Proračun Općine Jasenice za 2017. godinu

2017 Arhiva


DokumentiProračun za građane za 2017. godinu


Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vam Proračun za građane za 2017. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Jasenice prikuplja i investira sredstva. Radi što veće transparentnosti i bolje komunikacije s našim stanovnicima ušli smo u projekt koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.jasenice.hr.

Projektom Proračun za građane želimo vam pokazati što nam je u planu napraviti kako bismo unaprijedili našu Općinu. Iz proračuna veliki dio novca izdvojili smo za komunalnu infrastrukturu, izgradnju i asfaltiranje cesta, vodoopskrbu i izradu više projektnih ideja kojima želimo urediti ulice, parkirališta i trgove. Pobrinuli smo se i za izgradnju nove javne rasvjete kao i za održavanje stare. Planiramo izgradnju groblja, izgradnju šetnice u Maslenici te uređenje plaža u Maslenici i Rovanjskoj.

U svrhu zaštite okoliša i zbrinjavanja otpada planiramo izgradnju centra za gospodarenje otpadom „Biljane donje“ i opremanje reciklažnog dvorišta.

Stanovnicima slabijeg imovinskog stanja pomažemo u podmirenju troškova stanovanja, ogrijeva i novčanoj pomoći.

Obrazovanje mladih nam je iznimno bitno, s toga i ove godine našim učenicima i studentima dodjeljujemo stipendije, sufinanciramo prijevoz i dajemo potpore roditeljima za nabavu školskih knjiga.

Sufinanciramo boravak djece u Dječjim vrtićima, financiramo program predškolskog odgoja i ulažemo u izgradnju vrtića. 

Veliki projekt koji nam je u planu je uređenje dječjeg igrališta Maslenica, jer želimo djeci pružiti odrastanje uz igru i zabavu.

Roditeljima novorođene djece dajemo jednokratne pomoći jer želimo bar mali dio učestvovati u samom početku njihovog života. Bitno nam je da imamo što više djece, jer djeca su naša budućnost. 

Uz prirodne ljepote koje imamo, za turizam je jako bitna i tradicijska kultura koja nas obilježava. Stoga smo za udruge koje promoviraju i čuvaju našu tradiciju izdvojili dio novca za njihovo djelovanje.

Dragi stanovnici ovo je dio projekata koje planiramo napraviti u želji da našu Općinu učinimo boljom i ljepšom. Molimo Vas da nam i vi svojim prijedlozima i komentarima ukažete na ono što smatrate bitnim za bolji razvoj naše Općine.


Načelnik Općine Jasenice

Martin Baričević


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Jasenice za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Jasenice za 2017. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Jasenice koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Jasenice kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. U slučaju ne donošenja Proračuna do konca tekuće godine za narednu godinu, donosi se Odluka o privremenom financiranju za razdoblje od tri mjeseca. Ako Odluka o privremenom financiranju nije prihvaćena Vlada Republike Hrvatske raspustit će Općinsko vijeće i razriješiti Općinskog načelnika i njegove zamjenike te imenovati povjerenika koji obavlja poslove Općinskog vijeća i čelnika i raspisati prijevremene izbore.Ukupni prihodi Općine Jasenice za 2017. godinu planirani su u iznosu od 12.008.013,00 kuna


Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja Općine Jasenice za 2017. godinu su 10.101.781,00 kuna, a čine ih: 

1. Prihodi od poreza koji su planirani u iznosu od 2.945.000,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu 1.550.000,00 kuna, porezi na imovinu planirani u iznosu 1.350.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planirani u iznosu od 45.000,00 kuna

2. Pomoći planirane u iznosu od 1.720.000,00 kuna, od toga pomoći proračunu iz drugih proračuna 1.620.000,00 kuna i pomoći od izvanproračunskih korisnika 100.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine koji su planirani u iznosu od 1.076.781,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planiranih u iznosu od 5.000,00 kuna, prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 1.071.781,00 kuna

4. Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima planirani u iznosu od 4.310.000,00 kuna, od toga administrativne (upravne) pristojbe planirane u iznosu od 60.000,00 kuna, Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 1.310.000,00 kuna, komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 2.940.000,00 kuna

5. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 50.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Općine Jasenice za 2017. godinu planiranih u iznosu od 1.906.232,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene imovine - Prihodi od prodaje materijalne imovine planirani u iznosu od 1.852.790,00 kuna

2. Prihodi od prodaje proizvedene imovine - Prihodi od prodaje građevinskih objekata planirani u iznosu od 53.442,00 kunaUkupni rashodi Općine Jasenice za 2017. godinu planirani su u iznosu od 12.008.763,00 kuna


Rashodi poslovanja

Ukupni rashodi poslovanja Općine Jasenice za 2017. godinu planirani su u iznosu od 7.113.763,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.149.060,00 kuna, od toga plaće planirane u iznosu 855.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 147.000,00 kuna i doprinosi na plaće planirani u iznosu od 147.060,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 3.940.800,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 82.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 701.000,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 2.357.800,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu 800.000,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 115.000,00 kuna

4. Subvencije - subvencije trgovačkim društvima planirane u iznosu od 130.000,00 kuna

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 204.000,00 kuna

6. Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna- ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane u iznosu od 530.000,00 kuna 

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 1.044.903,00 kuna, od toga tekuće donacije u planirane iznosu od 630.300,00 kuna, kapitalne donacije planirane u iznosu od 320.000,00 kuna i kapitalne pomoći planirane u iznosu od 94.603,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Općine Jasenice za 2017. godinu planirani u iznosu od 4.894.250,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine - materijalna imovina - prirodna bogatstva planirani u iznosu od 125.000,00 kuna 

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 4.699.250,00 kuna, od toga građevinski objekti planirani u iznosu od 3.005.000,00 kuna, postrojenja i oprema planirani u iznosu od 235.000,00 kuna, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti planirane u iznosu od 500.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 959.250,00 kuna

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 70.000,00 kuna


OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA 


OPĆINSKO VIJEĆE PLANIRANO U IZNOSU OD 522.000,00 KUNA


Program 1001 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 522.000,00 kuna, od toga:

1. Za redovan rad Općinskog vijeća planirano je 355.000,00 kuna financirano od općih prihod i primitaka, od toga naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i pravnih vijeća 300.000,00 kuna, reprezentacija 15.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 kuna

2. Za financiranje rada političkih stranaka planirano je 37.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga tekuće donacije udrugama i političkim strankama 22.000,00 kuna i tekuće donacije 15.000,00 kuna

3. Za izbor Vijeća Mjesnih odbora planirano je 130.000,00 kuna financirano od općih prihod i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL


UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I OPĆE POSLOVE PLANIRANO U IZNOSU OD 11.486.013,00 KUNA


Program 1002 Javna uprava i administracija planirano u iznosu 2.855.860,00 kuna, od toga:

1. Za administrativno, tehničko i stručno osoblje planirano je 2.490.860,00 kuna financiran od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.149.060,00 kuna, od toga Plaće 855.000,00 kuna, Ostali rashodi za zaposlene 147.000,00 kuna i doprinosi na plaće 147.060,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.226.800,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 82.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 286.000,00 kuna, rashodi za usluge 296.000,00 kuna, rashodi za usluge 658.800,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 190.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 115.000,00 kuna za ostale financijske rashode

2. Za konzultantske usluge za apliciranje pri EU Fondovima planirano je 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

3. Za uredski namještaj i opremu planirano je 215.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, od toga postrojenje i oprema 155.000,00 kuna i nematerijalna proizveden imovina 60.000,00 kuna


Program 1003 Organiziranje i provođenje zaštite spašavanja planirano u iznosu od 382.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

1. Za osnovnu djelatnost DVD-a planirano je 320.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za zaštitu na radu planirano je 17.000,00 kuna za rashode za usluge

3. Za civilnu zaštitu i gorsku službu spašavanja planirano je 45.000,00 kuna od toga ostali nespomenuti rashodi poslovanja 35.000,00 kuna i tekuće donacija 10.000,00 kuna


Program 1004 Promicanje kulture planirano u iznosu od 611.000,00 kuna, od toga:

1. Za sufinanciranje usluga Bibliobusa planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Za djelatnost kulturno umjetničkog društva KUD Vila Velebita planirano je 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

3. Za kulturne udruge – prema programu rada planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

4. Za glagoljaško pučko crkveno pjevanje u Jasenicama planirano je 1.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

5. Za pomoć za funkcioniranje crkve planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

6. Za izgradnju spomenika planirano je 500.000,00 kuna za kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za knjige, umjetnička djela i izložbene vrijednosti


Program 1005 Poticanje razvoja turizma planirano u iznosu od 77.300,00 kuna 

Za sufinanciranje turističkih događaja planirano je 77.300,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za tekuće donacije


Program 1006 Program predškolskog odgoja planirano u iznosu od 309.000,00 kuna, od toga:

1. Za program predškolskog odgoja planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna i rashodi za usluge 25.000,00 kuna

2. Za sufinanciranje smještaja djece u DV „Cvrčak“ u Posedarju planirano je 180.000,00 kuna za tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

3. Za sufinanciranje smještaja djece u DV „Latica“ u Zadru planirano je 24.000,00 kuna za tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

4. Za izgradnju Dječjeg vrtića planirano je 75.000,00 kuna za ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu


Program 1007 Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje planirano u iznosu od 120.000,00 kuna, financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

1. Za sufinanciranje materijalnih troškova u OŠ Petar Zoranić planirano je 10.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za sufinanciranje troškova prijevoza srednjoškolskih učenika planirano je 60.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima

3. Za potporu roditeljima za nabavu školskih knjiga planirano je 50.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 1008 Visoko obrazovanje planirano u iznosu od 90.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka:

Za studentske stipendije planirano je 90.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima


Program 1009 Razvoj sporta i rekreacije planirano u iznosu od 830.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka:

1. Za osnovnu djelatnost športskih udruga planirano je 30.000,00 kuna, od toga tekuće donacije sportskim društvima 15.000,00 kuna i za ostale tekuće donacije 15.000,00 kuna

2. Za uređenje dječjeg igrališta planirano je 800.000,00 kuna za ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu -dječje igralište Maslenica


Program 1010 Zaštita, očuvanje i unaprjeđenje zdravlja planirano u iznosu od  60.000,00 kuna, financirano od općih prihoda i primitaka:

Za poslove deratizacije i dezinsekcije planirano je 60,000,00 kuna za rashode za usluge


Program 1011 Socijalna skrb planirana u iznosu od 340.000,00 kuna, od toga:

1. Za pomoć u novcu pojedincima i obiteljima planirano je 170.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i pomoći za ostale naknade građanima i kućanstvima

2. Za pomoć u naravi (ogrjev, režije i prehrana) planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i pomoći za ostale naknade građanima i kućanstvima

3. Za subvencije javnog prijevoza građana planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima

4. Za potpore majkama za nabavu opreme za novorođeno dijete planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima - Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad

5. Za humanitarnu djelatnost Crvenog križa planirano je 20.000,00 kuna za tekuće donacije

6. Za poticaj djelovanju udruga civilnog društva planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 1012 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 1.470.000,00 kuna, od toga:

1. Za održavanje i uređivanje javnih zelenih površina planirano je 180.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 130.000,00 kuna i rashodi za usluge 50.000,00 kuna

2. Za održavanje i uređenje mjesnog groblja planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 10.000,00 kuna i rashodi za usluge 20.000,00 kuna

3. Za materijal i dijelove za održavanje javne rasvjete planirano je 90.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

4. Za električnu energiju – javna rasvjeta planirano je 260.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za materijal i energiju

5. Za održavanje lokalnih i nerazvrstanih cesta planirano je 700.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

6. Za održavanje plaže u Maslenici planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

7. Za održavanje plaže u Rovanjskoj planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge


Program 1013 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirana u iznosu od 2.818.500.000,00 kuna, od toga:

1. Za izgradnju objekta i uređaja vodoopskrbe planirano je 400.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

2. Za izgradnju i asfaltiranje cesta, nogostupa, trgova planirano je 512.500,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, prihoda za posebne namjene i prihodi od prodaje nefinancijske imovine

3. Za ulaganje u komunalnu infrastrukturu središta Maslenice planirano je 57.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjena za nematerijalnu proizvedenu imovinu

4. Za izgradnju groblja planirano je 1.580.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine, od toga za građevinske objekte 1.500.000,00 kuna i postrojenje i oprema 80.000,00 kuna

5. Za rekonstrukciju i izgradnju javne rasvjete planirano je 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i pomoći za građevinske objekte

6. Za izgradnju šetnice u Maslenici planirano je 69.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu proizvedenu imovinu


Program 1014 Zaštita okoliša planirana u iznosu od 239.609,00 kuna, od toga:

1. Za higijeničarsku službu planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitka za subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora

2. Za opremanje reciklažnog dvorišta planirano je 105.000.00 kuna financirano od pomoći za građevinske objekte

3. Za izgradnju centra za gospodarenjem otpadom „Biljane donje“ planirano je 94.603,00 financirano od prihoda za posebne namjene za kapitalne pomoći

4. Za opremanje zelenih otoka planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja


Program 1015 Prostorno uređenje i unaprjeđenje stanovanja planirano u iznosu od 1.197.750,00 kuna, od toga:

1. Za energetsku učinkovitost planirano je 70.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja planirano je 70.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

3. Za prostorno planiranje planirano je 384.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka od toga 277.000,00 kuna rashodi za usluge i 107.000,00 kuna nematerijalna proizvedena imovina

4. Za izradu katastra nekretnina na području Općine Jasenice planirano je u iznosu od 390.000,00 kuna od toga rashodi za usluge 70.000,00 kuna financirano od općih prihod i primitaka i 320.000,00 kuna za kapitalne donacije financirano od prihoda za posebne namjene

5. Za razvoj stanovanja planirano je 25.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za materijalnu imovinu

6. Za otkup zemljišta za izgradnju stambenih objekata planirano je 25.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje nefinancijske imovine za materijalna imovina - prirodna bogatstva

7. Za izradu UPU-a obalnog pojasa Maslenica – Zapad planirano je 60.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu proizvedenu imovinu

8. Za izradu UPU-a obalnog pojasa Maslenica – Istok planirano je 66.250,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu proizvedenu imovinu

9. Za izradu UPU-a obalnog pojasa Rovanjska planirano je 81.250,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu proizvedenu imovinu

10. Za izradu UPU-a proizvodno gospodarske zone Česmina planirano je 51.250,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu proizvedenu imovinu


Program 1016 Poticanje poljoprivrede planirano u iznosu od 70.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka

Za poticanje poljoprivrede – subvencioniranje stočarstva planirano je 70.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima


Program 1017 Jačanje gospodarstva planirano u iznosu od 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

1. Za projektnu dokumentaciju za Pčelarski dom planirano je 5.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

2. Za projektnu dokumentaciju za Ribarsku kuću u Rovanjskoj planirano je 5.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

3. Za razvoj ruralnog područja – LAG „Bura“ planirano je 5.000,00 kuna za tekuće donacije