Na web stranicama Općine Lovran www.opcinalovran.hr dostupna je poveznica Savjetovanja s javnošću na kojoj je dana 04. prosinca 2018., objavljen Prijedlog ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI (u daljnjem tekstu: Odluka) te se poziva zainteresirana javnost na Savjetovanje o istom. Rok za podnošenje prijedloga je do 18 prosinca 2018. godine do 24,00 h. Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na Prijedlog Odluke za koje je savjetovanje otvoreno možete uputiti upisivanjem komentara, prijedloga i sugestija nakon prijave na navedenu web stranicu.

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni te će se o istim sastaviti Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koje će biti objavljeno na web stranici Općine Lovran.


Obrazloženje 

uz prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi


Dana 04. kolovoza 2018. godine stupio je na snagu novi Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18), koji je komunalnu naknadu definirao kao novčano javno davanje koje se plaća za održavanje komunalne infrastrukture, odnosno prihod proračuna jedinice lokalne samouprave koji se koristi za financiranje održavanja i građenja komunalne infrastrukture, a može se na temelju odluke predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave koristiti i za financiranje građenja i održavanja objekata predškolskog, školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, javnih građevina sportske i kulturne namjene te poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, ako se time ne dovodi u pitanje mogućnost održavanja i građenja komunalne infrastrukture (članak 91.).

U prijelaznim i završnim odredbama novog Zakona o komunalnom gospodarstvu, propisana je obveza kao i rokovi za usklađivanje općih akata jedinica lokalne samouprave s odredbama novog Zakona, pa je tako u članku 130. propisano da će predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave donijeti odluke o komunalnoj naknadi iz članka 95. stavka 1. Zakona, kojima se određuju::

1. područja zona u jedinici lokalne samouprave u kojima se naplaćuje komunalna naknada

2. koeficijent zone (Kz) za pojedine zone u jedinici lokalne samouprave u kojima se naplaćuje komunalna naknada

3. koeficijent namjene (Kn) za nekretnine za koje se plaća komunalna naknada

4. rok plaćanja komunalne naknade

5. nekretnine važne za jedinicu lokalne samouprave koje se u potpunosti ili djelomično oslobađaju od plaćanja komunalne naknade

6. opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima odobrava djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalne naknade,


Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Javno savjetovanje otvoreno je od 4. 12. 2018. do 18. 12. 2018. godine, odnosno u kraćem trajanju od 30 dana, a razlog vremenski kraćem savjetovanju je što se radi samo o usklađenju važeće Odluke o komunalnoj naknadi s novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine br. 68/18). Nova Odluka u većem dijelu preuzima sadržaj odredbi važeće Odluke. Najveća promjena vezana je uz način utvrđivanja iznosa komunalne naknade jer se prema novom Zakonu o komunalnom gospodarstvu komunalna naknada utvrđuje u godišnjem, a ne više u mjesečnom iznosu, što je utjecalo i na način na koji su prilagođeni dosadašnji rokovi plaćanja komunalne naknade.


Zakon o komunalnom gospodarstvu u prelaznim i završnim odredbama propisao je obvezu i rokove za usklađenje važećih odluka o komunalnoj naknadi i odluka o vrijednosti boda komunalne naknade (B), koju je predstavničko tijelo trebalo donijeti najkasnije 30 dana prije isteka kalendarske godine u kojoj su donijeti važeći godišnji programi održavanja komunalne infrastrukture.


Općinsko vijeće Općine Lovran na sjednici održanoj 29. studenog 2018. godine donijelo je novi godišnji program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu i novu Odluku o vrijednosti boda koja će se početi primjenjivati  u 2019. godini. U skladu s novom Odlukom o vrijednosti boda potrebno je donijeti i novu, sa Zakonom usklađenu Odluku o komunalnoj naknadi koja bi se počela također primjenjivati 1. siječnja 2019. godine.

Svoje primjedbe ili komentare možete upisati na dolje za to predviđeno mjesto pod "KOMENTARI".

Dokument za savjetovanje možete pronaći OVDJE.
Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 4.12.2018. - 18.12.2018.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

4.12.2018. - 18.12.2018.