Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada. 

Cilj savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je upoznati javnosti s načinima i uvjetima budućeg pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada te povezane usluge odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnog otpada, krupnog (glomaznog) otpada na području Grada Raba. Cilj je također, omogućiti zainteresiranoj javnosti uvid u prijedlog odluke te omogućiti dostavljanje mišljenja i primjedbi na izrađen prijedlog.

Temeljem odredbe iz članka 28. st. 1. t. 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj: 94/13 i 73/17) svaka jedinica lokalne samouprave je dužna na svom području osigurati javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, dalje u tekstu; javna usluga. Javna usluga podrazumijeva prikupljanje tog otpada na određenom području pružanja usluge putem spremnika od pojedinih korisnika i prijevoz tog otpada do ovlaštene osobe za obradu otpada. Korisnik usluge je temeljem odredbe iz članka 30. st. 5. navedenog Zakona, vlasnik nekretnine, odnosno vlasnik pojedinog dijela nekretnine i korisnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine kada je vlasnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine obvezu plaćanja ugovorom prenio na tog korisnika i o tome obavijestio korisnika usluge. Davatelj usluge je, temeljem odredbe iz članka 31. st. 1. trgovačko društvo koje osniva jedinica lokalne samouprave, javna ustanova koju osniva jedinica lokalne samouprave ili pravna ili fizička osoba na temelju ugovora o koncesiji, a koji obavljaju javnu uslugu. Javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te povezanu uslugu prikupljanja reciklabilnog otpada na području grada Grada Raba pruža trgovačko društvo Dundovo d.o.o.,  sa sjedištem u Rabu, Trg Municipium Arba A.D.Xa.C.2, OIB: 08484457911.

Predmetna Odluka ima za cilj uspostaviti javnu, kvalitetnu, postojanu i ekonomski učinkovitu uslugu prikupljanja komunalnog otpada na području Grada Raba.

Dokument za savjetovanje možete pogledati OVDJE.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 27.01.2018.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 18.1.2018. - 27.1.2018.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

18.1.2018. - 27.1.2018.