Na web stranicama Općine Lovran www.opcinalovran.hr dostupna je poveznica Savjetovanja s javnošću na kojoj je dana 21. studenoga 2017., objavljen Prijedlog Odluke o porezima Općine Lovran (u daljnjem tekstu: Odluka) te se poziva zainteresirana javnost na Savjetovanje o istom. Rok za podnošenje prijedloga je do 29. studenoga 2017. godine do 24,00 h. Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na prijedlog Odluke za koje je savjetovanje otvoreno možete uputiti upisivanjem komentara, prijedloga i sugestija nakon prijave na navedenu web stranicu.

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni te će se o istim sastaviti Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koje će biti objavljeno na web stranici Općine Lovran.

Dokument za savjetovanje možete pogledati ovdje.


Obrazloženje

Zakonom o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16 i 101/17), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2017. godine, uređen je sustav utvrđivanja i naplate  lokalnih poreza kao izvora financiranja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a koji je do sada bio uređen Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14 i 100/15).

Člankom 20. Zakona o lokalnim porezima, propisano je da jedinice lokalne samouprave mogu uvesti slijedeće poreze: prirez porezu na dohodak, porez na potrošnju, porez na kuće za odmor i porez na korištenje javnih površina. Zakonom je, u odnosu na ranije važeći Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ukinut porez na tvrtku ili naziv i propisana obveza jedinicama lokalne samouprave da donesu nove odluke o porezima, te da se do njihovog donošenja primjenjuju odluke jedinica lokalne samouprave donesene temeljem Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, u dijelovima koji nisu u suprotnosti s odredbama Zakona o lokalnim porezima.

Postojeća Odluka o porezima Općine Lovran (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 46/10 i » Službene novine Općine Lovran« broj 7/14) u potpunosti  je sukladna s  novim Zakonom o lokalnim porezima, osim u dijelu poreza na tvrtku koji se od stupanja na snagu novog Zakona više ne primjenjuje, jer su novim Zakonom o lokalnim porezima, u odnosu na ostale spomenute poreze, preuzete odredbe iz Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Zakonom o izmjenama Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 101/17) brisane su odredbe o porezu na nekretnine, koji je kao novina uveden Zakonom o lokalnim porezima, kao i propisani rok do 30. studenoga 2017.g., za donošenje nove odluke kojom bi se regulirao predmetni porez. Ovim Zakonom utvrđen je i rok za usklađenje odluka o porezima koje mogu uvesti jedinice lokalne samouprave, do 15. prosinca 2017. godine.

Slijedom navedenog pristupilo se usklađenju Odluke o porezima Općine Lovran te je utvrđen novi Prijedlog odluke u kojeg su uvrštene odredbe iz postojeće Odluke o porezima Općine Lovran, izuzev odredbi o porezu na tvrtku ili naziv. 


Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument, kako je već naglašeno, potrebno je što prije donijeti kako bi  se isti mogao početi primjenjivati.
Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 21.11.2017. - 29.11.2017.

Trajanje

21.11.2017. - 29.11.2017.