Proračun Općine Milna za 2021. godinu

2021 Arhiva


DokumentiProračun za građane za 2021. godinu


Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2021. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Milna prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici www.opcinamilna.hr.

Kako bismo Vam pokazali za što planiramo izdvojiti sredstva iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.

Dio proračunskih sredstava planiramo izdvojiti za ulaganje u infrastrukturu. Neki od infrastrukturnih projekata su izgradnja igrališta Milna, igrališta Ložišće nerazvrstanih cesta( Ceste Podhume i Južna obilaznica), mrtvačnice Milna, parkirališta Bobovišće, javne rasvjete i zelenih otoka, održavanje poljskih i protupožarnih puteva, groblja, javne rasvjete, javne i zelene površine te mjesnih plaža.

S ciljem jačanja gospodarstva, dajemo  subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima.  

Nastavljamo s projektom Interpretacijskog centara maritimne povijesti Milne, koji je rezultat suradnje s Poduzetničkim centrom Aktiva. Ovim projektom stvaraju se novi prostori puni potencijala za oplemenjivanje kulturnog i društvenog života Milne, a koji nude mogućnost bilježenja i reprezentacije povijesti razvoja maritimnih djelatnosti i kulture te života na ovom lokalitetu.

Obrazovanje djece i mladih najisplativije je ulaganje u našu budućnosti, stoga smo dio sredstava izdvojili za; sufinanciranje nabave radnih bilježnica, besplatnu prehranu djeci slabijeg imovinskog stanja, te obiteljima s više djece, sufinanciramo prijevoz djeci koja idu na izvanškolske aktivnosti van mjesta prebivališta. Učenicima i studentima dodjeljujemo stipendije u iznosu od 500 kuna mjesečno Smatramo da su mladi i obrazovani ljudi temelj našeg društva i zbog toga im želimo pomoći u njihovom daljnjem školovanju, potaknuti ih na još veće zalaganje  i nagraditi njihov trud i uspjeh.

Demografskim mjerama na području Općine Milna nastojimo pomoći roditeljima i našim najmlađima te osigurati preduvjeti za potrebiti demografski rast. Osigurali smo sredstva za sufinanciranje dječjeg vrtića te investiranje u održavanje objekta dječjeg vrtića. Roditeljima novorođene djece dodjeljujemo naknade u iznosu od 3.000 kuna i 500 kuna mjesečno do navršene prve godine života za prvo dijete, za drugo dijete 5.000 kuna jednokratne pomoći i 500 kuna mjesečno do navršene druge godine života te za treće i svako sljedeće dijete 7.000 kuna jednokratne pomoći i 500 kuna mjesečno do navršene treće godine života.

U Proračunu Općine osigurana su sredstva i za zaštitu najugroženijih mještana kojima je potrebna naša pomoć kako bismo im pružili neke od osnovnih stvari potrebne za život. Kroz socijalni program financiramo troškove stanovanja, novčanu pomoć, te omogućujemo stanove na korištenje socijalno ugroženim obiteljima.

S ciljem očuvanja tradicije i kulture Općine, financiramo kulturne, športske i ostale udruge koje nas predstavljaju.

Cilj nam je transparentno raspolagati i pokazati gdje i kako se troši Općinski novac. Pozivamo sve stanovnike Općine Milna da zajedno s nama rade na boljitku naše Općine i njenog daljnjeg  razvoja. 

Dragi stanovnici predstavio sam dio projekata koje želimo realizirati u 2021. godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.

Vaše prijedloge, sugestije i komentare možete ostavljati do 26.11.2020. godine kada ćemo sve zaprimljeno uzeti u obzir te na sjednici Općinskog vijeća predstaviti, te prihvaćeno uvrstiti u konačan prijedlog proračun za 2021. godinu.


Vaš Načelnik!

Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Milna za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu bilo je provedeno od 13.11.2020. do 26.11.2020. godine. Više o tome možete pronaći OVDJE.


Što je proračun?


Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Milna za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Milna za 2021. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Milna koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Milna kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


 Proračun Općine Milna možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.

Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoji od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Milna za 2021. godinu planirani su u iznosu od 13.145.500,00 kuna


Prihodi od poslovanja


Prihodi od poslovanja Općine Milna za 2021. godinu planirani su u iznosu od 12.145.500,00kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 5.390.000,00 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 1.670.000,00 kuna, Porezi na imovinu planiran u iznosu od 3.580.000,00 kuna i Porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 140.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 1.781.000,00 kuna, od toga pomoći iz proračuna 1.160.000,00 kuna i pomoći pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirani u iznosu 620.000,00 kuna i Pomoći proračunskim korisnicima 1.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 864.500,00 kuna, od toga Prihodi od financijske imovine 1.000,00 kuna i Prihodi od nefinancijske imovine 863.500,00 kuna

4. Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima planirani u iznosu od 4.110.000,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe 220.000,00 kuna, Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 40.000,00 kuna i Komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 3.850.000,00 kuna


Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 1.000.000,00 kunaRASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Milna za 2021. godinu planirani su u iznosu od 12.945.500,00 kuna


Rashodi poslovanja Općine Milna za 2021. godinu planirani su u iznosu od 7.300.500,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.477.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) planirane u iznosu od 1.230.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 37.000,00 kuna i doprinosi na plaće 210.000,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 4.358.500,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 135.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 297.500,00 kuna, rashodi za usluge 2.918.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.008.000,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 21.000,00 kuna ostale financijske rashode

4. Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima planirani u iznosu od 50.000,00 kuna ta subvencije obrtnicima

5. Naknade građanima i kućanstvima planirane u iznosu od 380.000,00 kuna

6. Ostali rashodi planirani u iznosu od 1.014.000,00 kuna za tekuće donacije


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiranu u iznosu od 5.645.000,00 kuna

1. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 3.185.000,00 kuna, od toga za građevinske objekte 2.720.000,00 kuna, za postrojenje i opremu planirano u iznosu od 165.000,00 kuna i nematerijalna prirodan bogatstva planirano u iznosu od 300.000,00 kuna

2. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 2.460.000,00 kuna

Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 200.000,00 kuna

Glava 00101 OPĆINA MILNA PLANIRANO U IZNOSU OD 12.471.000,00 KUNA


Program 101-Općina Milna planirano u iznosu od 820.000,00 kuna

Za Općinu Milna planirano je 820.000,00 kuna, od toga 620.000,00 kuna za troškove sudskih nagodbi i 200.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih zajmova

Program 111 Javna uprava planirano u iznosu od 1.696.000,00 kuna

1. Za redovnu djelatnost planirano je 1.696.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 907.000,00 kuna , od toga plaće (bruto) 750.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 27.000,00 kuna i doprinosi na plaće 130.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 691.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 111.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 75.000,00 kuna, rashodi za usluge 317.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 188.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 18.000,00 kuna za ostale financijske rashode

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani suu iznosu od 20.000,00 kuna za postrojenje i opremu

2. Za komunalne usluge planirano je 60.000,00 kuna za rashode za usluge 

Program 112 Sport planirano u iznosu od 86.000,00 kuna

Za sufinanciranje sportskih aktivnosti planirano je 86.000,00 kuna za rashode za usluge

Program 115 Neprofitne organizacije planirano u iznosu od 284.000,00 kuna

1. Za ostale udruge i društva planirano je 37.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za sportske udruge planirano je 112.000,00 kuna za tekuće donacije, od toga 40.000,00 kuna za Udrugu balunjera „Crvana“, 37.000,00 kuna za Sportsko društvo „Milna“ ,15.000,00 kuna za Karate klub „Dojo“ Brač, 10.000,00 kuna za Moto klub Fortuna i za ostale udruge 10.000,00 kuna

3. Za udruge roditelja planirano je 10.000,00 kuna za tekuće donacije – Udruga „Brački pupoljci“

4. Za DDDK planirano je 5.000,00 kuna za tekuće donacije

5. Za LAG Brač, Šolta planirano je 8.000,00 kuna za tekuće donacije

6. Za Udrugu Bobovišće na moru planirano je 10.000,00 kuna za tekuće donacije

7. Za Hrvatsku pučku prosvjetu Ložišća planirano je 21.000,00 kuna za tekuće donacije

8. Za KŠRM Mrdulja planirano je 30.000,00 kuna za tekuće donacije

9. Za Lovačko društvo Brač planirano je 9.000,00 kuna za tekuće donacije 

10. Za Amatersko kazalište Servantes planirano je 24.000,00 kuna za tekuće donacije

11. Za Hrvatsku gorsku službu spašavanja planirano je 18.000,00 kuna za tekuće donacije

Program 116 Socijalna i zdravstvena skrb planirano u iznosu od 385.000,00 kuna

1. Za pomoć kućanstvima planirano je 220.000,00 kuna, od toga pomoć obiteljima i kućanstvima planirano je 50.000,00 kuna, porodiljine naknade i oprema za novorođenčad 150.000,00 kuna i ostale naknade iz proračuna u novcu 15.000.00 kuna, ostale naknade građanima i kućanstvima u naravi planirane su u iznosu od 5.000,00 kuna za stanovanje 

2. Za pomoć studentima i đacima planirano je 160.000,00 kuna, od toga stipendije i školarine 90.000,00 kuna, ostale naknade iz proračuna 15.000,00 kuna, sufinanciranje cijene prijevoza 30.000,00 kuna i ostale naknade iz proračuna u naravi 25.000,00 kuna

3. Za suzbijanje ovisnosti planirano je 5.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju 

Program 117 Razvoj gospodarstva i poduzetništva planirano je 50.000,00 kuna 

Za subvencije poduzetništvu planirano je 50.000,00 kuna za subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima

Program 118 Protupožarna i civilna zaštita planirano je 440.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje DVD-a planirano je 280.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za protupožarne i zaštitne aktivnosti planirano je u iznosu od 120.000,00 kuna za tekuće donacije

3.  Za Sufinanciranje Crvenog križa planirano je 40.000,00 kuna

Program 119 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 2.565.000,00 kuna

1. Za parkiralište planirano je 30.000,00 kuna

2. Za nerazvrstane ceste i mjesne ulice planirano je 200.000,00 kuna, od toga putevi Milna 130.000,00 kuna i mjesni put Ložiš, Bobovišće i Bobovišće na moru 70.000,00 kuna

3. Za poljske i protupožarne puteve planirano je 250.000,00 kuna za rashode za usluge

4. Za javne površine i čistoću planirano je 800.000,00 kuna, od toga uređenje zelenih površina 120.000,00 kuna, iznošenje i odvoz smeća 400.000,00 kuna, deratizacija i dezinsekcija 40.000,00 kuna, ekološka renta 50.000,00 kuna i ostale komunalne usluge 100.000,00 kuna

5. Za javnu rasvjetu planirano je 280.000,00 kuna, od toga energija 180.000,00 kuna i usluge tekućeg i investicijskog održavanja 100.000,00 kuna

6. Za mjesne plaže planirano je 95.000,00 kuna, od toga usluge tekućeg i investicijskog održavanja 35.000,00 kuna i zakupnine i najamnine 60.000,00 kuna

7. Za odvodnju atmosferskih voda planirano je 10.000,00 kuna za usluge tekućeg i investicijskog održavanja

8. Za održavanje javnih i zelenih površina planirano je 900.000,00 kuna za ostale komunalne usluge

Program 120 Izgradnja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 4.345.000,00 kuna

1. Za igralište Milna planirano je 290.000,00 kuna za građevinske objekte

2. Za igralište Ložišće planirano je 50.000,00 kuna za građevinske objekte

3. Za parkiralište – Bobovišće planirano je 50.000,00 kuna za građevinske objekte

4. Za ostale javne površine planirano je 70.000,00 kuna, 

5. Za nerazvrstane ceste planirano je 1.545.000,00 kuna, od toga za ceste, željeznice i ostale prometne objekte planirano je 1.420.000,00 kuna i za postrojenje i opremu planirano je 45.000,00 kuna 

6. Za javnu rasvjetu planirano je 400.000,00 kuna za dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi

7. Za groblja planirano je 840.000,00 kuna, od toga za mrtvačnicu u Milni 750.000,00 kuna i dodatna uređenja groblja 90.000,00 kuna 

8. Za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada planirano je 100.000,00  za postrojenje i opremu

9. Za obalu planirano je 1.000.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima

 Program 121 Javne ustanove planirane u iznosu od 290.000,00 kuna

1. Za Osnovnu školu Milna planirano je 150.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za Turističku zajednicu Općine Milna planirano je 140.000,00 kuna za tekuće donacije

Program 123 Ostala kapitalna ulaganja i razvojne studije planirano u iznosu od 1.280.000,00 kuna

1. Za ostala ulaganja i razvojne studije planirano je 145.000,00 kuna, od toga ID PPUO Milna 80.000,00 kuna i projektni dokumenti – studije i strategije 15.000,00 kuna i elaborati 50.000,00 kuna

2. Za ulaganje u imovinu DV planirano je 75.000,00 kuna za projektnu dokumentaciju

3. Za ulaganja u imovinu planirano je 1.060.000,00 kuna, od toga 40.000,00 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima i  1.020.000,00 za Centar maritimne povijesti Milne

Program 125 Kopneni prijevoz planirano u iznos od 200.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje autobusne linije planirano je 100.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

2. Za sufinanciranje katamaranske linije planirano je 100.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

Program 126 Izvanredni troškovi COVID-19 planirano u iznos od 30.000,00 kuna

1. 10.000,00 KUNA za uredski materijal

2. 20.000,00 kuna za rashode za uslugeGLAVA 00102 DJEČJI VRTIĆ MILNA PLANIRANO U IZNOSU OD 674.500,00 KUNA

Program 201 Dječji vrtić Milna planirao u iznosu od 674.500,00 kuna

Za Dječji vrtić Milna planirano je 674.500,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 570.000,00 kuna, od toga plaće (bruto) 480.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 10.000,00 kuna i doprinosi na plaće 80.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od  101.500,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 24.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 27.500,00 kuna, rashodi za usluge 50.000,00 kuna 

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 3.000,00 k