Općina Nijemci je sukladno članku 51. Zakona o najmu stanova („Narodne novine“ broj 91/96.,66/98., 22/06, 68/18) i članku 39. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11.,144/12., 19/13 i 137/15) izradila nacrt Prijedloga Odluke o davanju stanova u najam, kojom se propisuju postupak, uvjeti, kriteriji i tijela za davanje stanova u vlasništvu Općine Nijemci u najam, visina najamnine, prava i obveze ugovornih strana, te postupak i uvjeti za davanje suglasnosti za zamjenu stanova i druga pitanja u vezi s davanjem općinskih stanova u najam.

Pozivaju se svi zainteresirani građani da sudjeluju u donošenju Odluke o davanju stanova u najam upisujući svoje komentare i prijedloge u dolje za to predviđeno mjesto.


Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 29.7.2019. - 29.8.2019.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

29.7.2019. - 29.8.2019.