Na web stranicama Općine Lovran www.opcinalovran.hr dostupna je poveznica Savjetovanja s javnošću na kojoj je dana 06. srpnja 2016., objavljen Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu (u daljnjem tekstu: Odluka) te se poziva zainteresirana javnost na Savjetovanje o istom. Rok za podnošenje prijedloga je do 16. srpnja 2016. godine do 24,00 h. Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na prijedlog Odluke za koje je savjetovanje otvoreno možete uputiti upisivanjem komentara, prijedloga i sugestija nakon prijave na navedenu web stranicu.

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni te će se o istim sastaviti Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koje će biti objavljeno na web stranici Općine Lovran.


OBRAZLOŽENJE

Analizom važeće Odluke o komunalnom doprinosu koju je Općinsko vijeće Općine Lovran donijelo krajem 2013.g., i naknadno izmijenilo i dopunilo u siječnju 2015.g. (Službene novine Općine Lovran“ broj 7/13 i 1/15), utvrđeno je da bi bilo opravdano i nužno pristupiti izmjenama Odluke iz više razloga, a tiču se dodatnog usklađenja s aktualnim zakonskim propisima iz oblasti građenja i prostornog planiranja, stvaranja povoljnijih uvjeta za građenje u svrhu rješavanja stambenih pitanja i poticanja bavljenjem određenim vrstama djelatnosti i to propisivanjem raznih olakšica i nižih iznosa komunalnog doprinosa za pojedine vrste građevina.

Uz navedeno predložena je izmjena u obuhvatu zona za koje se vezuje visina komunalnog doprinosa, izdvajanjem dijela naselja Medveja smještenog iznad planirane obilaznice naselja Medveja iz I. u II. zonu i propisanih iznosa po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture i to umanjenjem iznosa namijenjenog za nerazvrstane ceste u II. i III. zoni uz istovremeno povećanje iznosa namijenjenog izgradnji javne rasvjete te neznatno umanjenje iznosa za javne površine u II. zoni. 

Predložena izmjena u članku 4. Odluke odnosi se na propisivanje povoljnih uvjete za izgradnju ili rekonstrukciju  obiteljskih kuća i vila, prema definiciji iz planskih dokumenata Općine Lovran, i to obujma do 1200 m3, za osobe s višegodišnjim prebivalištem na području Općine Lovran, čime bi se uz propisivanje ograničenja u načinu i mogućnosti primjene propisanog načina obračuna komunalnog doprinosa,  pripomoglo rješavanju njihovog stambenog pitanja.

U narednim člancima predlažu se niži iznosi komunalnog doprinosa za pojedine vrste poslovnih građevina s naglaskom na zahtjevnije ugostiteljske građevine (hotel, hostel), planiranu luku nautičkog turizma te gospodarske-obrtničke i poljoprivredne proizvodne djelatnosti. Nižim iznosom komunalnog doprinosa predlaže se omogućiti i povoljnije uvjete za gradnju stambenih građevina prema programu društveno poticane stanogradnje. 

Sukladno navedenom predlažu se promjene i u odnosu na mogućnost obročnog plaćanja obračunatog komunalnog doprinosa pa se predlaže isto odobriti, neovisno o vrsti građevina, fizičkim osobama u najviše 24 mjesečna obroka i pravnim osobama u najviše 12 mjesečnih obroka, uz zadržavanje ostalih odredbi glede ispunjavanja uvjeta i osiguranja plaćanja.

Za postupke ozakonjenja nezakonito izgrađenih građevina zadržani su dosadašnji načini izračuna komunalnog doprinosa zbog činjenice da je sukladno postojećem aktu dovršen veći dio postupaka pa bi u odnosu na manji broj preostalih obveznika promjena uvjeta bila neprimjerena.


Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi  se isti mogao što prije početi primjenjivati.Status:
1 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 6.7.2016. - 16.7.2016.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

6.7.2016. - 16.7.2016.