Proračun Općine Tučepi za 2022. godinu

2022 Arhiva


DokumentiProračunski vodič za građane za 2022. godinuPoštovani mještani,


u ovom Proračunskom vodiču za građane za 2022. godinu prikazano je na koji način Općina Tučepi prikuplja i investira sredstva. Kako bismo omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.tucepi.hr.

Ovim projektom želimo vam pokazati gdje i kako se troši proračunski novac.

Kao i svake godine, potrebno je osigurati sredstva za tekuće održavanje i unaprjeđenje postojeće infrastrukture, kao što je održavanje javnih i zelenih površina, obalne šetnice, sanaciju divljih odlagališta i zbrinjavanje komunalnog otpada, održavanje javnih cesta i građevina javne odvodnje. Dio novca koji se ulaže u komunalnu infrastrukturu planiran je i za njenu izgradnju. Neki od projekata koji se ističu su izgradnja protupožarnog puta Čovići – Podravnice, II. faza uređenja obalnog pojasa od Marine do Gospina potoka, izgradnja pothodnika Ratac, izgradnja ceste od Topola prema zapadu (po UPU naselja Tučepi), proširenje ceste za Vitliće – 2. faza, rekonstrukcija nogostupa uz sjeverni rub D8/Gornji Ratac do semafora te rekonstrukcija lokalnog izvorišta Device u zaselku Podstup.

Planirana su sredstva za financiranje izrade prostorno-planske i projektno-tehničke dokumentacije za buduće kapitalne projekte. U planu je izrada dokumentacije za novu mrtvačnicu, garažu i parkiralište, novu osnovnu školu, dječji vrtić i dvoranu.

Za sveobuhvatan i održiv razvoj zajednice potrebno je sagledati potrebe svih ugroženih skupina i onih u nepovoljnijem socijalnom položaju te pružiti potreban poticaj za mlade perspektivne ljude i obitelji. Zato odvajamo sredstva za novorođenu djecu i sufinanciranje boravka u vrtiću, stipendije studentima  i sufinanciranje prijevoza. Cilj svake jedinice lokalne samouprave, pa tako i Općine Tučepi, je spriječiti odljev obrazovanih mladih ljudi i ohrabriti ih da ostanu živjeti i raditi na području Općine. Zaštita dostojanstva i omogućavanje osnovnih životnih potreba svakog stanovnika naše zajednice predstavljaju bitne prioritete djelovanja Općine. Zato odvajamo sredstva za socijalnu zaštitu starijih, bolesnih i nemoćnih osoba kao i mladih.

Kulturnim i sportskim udrugama, koje djeluju na području Općine i brinu se da naša zajednica bude aktivna, zdrava i uključena u suvremena događanja, dodjeljujemo potrebna sredstva za rad.

Cilj nam je transparentno raspolagati sredstvima i pokazati gdje i kako se troši općinski novac. Pozivamo sve mještane da zajedno s nama rade na boljitku naše Općine i njenog daljnjeg  razvoja. 

Dragi mještani, ovim kratkim obraćanjem predstavio sam Vam dio projekata koje želimo realizirati u 2022. godini.

Ukoliko mislite da nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali uvjeta rada i života u našoj Općini, molimo  napišete nam.

Vaše prijedloge, sugestije i komentare možete ostavljati do 17. 12. 2021. godine, kada ćemo sve zaprimljeno uzeti u obzir, prihvaćeno uvrstiti u konačan prijedlog proračuna za 2022. godinu te predstaviti na sjednici Općinskog vijeća.Općinski Načelnik

Ante Čobrnić


Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Tučepi za 2022. godinu bilo je provedeno od 09.12.2021. do 17.12.2021. Više o tome možete pogledati OVDJE.


OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Tučepi za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Vodiču za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Tučepi za 2022. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Tučepi koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Tučepi kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.

Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 

Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.
PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Općine Tučepi za 2022. godinu planirani su u iznosu od 19.009.961,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja za 2022. godinu planirani su u iznosu od 18.959.961,00 kuna, a čine ih: 

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 7.378.000,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 4.013.000,00 kuna, porezi na imovinu planirani u iznosu od 2.865.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planirani u iznosu od 500.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 4.943.800,00 kuna 

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 428.161,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 3.050,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 425.111,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 6.110.000.000,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 900.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 390.000,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 4.550.000,00 kuna

5. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 100.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 

Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava planirani su u iznosu od 50.000,00 kuna.RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Općine Tučepi za 2022. godinu planirani su u iznosu od 19.009.961,00 kuna


Rashodi od poslovanja

Rashodi  poslovanja za 2022. godinu planirani su u iznosu od 9.553.646,00 kuna, a čine ih: 

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.064.446,00 kuna, od toga plaće (bruto) planirane u iznosu od 906.220,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 8.700,00 kuna i doprinosi na plaće planirani u iznosu od 149.526,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 4.728.500,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 25.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 497.500,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 3.133.400,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 1.072.600,00 kuna

3. Financijski rashodi – ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 101.500,00 kuna

4. Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora planirane u iznosu od 70.000,00 kuna  

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 100.000,00 kuna

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade – ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane u iznosu od 680.000,00  kuna

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 2.809.200,00 kuna od toga tekuće donacije planirane u iznosu od 2.399.200,00 kuna i kapitalne donacije planirane u iznosu od 410.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 8.482.315,00 kuna, 

od toga: 

• Materijalna imovina – prirodna bogatstva planirana u iznosu od 150.000,00 kuna

• Građevinski objekti planirani u iznosu od 6.465.250,00 kuna

• Postrojenja i oprema planirani u iznosu od 120.000,00 kuna

• Nematerijalna proizvedena imovina planiran u iznosu od 1.747.065,00 kuna


Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova 

Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti planirana u iznosu od 474.000,00 kuna


Vlastiti izvori-višak/manjak prihoda

Višak/manjak prihoda - 500.000,00 kuna
OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA PLANIRANO U IZNOSU 419.000,00 KUNA


Program 1000 Redovno funkcioniranje predstavničkih tijela planirano u iznosu od 419.000,00 kuna

1. Za osnovne aktivnosti predstavničkih tijela planirano je 311.800,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 266.800,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 45.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za rad političkih stranaka i nezavisne liste planirano je 37.200,00 kuna za tekuće donacije

3. Za potporu poduzetnicima - korisnicima JPP na području Općine Tučepi zbog epidemije bolesti Covid-19 planirano je 70.000,00 kuna


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRAN U IZNOSU OD 18.090.961,00 KUNA


REDOVNI RAD JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA PLANIRANO U IZNOSU OD 3.853.146,00  KUNA


Program 1000 Redovan rad jedinstvenog upravnog odjela planiran je u iznosu od 3.703.146,00 kuna

1. Za redovnu djelatnost planirano je od 2.894.746,00 kuna financirano od prihoda od poreza, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.064.446,00 kuna, od toga plaće (bruto) 906.220,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 8.700,00 kuna i doprinosi na plaće 149.526,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.728.800,00 kuna od toga naknade troškova zaposlenima 25.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 107.500,00 kuna, rashodi za usluge 1.240.500,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 355.800,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 101.500,00 kuna za ostale financijske rashode

2.  Za zakup zemljišta za postavljanje reklamnog panoa planirano je izdvojiti 10.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za rashode za usluge

3. Za otplatu beskamatnog zajma Ministarstva financija planirano je izdvojiti 474.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za otplatu glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti

4. Za sufinanciranje rada ordinacije liječnika opće prakse planirano je izdvojiti 40.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za tekuće donacije

5. Za sufinanciranje T-2 tima hitne pomoći planirano je izdvojiti 100.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

6. Za nabavu i montažu sprava za vježbanje na plažama (Slatina i Lučica) planirano je izdvojiti 120.000,00 kuna financirano iz pomoći iz proračuna za postrojenja i opremu

7. Za konzultantske usluge za provedbu postupaka nabave male vrijednosti planirano je izdvojiti 40.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za rashode za usluge

8. Za vođenje informacijskog sustava SPUR planirano je izdvojiti 24.400,00 kuna financirano od prihoda od poreza  za rashode za usluge


Program 1001 Održavanje i rekonstrukcija poslovnih zgrada i objekata planirano u iznosu od 150.000,00 kuna

Za rekonstrukciju krovišta dječjeg vrtića „Grdelin“ planirano je izdvojiti 150.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za građevinske objekte.KOMUNALNA DJELATNOST PLANIRANA U IZNOSU OD 8.873.750,00 KUNA


Program 1000 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 2.408.500,00 kuna

1. Za održavanje čistoće javnih površina planirano je izdvojiti 193.750,00 kuna financirano od prihoda od poreza za rashode za usluge

2. Za održavanje javnih i zelenih površina planirano je izdvojiti od 126.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za rashode za usluge

3. Za održavanje zelenih površina – čišćenje stabala planirano je 20.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za rashode za usluge

4. Za utrošak energije i održavanje javne rasvjete planirano je izdvojiti 515.000,00 kuna financirano od komunalne naknade, od toga rashodi za materijal i energiju 390.000,00 kuna i rashodi za usluge 125.000,00 kuna

5. Za eko rentu i naknadu za sanaciju i zbrinjavanje komunalnog otpada planirano je izdvojiti 200.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za ostale nespomenute rashode poslovanja

6. Za održavanje nerazvrstanih cesta planirano je izdvojiti 150.00,00 kuna financirano od komunalne naknade za rashode za usluge

7. Za tekuće održavanje JPP-ostalo planirano je izdvojiti od 500.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za rashode za usluge

8. Za održavanje građevina javne odvodnje – oborinskih voda planirano je izdvojiti 50.000,00 kuna financirano od komunalne naknade za rashode za usluge

9. Za zaštitu bilja – palme planirano je izdvojiti 43.750,00 kuna financirano od komunalne naknade za rashode za usluge

10.  Za održavanje groblja planirano je izdvojiti 10.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za rashode za usluge

11.  Za održavanje vertikalne i horizontalne signalizacije planirano je izdvojiti 75.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za rashode za usluge

12.  Za tekuće održavanje šetnice planirano je izdvojiti 300.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za rashode za usluge

13.  Za pranje i čišćenje kamenih JPP planirano je izdvojiti 80.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za rashode za usluge

14.  Za održavanje komunalne opreme, uređaja i manje komunalne infrastrukture planirano je izdvojiti 130.000,00 kuna financirano od komunalne naknade za rashode za usluge

15.  Za unaprjeđenje zaštite zdravlja životinja planirano je izdvojiti 15.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za rashode za usluge


Program 1001 Izgradnja komunalne infrastrukture planirana u iznosu od 6.465.250,00 kuna

1. Za rekonstrukciju puta od Sv. Mihovila do Marasa s učvršćenjem mosta/propusta planirano je izdvojiti 105.000,00 kuna financirano od komunalnih doprinosa za građevinske objekte

2. Za rekonstrukciju kolnika ceste od D512 prema Podpeći planirano je izdvojiti 45.000,00 kuna financirano od komunalnih doprinosa za građevinske objekte

3. Za izgradnju protupožarnog puta Čovići - Podravnice planirano je 125.000,00 kuna financirano od komunalnih doprinosa za građevinske objekte

4. Za rekonstrukciju puta u Podpeći (Pašalići – prema Novoj Vs) planirano je izdvojiti 86.875,00 kuna financirano od komunalnih doprinosa za građevinske objekte

5. Za izgradnju ulice Kamena (izlaz na D8) planirano je izdvojiti 150.000,00 kuna financirano od komunalnih doprinosa za građevinske objekte

6. Za izgradnju pothodnika Ratac planirano je 1.000.000,00 kuna financirano od kapitalne pomoći iz državnog proračuna za građevinske objekte

7. Za izgradnju ceste od Topol prema zapadu (Livada) planirano je izdvojiti 300.000,00 kuna financirano od komunalnih doprinosa za građevinske objekte

8. Za betoniranje dijelova (sjeverno i južno na spoju sa D8) protupožarnog puta Poraće planirano je izdvojiti 60.000,00 kuna financirano od komunalnih doprinosa za građevinske objekte

9. Za proširenje ceste za Vitliće (2. faza) planirano je izdvojiti 300.000,00 kuna financirano od komunalnih doprinosa za građevinske objekte

10. Za asfaltiranje ceste Podpeć – Grubišići planirano je izdvojiti 60.000,00 kuna financirano od komunalnih doprinosa za građevinske objekte

11. Za rekonstrukciju nogostupa uz sjeverni rub D8/Gornji Ratac do semafora planirano je izdvojiti 650.000,00 kuna financirano od komunalnih doprinosa za građevinske objekte

12. Za izgradnju kamenog potpornog zida na putu za Vitliće (proširenje) planirano je izdvojiti 86.875,00 kuna financirano od komunalnih doprinosa za građevinske objekte

13. Za uređenje parkirališta na školskom dvorištu (istočni dio) planirano je izdvojiti 85.000,00 kuna financirano od komunalnih doprinosa za građevinske objekte

14. Za betoniranje protupožarnog puta na predjelu Stan (Gradac) planirano je 60.000,00 kuna financirano do komunalnih doprinosa za građevinske objekte

15. Za otkup zemljišta za izgradnju pothodnika Ratac planirano je izdvojit 150.000,00 kuna financirano od komunalnih doprinosa za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva

16. Za arheološko istražne radove uz crkvu Male Gospe (za potrebe izgradnje nove mrtvačnice i podzem. garaža) planirano je izdvojiti 80.500,00 kuna financirano od komunalnih doprinosa za građevinske objekte

17. Za rekonstrukciju Pješačke ulice na predjelu Ekonomija – G. Ratac planirano je izdvojiti 86.000,00 kuna financirano od komunalnih doprinosa za građevinske objekte

18. Za II. fazu uređenja obalnog pojasa od Marine do Gospina potoka planirano je 3.100.000,00 kuna financiranih iz kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna

19. Za rekonstrukciju lokalnog izvorišta Device planirano je izdvojiti 150.000,00 kuna financirano od komunalnih doprinosa za građevinske objekteIZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA PLANIRANA U IZNOSU OD 1.747.065,00 KUNA


Program 1000 Izrada dokumenata prostornog uređenja planirana u iznosu od 1.747.065,00 kuna

1. Za geotehn. istražne radove za potrebe projek. nove mrtvačnice, otvorenog parkir. i podz. garaža uz  groblje planirano je 23.075,00 kuna  financirano od prihoda od poreza za nematerijalnu proizvedenu imovinu 

2. Za izradu PPU Općine Tučepi (vezano za ID UPU Luke) planirano je 24.875,00 kuna financirano od prihoda od poreza za nematerijalnu proizvedenu imovinu

3. Za izradu projektnog zadatka za natječaj za izradu IP Garaža na groblju planirano je 24.500,00 kuna financirano od prihoda od poreza za nematerijalnu proizvedenu imovinu

4. Za izradu geodetske podloge za projektiranje proširenja dijela ulice Kamena (od D8 do rest. „Ranč“) planirano je 22.500,00 kuna financirano od prohoda od poreza za nematerijalnu proizvedenu imovinu

5. Za izradu projektno – tehničke dokumentacije nove osnovne škole, dječjeg vrtića i sportske dvorane planirano je 800.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za nematerijalnu proizvedenu imovinu

6. Za izradu izvješća o stanju u prostoru 2018-2021 planirano je 67.500,00 kuna financirano od prihoda od poreza za nematerijalnu proizvedenu imovinu

7. Za izradu geodetskog elaborata za evidentiranje dijela ulice Kamena (od D8 do restorana „Ranč“) planirano je 20.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za nematerijalnu proizvedenu imovinu

9. Za geotehničko istražne radove pera 5 kod „Gusara“ planirano je 24.990,00 kuna financirano od kapitalne pomoći iz županijskog proračuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

10. Za izradu, izmjenu i dopunu PPUO Općine Tučepi (vezano za UPU naselja) planirano je 24.875,00 kuna financirano od prihoda od poreza za nematerijalnu proizvedenu imovinu

11. Za izradu, izmjenu i dopunu UPU naselja planirano je 24.875,00 kuna financirano od prihoda od poreza za nematerijalnu proizvedenu imovinu

12. Za izradu, izmjenu i dopunu UPU Slatina planirano je 70.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za nematerijalnu proizvedenu imovinu

13. Za izradu glavnog i izvedbenog projekta plažnog pera kod "Gusara" planirano je 95.000,00 kuna financirano od kapitalne pomoći iz županijskog proračuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

14. Za provođenje arhitektonsko - urbanističkog natječaja za zgradu osnovne škole, dječjeg vrtića i školske sportske dvorane planirano u iznosu od 500.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za nematerijalnu proizvedenu imovinu

15. Za izradu izmjena i dopuna UPU Luke planirano je 24.875,00 kuna financirano od prihoda od poreza za nematerijalnu proizvedenu imovine 


PROGRAM KULTURE PLANIRAN U IZNOSU OD 321.000,00 KUNA


Program 1000 Program javnih potreba u kulturi planirano u iznosu od 321.000,00 kuna

1. Za kulturne manifestacije Općine Tučepi planirano je izdvojiti 250.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za ostale nespomenute rashode poslovanja

2. Za redovan rad kulturno umjetničkih društava i udruga planirano je izdvojiti 71.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za tekuće donacijeOBRAZOVANJE I ODGOJ PLANIRANO U IZNOSU OD 1.215.000,00 KUNA


Program 1000 Redovan rad udruga u predškolskom odgoju planirano u iznosu od 840.000,00 kuna

Za sufinanciranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Biokovsko zvonce planirano je 840.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za tekuće donacije


Program 1001 Djelatnost osnovne škole iznad standarda planirano u iznosu od 60.000,00kuna

Za financiranje Osnovne škole Tučepi iznad standarda planirano je 60.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza  za tekuće donacije


Program 1002 Stipendiranje studenata planirano u iznosu od 280.000,00 kuna

Za stipendije planirano je 280.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 1003 Tekuće donacije za srednje škole i gimnazije planirane u iznosu od 35.000,00 kuna

Za tekuće donacije za srednje škole i gimnazije planirano je 35.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za tekuće donacije


SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJE PLANIRANO U IZNOSU OD 940.000,00 KUNA 


Program 1000 Redovna djelatnost DVD Tučepi planirano u iznosu od 860.000,00 kuna

1. Za redovnu djelatnost DVD Tučepi planirano je izdvojiti 278.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za tekuće donacije

2. Za plaće za sezonske vatrogasce planirano je 172.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za tekuće donacije

3. Za kapitalne donacije DVD Tučepi planirano je 410.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za kapitalne donacije


Program 1001 Civilna zaštita planiran u iznosu od 10.000,00 kuna

Za program civilne zaštite planirano je izdvojiti 10.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za tekuće donacije


Program 1002 Redovan rad udruga od značaja za ZIS planiran u iznosu od 70.000,00 kuna

Za sufinanciranje redovnog rada udruga planirano je izdvojiti 70.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za tekuće donacije


ZA SOCIJALNU ZAŠTITU PLANIRAN JE IZNOS OD 330.000,00 KUNA


Program 1000 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi planiran u iznosu od 330.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje javnog prijevoza planirano je izdvojiti 80.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za socijalnu zaštitu starijih, bolesnih i nemoćnih osoba planirano je izdvojiti 65.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3. Za socijalnu zaštitu djece i mladih planirano je izdvojiti 140.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

4. Za nabavu poklon paketa za umirovljenike i članove iz socijalno ugroženih obitelji planirano je izdvojiti 10.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

5. Za sufinanciranje kupnje računala učenicima i studentima planirano je izdvojiti 20.000,00 kuna

6. Za sufinanciranje troškova medicinske potpomognute oplodnje planirani je izdvojiti 15.000,00 kuna


DRUŠTVENE I OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI PLANIRANE U IZNOSU OD 133.000,00 KUNA


Za financiranje ostalih programa i udruga društvene djelatnosti planirano je izdvojiti 133.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za tekuće donacije, od toga:

• Religijske i druge službe zajednice u iznosu od 35.000,00 kuna

• Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane u iznosu od 98.000,00 kuna


ZA PROGRAM ŠPORTA PLANIRAN JE IZNOS OD 678.000,00 KUNA


Program 1000 Program javnih potreba u športu planiran u iznosu od 678.000,00 kuna 

1. Za redovnu djelatnost športskih udruga planiran je iznos od 608.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za tekuće donacije

2. Za sufinanciranje prijevoza športskih udruga planirano je izdvojiti 70.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna