Proračun Općine Gradište za 2019. godinu

2019 Arhiva


DokumentiProračun za građane za 2019. godinuPoštovani stanovnici,

predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2019. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Gradište prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom ušli smo u projekt koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici www.gradiste.hr.

Kako bismo Vam pokazali za što planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.

Dio novca planiramo za izgradnju prometnica, parkirališta i pješačkih staza, izgradnju LED javne rasvjete, izradu projekta za uređenje Trga hrvatskih velikana, izradu projekta za Multikultularni centar u Gradištu, opremanje dječjih igrališta, uređenje javnih površina i uređenje groblja.

Veliki projekt koji je u planu jeste Rekonstrukcija doma kulture koji će služiti za više namjena, u prizemlju će se nalaziti dječji vrtić i prostorije za umirovljenike, dok će gornji dio biti namijenjen za različite društvene namjene kao i za aktivnosti udruga. 

Učenicima osnovne škole financiramo nabavku školskih udžbenika i sufinanciramo cijenu prijevoza za školu plivanja, osiguranje od nezgode za sve učenike,  a učenicima srednjih škola sufinanciramo prijevoz u školu, jer smatramo kako su mladi i obrazovani ljudi temelj našeg društva i budućnosti s toga želimo sudjelovati u njihovom obrazovanju i nagraditi njihov trud i zalaganje.

Kako bismo pomogli i olakšali roditeljima novorođene djece dodjeljujemo jednokratne novčane naknade u iznosu od 2.000,00 kuna i financiramo program predškole. Za naše najmlađe stanovnike u tijeku je izgradnja novog Dječjeg vrtića, želimo im pružiti modernu ustanovu u kojoj će imati sve potrebno kako bi se kroz igru i zabavu pripremali za školu.

Socijalno ugroženim stanovnicima osiguravamo jednokratne novčane pomoći, pomoći za troškove stanovanja i pomoći za ogrijev.

Očuvanje tradicije i kulture iznimno nam je bitno s toga smo dio novca iz proračuna izdvojili za udruge koje nas predstavljaju i koje djeluju na području naše Općine, kao i za sportske udruge i događanja, jer žalimo poticati bavljenje sportskim aktivnostima posebno kod djece i mladih.

Dragi stanovnici predstavili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2019. godini.

Kako bismo još poboljšali našu Općinu, vaše prijedloge i sugestije možete dostaviti putem projekta ''Proračun za građane'' – Sudjeluj u proračunu.


Vaš Načelnik!


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine  Gradište za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Gradište za 2019. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Gradište koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Gradište kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun Općine Gradište možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna: 

Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Općine Gradište za 2019. godinu planirani su u iznosu od 14.337.000,00 kuna

Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Gradište za 2019. godinu planirani su u iznosu od 14.117.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 4.440.000,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 4.230.000,00 kuna, porezi na imovinu planiran u iznosu od 190.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 20.000,00 kuna;
2. Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 8.776.000,00 kuna, od toga pomoći iz proračuna 8.530.000,00 kuna i pomoći od izvanproračunskih korisnika planirane u iznosu od 246.000,00 kuna;
3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 301.000,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine 1000,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine 300.000,00 kuna;
4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 600.000,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 150.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 50.000,00 kuna i komunalni doprinosi i druge naknade planirani u iznosu od 400.000,00 kuna;

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 220.000,00 kuna, od roga:
1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 200.000.00 kuna
2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 20.000.00 kuna


RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Gradište za 2019. godinu planirani su u iznosu od 14.337.000,00 kuna


Rashodi poslovanja Općine Gradište za 2019. godinu planirani u iznosu od 3.762.000,00 kuna, od toga:

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 1.007.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 830.000,00 kuna (sa javnim radovima), ostali rashodi za zaposlene 38.000,00 kuna i doprinosi na plaće 139.000,00 kuna;

2. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 1.252.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 65.000,0 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 592.000,00 kuna, rashodi za usluge planirani su u iznosu od 428.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 57.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 110.000,00 kuna;

3. Financijski rashodi planirani su u iznosu od 12.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 2.000,00 kuna i za ostale financijske rashode 10.000,00 kuna;

4. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 421.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

5. Ostali rashodi planirani u iznosu od 1.070.000,00 kuna, od toga tekuće donacije 1.020.000,00 kuna i kazne, penali i naknada štete 50.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 10.575.000,00 kuna, od toga:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 200.000,00 kuna za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva;

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 10.375.000,00 kuna, od toga, građevinski objekti 10.145.000,00 kuna i postrojenje i oprema 230.000,00 kunaRAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE PLANIRANO U IZNOSU OD 67.000,00 KUNA


Program 1001 Priprema i donošenje akata iz djelokruga predstavničkih i izvršnih tijela planirano u iznosu od 67.000,00 kuna, od toga:

1. Sredstva za rad općinskog vijeća i radnih tijela planirana u iznosu od 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

2. Za potporu radu političkom strankama planirano je 17.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


RAZDJEL 002 OPĆINSKA UPRAVA PLANIRANO U IZNOSU OD 14.270.000,00 KUNA


GLAVA 01 URED NAČELNIKA PLANIRANO U IZNOSU OD 10.456.000,00 KUNA


Program 1002 Priprema, donošenje i provedba akata i mjera iz djelokruga izvršnog tijela planirano u iznosu od 311.000,00 kuna

Za rad ureda načelnika planirano je 311.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 194.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 163.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 3.000,00 kuna i doprinosi na plaće 28.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 117.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 20.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 10.000,00 kuna, rashodi za usluge 10.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 57.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 kuna


Program 1003 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i zaštita okoliša planirano u iznosu od 30.000,00 kuna

Za uređenje fasade zgrade Općine planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte


Program 1005 Izgradnja objekata komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 1.525.000,00 kuna

1. Za izgradnju pješačkih staza planirano 1.165.000,00kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte

2. Za izgradnju prometnica i parkirališta planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte

3. Za uređenje Trga hrvatskih velikana planirano je 80.00,00 kuna financirano od fondova EU za građevinske objekte

4. Za izgradnju kanalizacijske i vodovodne mreže planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

5. Za javnu rasvjetu planirano je 80.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

6. Za industrijsku zonu Ambarine planirano je 30.000,00 kuna financirano od fondova EU za građevinske objekte

7. Za izgradnju ograde na igralištu planirano je 70.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte


Program 1006 Program javnih potreba u kulturi planirano u iznosu od 8.590.000,00 kuna

1. Za rekonstrukciju Doma kulture planirano je 8.500.000,00 kuna financirano od fondova EU za građevinske objekte

2. Za rekonstrukciju zgrade KUD-a planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte

3. Za Multikulturni centar planirano je 80.000,00 kuna financirano od fondova EU za građevinske objekte


GLAVA 02 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 3.814.000,00 KUNA


Program 1002 Priprema, donošenje i provedba akata i mjera iz djelokruga izvršnog tijela planirano u iznosu od 878.000,00 kuna

1. Za Jedinstveni upravni odjel planirano je 838.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu 563.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 450.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 35.000,00 kuna i doprinosi na plaće 78.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 263.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 45.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 80.000,00 kuna, rashodi za usluge 98.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 12.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 2.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 10.000,00 kuna

2. Za nabavu dugotrajne imovine za potrebe Općine planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za postrojenje i opremu


Program 1003 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i zaštita okoliša planirano u iznosu od 877.000,00 kuna

1. Za održavanje javne rasvjete planirano 120.000,00kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 100.000,00 kuna i rashodi za usluge 20.000,00 kuna

2. Za održavanje javnih površina planirano je 440.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu 230.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 200.000,00 kuna i doprinosi na plaće 30.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 200.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 190.000,00 kuna i rashodi za usluge 10.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 10.000,00 kuna za postrojenje i opremu

3. Za zaštitu okoliša – odvoz kolničkog otpada planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

4. Za zaštitu okoliša – deratizacija i dezinsekcija planirano je 80.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

5. Za zaštitu okoliša – zbrinjavanje pasa lutalica  planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

6. Za održavanje tribina - sjedalice planirano je 7.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za materijal i energiju

7. Za uređenje okoliša – kante za zeleni otok planirano je 180.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za postrojenje i opremu


Program 1004 Razvoj poljoprivrede i gospodarstva planirano u iznosu od 400.000,00 kuna 

Za uređenje poljskih puteva i održavanje melioracijske odvodnje planirano je 400.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka , od toga kazne, penali i naknade štete 50.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 200.000,00 kuna i rashodi za usluge 150.000,00 kuna 


Program 1005 Program javnih potreba u kulturi planirano u iznosu od 578.000,00 kuna

1. Za KUD Seljačka Sloga Gradište i ostale udruge planirano je 70.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Sredstava za rad ostalih udruga planirana su u iznosu od 308.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

3. Za kupovinu zemljišta planirano je 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva 


Program 1007 Program javnih potreba u sportu planirano u iznosu od 400.000,00 kuna

Za javne potrebe u sportu planirano je 400.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 1008 Program socijalne skrbi planirano u iznosu od 278.000,00 kuna

1. Za pomoć obiteljima – socijalni program planirano je 113.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Pomoć za opremanje novorođenčeta i sufinanciranje vrtića planirano u iznosu od 140.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3. Za humanitarnu skrb i druge interese građana – Crveni križ planirano je 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 1009 Program zaštite od požara planirano u iznosu od 215.000,00 kuna

1. Za osnovnu djelatnost vatrogasne zajednice planirano je 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Za Civilnu zaštitu planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna i rashodi za usluge 10.000,00 kuna


Program 1009 Program javnih potreba u obrazovanju planirano u iznosu od 188.000,00 kuna

1. Za osiguranje djece O.Š. i financiranje nabave knjiga planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za sufinanciranje prijevoza učenika planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3. Za sufinanciranje škole plivanja planirano je 8.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

4. Za financiranje djelatnika male škole planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga Plaće (Bruto) 17.000,00 kuna i doprinosi na plaće 3.000,00 kuna

5. Za stipendije planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna