Proračun Općine Jasenice za 2022. godinu

2022 Arhiva


DokumentiPoštovani stanovnici,


predstavljamo Vam Vodič za građane za 2022. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Jasenice prikuplja i investira sredstva. Radi što veće transparentnosti i bolje komunikacije s našim stanovnicima nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.jasenice.hr.


Kroz ovaj projekt želimo Vam približiti i na pojednostavljen način prenijeti informacije vezane uz raspolaganje proračunskim sredstvima Općine Jasenice. 


U novoj 2022. godini prioritet su nam projekti, čija će provedba utjecati na kvalitetu života naših mještana ali i potaknuti rast i razvoj naše Općine. Smatramo da je ulaganje u komunalnu infrastrukturu upravo jedna od stavki, kojom ćemo ostvariti naše želje za boljom i funkcionalnijom Općinom. Dio sredstava iz proračuna namijenili smo za održavanje i uređenje javne rasvjete, javnih zelenih površina, plaža, groblja i nerazvrstanih cesta, te za izgradnju objekata i uređaja vodoopskrbe, asfaltiranje cesta i rekonstrukciju javne rasvjete. Među nove projekte uvrštavamo izgradnju privezišta i šetnice u Maslinici. Također, nastavljamo sa projektima izgradnje groblja i potpornog zida u Ulici Gojka Šuška, te sa izgradnjom i sanacijom obale u Rovanjskoj. 


Neki od značajnih projekata u ovoj godini su izgradnja dječjeg igrališta Rovanjska, te uređenje i opremanje Fitness centra, projekti čija je vrijednost 1.070.000,00 kuna.


Osim toga, vrlo nam je bitno zaštiti naše mještane, njihovu imovinu ali i okoliš koji nas okružuje, zato ulažemo u organizaciju i provođenje zaštite spašavanja, u deratizaciju i dezinsekciju i u higijeničarsku službu. 


Smatramo da je ulaganje u odgoj i obrazovanje naše djece i mladih najisplativije ulaganje, stoga smo osigurali razne novčane pomoći, kojima bi smo potaknuli našu mladež na razvijanje njihovih talenata i potencijala. Našim najmlađima sufinanciramo smještaj u vrtiću, osnovnoškolcima nabavu školskih knjiga, radnih bilježnica i mapa a srednjoškolcima troškove prijevoza. Našim vrijednim i darovitim studentima osigurali smo stipendije u iznosu od 600,00 kuna mjesečno ali i  dodatak na stipendiju u iznosu od 100,00 kuna mjesečno za sve studente sportaše i sve članove sportskog kluba.


Kako bi smo zadržali ali i privukli što veći broj mladih obitelji, dodjeljujemo jednokratne novčane pomoći roditeljima novorođene djece i to u iznosu od 5.000,00 kuna za prvo dijete, 10.000,00 kuna za drugo dijete, te 35.000,00 kuna za treće dijete. Za svako iduće dijete smo naknadu uvećali za 10.000,00 kuna. 


Stanovnicima slabijeg imovinskog stanja osigurali smo novčane pomoći za stanovanje i javni prijevoz ali i pomoći u naravi za ogrjev, režije i prehranu. Nadamo se kako će im ove pomoći učiniti život lakšim i lagodnijim.


Bogatstvo svake Općine su udruge, zajednice, i tradicionalni događaji po kojima je Općina prepoznatljiva i jedinstvena, stoga i mi nastavljamo podržati i njegovati udruge i društva, koja su upisana u povijest naše kulture. Voljeli bi smo da naša potpora i pomoć pridonese njihovom širenju. 


Dragi stanovnici ovo je dio projekata koje planiramo napraviti u želji da našu Općinu učinimo boljom i ljepšom. Molimo Vas da nam i vi svojim prijedlozima i komentarima ukažete na ono što smatrate bitnim za bolji razvoj naše Općine.


Načelnik Općine Jasenice

Stipe Vulić


Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Jasenica za 2022. godinu bilo je provedeno od 30.11.2021. do 14.12.2021. Više o tome možete pogledati  OVDJE.


OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Jasenice za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Jasenice za 2022. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Jasenice koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Jasenice kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:

Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoji od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja.


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe.


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.
Ukupni prihodi Općine Jasenice za 2022. godinu planirani su u iznosu od 17.977.650,00 kuna


Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja Općine Jasenice za 2022. godinu su 15.098.980,00 kuna, a čine ih: 

1. Prihodi od poreza koji su planirani u iznosu od 4.951.065,53 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 6.300.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine koji su planirani u iznosu od 1.454.914,47 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 2.333.000,00 kuna

5. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 60.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Općine Jasenice za 2022. godinu planirani u iznosu od 1.201.670,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.200.000,00 kuna

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 1.670,00 kuna


Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od financijske imovine i zaduživanja Općine Jasenica za 2022. godinu planirana u iznosu od 277.000,00 kuna 


Raspoloživa sredstva  iz prethodnih godina

Vlastiti izvori

Višak/manjak prihoda iznosi 1.400.000,00 kunaUkupni rashodi Općine Jasenice za 2022. godinu planirani su u iznosu od 17.977.650,00 kuna


Rashodi poslovanja

Ukupni rashodi poslovanja Općine Jasenice za 2022. godinu planirani su u iznosu od 9.442.650,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 2.465.550,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 4.787.000,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 949.000,00 kuna

4. Subvencije planirane u iznosu od 50.000,00 kuna

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 50.000,00 kuna

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 560.000,00 kuna 

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 581.100,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Općine Jasenice za 2022. godinu planirani u iznosu od 7.632.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine - materijalna imovina - prirodna bogatstva planirani u iznosu od 50.000,00 kuna 

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 7.582.000,00 kuna


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Planirani su u iznosu od 903.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA 


OPĆINSKO VIJEĆE 


Program 1001 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 65.000,00 kuna, od toga:

1. Za redovan rad Općinskog vijeća planirano je 45.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

2. Za financiranje rada političkih stranaka planirano je 20.000,00 kuna za tekuće donacije


UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I OPĆE POSLOVE 


Program 1002 Javna uprava i administracija planirano u iznosu 5.308.000,00 kuna, od toga:

1. Za administrativno, tehničko i stručno osoblje planirano je 3.650.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.558.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 1.200.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 160.000,00 kuna i doprinosi na plaće 198.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.302.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 100.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 300.000,00 kuna, rashodi za usluge 775.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 127.000,00 kuna 

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 790.000,00 kuna za ostale financijske rashode

2. Za konzultantske usluge za apliciranje pri EU Fondovima planirano je 50.000,00 kuna za rashode za usluge

3. Za kamate na dugoročne zajmove planirano je 153.000,00 kuna za kamate za primljene kredite i zajmove

4. Za otplatu glavnice dugoročnog zajma planirano je 870.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

5. Za tekuću zalihu proračuna planirano je 30.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

6. Za uredski namještaj i opremu planirano je 82.000,00 kuna, od toga postrojenje i oprema 62.000,00 kuna i nematerijalna proizveden imovina 20.000,00 kuna

7. Za nabavu vozila – financijski leasing planirano je 373.000,00 kuna, od toga rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 340.000,00 kuna i izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 33.000,00 kuna

8. Za održavanje krovišta zgrade planirano je 100.000,00 kuna za rashode za usluge

Program 1003 Organiziranje i provođenje zaštite spašavanja planirano u iznosu od 257.000,00 kuna, od toga:

1. Za osnovnu djelatnost DVD-a planirano je 200.000,00 kuna za tekuće donacije 

2. Za zaštitu na radu planirano je 12.000,00 kuna za rashode za usluge

3. Za civilnu zaštitu i gorsku službu spašavanja planirano je 45.000,00 kuna, od toga ostali nespomenuti rashodi poslovanja 35.000,00 kuna i tekuće donacije 10.000,00 kuna


Program 1004 Promicanje kulture planirano u iznosu od 45.000,00 kuna, od toga:

1. Za sufinanciranje usluga Bibliobusa planirano je 5.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za djela kulturno umjetničkog društva KUD Vila Velebita planirano je 5.000,00 kuna  za tekuće donacije

3. Za kulturne udruge – prema programu rada planirano je 15.000,00 kuna za tekuće donacije

4. Za pomoć za funkcioniranje crkava planirano je 20.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 1005 Poticanje razvoja turizma planirano u iznosu od 200.000,00 kuna 

1. Za sufinanciranje turističkih događaja planirano je 200.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 1006 Program predškolski odjel planirano u iznosu od 1.409.550,00 kuna

1. Za sufinanciranje smještaja djece u DV „Obrovac“ u Zadru planirano je 30.000,00 kuna za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

2. Za sufinanciranje smještaja djece u dječji vrtić planirano u iznosu od 12.000,00 kuna za rashode za usluge

3. Za predškolski program – redovna djelatnost planirano je 1.379.550,00 kuna, za rashode za zaposlene planirano je 855.550,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 670.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 75.000,00 kuna i doprinosi na plaće 110.550,00 kuna, za materijalne rashode planirano je 473.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 19.000,00 kuna, materijal i energija 341.000,00 kuna, rashodi za usluge 95.500,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 16.500,00 kuna, za ostale financijske rashode planirano je 6.000,00 kuna i za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano je 45.000,00 kuna za postrojenje i opremu


Program 1007 Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje planirano u iznosu od 115.000,00 kuna, od toga:

1. Za sufinanciranje materijalnih troškova u OŠ Petar Zoranić planirano je 20.000,00 kuna za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

2. Za sufinanciranje troškova prijevoza srednjoškolskih učenika planirano je 25.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima

3. Za potporu roditeljima za nabavu školskih knjiga planirano je 70.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 1008 Visoko obrazovanje planirano u iznosu od 165.000,00 kuna, od toga:

Za studentske stipendije planirano je 165.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima


Program 1009 Razvoj sporta i rekreacije planirano u iznosu od 1.810.000,00 kuna, od toga:

1. Za osnovnu djelatnost športskih udruga planirano je 50.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za uređenje i obnovu postojećeg školskog igrališta za više sportova u Maslenici planirano je 70.000,00 kuna za rashode za usluge

3. Za uređenje i obnovu postojećeg školskog igrališta u Rovanjskoj planirano je 600.000,00 kuna za građevinske objekte

4. Za izgradnju dječjeg igrališta Rovanjska planirano je 450.000,00 kuna za građevinske objekte

5. Za uređenje i opremanje Fitness centra planirano je 620.000,00 kuna, od toga 350.000,00 kuna za građevinske objekte, 20.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu i 250.000,00 kuna za postrojenje i opremu

6. Za održavanje dječjih igrališta planirano je 20.000,00 kuna za rashode za usluge


Program 1010 Zaštita, očuvanje i unaprjeđenje zdravlja planirano u iznosu od 100.000,00 kuna, od toga:

Za poslove deratizacije i dezinsekcije planirano je 100.000,00 kuna za rashode za usluge


Program 1011 Socijalna skrb planirana u iznosu od 390.000,00 kuna, od toga:

1. Za pomoć u novcu pojedincima i obiteljima planirano je 170.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima

2. Za pomoć u naravi (ogrjev, režije i prehrana) planirano je 10.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima

3. Za subvencije javnog prijevoza građana planirano je 50.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima

4. Za potpore majkama za nabavu opreme za novorođeno dijete planirano je 120.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

5. Za humanitarnu djelatnost Crvenog križa planirano je 20.000,00 kuna za tekuće donacije

6. Za poticaj djelovanju udruga civilnog društva planirano je 10.000,00 kuna za tekuće donacije

7. Za tekuću pomoć Udruzi dragovoljaca Domovinskog rata planirano je 10.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 1012 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 1.877.000,00 kuna, od toga:

1. Za održavanje i uređivanje javnih zelenih površina planirano je 495.000,00 kuna od toga rashodi za materijal i energiju 110.000,00 kuna i rashodi za usluge 385.000,00 kuna

2. Za održavanje i uređenje mjesnog groblja planirano je 210.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 30.000,00 kuna i rashodi za usluge 180.000,00 kuna

3. Za materijal i dijelove za održavanje javne rasvjete planirano je 150.000,00 kuna za rashode za usluge

4. Za električnu energiju – javna rasvjeta planirano je 450.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju

5. Za održavanje lokalnih i nerazvrstanih cesta planirano je 220.000,00 kuna za rashode za usluge

6. Za održavanje plaže u Maslenici planirano je 200.000,00 kuna za rashode za usluge

7. Za održavanje plaže u Rovanjskoj planirano je 100.000,00 kuna za rashode za usluge

8. Za javne radove planirano je 52.000,00 kuna, od toga 45.000,00 kuna za plaće (Bruto) i 7.000,00 kuna za doprinose na plaće


Program 1013 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirana u iznosu od 5.495.000,00 kuna, od toga:

1. Za izgradnju objekta i uređaja vodoopskrbe planirano je 280.000,00 kuna, od toga 250.000,00 kuna za građevinske objekte i 30.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

2. Za izgradnju i asfaltiranje cesta, nogostupa, trgova planirano je 1.100.000,00 kuna, od toga 300.000,00 kuna za rashode za usluge, 50.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja, 500.000,00 kuna za građevinske objekte, 100.000,00 za postrojenje i opremu i 100.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu  i 50.000,00 kuna za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva

3. Za ulaganje u komunalnu infrastrukturu središta Maslenice planirano je 45.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu 

4. Za izgradnju groblja planirano je 2.010.000,00 kuna, od toga za 2.000.000,00 kuna za građevinske objekte i 10.000,00 kuna za postrojenje i opremu

5. Za izgradnju privezišta u Maslenici planirano je 30.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu

6. Za rekonstrukciju i izgradnju javne rasvjete planirano je 400.000,00 kuna za građevinske objekte

7. Za izgradnju šetnice u Maslenici planirano je 100.000,00 kuna za nematerijalnu imovine

8. Za izgradnju potpornog zida u Ulici Gojka Šuška planirano je 480.000,00 kuna, od toga 450.000,00 kuna za građevinske objekte i 30.000,00 za nematerijalnu imovinu

9. Za izgradnju i sanaciju obale u Rovanjskoj planirano je 1.050.000,00 kuna, od toga 1.000.000,00 kuna za građevinske objekte i 50.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu


Program 1014 Zaštita okoliša planirana u iznosu od 88.600,00 kuna, od toga:

1. Za higijeničarsku službu planirano je 30.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

2. Za izradu studijske dokumentacije za izgradnju vodno.-kom. Inf. Planirano je 8.600,00 kuna

3. Za opremanje zelenih otoka planirano je 50.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja 


Program 1015 Prostorno uređenje i unaprjeđenje stanovanja planirano u iznosu od 575.000,00 kuna, od toga:

1. Za prostorno planiranje planirano je 380.000,00 kuna, od toga 100.000,00 kuna za rashode za usluge i 280.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu

2. Za izradu katastra nekretnina na području Općine Jasenice planirano je 195.000,00 kuna, od toga 190.000,00 kuna za rashode za usluge i 5.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja


Program 1017 Jačanje gospodarstva planirano u iznosu od 77.500,00 kuna, od toga:

1. Za razvoj ruralnog područja – LAG „Bura“ planirano je 7.500,00 kuna za tekuće donacije 

2. Za centar planinskog proizvoda planirano je 70.000,00 kuna, od toga 20.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu i 50.000,00 kuna za građevinske objekte