Proračun Općine Veliki Bukovec za 2020. godinu

2020 Arhiva


DokumentiProračun za građane za 2020. godinuPoštovani građani,

predstavljamo Vam Proračun za građane za 2020. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Veliki Bukovec prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.velikibukovec.hr.

Kroz projekt Proračun za građane želimo Vam približiti i na pojednostavljeni način prenijeti informacije vezane uz raspolaganje proračunskim sredstvima.


I ove godine nastavljamo s radovima i uređenjem Općine Veliki Bukovec kroz razne projekte. Ulaganjem u održavanje komunalne infrastrukture nastojimo Općinu učiniti ugodnijom i ljepšom za život, a odnose se prije svega na održavanje javnih površina, održavanje javne rasvjete, održavanje i razvoj cestovne infrastrukture te održavanje dječjih igrališta. 

Projekti koji su usmjereni na podizanje kvalitete života lokalnog stanovništva kroz stvaranje nove dodane vrijednosti u lokalnoj zajednici su rekonstrukcija nerazvrstane ceste -rotor na raskrižju Dravske i Kolarove ulice u Velikom Bukovcu, rekonstrukcije mosta preko rijeke Plitvica, modernizacija centra naselja te ključni projekt za 2020. godinu je rekonstrukcije Osnovne škole Veliki Bukovec, koju pohađaju djeca iz Općine Veliki Bukovec i Općine Mali Bukovec. Projektom će se ostvariti mnogi značajni pozitivni učinci, djeci će se omogućiti pohađanje jednosmjenske nastave, osam novih učionica, nova školska kuhinja s blagovaonicom te novi ulaz u školu, veliku dvoranu ćemo pretvoriti u novu dvodijelnu dvoranu koja je primjerena za školu i u skladu sa školskim pedagoškim standardom.

U svrhu jačanja gospodarstva ulažemo u poljoprivredu kroz potpore poljoprivrednicima, s toga smo dio sredstava izdvojili za potpore u obrtničkom i poduzetničkom sektoru.

Kako bismo poticali zdrav život i omogućili što više sportskih natjecanja izdvojili smo novac za sportska događanja, redovan rad sportskih udruga i ostale potrebe u sportu.

Svoj najmlađim članovim društva osigurali smo sredstva za sufinanciranje dječjeg vrtića i održavanje infrastrukture Dječjeg vrtića Veliki Bukovec. Također sufinanciramo prijevoz učenika i školske kuhinje, financiranje radnih bilježnica, nagrade učenicima. Svim studentima koji ispunjavaju uvijete dodjeljujemo jednokratnu pomoć u vrijednosti od 1000,00 kuna.

Mlade obitelji s područja Općine Veliki Bukovec potičemo mjerom rješavanja stambenog pitanja za što smo osigurali sredstva u proračuna kao i jednokratne novčane pomoći roditeljima novorođene djece u iznosu od 2.500,00 kuna.

Općina Veliki Bukovec pomaže i umirovljenicima na svom području jednokratnom naknadom. I to za umirovljenike koji primaju mirovinu do 1.000 kuna isplatit će se jednokratna naknada u iznosu od 300 kuna, a umirovljenicima koji primaju mirovinu od 1.001 do 2.000 kuna isplatit će se naknada u iznosu od 170 kuna. Stanovnicima slabijeg imovinskog stanja osiguravamo pomoći u novcu i naknade troškova za stanovanje i ogrjev.

Kako bismo očuvali tradiciju i kulturu našeg područja potičemo i sufinanciramo Udruge koje djeluju na području naše Općine.


Poštovani Građani izdvojili smo dio projekata u koje ulažemo i za koje se zalažemo. Molimo vas da nam uputite vaše prijedloge i ideje koje smatrate potrebnim kako bismo naše mjesto učinili ugodnijim za življenje.

 

Vaš načelnik!


Savjetovanje za Prijedlog proračuna je bilo provedeno od 05.11.2019. do 05.12.2019. više informacija o savjetovanju možete pronaći OVDJE.Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Veliki Bukovec za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Veliki Bukovec za 2020. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Veliki Bukovec koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Veliki Bukovec kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.

Proračun možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.

Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.

2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 

3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.

Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja

Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Ukupni prihodi i primici Općine Veliki Bukovec za 2020. godinu planirani su u iznosu od 9.067.580,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Veliki Bukovec za 2020. godinu planirani su u iznosu od 6.756.080,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 3.556.100,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu 3.431.000,00 kuna, porezi na imovinu planiran u iznosu od 81.100,00 kuna, porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 41.000,00 kuna i ostali prihodi od poreza planirani u iznosu od 3.000,00 kuna;

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 1.759.550,00 kuna, od toga pomoći proračunu iz drugih proračuna planirano u iznosu od 848.550,00 kuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu od 800.000,00 kuna i pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planirano u iznosu od 111.000,00 kuna;

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 894.930.000,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 2.000,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 892.000,00 kuna;

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 532.000,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 95.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 52.000,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 385.000,00 kuna;

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacija planirani u iznosu od 5.000,00 kuna;

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 8.500,00 kuna.


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su iznosu od 511.500,00 kuna od toga prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava planirani u iznosu od 510.000,00 kuna i prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine – prodaje građevinskih objekata planirani u iznosu od 1.5000,00 kuna.


Primici od financijske imovine i zaduživanja 

Primici od zaduživanja – primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora planirani u iznosu od 1.500.000,00 kuna.


Višak /manjak prihoda 

Višak prihoda iz prethodnih godina 300.000,00 kunaUkupni rashodi i izdaci Općine Veliki Bukovec za 2020. godinu planirani su u iznosu od 9.067.580,00 kuna


Rashodi poslovanja Općine Veliki Bukovec za 2020. godinu planirani su u iznosu od 5.338.580,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 683.100,00 kuna, od toga plaće (bruto) planirane u iznosu od 538.200,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 63.700,00 kuna i doprinosi na plaće planirani u iznosu od 85.200,00 kuna;

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.769.100,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 49.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 198.000,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 1.341.500,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 180.600,00 kuna;

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 18.650,00 kuna za ostale financijske rashode;

4. Subvencije planirane u iznosu od 80.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora;

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 1.795.000,00 kuna, od toga pomoći unutar općeg proračuna u iznosu od 15.000,00 kuna i pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna planirano u iznosu od 1.780.000,00 kuna;

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 360.550,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 632.180,00 kuna, od toga za tekuće donacije 500.180,00 kuna kapitalne donacije u iznosu od 130.000,00 kuna i kazne, penali i naknade štete 2.000,00 kuna.


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiranu u iznosu od 3.479.000,00 kuna

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 3.429.000,00 kuna, od toga građevinski objekti 2.914.000,00 kuna, postrojenje i oprema 374.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 141.000,00 kuna.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu planirani u iznosu 50.000,00 kuna.


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 250.000,00 kuna

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 250.000,00 kuna za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru. OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


Općinsko vijeće i Općinski načelnik Općine Veliki Bukovec planirano u iznosu od 627.130,00 kuna


Program 1001 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 627.130,00 kuna

1. Za redovnu djelatnost predstavničkog i izvršnog tijela planirano je 510.450,00 kuna, od toga:

• rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 134.200,00 kuna, od toga plaće 115.000,00 kuna i doprinosi na plaće 19.200,00 kuna;

• materijalni rashodi planirani u iznosu od 120.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 10.000,00 kuna, rashodi za usluge 38.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 72.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu 6.250,00 kuna za kamate za primljene kredite i zajmove

• Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 250.000,00 kuna 

2. Za promidžbu i informiranje građana planirano u iznosu od 103.000,00 kuna za rashode za usluge

3. Za financiranje rada političkih stranaka planiran je iznos od 13.680,00 kuna 


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 8.440.450,00 KUNA


Program 1001 Redovna djelatnost planirana u iznosu od 828.000,00 kuna

Za redovnu djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela planirano je 828.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 548.900,00 kuna, od toga plaće (bruto) 419.200,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 63.700,00 kuna i doprinosi na plaće 66.000,00 kuna;

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 264.700,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 39.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 42.000,00 kuna, rashodi za usluge 157.500,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 26.200,00 kuna;

• Za financijske rashode planirano je 12.400,00 kuna za ostale financijske rashode; 

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 2.000,00 kuna za kazne, penale i naknade štete;

Program 1002 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 677.000,00 kuna

1. Za održavanje groblja objekata na groblju planirano je 125.000,00 kuna, od toga

• Rashodi poslovanja planirani u iznosu od 20.000,00 kuna za rashode za usluge

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirano je 105.000,00 od toga 55.000,00 kuna za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za postrojenja i opremu i 50.000,00 kuna za rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

2. Za javnu rasvjetu planirano je 213.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 50.000,00 kuna, rashodi za usluge 20.000,00 kuna i rashodi za građevinske objekte 143.000,00 kuna;

3. Za održavanje i razvoj cestovne infrastrukture planirano je 240.000,00 kuna, od toga za rashode usluga 220.000,00 kuna i postrojenja i oprema 20.000,00 kuna;

4. Za održavanje javnih površina planirano je 94.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 20.000,00 kuna, rashodi za usluge 51.000,00 kuna i postrojenja i oprema 23.000,00 kuna;

5. Za održavanje dječji igrališta planirano je 5.000,00 kuna za rashode za usluge


Program 1003 Potpora poljoprivredi planirano u iznosu od 50.000,00 kuna

1. Za subvencije poljoprivrednicima planirano je 40.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora;

2. Za održavanje poljoprivrednih površina planirano je 10.000,00 kuna za rashode za usluge


Program 1004 Jačanje gospodarstva planirano u iznosu od 110.000,00 kuna

1. Za potporu u obrtničkom i poduzetničkom sektoru planirano je 40.000,00 kuna za Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

2. Za izradu Strateškog plana razvoja Općine Veliki Bukovec planirano je 70.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu


Program 1005 Zaštita okoliša planirano u iznosu od 124.000,00 kuna

Za zaštitu okoliša planirano je 124.000,00 kuna, od toga:

• Odvoz i zbrinjavanje otpada planirano je 20.000,00 kuna za rashode za usluge

• Veterinarsko-tehničke poslove planirano je 40.000,00 kuna za rashode za usluge

• Razvoj sustava zbrinjavanja otpadom planirano je 5.000,00 kuna za rashode za usluge

• Provođenje DDD mjera planirano je 44.000,00 kuna za rashode za usluge

• Spremnici za odvojeno prikupljanje otpada planirano je 15.000,00 kuna za pomoć unutar općeg proračuna


Program 1006 Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda  planirano u iznosu od 30.000,00 kuna

Za održavanje kanala za odvodnju oborisnkih voda planirano je 30.000,00 kuna za rashode poslovanja za pomoć unutar općeg proračuna


Program 1007 Predškolski odgoj planirano u iznosu od 449.400,00 kuna 

1. Za Redovan rad i održavanje infrastrukture za Dječji vrtić Krijesnica - Podružnica Veliki Bukovec planirano je 354.400,00 kuna od toga:

• Rashodi poslovanja planirani u iznosu od 39.400,00 kuna za rashode za usluge 35.000,00 kuna i za ostale nespomenute rashode poslovanja 4.400,00 kuna

• Pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna planirani u iznosu od 280.000,00 kuna za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

• Rashodi za nabavi proizvedene dugotrajne imovine planirano je u iznosu od 35.000,00 kuna za postrojenje i opremu

2. Za sufinanciranje dječjeg vrtića planiran je iznos od 95.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 1008 Osnovno i srednje školstvo planirano u iznosu od 1.634.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje prijevoza učenika planiran je iznos od 40.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za sufinanciranje školske kuhinje planiran je iznos od 22.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3. Za financiranje radnih bilježnica za učenike O.Š. Veliki Bukovec s područja Općine Veliki Bukovec planirano je u iznosu od 35.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

4. Za nagrađivanje učenika i njihovih mentora planirano je u iznosu od 11.000,00 kuna za tekuće donacije

5. Za novčane naknade učenicima srednjih škola planirano je u iznosu od 25.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

6. Za rekonstrukciju zgrade Osnovne škole Veliki Bukovec planiran je iznos od 1.500.000,00 kuna za pomoć pomoć proračunskim korisnicima drugih proračuna


Program 1009 Visoko obrazovanje planirano je u iznosu od 50.000,00 kuna 

Za novčane naknade studentima planiran je iznos od 50.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 1010 Upravljanje imovinom planirano je u iznosu od 615.000,00 kuna

1. Za održavanje i uređenje građevinskih objekata planiran je iznos od 504.000,00 kuna od toga za rashode za materijal i energiju 30.000,00 kuna i rashode za usluge 474.000,00 kuna

2. Za podmirenje troškova energenata planiran je iznos od 60.000,00 kuna za materijalne rashode od toga 56.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju i 4.000,00 kuna za rashode za usluge

3. Za opremanje poslovnih prostora planiran je iznos od 51.000,00 kuna za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, od toga 50.000,00 kuna za postrojenje i opremu i 1.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu


Program 1011 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja planiran je iznos od 161.000,00 kuna

1. Za vatrogasnu zajednicu Općine Veliki Bukovec planiran je iznos od 150.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za Hrvatsku-gorsku službu za spašavanje planiran je iznos od 1.000,00 kuna za tekuće donacije

3. Za Civilnu zaštitu planiran je iznos od 10.000,00 kuna za postrojenje i opremu 


Program 1012 Razvoj sport i rekreacije planirano u iznosu od 215.000,00 kuna

1. Za redovan rad sportskih udruga planiran je iznos od 215.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za pokroviteljstvo sportskih natjecanja planiran je iznos od 15.000,00 kuna za tekuće donacije

3. Za ostale potrebe u sportu planiran je iznos od 85.000,00 kuna, od toga za ostale nespomenute rashode poslovanja 20.000,00 kuna i za tekuće donacije 65.000,00 kuna


Program 1013 Razvoj civilnog društva planiran je iznos od 243.500,00 kuna

1. Za rad organizacije društva planiran je iznos od 50.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za tekuće donacije udrugama planiran je iznos od 60.000,00 kuna za tekuće donacije

3. Za rad zdravstvenih neprofitnih organizacija planiran je iznos od 13.500,00 kuna za tekuće donacije

4. Za tuzemne članarine planiran je iznos od 18.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

5. Za rad humanitarnih organizacija planiran je iznos od 2.000,00 kuna za tekuće donacije

6. Za mjere poticanja rješavanja stambenog pitanja za mlade obitelji planiran je iznos od 100.000,00 kuna za kapitalne donacije


Program 1014 Razvoj i sigurnost prometa planirano je u iznosu od 2.655.000,00 kuna

1. Rekonstrukcija nerazvrstane ceste – rotor na raskrižju Dravske Kolarove ulice u V. Bukovcu planiran je u iznosu od 1.240.000,00 kuna, od toga:

• Za rashode poslovanja planiran je iznos od 20.000,00 kuna za rashode za usluge

• Za rashode za nabavu nefinancijske imovine planiran je iznos od 1.220.000,00 kuna za građevinske objekte

2. Rekonstrukciju mosta preko rijeke Plitvice u Dubovici planirana je u iznosu od 1.400.000,00 kuna za građevinske objekte;

3. Ulaganje u rekonstrukciju šumske prometne infrastrukture – šumske ceste planirano je u iznosu od 15.000,00 kuna za rashode za usluge.


Program 1015 Prostorno uređenje i unaprjeđenje stanovanja planirano je u iznosu od 452.000,00 kuna 

1. Za izradu prostorno-planskih dokumenata planiran je iznos od 70.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

2. Za modernizaciju naselja u Velikom Bukovcu planiranje u iznosu od 241.000,00 kuna, od toga:

• Za rashode poslovanja planiran je iznos od 20.000,00 kuna za rashode za usluge

• Za rashode za nabavu proizveden dugotrajne imovine planiran je iznos od 221.000,00 kuna za građevinske objekte

• Za wi-fi mrežu planiran je iznos od 111.000,00 kuna za postrojenje i opremu

• Za sufinanciranje postavljanja solarnih panela na obiteljskoj kući planirani u iznosu od 30.000,00 kuna za kapitalne donacije


Program 1016 Promicanje kulture planiran je iznos od 50.000,00 kuna

Za pokroviteljstvo kulturnih događanja planiran je iznos od 50.000,00 kuna, od toga 10.000,00 kuna za rashode za usluge i 40.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja 


Program 1017 Socijalna skrb i mjere demografske obnove planiran je iznos od 87.550,00 kuna, od toga:

1. Za pomoć obiteljima i pojedincima planiran je iznos od 26.200,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za podmirenje troškova stanovanja planiran je iznos od 5.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3. Za pomoć i njegu u kući planiran je iznos od 7.800,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

4. Za pomoć za ogrjev planiran je iznos od 8.500,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

5. Za potporu roditeljima novorođene djece planiran je iznos od 35.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

6. Za darove djeci povodom blagdana planiran je iznos od 5.000,00 kuna za tekuće donacije