Člankom 28. stavkom 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 94/13. i 73/17.) propisano je da je jedinica lokalne samouprave dužna, između ostalog, na svom području osigurati i javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, a člankom 30. stavkom 7. istoga Zakona propisano je da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada koja podrazumijeva prikupljanje tog otpada na određenom području pružanja usluge putem spremnika od pojedinih korisnika i prijevoz tog otpada do ovlaštene osobe za obradu tog otpada.

 

Stupanjem na snagu 1. studenog 2017. godine Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“, br. 50/17.) kojom se propisuje i obveza jedinica lokalne samouprave na donošenje odgovarajuće odluke u roku tri mjeseca od stupanja na snagu Uredbe, Općina Nijemci pristupila je izradi Nacrta prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.

Predloženom Odlukom propisuju se: način pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada (u daljnjem tekstu: javna usluga) i povezane usluge odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, plastike, stakla, tekstila  te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, davatelj javne usluge i područje pružanja javne usluge, kriterij obračuna količine otpada, standardne veličine i druga bitna svojstva spremnika za sakupljanje otpada, najmanja učestalost odvoza otpada, obračunska razdoblja kroz kalendarsku godinu, popis adresa reciklažnih dvorišta, način provedbe javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom, provedba Ugovora o korištenju javne usluge koje se primjenjuju u slučaju nastupanja posebnih okolnosti (elementarna nepogoda, katastrofa i sl.), način podnošenja prigovora i postupanju po prigovoru građana na neugodu uzrokovanu sustavom sakupljanja komunalnog otpada, uvjeti za pojedinačno korištenje javne usluge, prihvatljiv dokaz izvršenja javne usluge za pojedinog korisnika usluge, cijena obvezne minimalne javne usluge, način određivanja udjela korisnika javne usluge u slučaju kad su korisnici javne usluge kućanstva i pravne osobe ili fizičke osobe - obrtnici i koriste zajednički spremnik, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima, količina krupnog (glomaznog) otpada koji se preuzima u okviru javne usluge, ugovorna kazna, opći uvjeti ugovora s korisnicima.

 Obzirom da se navedenom Odlukom uređuje pružanje javne usluge koja je usluga od općeg interesa, da se uređuju prava i obveze korisnika usluga, te se uređuju pitanja koja su od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području Općine Nijemci, savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja provodi se u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima javnosti u okvirima zadanim Zakonom i Uredbom. Rok savjetovanja kraći od 30 dana je radi žurnosti obveze donošenja Odluke.


Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 19.1.2018. - 30.1.2018.

Trajanje

19.1.2018. - 30.1.2018.