Proračun Grada Imotskog za 2018. godinu

2018 Arhiva


DokumentiProračun za građane za 2018. godinu

Poštovani građani,

predstavljamo Vam Proračun za građane za 2018. godinu. Zbog što veće transparentnosti i bolje komunikacije s građanima ušli smo u projekt koji  omogućuje bolji uvid u ono što radimo i za što se zalažemo, a koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici www.imotski.hr.

Veliki dio novca izdvojili smo za ulaganja u komunalnu infrastrukturu, izgradnju cesta, vodovoda i kanalizacije, uređenje poljskih puteva, održavanje i uređenje javnih površina, održavanje i proširenje javne rasvjete kao i uređenje ulica, gradske tržnice i igrališta.

Poseban cilj nam je očuvanje okoliša kao prirodnog dobra s toga smo započeli s izradom projekta za reciklažno dvorište, kao i sanacijom odlagališta otpada „Kozjačić“ i drugih nelegalnih odlagališta otpada. 

Dio novca iz proračuna izdvojili smo za stipendije studentima i učenicima, prehranu učenika osnovne škole i sufinanciranje prijevoza kako bismo im olakšali školovanje i potaknuli ih na daljnji uspjeh. Maturantima s područja Grada Imotskog Grad je dodijelio 130 prijenosnih računala,  želimo pomoći mladima u njihovom obrazovanju, jer mladi i obrazovani ljudi temelj su našeg društva.

Roditeljima novorođene djece dajemo jednokratne novčane pomoći i sufinanciramo boravak djece u dječjim vrtićima.

Dio sredstava iz proračuna namijenjen je za pomoć obiteljima koje su najugroženije, s toga dajemo jednokratne novčane pomoći i pomoći za ogrijev, kako bismo im pružili neke od osnovnih stvari potrebnih za život.

Kako  bismo očuvali našu tradiciju i kulturu financiramo naše Udruge koje nas predstavljaju i njeguju naše običaje. Pomažemo i ostale udruge s područja Grada Imotskog  kao i spotske klubove.

Poštovani građani izdvojili smo dio projekata u koje ulažemo i za koje se zalažemo. Pozivamo vas da nam uputite vaše prijedloge i komentare što još smatrate potrebnim kako bismo naš Grad učinili ugodnijim za življenje.


Vaš gradonačelnik!


Što je proračun?


Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Grada Imotskog za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Grada Imotskog za 2018. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Grada Imotskog koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Gradskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Grada Imotskog kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši gradski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Gradskog proračuna.


Proračun možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:

 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoji od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja.


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnici Grada Imotskog su: Pučko otvoreno učilište, Gradska knjižnica i čitaonica „Don Mihovil Pavlinović“ i Dječji vrtić Imotski.


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je gradonačelnik. Gradonačelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Gradsko vijeće do kraja godine. U slučaju ne donošenja Proračuna do konca tekuće godine za narednu godinu, donosi se Odluka o privremenom financiranju za razdoblje od tri mjeseca. Ako Odluka o privremenom financiranju nije prihvaćena Vlada Republike Hrvatske raspustit će Gradsko vijeće i razriješiti gradonačelnika i njegove zamjenike te imenovati povjerenika koji obavlja poslove Gradskog vijeća i čelnika i raspisati prijevremene izbore.


Ukupni prihodi i primici Grada Imotskog za 2018. godinu planirani su u iznosu od 44.830.000,00 kuna


Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja Grada Imotskog za 2018. godinu su 44.517.000,00 kuna, a čine ih: 

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 13.000,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu 12.000,00 kuna, porezi na imovinu planiran u iznosu 650.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 350.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 19.830.000,00 kuna, od toga pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU planirane u iznosu od 1.000.000,00 kuna,  pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane u iznosu od 14.230.000,00 kuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika planirane u iznosu 2.250.000,00 kuna i pomoći izravnavanja za decentral. funkcije planirane u  iznosu od 2.350.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 500.000,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 20.000,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 480.000,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi planirani u iznosu od 11.175.000,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznos u 478.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 6.360.000,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 4.337.000,00 kuna

5. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirano u iznosu od 12.000,00 kuna za kazne i upravne mjere


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Grada Imotskog za 2018. godinu planiranih u iznosu od 313.000,00 kuna

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine - Prihodi od prodaje građevinskih objekata planirani u iznosu od 313.000,00 kuna


Ukupni rashodi i izdaci Grada Imotskog za 2018. godinu planirani su u iznosu od 44.830.000,00 kuna


Rashodi poslovanja

Ukupni rashodi poslovanja Grada Imotskog za 2018. godinu planirani su u iznosu od 30.479.770,00 kuna, a čine ih:


1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 15.505.469,00 kuna, od toga plaće (Bruto) planirane u iznosu 12.608.471,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 540.014,00 kuna i doprinosi na plaće planirani u iznosu od 2.356.984,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 8.187.750,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 629.059,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 4.003.341,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 2.405.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirane u iznosu od 45.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu 1.105.350,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 201.191,00 kuna za ostale financijske rashode

4. Subvencije - subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima planirane u iznosu od 610.000,00 kuna

5. Naknade građanima i kućanstvima planirane u iznosu od 2.750.000,00 kuna

6. Ostali rashodi planirani u iznosu od 3.225.360,00 kuna, od toga tekuće donacije planirane u iznosu od 3.091.200,00 kuna, kapitalne donacija planirane u iznosu od 60.000,00 kuna i izvanredni rashodi  planirani u iznosu od 74.160,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Grada Imotskog za 2018. godinu planirani u iznosu od 14.350.230,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 180.000,00 kuna, od toga materijalna imovina – prirodna bogatstva planirano u iznosu od 50.000,00 kuna i nematerijalna imovina planirana u iznosu od 130.000,00 kuna

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 14.100.230,00 kuna, od toga građevinski objekti planirani u iznosu od 12.940.300,00 kuna, postrojenja i oprema planirani u iznosu od 943.930,00 kuna, prijevozna sredstva planirano u iznosu od 150.000,00 kuna i knjige planirano u iznosu od 66.000,00 kuna

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirano u iznosu od 70.00,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima 


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA 


GRADSKO VIJEĆE PLANIRANO U IZNOSU OD 369.160,00 KUNA

Program 1001 Donošenje akata i mjera iz djelatnosti predstavničkih i izvršnih tijela planirano u iznosu od 369.160,00 kuna

1. Za predstavničko i izvršno tijelo planirano je 243.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode

2. Za tekuću zalihu proračuna planirano je 74.160,00 kuna za izvanredne rashode

3. Za Vijeće nacionalnih manjina planirano je 32.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode

4. Za osnovne funkcije stranaka  planirano je 20.000,00 kuna za tekuće donacije


TIJELA GRADSKE UPRAVE

Program 2001 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 9.769.000,00 kuna

1. Za javnu upravu i administraciju planirano je 9.359.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 5.718.000,00 kuna, od toga plaće 4.700.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 208.000,00 kuna i doprinosi na plaće 810.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 2.023.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 378.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 250.000,00 kuna, rashodi za usluge 650.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 45.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi 700.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 170.000,00 kuna za ostale financijske rashode

2. Za održavanje građevinskih objekata planirano je 168.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 68.000,00 kuna i rashodi za usluge 100.000,00 kuna

3. Za održavanje prijevoznih sredstava planirano je 405.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 350.000,00 kuna i rashodi za usluge 55.000,00 kuna

4. Za održavanje postrojenja i opreme planirano je 99.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 14.000,00 kuna i rashodi za usluge 85.000,00 kuna

5. Za održavanje opreme parkirališta planirano je 166.000,00 kuna za rashode za usluge

6. Za poticanje razvoja gospodarstva planirano je 610.000,00 kuna, od toga subvencije za razvoj turizma 220.000,00 kuna, subvencije za poljoprivredu 230.000,00 kuna i poticajne mjere za razvoj malog obrtništva i poduzetništva 160.000,00 kuna

Projekt 200001 Nabava opreme planirano u iznosu od 410.000,00 kuna, od toga postrojenje i prema 210.000,00 kuna i nabava kontejnera 200.000,00 kuna


ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PLANIRANO U IZNOSU OD 2.023.000,00 KUNA

Program 2002 Program održavanja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 2.023.000,00 kuna

Za održavanje komunalne infrastrukture planirano je 2.023.000,00 kuna, od toga:

• Za održavanje i uređenje zelenih površina planirano je 197.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 110.000,00 kuna i rashodi za usluge 87.000,00 kuna

• Za održavanje javne rasvjete planirano je 916.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 800.000,00 kuna i rashodi za usluge 116.000,00 kuna

• Za održavanje cesta i javnih površina planirano je 800.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 200.000,00 kuna i rashodi za usluge 600.000,00 kuna

• Za izradu kućnih brojeva planiran je 10.000,00 kuna za rashode za usluge

• Za održavanje groblja planirano je 100.000,00 kuna za rashode za usluge


IZGRADNJA KAPITALNIH OBJEKATA PLANIRANO U IZNOSU OD 24.872.300,00 KUNA

Program 2003 Izgradnja kapitalnih objekata planirano je 23.812.300,00 kuna

1. Za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva planirano je 50.000,00 kuna za zemljište

2. Za nematerijalnu imovinu planirano je 130.000,00 kuna, od toga projektna dokumentacija za dječji vrtić 80.000,00 kuna i prostorni plan 50.000,00 kuna

3. Za ceste i prometne znakove planirano je 3.382.800,00 kuna, od toga ceste 3.132.800,00 kuna i uređenje poljskih puteva 250.000,00 kuna

4. Ostali građevinski objekti planirani su u iznosu od 8.457.500,00 kuna, od toga za vodovod 500.000,00 kuna, kanalizaciju 1.600.000,00 kuna, odvodnju 650.000,00 kuna, uređenje igrališta 200.000,00 kuna, izgradnju grobnica i uređenje groblja 750.000,00 kuna, uređenje mrtvačnica 30.000,00 kuna, uređenje ulica i potpornih zidova 1.000.000,00 kuna, uređenje gradske tržnice 350.000,00 kuna, uređenje i sanacija odlagališta „Kozjačić“ 800.000,00 kuna, projekt za reciklažno dvorište 87.500,00 kuna, sanacija nelegalnih odlagališta 90.000,00 kuna, uređenje poduzetničke zone Grada Imotskog 2.000.000,00 kuna i izgradnju javne rasvjete u Imotskom 400.000,00 kuna


Program 20031 projekti EU planirano u iznosu od 1.060.000,00 kuna

1. Za građevinske objekte planirano je 1.000.000,00 kuna

2. Za ostale rashode planirano je 60.000,00 kuna


DRUŠTVENE DJELATNOSTI PLANIRANO U IZNOSU OD 19.588.540,00 KUNA


PREDŠKOLSKI ODGOJ

Program 3001 Program javnih potreba u Dječjem vrtiću planirano u iznosu od 8.695.379,00 kuna

1. Za financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Imotski planirano je 8.628.179,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 5.792.478,00 kuna, od toga plaće 4.814.401,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 150.000,00 kuna i doprinosi na plaće 828.077,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 2.264.365,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 150.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 1.875.115,00 kuna, rashodi za usluge 185.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 54.250,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 7.406,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiran u iznosu od 493.930,00 kuna za postrojenje i opremu

• Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 70.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

2. Za financiranje redovne djelatnosti Dječji vrtić Loptica planirano uje 67.200,00 kuna za tekuće donacije


ŠPORT

Program 3002 Osnovna djelatnost športskih udruga planirano u iznosu od 1.000.000,00 kuna

Za športske klubove i udruge planirano je 1.000.000,00 kuna za tekuće donacije sportskim društvima


KULTURA

Program 3003 Program javnih potreba u kulturi planirano u iznosu od 1.572.614,00 kuna

1. Za financiranje redovne djelatnosti Pučkog otvorenog učilišta planirano je 962.114,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene 604.114,00 kuna, od toga plaće 502.657,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 15.000,00 kuna i doprinosi na plaće 86.457,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 250.000,00 kuna, od toga naknada troškova zaposlenih 18.936,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 44.064,00 kuna i rashodi za usluge 140.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 47.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 8.000,00 kuna 

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za građevinske objekte

2. Za financiranje redovne djelatnosti Gradske knjižnice planirano je 479.500,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene 312.400,00 kuna, od toga plaće 261.300,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 6.000,00 kuna i doprinosi na plaće 45.100,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 77.000,00 kuna, od toga naknada troškova zaposlenih 34.200,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 23.500,00 kuna, rashodi za usluge 15.200,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.100,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 4.100,00 kuna 

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 86.000,00 kuna, od toga postrojenje i oprema 20.000,00 kuna i knjige 66.000,00 kuna

3. Za ostale rashode planirano je 131.000,00 kuna, od toga tekuće donacije Imotskoj krajini 91.000,00 kuna i Glazbena škola Imotski 40.000,00 kuna


Program 3006 Financiranje udruga planirano u iznosu od 277.000,00 kuna

Za financiranje udruga u kulturi planirano je 277.000, kuna, od toga za:

- Gradsku glazbu Imotski 180.000,00 kuna

- Kulturnu udrugu Pismo moja 20.000,00 kuna

- Međunarodni festival „Mandolina Imota“ 25.000,00 kuna

- Mandolinski orkestar Imotski 10.000,00 kuna 

- KUD Bakove svečanosti 10.000,00 kuna,

- Hrvatsko umjetničko društvo Vinjani D. 20.000,00 kuna

- HKDU Vinjanska sloga 5.000,00 kuna,

- SPK Mažoretkinje Grada Imotskog 5.000,00 kuna 

- KUD Bile ruže Imotske krajine 2.000,00 kuna


ŠKOLSTVO

Program 3007 Školstvo planirano u iznosu od 1.900.000,00 kuna

Za naknade građanima i kućanstvima planirano je 1.900.000,00 kuna, od toga

- Stipendije studentima u učenicima 450.000,00 kuna

- Nagrade učenicima 250.000,00 kuna

- Prehrana za učenike osnovne škole 300.000,00 kuna

- Sufinanciranje cijene prijevoza 900.000,00 kuna


SOCIJALNA SKRB

Program 3008 Socijalna skrb planirano u iznosu od 2.171.000,00 kuna

1. Za pomoć socijalno ugroženim obiteljima planirano je 850.000,00 kuna za naknade građanima i kućanstvima, od toga:

- Pomoć obiteljima i kućanstvima 600.000,00 kuna

- Pomoć obiteljima za ogrijev 120.000,00 kuna

- Pomoć obiteljima pri pogrebu 30.000,00 kuna

- Potpore za novorođeno dijete 100.000,00 kuna

2. Za potpore rada udrugama planirano je 1.321.000,00 kuna za tekuće donacije, od toga:

- Tekuće donacije vjerskim zajednicama 200.000,00 kuna

- Turistička zajednica 310.000,00 kuna

- Tekuće donacije za Crveni križ Imotski 150.000,00 kuna

- Tekuće donacije udrugama građana 491.000,00 kuna, od toga za Udrugu obitelji hrvatskim braniteljima poginulih u domovinskom ratu 30.000,00 kuna, za Udrugu Imotski sokolovi 40.000,00 kuna, za Udrugu hrvatskih branitelja domovinskog rata 115 imotske brigade 30.000,00 kuna, sredstva za program HVIDR-e 40.000,00 kuna, za Udrugu dragovoljaca i veterana domovinskog rata 5.000,00 kuna, za Udrugu Imotsko srce 190.000,00 kuna, za Udrugu dalmatinski samci 1.000,00 kuna, za Udrugu umirovljenika 5.000,00 kuna, za Udrugu policijskih branitelja 10.000,00 kuna, za Udrugu KAP 15.000,00 kuna, Za Udrugu Cvit razgovora 15.000,00 kuna, za udrugu Kolajna ljubavi 10.000,00 kuna, za LAG Adrion 30.000,00 kuna i ostale udruge 70.000,00 kuna

- Ostale tekuće donacije planirane u iznosu od 170.000,00 kuna, od toga Osnovna škola Imotski 60.000,00 kuna, Srednje škole Imotski 60.000,00 kuna i HILARIS d.o.o. – Radio Imotski 50.000,00 kuna


PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

Program 30010 Zaštita od požara i civilna zaštita planirano u iznosu od 3.972.547,00

Za osnovnu djelatnost Javne vatrogasne postrojbe Imotski planirano je 3.697.547,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene 3.078.477,00 kuna, od toga plaće 2.330.113,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 161.014,00 kuna i doprinosi na plaće 587.350,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 437.385,00 kuna, od toga naknada troškova zaposlenih 47.923,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 258.662,00 kuna, rashodi za usluge 105.800,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 11.685,00 kuna 

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 170.000,00 kuna, od toga postrojenje i oprema 20.000,00 kuna i prijevozna sredstva 150.000,00 kuna

• Tekuće donacije planirane u iznosu od 275.000,00 kuna, od toga gorska služba spašavanja 5.000,00 kuna, civilna zaštita 30.000,00 kuna i DVD Imotski 240.000,00 kuna