Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju donošenju Nacrta prijedloga Plana gospodarenja otpadom Općine Bukovlje za razdoblje od 2018. do 2023. godine.

Dokument za savjetovanje moguće pronaći OVDJE.

Plan gospodarenja otpadom Općine Bukovlje za razdoblje od 2018. do 2023. godine temelji se na ciljevima Zakona o održivom gospodarenju otpadom sukladno kojem se gospodarenje otpadom mora provoditi na način da se ne dovede u opasnost ljudsko zdravlje i okoliš, a načela održivosti osobito moraju biti usmjerena na očuvanje prirodnih resursa, sprječavanje od onečišćenja mora, voda, tla i zraka te ugrožavanje biološke raznolikosti, sprječavanje značajnijeg narušavanja izgleda mjesta, krajolika i/ili kulturnog dobra.

Ovaj Plan izrađen je u skladu sa odredbama članka 17. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) kojim su preneseni zahtjevi članka 28. Okvirne direktive o otpadu.

Nastavno na viziju i ciljeve gospodarenja otpadom u RH do 2025. godine, definirane Strategijom gospodarenja otpadom (NN 130/05) i važeće nacionalne propise, Plan ima zadaću uspostaviti cjelovit i učinkovit sustava gospodarenja otpadom, koji će se ostvariti provedbom aktivnosti sanacije i zatvaranja po stojećih neusklađenih odlagališta otpada, divljih odlagališta, crnih točaka te unaprjeđenjem sustava odvojenog sakupljanja i obrade otpada.

U skladu razvojnom strategijom Europa 2020. čiji je središnji aspekt prelazak s postojećeg linearnog na kružno gospodarstvo, ekonomski model koji osigurava održivo gospodarenje resursima i produžavanje životnog vijeka materijala i proizvoda, jedan od ciljeva Plana je svesti nastajanje otpada na najmanju moguću mjeru, i to ne samo otpada koji nastaje u proizvodnim procesima, već sustavno, tijekom čitavog životnog ciklusa proizvoda i njegovih komponenti.

Okvir za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, s jasno propisanim obavezama, odgovornostima i mehanizmima kontrole, postavljen je donošenjem Zakona o održivom gospodarenju otpadom koji zajedno s pripadajućim strateškim ciljevima iz područja zaštite okoliša postavlja slijedeće osnovne ciljeve gospodarenja otpadom u RH.

Osnovni ciljevi gospodarenja otpadom u Republici Hrvatske:

1.Sprječavanje nastanka otpada

2.Povećanje iskorištenja korisnih sirovina

3.Unaprjeđenje sustava gospodarenja posebnim kategorijama otpada

4.Smanjenje ukupne količine otpada koji se odlaže na neusklađena odlagališta

5.Smanjenje količina biorazgradivog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagalištima otpada

6.Unaprjeđenje sustava gospodarenja opasnim otpadom


Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da od 21. svibnja 2018. godine do 20. lipnja 2018. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Plana gospodarenja otpadom Općine Bukovlje 2018.-2023. s obrazloženjem na mail: 

opcina.bukovlje@gmail.com ili ostave svoj komentar na dolje za to predviđeno mjesto.

Prijedlozi, komentari i primjedbe na predloženi Nacrt možete dostaviti na obrascu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću koji se nalazi u privitku ili ostaviti svoje komentar na dolje za to predviđeno mjesto.


Nacrt prijedloga Plana gospodarenja otpadom Općine Bukovlje 2018.-2023. koji je objavljen na internet stranicama Općine Bukovlje predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Plana.

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 21.5.2018. - 20.6.2018.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

21.5.2018. - 20.6.2018.