Poštovani,

Hrvatski sabor  donio je Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18), koji je stupio na snagu 4. kolovoza 2018. godine. Jedinice lokalne samouprave dužne su donijeti novu odluku o vrijednosti boda komunalne naknade (B)  prije isteka kalendarske godine za koju su doneseni programi građenja i održavanja komunalne infrastrukture sukladno odredbi čl. 129.  istog Zakona. 

Sadašnja vrijednost boda (B) za izračun komunalne naknade utvrđena je Odlukom iz 2002. godine (,Glasnik Zagrebačke županije 12/02, Klasa:363-03/02-01/04, Ur.broj:238-36-01-02-01 od 26.06.2002) u iznosu od 0,25 kuna/m2 i jednaka mjesečnoj visini komunalne naknade po m2 korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni. 

Prema prijašnjem Zakonu o komunalnom gospodarstvu, vrijednost boda komunalne naknade (B) bila je  jednaka mjesečnoj visini komunalne naknade po m2 korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni, dok je novim Zakonom   propisana na godišnjoj razini.

Polazište za određivanje vrijednosti boda  komunalne naknade je procjena troškova održavanja komunalne infrastrukture iz Programa održavanja komunalne infrastrukture.

Stoga se ovom Odlukom predlaže vrijednost boda u visini od  0,25 kuna/m2 x 12mjeseci = 3,00 kuna/m2/godišnje.

Na taj način godišnji iznos komunalne naknade  u odnosu na sadašnje stanje se ne planira mijenjati.

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama, jedinice lokalne samouprave dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenata kad se njima utječe na interes građana i pravnih osoba.

Na taj se način želi upoznati javnost sa predloženim Nacrtom i pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja odluke i u konačnosti ugrađeno u odredbe odluke.

Savjetovanje s zainteresiranom javnošću započinje dana 13.12.2018. godine te završava zaključno s danom 19.12.2018. godine koji je ujedno i krajnji rok za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na Nacrt prijedloga Odluke.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u postupku donošenja Odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade po m2 obračunske površine nekretnine na području Općine Orle, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 13.12.2018. - 19.12.2018.

Savjetovanje u tijeku

Dokumentacija

  1. ODLUKA~1.PDF  

Trajanje

13.12.2018. - 19.12.2018.