Što je proračun

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci JLS za jednu godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine.

Razumijevanje proračuna

Vodič kroz proračun i proračun za građane na jednostavan način upoznaje građane s osnovnim pojmovima iz područja financija jedinice lokalne samouprave, sadržajem proračuna, raspoloživim izvorima financiranja i prijedlogom ključnih programa, projekata i aktivnosti koji se planiraju financirati iz tih izvora u srednjoročnom razdoblju.

Sudjelovanje u donošenju proračuna

Koordinirana akcija svih zainteresiranih sudionika u pripremi i donošenju proračuna jedinice lokalne samouprave povećava razinu međusobnog povjerenja, vodi unapređenju i razvoju lokalne samouprave te potiče efikasnije trošenje proračunskih sredstava.

Transparentnost

Transparentno objavljivanje podatka jedinica lokalne samouprave

Pristupačnost

Pristupite podacima, pretražujte ih i preuzimajte na jednostavan način

Uključivost

Svojim prijedlozima i sugestijama sudjelujte u savjetovanjima s javnošću

Informiranje

Putem ove aplikacije informiramo zainteresirane građane o proračunu jedinice lokalne samouprave.
Na jednostavan način saznajte sve o proračunu.

Informirajte se i saznajte u „Vodiču kroz proračun“:

  • što je proračun
  • koji je sadržaj proračuna
  • koje su proračunske klasifikacije
  • koji su proračunski prihodi i primici
  • koji su proračunski rashodi i izdaci
  • što je proračunski višak ili manjak
  • što piše u zakonskim okvirima
  • koja su proračunska načela
  • što su proračunski korisnici i trgovačka društva u vlasništvu JLS
  • kakva je procedura donošenja proračuna