja.


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… Općina Podgora ima jednog proračunskog korisnika- DV Morski konjić.


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Proračunski prihodi i primici

Prihodi i primici Iznos U %
Prihodi poslovanja 26.077.436,00 kn 96,63 %
> Prihodi od poreza 6.787.063,00 kn 25,15 %
> Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 9.396.818,00 kn 34,82 %
> Prihodi od imovine 3.573.455,00 kn 13,24 %
> Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 5.985.000,00 kn 22,18 %
> Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i donacija 23.000,00 kn 0,09 %
> Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 312.100,00 kn 1,16 %
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 910.000,00 kn 3,37 %
> Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 400.000,00 kn 1,48 %
> Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 510.000,00 kn 1,89 %
UKUPNO 26.987.436,00 kn
Grafika
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

PRIHODI 


Ukupni prihodi Općine Podgora za 2020. godinu planirani su u iznosu od 26.987.436,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Podgora za 2020. godinu planirani su u iznosu od   26.077.436,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 6.787.063,00 kuna, od toga je porez i prirez na dohodak planiran u iznosu 3.617.000,00 kuna, porezi na imovinu planiran u iznosu od 2.150.000,00 kuna, porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 670.063,00 kuna i ostali prihodi od poreza 350.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 9.396.818,00 kuna, od toga pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU planirane u iznosu od 1.100.000,00 kuna, pomoći proračunu iz drugih proračuna planirano u iznosu od 7.496.818,00 kuna i pomoći od izvanproračunskih korisnika 800.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 3.573.455,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 151.455,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 3.422.000,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 5.985.000,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 1.210.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 575.000,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 4.200.000,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 23.000,00 kuna, od toga prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planirani u iznosu od 8.000,00 kuna i donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna planirane u iznosu od 15.000,00 kuna

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 312.100,00 kuna, od toga kazne i upravne mjere 75.000,00 kuna i ostali prihodi 237.100,00 kunaPrihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 910.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 400.000,00 kuna

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 510.000,00 kuna, od toga prihodi od prodaje građevinskih objekata 500.000,00 kuna i prihodi od prodaje postrojenja i opreme 10.000,00 kunaProračunski rashodi i izdaci

Rashodi Iznos U %
Rashodi poslovanja 14.877.436,00 kn 55,13 %
> Rashodi za zaposlene 3.283.512,00 kn 12,17 %
> Materijalni rashodi 8.789.684,00 kn 32,57 %
> Financijski rashodi 58.000,00 kn 0,21 %
> Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 512.000,00 kn 1,90 %
> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 687.240,00 kn 2,55 %
> Ostali rashodi 1.547.000,00 kn 5,73 %
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 9.210.000,00 kn 34,13 %
> Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 615.000,00 kn 2,28 %
> Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 7.095.000,00 kn 26,29 %
> Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.500.000,00 kn 5,56 %
Vlastiti izvori 2.900.000,00 kn 10,75 %
> Manjak prihoda 2.900.000,00 kn 10,75 %
UKUPNO 26.987.436,00 kn
Grafika
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Manjak prihoda
*postotak potkategorije predstavlja udio potkategorije u ukupnom iznosu proračuna

RASHODI


Ukupni rashodi Općine Podgora za 2020. godinu planirani su u iznosu od 26.987.436,00 kuna


Rashodi poslovanja Općine Podgora za 2020. godinu planirani su u iznosu od 14.877.436,00  kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 3.283.512,00 kuna, od toga su plaće (Bruto) planirane u iznosu od 2.723.080,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 139.000,00 kuna i doprinosi na plaće planirani u iznosu od 421.432,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 8.789.684,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 142.654,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 830.880,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 6.890.500,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirani u iznosu od 10.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 915.650,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 58.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove planirane u iznosu od 10.000,00 kuna i ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 48.000,00 kuna

4. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 512.000,00 kuna, od toga za pomoći unutar općeg proračuna 300.000,00 kuna i za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 212.000,00 kuna

5. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 687.240,00 kuna 

6. Ostali rashodi planirani u iznosu od 1.547.000,00 kuna, od toga za tekuće donacije planirano u iznosu od 1.092.000,00 kuna, kapitalne donacije 450.000,00 kuna i izvanredni rashodi planirani u iznosu od 5.000,00 kuna Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiranu u iznosu od 9.210.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 615.000,00 kuna, od toga materijalna imovina – prirodna bogatstva planirano u iznosu od 600.000,00 kuna i nematerijalna imovina planirana u iznosu od 15.000,00 kuna

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 7.095.000,00 kuna, od toga građevinski objekti planirani u iznosu od 5.740.000,00 kuna, postrojenje i oprema planirano u iznosu od 355.000,00 kuna,  prijevozna sredstva planirano u iznosu od 70.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina planirana u iznosu od 930.000,00 kuna

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 1.500.000,00 kuna


Vlastiti izvori

Manjak prihoda -2.900.000,00 kuna


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


OPĆINSKO VIJEĆE PLANIRANO U IZNOSU OD 608.000,00 KUNA


Program 1000 Redovna djelatnost predstavničkog i izvršnog tijela planirano u iznosu od 608.000,00 kuna, od toga:

1. Za pripremu i donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela planirano je 35.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 30.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 5.000,00 kuna za izvanredne rashode

2. Za redovan rad izvršnog tijela planirano je 455.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 310.000,00 kuna, od toga Plaće(bruto) 265.000,00 kuna i doprinosi na plaće 45.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu do 145.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

3. Za razvoj civilnog društva – rad političkih stranaka planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

4. Za jačanje partnerstva i suradnje planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

5. Za članstvo u lokalnim akcijskim grupama i tuzemnim udrugama i asocijacijama planirano je 8.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 23.179.436,00 KUNA


Jedinstveni upravni odjel planirano u iznosu od 20.556.240,00 kuna


Program 1000 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 4.157.000,00 kuna

1. Za rashode za zaposlene planirano je 2.063.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga plaće(bruto) 1.710.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 100.000,00 kuna i doprinosi na plaće 253.000,00 kuna

2. Za materijalne rashode planirano je 248.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga naknade troškova zaposlenima 93.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 70.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 75.000,00 kuna

3. Rashodi za usluge planirani u iznosu od 1.088.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 1.015.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 23.000,00 kuna i rashodi za usluge ekonomskih poslova 50.000,00 kuna

4. Za održavanje i rekonstrukciju poslovnih prostora/zgrada u vlasništvu Općine planirano je 175.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 10.000,00 kuna, građevinski objekti 150.000,00 kuna i rashodi za usluge obrazovanja 15.000,00 kuna

5. Financijski rashodi planirani u iznosu od 55.000,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 10.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 45.000,00 kuna

6. Za održavanje voznog parka u vlasništvu Općine planirao je 45.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 30.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 kuna

7. Za najam zemljišta za potrebe uređenja parkirališta planirano je 88.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge ekonomskih poslova

8. Za konzultantske usluge za prijavu na natječaje – PLUR i dr. planirano je 20.000,0 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode usluga

9. Za nabavu dugotrajne imovine za potrebe uprave planirano je 155.000,00 kuna od toga financirano od općih prihoda i primitaka a za rashode nematerijalne imovine 15.000,00 kuna te postrojenje i oprema 70.000,00 kuna, 70.000,00 kuna za postrojenje i opremu financirano je iz prihoda za posebne namjene

10. Za uređenje starog doma za komunalne potrebe planirano je 200.000,00 kuna za građevinske objekte

11. Za sustav Pametno redarstvo planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge


Program 9000 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 6.285.000,00 kuna

1. Za održavanje groblja planirano je 40.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

2. Za održavanje nerazvrstanih cesta, puteva i šetnica planirano je 950.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

3. Za održavanje plažnih površina i priobalne infrastrukture planirano je 900.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

4. Za održavanje zelenih površina planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga rashodi za usluge 50.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 150.000,00 kuna

5. Za uređenje ostalih javnih površina planirano je 270.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

6. Za nabavu sitnog inventara, materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje planirano je 190.000,00 kuna od toga rashodi za materijal i energiju ekonomskih poslova 65.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, 65.000,00 kuna za rashode materijala i energiju usluga unapređenja stanovanja i zajednice financirano od općih prihoda i primitaka i 65.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju financirano od prihoda za posebne namjene 

7. Za nabavu opreme za komunalnu infrastrukturu planirano je 125.000,00 kuna, od toga 75.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene

8. Za redovni trošak javne rasvjete planirano je 250.000,00 kuna, od toga 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 150.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za materijal i energiju

9. Za održavanje javne rasvjete planirano je 330.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za materijal i energiju (80.000,00 kn ) i za rashode za usluge (250.000,00 kn)

10. Za uređenje mjesta Općine Podgora za blagdane planirano je 101.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene.

11. Za održavanje i čišćenje naselja – Podgorski komunalac j.d.o.o. planirano je 1.500.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode usluga 

12. Za održavanje čistoće Općine Podgora planirano je 630.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge 

13. Za zbrinjavanje otpada i eko-renta planirano je 416.000,00 kuna od toga 256.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode usluga zaštite okoliša i 160.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za ostale nespomenute rashode poslovanja

14. Za deratizaciju i dezinsekciju planirano je 60.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode usluga

15. Za sanaciju divljih deponija planirano je 10.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode usluga

16. Za pružanje energetske usluge u uštedi električne energije planirano je 313.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode usluga.


Program 1000 Prostorno planiranje planirano u iznosu od 220.000,00 kuna, od toga:

1. Za izrada urbanističkog plana uređenja dijela naselja- Živogošće Blato planirano je 90.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za nematerijalnu proizvedenu imovinu

2. Za izradu izmjena i dopuna UPU Veliko Brdo planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu proizvedenu imovinu

3. Za izradu izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Podgora planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu proizvedenu imovinu


Program 1001 Izrada projektne dokumentacije planirano u iznosu od 670.000,00 kuna

1. Za izradu projektne dokumentacije – Općina Podgora planirano je 500.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu proizvedenu imovinu

2. Izrada katastra nekretnina- Živogošće planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode usluga

3. Izrada prometne studije Drašnice, Igrane, Živogošće planirano je 60.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu proizvedenu imovinu

4. Izrada katastra nekretnina Igrane planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode usluga

5. Izrada katastra nekretnina Drašnice planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode usluga 

6. Projektna dokumentacija- komunalna zona Gornje Igrane planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu proizvedenu imovinu


Program 1000 Program izgradnje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 6.120.000,00 kuna

1. Za izgradnju i uređenje pješačkih zona i šetnica – Podgora planirano je 500.000,00 kuna od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

2. Za uređenje obalnog pojasa Riva i Trg don M. Pavlinovića planirano je 1.000.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte

3. Za izgradnju zida na predjelu Rat Drašnice planirano je 150.000,00 kuna financirano od  prihoda za posebne namjene  za građevinske objekte

4. Za uređenje vidikovca u Igranima planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

5. Za izgradnju i uređenje pješačke zone i šetnice Igrane  IV faza planirano je 1.630.000,00 kuna od toga 815.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i 815.000,00 kuna financirano od pomoći za rashode građevinskih objekata

6. Za gradnju obalne šetnice Igrane –Živogošće planirnao je 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

7. Za uređenje šetnice prema Maloj Dubi planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

8. Za izgradnju prometnice OS 2- unutar UPU- Veliko Brdo planirano je 400.000,00 kuna  financirano od općih prihoda i primitaka za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva

9. Za uređenje raskrižja Sutikla planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

10. Za uređenje autobusnih stajališta u Igranima planirano je 80.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte

11.  Za Igrane – izgradnja i uređenje nerazvrstanih cesta planirano je 250.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte

12. Za izgradnju groblja u Podgori planirano je 700.000,00 kuna od toga, 500.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i 200.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine za građevinske objekte

13. Za izgradnju groblja u Igranima planirano je 200.000,00 kuna, od toga 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i 150.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine

14. Za izgradnju groblja u Živogošću planirano je 300.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine za građevinske objekte

15. Za javnu rasvjeta- PODGORA planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte

16. Za javnu rasvjetu- DRAŠNICE planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte

17. Za javnu rasvjetu- IGRANE planirano je 60.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

18. Za javnu rasvjetu- ŽIVOGOŠĆE planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte

19. Za nabavu opreme i vozila za zbrinjavanje komunalnog otpada planirano je 140.000,00 kuna od toga 10.000,00 kuna za građevinske objekte i 130.000,00 kuna za postrojenja i opremu

20. Za nabavu mobilnog reciklažnog dvorišta planirano je 120.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine za građevinske objekte


Program 1000 Program socijalne skrbi i novčanih davanja planirano u iznosu od 642.240,00 kuna

1. Za poticanje ustanova i udruga socijalnog karaktera planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Za pomoć obiteljima i kućanstvima planirano je 552.240,00 kuna od toga 548.240,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 4.000,00 kuna financirano od pomoći

3. Za pomoć umirovljenicima planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 1000 Zaštita od požara, civilna zaštita i sigurnost planirano u iznosu od 1.075.000,00 kuna

1. Za troškove civilne zaštite planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Za redovnu djelatnost DVD Podgora planirano je 350.000,00 kuna općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

3. Za sezonsku obranu od požara planirano je 220.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

4. Za financiranje udruga od značaja za zaštitu i sigurnost planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

5. Za nabavu vatrogasnog vozila planirano je 300.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za kapitalne donacije

6. Za uređenje vatrogasnog doma planirano je 150.000,00 kuna financirano od pomoći za kapitalne donacije


Program 1000 Športske udruge i društva planirano u iznosu od 277.000,00 kuna

1. Za financiranje športskih udruga i društva planirano je 277.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka od toga ostali nespomenuti rashodi poslovanja 55.000,00 kuna i tekuće donacije 222.000,00 kuna

 

Program 1000 Programi u kulturi, kulturne udruge i društva planirano u iznosu od 1.105.000,00 kuna

1. Za financiranje kulturnih udruga i društava planirano je 140.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Za održavanje spomenika kulture i vjerskih objekata planirano je 150.000,00 kuna, od toga 50.000,00 financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije i 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode usluga

3. Za organiziranje kulturnih zbivanja i proslava planirano je 205.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga rashodi za usluge 55.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 150.000,00 kuna

4. Za pripremu integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine planirano je 100.000,00 kuna financirano od pomoći za nematerijalnu proizvedenu imovinu

5. Za rekonstrukciju kino dvorane planirano je 500.000,00 kuna, od toga 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 400.000,00 kuna financirano od pomoći za dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

6. Za idejno rješenje grba Općine Podgora planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode usluga


Program 1001 Civilno društvo planirano u iznosu od 5.000,00 kuna

Za civilno društvo planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


ODGOJ I OBRAZOVANJE PLANIRANO U IZNOSU OD 2.623.196,00 KUNA


Program 1000 Predškolski odgoj planirano u iznosu od 2.326.196,00 kuna

1. Za redovnu djelatnost Dječjeg vrtića – Morski konjić planirano je 1.025.280,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 759.100,00 kuna, od toga Plaće(bruto) 622.404,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 34.000,00 kuna i doprinosi na plaće 102.696,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu o 263.180,00  kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 40.150,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 116.880,00 kuna, rashodi za usluge 101.500,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi 4.650,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 3.000,00 kuna za ostale financijske rashode

2. Za unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja planirano je 274.916,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Plaće (bruto) 125.676,00 kuna, 

• Ostali rashodi za zaposlene 5.000,00 kuna, 

• Doprinosi na plaće 20.736,00 kuna

• Naknade troškova zaposlenima 9.504,00 kuna 

• Rashodi za materijal i energiju 114.000,00 kuna 

3. Za sportsku aktivnost planirano je 26.000,00 kuna , od toga 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 16.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene  za rashode za usluge

4. Za energetsku učinkovitost i opremanje vrtića planirano je 1.000.000,00 kuna od toga 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 800.000,00 kuna od pomoći za rashode dodatnih ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu


Program 1001 Školski odgoj planirano u iznosu od 212.000,00 kuna

1. Za usluge u školstvu iznad standarda planirano je 119.000,00 kuna financirano do općih prihoda i primitaka za pomoć proračunskim korisnicima drugih proračuna

2. Za besplatne udžbenike i radne bilježnice djeci osnovne škole planirano je 93.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoć proračunskim korisnicima drugih proračuna


Program 1002 Sufinanciranje cijene prijevoza učenicima i studentima planirano u iznosu od 70.000,00 kuna

Za sufinanciranje cijene prijevoza učenicima i studentima planirano je 70.000,00 kuna financirano do općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 1003 Darovi djeci planirano u iznosu od 15.000,00 kuna 

Za darove djeci planirano je 15.000,00 kuna financirano do općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 1000 Podgorski komunalac planirano u iznosu od 300.000,00 kuna

Za Podgorski komunalac planirano je 300.000,00 kuna financirano do općih prihoda i primitaka za pomoći unutar općeg proračuna.


Sudjelovanje:

Molimo Vas prijavite se kako biste mogli sudjelovati u donošenju proračuna prijava

Vijesti

Dokumenti

  1. Proračun Općine Podgora za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu
    PREUZMI:

  2. Prijedlog Proračuna Općine Podgora za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu
    PREUZMI:

  3. Proračun Općine Podgora za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu
    PREUZMI: