Na web stranicama Općine Lovran www.opcinalovran.hr dostupna je poveznica Savjetovanja s javnošću na kojoj je dana  13. srpnja 2018., objavljen Prijedlog Odluke o autotaksi prijevozu (u daljnjem tekstu: Odluka) te se poziva zainteresirana javnost na Savjetovanje o istom. Rok za podnošenje prijedloga je do 18. srpnja 2018. godine do 24h.  Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na prijedlog Odluke za koje je savjetovanje otvoreno možete uputiti upisivanjem komentara, prijedloga i sugestija nakon prijave na dolje za to predviđeno mjesto.

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni te će se o istim sastaviti Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koje će biti objavljeno na web stranici Općine Lovran.

Odluku možete pogledati OVDJE.

Obrazloženje


Stupanjem na snagu Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“ broj 41/18) dana 12. svibnja 2018. godine, stavljeni su van snage raniji Zakon i odluke jedinca lokalne samouprave o obavljanju autotaksi prijevoza, pa tako i Odluka o autotaksi prijevozu osoba („Službene novine Primorsko goranske županije“ broj 14/11 i „Službenim novinama Općine Lovran“ broj 6/16 i 10/17) koju je donijelo Općinsko vijeće Općine Lovran. Dosadašnjom odlukom, sukladno ranijem Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu, bila su propisana autotaksi stajališta, maksimalni broj dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza, postupak izdavanja dozvola, izgled i oprema autotaksi vozila, vrijeme u kojemu se obavlja autotaksi prijevoz, maksimalne cijene i način određivanja cijena usluga (maksimalne cijene propisivao je općinski načelnik). 

Novi Zakon je odredbama članaka 47, 48. i 49. regulirao autotaksi prijevoz, a jedinicama lokalne samouprave dao ovlast samo za donošenje propisa kojim utvrđuje lokacije i opremljenost  autotaksi stajališta i način njihovog korištenja, te visinu naknade za izdavanje dozvola za autotaksi prijevoz, koja ne može biti viša od jedne desetine  prosječne mjesečne isplaćene neto plaće u pravnim osobama u jedinicama lokalne samouprave, za posljednji mjesec za koji su objavljeni podaci, a koji prethodi podnošenju  zahtjeva za izdavanje dozvole.

Novim Zakonom jedinica lokalne samouprave ne može ograničiti broj  izdanih dozvola na svom području. Dozvola se izdaje na razdoblje od pet godina, a najdulje do dana isteka licencije i nije prenosiva.

Ovom odlukom predlaže se zadržati dosadašnju lokaciju autotaksi stajališta u centru Lovrana te visinu naknade koja odgovara iznosu do kojeg se visina naknade, sukladno odredbama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, može propisati. 

Dosadašnjom Odlukom o autotaksi prijevozu osoba dozvola se izdavala na vrijeme od 1 godine i za istu je bila propisana naknada od 1.500,00 kn godišnje. Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi  se isti mogao što prije početi primjenjivati.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 13.7.2018. - 18.7.2018.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

13.7.2018. - 18.7.2018.