Proračun Općine Breznica za 2018. godinu

2018 Arhiva


DokumentiProračun za građane za 2018. godinu

Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2018. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Breznica prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom ušli smo u projekt koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.breznica.hr.

Kako bismo Vam pokazali za što planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.

Veliki dio novca planiramo za izgradnju cesta, kanalizacije, vodovoda i javne rasvjete, za održavanje javnih površina, nerazvrstanih cesta i građevinskih objekta.

Veliki projekt na koji smo iznimno ponosni jeste završetak izgradnje Dječjeg vrtića. Želimo našim najmlađim stanovnicima pružiti lijepu i modernu ustanovu u kojoj će se kroz igru i zabavu pripremati za školu.

Ulaganje u obrazovanje jako nam je bitno, jer mladi i obrazovani ljudi temelj našeg društva, s toga koliko god možemo ulažemo u obrazovanje. Kako bismo pomogli našim učenicima Općina je osigurala sredstva za kupnju bilježnica i radnih bilježnica kao i nabavu garderobnih ormariće za Osnovu školu. U planu je dogradnja škole i sportske dvorane za koju se nadamo da će biti što prije.

Kako bismo pomogli roditeljima novorođene djece dodjeljujemo jednokratne novčane naknade u iznosu od 2.000,00 kuna za prvo dijete, 3.000,00 kuna za drugo dijete, a za svako slijedeće dijete u iznosu većem za 1.000,00 kuna.

Socijalno ugroženim stanovnicima osiguravamo jednokratne novčane pomoći i pomoći za ogrjev.

Kako bismo očuvali našu tradiciju i kulturu dio novca iz proračuna izdvojili za obilježavanje značajnih događanja u kulturi i manifestacija kao i za udruge koje nas predstavljaju i djeluju na području naše Općine. 

Značajan dio sredstava izdvojili smo za zaštitu od požara i civilnu zaštitu kao i nabavu Vatrogasnog vozila.

Dragi stanovnici predstavili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2018. godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.


Vaš Načelnik!


Poštovani građani savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Breznica za 2019. godinu možete pronaći OVDJE.

Proračun za građane za 2019. godinu možete pronaći OVDJE.


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Breznica za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Breznica za 2018. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Breznica koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Breznica kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun Općine Breznica možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


PREDSTVANIČKA I IZVRŠNA TIJELA PLANIRANO U IZNOSU OD 20.000,00 KUNA


Program 1001 Financiranje osnovnih aktivnosti planirano u iznosu od 20.000,00 kuna

Za rad općinskog Vijeća i radnih tijela planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 1.216.300,00 KUNA


Program 1002 Financiranje osnovnih aktivnosti planirano u iznosu od 1.216.300,00 kuna

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 416.000,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka, od toga Plaće (bruto) 350.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 5.000,00 kuna i doprinosi na plaće 61.000,00 kuna

2. Materijalni i financijski rashodi planirani u iznosu od 618.300,00 kuna financirani od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 572.300,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 33.500,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 48.000,00 kuna, rashodi za usluge 399.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 91.800,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 6.000,00 kuna za ostale financijske rashode

• Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 30.000,00 kuna za pomoći unutar općeg proračuna

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 10.000,00 kuna za kazne, penale i naknadu štete

3. Za kapitalna ulaganja u opremu i ostalu imovinu planirano je 182.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i pomoći, od toga postrojenje i oprema 32.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 150.000,00 kuna


KOMUNALNO – STAMBENE DJELATNOSTI I UREĐENJE PROSTORA PLANIRANO U IZNOSU OD 8.016.500,00 KUNA


Program 1003 Održavanje komunalne infrastrukture i građenje objekta planirano u iznosu od 986.500,00 kuna

1. Za održavanje građevinskih objekata planirano je 70.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga rashodi za materijal i energiju 20.000,00 kuna i rashodi za usluge 50.000,00 kuna

2. Za održavanje cesta planirano je 500.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i prihoda za posebne namjene, od toga rashodi za materijal i energiju 200.000,00 kuna i rashodi za usluge 300.000,00 kuna

3. Za održavanje javne rasvjete planirano je 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i prihoda za posebne namjene, od toga rashodi za materijal i energiju 150.000,00 kuna i rashodi za usluge 50.000,00 kuna

4. Za održavanje javnih površina planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

5. Za održavanje ostale komunalne infrastrukture planirano je 166.500,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga rashodi za materijal i energiju 10.000,00 kuna i rashodi za usluge 156.500,00 kuna


Program 1004 Izgradnja i rekonstrukcija kapitalnih objekta planirano u iznosu od 3.000.000,00 kuna

Za izgradnju i rekonstrukciju kapitalnih objekta planirano je 3.000.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i pomoći za građevinske objekte


Program 1005 Izgradnja i rekonstrukcija komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 4.030.000,00 kuna

1. Za otkup zemljišta planirano je 80.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za materijalnu imovinu

2. Za izgradnju cesta i ostalih prometnih objekta planirano je 3.000.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i pomoći za građevinske objekte

3. Za izgradnju kanalizacije planirano je 500.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte

4. Za izgradnju vodovoda planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte

5. Za izgradnju i rekonstrukciju javne rasvjete planirano je 150.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

6. Za nabavu uređaja i opreme planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za postrojenje i opremu


KULTURA, ZNANOST, SPORT I OSTALI KORISNICI PLANIRANO U IZNOSU OD 965.500,00 KUNA


Program 1006 Razvoj kulture i znanosti planirano u iznosu od 4.000,00 kuna

Za financiranje aktivnosti kulturnih i znanstvenih udruga planirano je 4.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 1007 Razvoj sporta planirano u iznosu od 25.000,00 kuna

Za financiranje aktivnosti sportskih udruga planirano je 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 1008 Razvoj udruga planirano u iznosu od 936.500,00 kuna

Za financiranje aktivnosti udruga planirano je 936.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i pomoći za tekuće donacije


ŠKOLSTVO, SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO PLANIRANO U IZNOSU OD 370.200,00 KUNA


Program 1009 Školstvo planirano u iznosu od 100.000,00 kuna

Za financiranje osnovnog školstva planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna


Program 1010 Socijalna skrb planirano u iznosu od 255.200,00 kuna

Za pomoć građanima i kućanstvima planirano je 255.200,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 1011 Zdravstveno-veterinarska djelatnost planirano u iznosu od 15.000,00 kuna

Za zdravstveno-veterinarsku zaštitu planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za uslugePRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Breznica za 2018. godinu planirani su u iznosu od 10.588.500,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Breznica za 2018. godinu planirani su u iznosu od 8.738.500,00 kuna, a čine ih:


1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 3.471.000,00 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 3.350.000,00 kuna, Porezi na imovinu planiran u iznosu od 81.000,00 kuna i Porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 40.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 4.720.000,00 kuna, od toga, pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane u iznosu 720.000,00 kuna i pomoći iz proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planirane u iznosu od 4.000.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 164.000,00 kuna, od toga Prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 1.000,00 kuna i Prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 163.000,00 kuna 

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 373.500,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 3.000,00 kuna, Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 118.500,00 kuna i Komunalni doprinosi i druge naknade planirani u iznosu od 252.000,00 kuna

5. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 10.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 50.000,00 kuna, a čine ih Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine


Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina planiran u iznosu od 1.800.000,00 kuna