Građanke i građani Republike Hrvatske,

želimo Vam na što jednostavniji i pristupačniji način pojasniti što je to proračun ili budžet, te Vas uputiti kako možete sudjelovati u njegovom donošenju jer o njemu ovisi kvaliteta pružanja velikog dijela javnih usluga.

»Vodičem kroz proračun«, želimo omogućiti da proračun bude razumljiv i čitljiv iako je poprilično složen, s toga želimo pohvaliti sve jedinice lokalne samouprave (dalje u tekstu: JLS) koje su preko ovog projekta omogućile da na što transparentniji/otvoreniji način obavijeste javnost o svojim proračunima a tako i omogućile javnosti sudjelovanje u njegovom donošenju te time podigli razinu povjerenja građana u institucije samouprave. Proračun JLS utječe na život svih svojih stanovnika, kao i stanovništva čitave države.

U uvjetima ograničenih proračunskih mogućnosti, a istodobno velikih zahtjeva i želja, izravno sudjelovanje građana u procesu izrade proračuna pridonosi alokaciji proračunskih sredstava na prioritete koje su utvrdili sami građani, odnosno rezultira financiranju onih projekata iz proračuna za koje građani smatraju da su im najnužniji.

Pozivamo Vas da Vašim sudjelovanjem pridonesete racionalnom upravljanju sredstvima Vaše JLS, njihovoj pravednoj raspodjeli sredstava te kvalitetnom, transparentnom i učinkovitom pružanju dobara i usluga koje vam Vaša JLS pruža.


Za lakše razumijevanje proračuna JLS, želimo to prikazati na primjeru proračuna jedne osobe pod imenom i prezimenom Proračunko Novčić. Proračunko je postao mentor u ovom projektu i on će Vas voditi kroz proračun JLS.

 • Poštovani građani, kroz ovaj „Vodič kroz proračun“ saznat ćete:

  • što je proračun,

  • što su proračunski prihodi,

  • što su proračunski rashodi,

  • što je višak ili manjak,

  • što su zakonski okviri,

  • koja su proračunska načela,

  • što su proračunski korisnici i trgovačka društva,

  • od čega se sastoji proračun (opći dio proračuna, posebni dio proračuna i plan razvojnih programa)

  • koje su sankcije,

  • proceduru donošenja proračuna.

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci JLS za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. Proračun se odnosi na fiskalnu godinu koja predstavlja razdoblje od 12 mjeseci od početka pa do kraja godine. Zakonodavni akt kojim su regulirana sva pitanja vezana uz proračun je Zakon o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12, 15/15).Svaki čovjek ima različite želje i potrebe za čije ostvarenje je potreban novac. Nerijetko za ostvarenje želja i potreba nedostaje novca koji moramo usklađivati s financijskim mogućnostima. Kako bi lakše ostvarili sve svoje želje i potrebe, potrebno je planirati rashode i prihode. Želimo li napraviti proračun za idući mjesec, moramo znati koliki će nam biti prihodi u tom mjesecu te koje želje i potrebe imamo odnosno kolike ćemo imati rashode.

Moja mjesečna primanja od plaće iznose 10.000,00 kuna. Budući da još nisam oženjen te živim sam kao podstanar, moja plaća dostatna mi je za moje mjesečne potrebe. Kad platim stanarinu, struju, plin te ostale mjesečne režije ostane mi 6.000,00 kuna. Na hranu te ostale troškove u koje ulazi kupnja odjeće i poklona za rođendane, izlasci, pranje automobila i dr. mjesečno izdvajam 3.000,00 kuna. U mom proračunu ostaje 3.000,00 kuna od kojih svaki mjesec svojim roditeljima dajem 1.000,00 kuna, 1.000,00 kuna štedim a 1.000,00 kuna ulažem u sebe.

Slikovito moj proračun bi izgledao ovako:


  Rashodi:
 • mjesečne režije = 4.000,00 kn

 • hrana i zabava = 3.000,00 kn

 • pomoć roditeljima = 1.000,00 kn

 • ulaganje u sebe = 1.000,00 kn

 • štednja= 1.000,00 kn

 • ukupni rashodi = 10.000,00 kn


  Prihodi:
 • plaća = 10.000,00kn

 • ukupni prihodi = 10.000,00 knUlažući u sebe jednom prilikom pohađao sam seminar u kojem sam naučio voditi proračun i rado dajem savjete o tome. Stoga sam postao Vaš mentor kroz upoznavanje s proračunom. Uskoro se ženim, te sam odlučio kupiti novi stambeni objekt. Budući kako već duže vrijeme štedim, imam na raspolaganju određenu sumu novca, ali mi nije dostatna za kupnju stambenog objekta. Vodio sam dilemu hoću li kupiti stan ili kuću? Kuća je bila znatno skuplja, ali je bila na dobroj lokaciji i imala je osim prizemlja i dva kata. Nakon raznih analiza došao sam do zaključka da je kupnja kuće isplativija. Podigao sam kredit i kupio kuću. Uselio se na drugi kat kuće a prizemlje i prvi kat dao u najam. Ubrzo sam dobio stanare na prvom katu a u prizemlju je moj prijatelj otvorio liječničku ordinaciju. Od ovog dana moj proračun izgleda ovako:


  Rashodi:
 • mjesečne režije = 3.000,00 kn

 • kredit za kuću i porez za najamninu = 4.000,00kn

 • hrana i zabava = 3.000,00 kn

 • pomoć roditeljima = 1.000,00 kn

 • ulaganje u sebe = 1.000,00 kn

 • štednja= 3.000,00 kn

 • ukupni rashodi = 15.000,00 kn


  Prihodi:
 • plaća = 10.000,00kn

 • stanarina od prvog kata = 2.000,00 kn

 • stanarina od prizemlja = 3.000,00 knukupni prihodi = 15.000,00 kn

 • ukupni prihodi = 15.000,00 kn


Proračunski prihodi i primici

Kad govorimo o proračunskim prihodima i primicima oni mogu biti kapitalni prihodi, prihodi poslovanja te pomoći ili donacije. Kapitalni prihodi predstavljaju prihode od kapitalnih pomoći iz državnog ili županijskog proračuna te institucija i tijela EU. To su prihodi od nefinancijske imovine nastali od prodaje građevinskog zemljišta ili stanova u vlasništvu JLS-a. Prihodi poslovanja sastoje se od poreznih i neporeznih prihoda. Porezni prihodi su recimo, porez i prirez na dohodak, porez na imovinu i porez na robu i usluge dok u neporezne prihode spadaju prihodi od financijske imovine, prihodi od nefinancijske imovine, prihodi od upravne i administrativne pristojbe, prihodi od kamata na dane zajmove, prihodi nastali od kazne i upravne mjere te drugi prihodi. Pomoći ili donacije mogu biti donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna. Pomoći ili donacije su prilično značajna stavka u proračunima lokalnih jedinica. To su sredstva što ih jedna državna jedinica prima od druge državne jedinice ili međunarodne institucije, a ne mora ih vratiti niti za njih dati neku naknadu. Primici u proračunu mogu nastati od primitaka od financijske imovine i zaduživanja.


Proračunski rashodi i izdaci

Proračunski rashodi i izdaci su svi troškovi koji su nastali u JLS. Rashodi se u općem i u posebnom dijelu proračuna prikazuju prema:

 • ekonomskoj klasifikaciji kao što su naknade zaposlenima, građanima i kućanstvima te subvencije

 • programskoj klasifikaciji po programima

 • aktivnostima i projektima kao što su poticanje gospodarstva i zapošljavanje, projekt poticanja energetske učinkovitosti, provođenje mjera zaštite i spašavanja građana…

 • organizacijskoj klasifikaciji kao što su upravni odjel za prostorno planiranje, komunalni sustav i ekologiju, upravni odjel za proračun i financije, upravni odjel za opće i pravne poslove te lokalnu samoupravu…


Što je proračunski višak ili manjak?

Do viška sredstava dolazi ukoliko se u jednoj godini prikupi više sredstva no što je potrebno tj. potrošeno. Do manjka dolazi kada se potroši više no što se prikupilo.

Na mom primjeru to bi izgledalo ovako: Imao sam plaću 10.000,00 kn i kada sam sve poplaćao ostalo mi je 1.000,00 kn što je zapravo bila moja štednja - višak sredstava koje nisam potrošio. Kada sam kupio kuću na kredit, u svom proračunu sam stvorio manjak tj. zaduženje koje plaćam banci kroz kredit. Je li taj manjak dobar ili ne, pokazat će vrijeme. U mom slučaju taj manjak je dobar jer mi donosi nove primitke kroz naplatu najamnine i dodatne uštede. Tako je i s viškovima ili manjkovima JLS.


Zakonski okviri

Proračun koji ja osobno vodim nije puno drukčiji od proračuna koje vode JLS, njihov je samo malo složeniji više stavki u prihodima i više stavki u rashodima. U konačnici bit je ista „Treba dobro isplanirati“, moramo uskladiti prihode i rashode za određeno vremensko razdoblje. Ja to radim dobrovoljno jer tako bolje funkcioniram i znam koliko točno mogu potrošiti novca za koju stavku kako bi ispunio sve svoje želje i potrebe. JLS to moraju raditi prema Zakonu o proračunu i obvezne su donositi proračun za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu koju (izglasava) donosi predstavničko tijelo (vijeće). Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca.Bitna razlika između mog „Osobnog proračuna“ i proračuna JLS sastoji se u tome što sam ja svoj osobni proračun dobrovoljno prikazao kako bih pojasnio njegovu svrhu dok JLS za to imaju zakonsku obvezu. Pitate se zašto? Dozvolite da pojasnim. Naime, kada sam u svom proračunu prikazao da je moja plaća 10.000,00 kn ona nije tolika, ona je puno veća. Moja neto plaća od 10.000,00 kn zapravo je bruto iznos 15.772,19 kn. Ova razlika od 5.772,19 kn koju sam zaradio svojim radom a nisam je dobio kako bi raspolagao s njom je novac koji ide za mirovinsko, poreze i prireze. Porez i prirez je novac koji država uzima od moje plaće za svoje potrebe i potrebe JLS. To znači da porez i prirez od moje bruto plaće iznosi 2.617,76 kn što je razlog zašto imamo pravo znati, kako se pravi proračun RH i proračun JLS.


Nije da samo imam pravo znati već se osjećam dužan znati. Kad ne bih želio znati to bi bilo isto kao da bi mi bilo svejedno hoće li mi moji stanari platiti stanarinu ili ne. Pa ja od tog novca plaćam kredit ne mogu se praviti da mi nije bitan. Mjesečno izdvajam određenu sumu novca od svoje bruto plaće za porez i prirez i kako da se pravim da mi nije stalo kako će s tim novcem netko raspolagati a imam pravo dati svoj prijedlog ili sugestiju. Usporedimo to s proračunom JLS.Kolnici u kvartu u kojem živim su stari, istrošeni i ispucani i zbog toga kada pada kiša voda nam ulazi u podrume i oštećuje nekretnine. Zato će moj prijedlog za proračun biti popravak kolnika kako bi spriječili propadanje nekretnina u kojima živimo. Vjerujem da će se i drugi žitelji našeg kvarta složiti s time pa i naš mjesni odbor. Prijavit ću svoj prijedlog i čekati hoće li biti usvojen. Nisam ja jedini građanin ovog mjesta ima i drugih a možda su njihovi problemi puno veći ali ako ne prijavim svoj problem koji je u njihovoj nadležnosti oni ne mogu znati za njega.


Sigurno se pitate kako doći do informacije koliki je proračun Vaše JLS? Vaša JLS svoj proračun mora objavljivati u svom službenom glasilu i na svojim Internet stranicama. To je u redu, ali je malo kasno. JLS ga objave kad je on donesen što znači kako su Vas isključili iz sudjelovanja u donošenju, a to nikako nije u redu. Pravilno bi bilo da Vas Vaša JLS obavijesti o prijedlogu proračuna putem web stranice, letaka, brošura, javnih tribina ili na neki drugi način te Vam pruži mogućnost komentiranja, sugestija i prijedloga. Kada ste upućeni u sam prijedlog proračuna onda možete dati svoje prijedloge i sugestije. I to je pravilno, transparentno i otvoreno. Mi plaćamo poreze i prireze a oni nas obavještavaju gdje taj novac usmjeravaju i na što troše i ulažu kako bi svi skupa išli naprijed i omogućili bolji život nama i našoj djeci.


Za planiranje, izradu i izvršavanje mog nazovimo ga „Osobnog proračuna“ odgovoran sam ja. Za proračun je JLS odgovorna državi i građanima. Čelnik JLS mora detaljno i redovno prikazivati podatke o trošenju i zarađivanju novca tj. o izdacima i primicima novca. Stoga čelnici moraju voditi računa o ispunjavanju zakonskih odredbi koje se nalaze u Zakonu o proračunu, Zakonu o fiskalnoj odgovornosti i nizom drugih pravnih propisa i internih akata kao što su Poslovnik JLS, Statut JLS te drugi akti.

Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi uređuje se djelokrug i ustroj, način rada tijela JLS, nadzor nad njihovim aktima i radom te druga pitanja od značaja za rad JLS. Prema ovom Zakonu, JLS samostalne su u odlučivanju u poslovima iz svoga djelokruga i u skladu s Ustavom. JLS u svom samoupravnom djelokrugu obavljaju sljedeće poslove kojima se ostvaruju potrebe građana: donose prostorne i urbanističke planove, brinu se za uređenje naselja i stanovanja, brinu o djeci, socijalnoj skrbi, o odgoju i osnovnom obrazovanju, zaštiti potrošača, zaštiti i unaprjeđenu prirodnog okoliša, brinu o razvoju kulture, tjelesne kulture i športu…


Proračunska načela:

 • Načelo jedinstva i točnosti proračuna

 • Načelo dobrog financijskog upravljanja

 • Načelo uravnoteženosti

 • Načelo jedne godine

 • Načelo obračunske jedinice

 • Načelo transparentnosti

 • Načelo univerzalnosti

 • Načelo specifikacijeNačelo jedinstva i točnosti proračuna

Sredstva iz proračuna koriste se za financiranje rashoda, funkcija i programa tijela JLS, proračunskih i izvanproračunskih korisnika u visini utvrđenoj proračunom.

Načelo dobrog financijskog upravljanja

Proračunska sredstva moraju se koristiti u skladu s načelima dobrog financijskog upravljanja, znači ekonomično, učinkovito i djelotvorno. Proračunskim sredstvima treba raspolagati na najbolji mogući način.

Načelo uravnoteženosti

Proračun mora biti uravnotežen, ukupni prihodi i primici pokrivaju ukupne rashode i izdatke.

Načelo jedne godine

Proračun se donosi za proračunsku (fiskalnu) godinu za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca. Donosi ga predstavničko tijelo (vijeće) do kraja tekuće godine za sljedeću proračunsku godinu. U proračunu se planiraju sredstva za pokriće preuzetih obveza iz prethodne/ih godina, te sredstva za plaćanje obveza nastalih u tekućoj fiskalnoj godini za koju se proračun donosi.

Načelo obračunske jedinice

Naša priznata valuta je kuna, stoga se u proračunu prihodi, primici, rashodi i izdaci iskazuju u kunama te se i financijska izvješća također sastavljaju i prikazuju u kunama.

Načelo transparentnosti

Proračun se mora donijeti i izvršavati u skladu s načelom transparentnosti. To znači pravovremeno, potpuno, točno i jasno informiranje o odlukama i njihovoj provedbi. Na web stranici mora se objavljivati nacrt Proračuna, Proračun, izmjene i dopune Proračuna i projekcija te odluka o privremenom financiranju kao i polugodišnje i godišnje izvješće o izvršenju Proračuna.

Načelo univerzalnosti

Proračunski prihodi i primici koriste se za financiranje svih proračunskih rashoda i izdataka. Postoje zakonom i odlukama propisane iznimke, npr. prihodi od komunalne naknade mogu se koristiti samo za rashode i izdatke povezane sa komunalnim aktivnostima ili programima kao što je čišćenje i održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, groblja i rasvjete.

Načelo specifikacije

Proračunski prihodi i primici u proračunu moraju biti raspoređeni po ekonomskoj klasifikaciji i iskazani prema izvorima. Proračunski rashodi i izdaci u proračunu moraju biti raspoređeni prema proračunskim klasifikacijama te uravnoteženi s prihodima i primicima.


Proračunski korisnici

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe…

Trgovačka društva u vlasništvu JLS

JLS osnivaju trgovačka društva kako bi obavljale djelatnosti u javnom interesu. U proračunu JLS nisu prikazani prihodi i rashodi trgovačkih društava jer se oni manjim dijelom financiraju iz proračuna a većim dijelom ostvaruju svoj prihod ovisno o djelatnosti za koje su osnovana. Iz proračuna JLS, osnivača ili suosnivača trgovačkog društva financiraju se programi i aktivnosti važni za razvoj JLS, financira se kapitalnim pomoćima pri otplatama zaduživanja, raznim subvencijama sufinanciranjem i jamstvima i suglasnostima za zaduživanja. Trgovačka društva mogu biti u sto postotnom vlasništvu JLS ali i u manjem postotku.Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna:

 • Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji npr.: prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za zaposlene, financijski rashodi.

 • Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.

Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna

Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoji od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmove. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.2. Poseban dio proračuna:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanim po vrstama te raspoređenim u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Svoju štednju koja je u ovom trenutku moj rashod mogu uložiti te od nje napraviti novi izdatak koji će mi donositi novi primitak.


Posebni dio proračuna JLS

je samo malo složeniji ali ishod je isti kao i u mom osobnom proračunu, u njemu vidite detaljno na što je novac potrošen. Radi lakšeg snalaženja posebni dio proračuna sastoji se od tri dijela: organizacijske, programske i ekonomske klasifikacije.

Na primjeru mog osobnog proračuna to bi izgledalo ovako. Posjedujem kuću koja ima dva kata i prizemlje. Svaki kat je organizacijska jedinica (razdjel) te ima određeni iznos (svoj proračun) koji mjesečno može trošiti. Proračun (iznos koji mogu potrošiti) svakog kata jest glava, a unutar glave uključeni su i proračunski korisnici (supruga i/ili djeca). Trošak mjesečnih režija ili trošak za hranu i zabavu zapravo su programi. Aktivnost unutar programa troška mjesečnih režija bili bi plaćanje struje, vode, plina…

Možda Vam se to čini malo komplicirano, pokušat ću pojednostaviti. U posebnom djelu proračuna prikazani su detaljno svi rashodi i izdaci po vrstama. Na mom primjeru to bi izgledalo ovako:

BROJ KONTA VRSTA RASHODA/
IZDATAKA
PLANIRANO
UKUPNO Rashodi i izdaci
RAZDJEL 2. Kat 15.000,00 kn
GLAVA 2. Kat 15.000,00 kn
PROGRAM Mjesečne režije 3.000,00 kn
AKTIVNOST Struja 400,00 kn
AKTIVNOST Voda 300,00 kn

3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva.

Treba napomenuti da proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu o proračunu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa proračuna identična je proceduri njegova donošenja. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Sankcije za nepoštivanje rokova donošenja proračuna?

Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.
U slučaju kada je raspušteno samo predstavničko tijelo, a općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan.
Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika.
Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Procedura donošenja proračuna

Procedura donošenja proračuna obuhvaća pripremu, predlaganje, prihvaćanje, izvršavanje i kontrolu proračuna. Sudionici u donošenju proračuna su: predstavničko tijelo (vijeće), čelnik, ured (odjel, ili odgovorna osoba) za financije, korisnici proračuna, te građani.

Koraci u donošenju proračuna

Ministarstvo financija prema JLS dostavlja Upute za izradu proračuna sukladno odredbama Zakona o proračunu do 15. kolovoza tekuće godine a JLS prilagođavaju Upute te ih šalju svojim proračunskim korisnicima.
U skladu s prilagođenom Uputom proračunski korisnici izrađuju i dostavljaju prijedloge vlastitih financijskih planova koje do 15. rujna tekuće godine moraju dostaviti svojim osnivačima.
Upravno tijelo za financije zaprimljene prijedloge proračunskih korisnika uzima na razmatranje i vrši prilagodbu temeljem predloženih financijskih planova korisnika a zatim izrađuje prijedlog nacrta proračuna i projekcija te ga dostavlja čelniku najkasnije do 15.listopada. Čelnik utvrđuje prijedlog proračuna i projekcija te o tome obavještava javnost.
Putem Interneta, letaka, medija, javnih tribina ili nekim drugim načinom JLS obavještava javnost o prijedlogu proračuna i projekcija te im omogućava sudjelovanje u donošenju proračuna. Građani sudjeluju u donošenju proračuna svojim komentarima, sugestijama i prijedlozima koje dostavljaju JLS.
Na osnovu prikupljenih komentara, sugestija i prijedloga građana, Upravno tijelo za financije u suradnji s čelnikom prilagođava i sastavlja konačni prijedlog proračuna i projekcija te ga dostavlja predstavničkom tijelu na usvajanje najkasnije do 15. studenoga.
Do kraja kalendarske godine predstavničko tijelo mora usvojiti proračun i projekcije kako bi omogućili nesmetani rad JLS od 1. siječnja do 31. prosinca.
Čelnik šalje usvojeni proračun i projekcije, te odluku o izvršavanju proračuna Ministarstvu financija u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu. Proračun se izvršava na temelju zahtjeva korisnika za isplatom iz proračuna za određene namjene i to do visine utvrđene u njegovu Posebnom dijelu.
Upravno tijelo, odjel ili odsjek za financije čelniku podnosi polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna. Čelnik dostavlja predstavničkom tijelu polugodišnje izvješće na usvajanje najkasnije do 15. rujna a godišnje izvješće najkasnije do 1. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu. Usvojeni godišnji izvještaj o izvršenju proračuna u roku od 15 dana od usvajanja predstavničkog tijela mora se dostaviti Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju.
U skladu sa Zakonom o sustavu unutarnjih financijskih kontrola (dalje u tekstu: FMC) u javnom sektoru, JLS moraju vršiti samokontrolu i izvještavanje o provođenju FMC-a kako u JLS tako i u proračunskim korisnicima i trgovačkim društvima u vlasništvu JLS. Cilj je nadzirati zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava, otklanjati nezakonitosti i nepravilnosti te poduzimati mjere za poboljšanje stanja.

Poštovani građani izradom ovog „Vodiča kroz proračun“ željeli smo pojednostaviti složen proces donošenja proračuna te Vam omogućiti njegovo razumijevanje kako bi sudjelovali u njegovom donošenju svojim prijedlozima, komentarima i sugestijama. Poštovani građani vi ste snaga ove države, usmjerimo je ka pravom putu!
Slijedite nas na društvenim mrežama