Poštovani,


obavještavamo Vas o manjim izmjenama Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Nijemci za razdoblje 2018.-2020. (KLASA: 302-02/18-01/05, URBROJ: 2188/06-01-19-126, od 11. ožujka 2019. godine), a koje su nastale:

a)      stupanjem na snagu Uredbe Komisije (EU) 2019/316 od 212. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (Službeni list Europske unije L 51) povećava iznos navedene potpore;

b)      jasnijim definiranjem bankovnih računa na koji se vrši isplata potpore;

c)       produljenjem roka za pravdanje za slučajeve u kojima je potrebna dokumentacija izdane od strane različitih institucija;

d)      promjenom poveznice koja upućuje na web stranicu Općine Nijemci, te zaduženosti Odjela za financije, razvoj i gospodarstvo za nadopunu dokumentacije;

e)       jasnijim definiranjem zatvaranja natječaja i roka za potpisivanje ugovora.

 

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 14.02.2020. godine, dostave svoje primjedbe ili prijedloge na predloženi izmjene, kako bi se iste mogle uvrstiti u razmatranje na sjednici Općinskog vijeća na koju će se prijedlog uputiti radi donošenja.


Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 14.1.2020. - 14.2.2020.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

14.1.2020. - 14.2.2020.

Izvješća