Proračun Općine Veliki Bukovec za 2019. godinu

2019 Arhiva


DokumentiProračun za građane za 2019. godinu


Poštovani građani,

predstavljamo Vam Proračun za građane za 2019. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Veliki Bukovec prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.velikibukovec.hr.

Želimo Vam pokazali što nam je u planu napraviti i za čega smo izdvojili novac iz Proračuna s toga Vam predstavljamo Proračun za građane.

Veliki dio novca ulažemo u komunalnu infrastrukturu, planiramo nabaviti spremnike za odvojeno prikupljanje otpada, modernizirati centar naselja, rekonstruirati rotor na raskrižju Dravske i Kolarove ulice, rekonstruirati most preko rijeke Plitvice u Dubovici, rekonstruirati raskrižje Dravske ulice i ulice Franje Sovića, rekonstruirati cestu NC 036 – Kolarova ulica, urediti groblje kao i uređivati i održavati ceste, javnu rasvjetu i javne površine. 

Ulažemo u poljoprivredu i gospodarstvo s toga smo dio novca izdvojili smo za subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima i trgovačkim društvima. 

Kako bismo poticali zdrav život i omogućili što više sportskih natjecanja izdvojili smo novac za sportska događanja, redovan rad sportskih udruga i ostale potrebe u sportu.

Želimo očuvati našu tradiciju i kulturu s toga financiramo Udruge koje djeluju na području naše Općine kako bi im pomogli da nas predstavljaju.

Dio novca izdvajamo za predškolsko i osnovno obrazovanje, jer nam je bitno ulaganje u mlade.

Stanovnicima slabijeg imovinskog stanja osiguravamo pomoći u novcu i naknade troškova za stanovanje i ogrjev.

Poštovani građani izdvojili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2019. godini.


Vaš načelnik!


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Veliki Bukovec za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Veliki Bukovec za 2019. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Veliki Bukovec koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Veliki Bukovec kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 

Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Općine Veliki Bukovec za 2019. godinu planirani su u iznosu od 5.413.550,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Veliki Bukovec za 2019. godinu planirani su u iznosu od 4.488.550,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 2.788.900,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu 2.673.800,00 kuna, porezi na imovinu planiran u iznosu od 81.100,00 kuna, porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 31.000,00 kuna i ostali prihodi od poreza planirani u iznosu od 3.000,00 kuna;

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 636.650,00 kuna, od toga pomoći proračunu iz drugih proračuna planirano u iznosu od 116.650,00 kuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu od 150.000,00 kuna i pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planirano u iznosu od 370.000,00;

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 743.000,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 2.000,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 741.000,00 kuna;

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 312.000,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 95.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 27.000,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 190.000,00 kuna;

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacija planirani u iznosu od 5.000,00 kuna;

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 3.000,00 kuna.


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su iznosu od 95.000,00 kuna od toga prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava planirani u iznosu od 35.000,00 kuna i prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine – prodaje građevinskih objekata planirani u iznosu od 60.000,00 kuna.


Primici od financijske imovine i zaduživanja 

Primici od zaduživanja – primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora planirani u iznosu od 500.000,00 kuna.


Višak /manjak prihoda 

Višak prihoda iz prethodnih godina 330.000,00 kunaRASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Veliki Bukovec za 2019. godinu planirani su u iznosu od 5.413.550,00 kuna


Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Veliki Bukovec za 2019. godinu planirani su u iznosu od 3.239.125,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 487.495,00 kuna, od toga plaće (bruto) planirane u iznosu od 373.721,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 54.200,00 kuna i doprinosi na plaće planirani u iznosu od 59.574,00 kuna;

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.608.800,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 39.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 175.800,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 1.245.500,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 148.500,00 kuna;

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 12.200,00 kuna za ostale financijske rashode;

4. Subvencije planirane u iznosu od 80.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora;

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 195.000,00 kuna, od toga pomoći unutar općeg proračuna u iznosu od 15.000,00 kuna i pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna planirano u iznosu od 180.000,00 kuna;

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 398.950,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 456.680,00 kuna, od toga za tekuće donacije 454.680,00 i kazne, penali i naknade štete 2.000,00 kuna.


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiranu u iznosu od 2.144.425,00 kuna

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 2.094.425,00 kuna, od toga građevinski objekti 1.521.425,00 kuna, postrojenje i oprema 498.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 75.000,00 kuna.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu planirani u iznosu 50.000,00 kuna.


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 30.000,00 kuna

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 30.000,00 kuna za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru. OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


Predstavnička i izvršna tijela Općine Veliki Bukovec planirano u iznosu od 221.952,00 kuna


Program 1001 Redovna djelatnost predstavničkog i izvršnog tijela planirano u iznosu od 221.952,00 kuna

Za redovnu djelatnost predstavničkog i izvršnog tijela planirano je 221.952,00 kuna, od toga:

• rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 126.952,00 kuna, od toga plaće 108.321,00 kuna i doprinosi na plaće 18.631,00 kuna;

• materijalni rashodi planirani u iznosu od 95.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 10.000,00 kuna, rashodi za usluge 50.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 35.000,00 kuna.


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 5.191.598,00 KUNA


Program 1001 Redovna djelatnost planirana u iznosu od 1.032.223,00 kuna

1. Za redovnu djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela planirano je 952.543,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 360.543,00 kuna, od toga plaće (bruto) 265.400,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 54.200,00 kuna i doprinosi na plaće 40.943,00 kuna;

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 492.800,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 29.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 82.800,00 kuna, rashodi za usluge 335.500,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 45.500,00 kuna;

• Za financijske rashode planirano je 12.200,00 kuna za ostale financijske rashode; 

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 2.000,00 kuna za kazne, penale i naknade štete;

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 55.000,00 kuna, od toga postrojenje i oprema 50.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 5.000,00 kuna;

• Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 30.000,00 kuna za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru;

2. Za financiranje rada političkih stranaka planirano je 13.680,00 kuna za tekuće donacije;

3. Za kulturne manifestacije planirano je 40.000,00 kuna, od toga 15.000,00 kuna za rashode usluga i 25.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja;

4. Za opremanje prostorija kulturno – informativnog centra planirano je 26.000,00 kuna, od toga 3.000,00 kuna za rashode materijala i energije i 23.000,00 kuna za postrojenja i opremu.


Program 1002 Komunalne djelatnosti i djelatnosti uređenja prostora planirano u iznosu od 2.781.425,00 kuna

1. Za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i uklanjanje planirano je 10.000,00 kuna za rashode usluga;

2. Za javnu rasvjetu planirano je 120.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 50.000,00 kuna, rashodi za usluge 20.000,00 kuna i rashodi za građevinske objekte 50.000,00 kuna;

3. Za održavanje i razvoj cestovne infrastrukture planirano je 535.000,00 kuna, od toga za rashode usluga 515.000,00 kuna i postrojenja i oprema 20.000,00 kuna;

4. Za održavanje javnih površina planirano je 91.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 20.000,00 kuna, rashodi za usluge 51.000,00 kuna i postrojenja i oprema 20.000,00 kuna;

5. Za razvoj i sigurnost prometa planirano je 20.000,00 kuna za rashode usluga;

6. Za održavanje i uređenje građevinskih objekata planirano je 219.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 20.000,00 kuna i rashodi za usluge 199.000,00 kuna;

7. Za deratizaciju i dezinsekciju planirano je 30.000,00 kuna za rashode usluga;

8. Za spremnike za odvojeno prikupljanje planirano je 15.000,00 kuna za pomoći unutar općeg proračuna;

9. Za modernizaciju centra naselja u Velikom Bukovcu planirano je 221.00,00 kuna, od toga 151.000,00 kuna za građevinske objekte i 70.000,00 kuna za postrojenja i opremu;

10. Za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta – rotor na raskrižju  Dravske i Kolarove ulice u Velikom Bukovcu planirano je 440.425,00 kuna za građevinske objekte;

11. Za rekonstrukciju mosta preko rijeke Plitvice u Dubovici planirano je 300.000,00 kuna za građevinske objekte;

12. Za rekonstrukciju raskrižja Dravske ulice i ulice Franje Sovića planirano je 200.000,00 kuna za građevinske objekte;

13. Za rekonstrukciju nerazvrstane ceste NC 036, Kolarova ulica u Velikom Bukovcu planirano je 380.000,00 kuna za građevinske objekte;

14. Za uređenje groblja u vlasništvu Općine Veliki Bukovec planirano je 200.000,00 kuna, od toga postrojenje i opremu 150.000,00 kuna i za dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 50.000,00 kuna.


Program 1003 Poljoprivreda i gospodarstvo planirano u iznosu od 150.000,00 kuna

1. Za subvencije poljoprivredi planirano je 20.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora;

2. Za subvencije poduzetništvu planirano je 60.000,0 kuna za subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora;

3. Za dokumente prostornog uređenja (prostorni plan) planirano je 70.000,00 kuna za rashode nematerijalne proizvedene imovine.


Program 1004 Vatrogastvo, zaštita i spašavanje planirano u iznosu od 160.000,00 kuna

1. Za vatrogastvo – Vatrogasna zajednica Općine Veliki Bukovec planirano je 130.000,00 kuna za tekuće donacije;

2. Za civilnu zaštitu i Hrvatsku gorsku službu za spašavanje 30.000,00 kuna, od toga za tekuće donacije 10.000,00 kuna i postrojenje i opremu 20.000,00 kuna.


Program 1005 Sport, kultura i religija planirano u iznosu od 344.000,00 kuna

1. Za financiranje redovne djelatnosti sporta, kulture i religije planirano je 105.000,00 kuna za tekuće donacije;

2. Za pokroviteljstvo sportskih natjecanja planirano je 20.000,00 kuna za tekuće donacije;

3. Za ostale potrebe u sportu planirano je 80.000,00 kuna , od toga 25.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja i 55.000,00 kuna za tekuće donacije;

4. Za pokroviteljstvo kulturnih događaja planirano je 10.000,00 kuna za tekuće donacije;

5. Za poticanje kulturnog i umjetničkog stvaralaštva planirano je 5.000,00 kuna za tekuće donacije;

6. Za rad organizacija civilnog društva planirano je 113.000,00 kuna, od toga 18.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja i 95.000,00 kuna za tekuće donacije;

7. Za rad zdravstvenih neprofitnih organizacija planirano je 11.000,00 kuna za tekuće donacije.


Program 1006 Odgoj i obrazovanje planirano u iznosu od 548.000,00 kuna

1. Za financiranje redovne djelatnosti predškolskog odgoja planirano je 402.000,00 kuna, od toga 180.000,00 kuna za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna, 77.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna i 145.000,00 kuna za postrojenje i opremu;

2. Za osnovno školstvo planirano je 146.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna.


Program 1007 Socijalna skrb i ostale novčane pomoći planirane u iznosu od 175.950,00 kuna

Za financiranje socijalne zaštite planirano je 175.950,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna.