Općina Nijemci je na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  (Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima  (Narodne novine 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i članka 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, br. 26/15) izradila nacrt Prijedloga Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu općine nijemci na privremeno korištenje udrugama.

Odlukom se utvrđuju uvjeti, mjerila i postupci za dodjelu prostora u vlasništvu Općine Nijemci (u daljnjem tekstu: općinski prostori) na privremeno korištenje udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro.

Pozivaju se svi zainteresirani građani da sudjeluju u donošenju Odluke o davanju stanova u najam upisujući svoje komentare i prijedloge u dolje za to predviđeno mjesto.


Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 29.7.2019. - 29.8.2019.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

29.7.2019. - 29.8.2019.