Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Statuta Općine Severin.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Statuta Općine Severin.

Opis savjetovanja: Završnom odredbom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 123/17) propisana je obveza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave da u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu zakona usklade svoje statute i druge opće akte s odredbama zakona. Zakon je stupio na snagu 13. prosinca 2017. godine.

Ovim Statutom podrobnije se uređuje samoupravni djelokrug općine, njena obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Općine Severin, način obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te druga pitanja od važnosti za ostarivanja prava i obveza Općine Severin.


Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Statuta Općine Severin, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 08.03.2018.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 20.2.2018. - 8.3.2018.

Trajanje

20.2.2018. - 8.3.2018.