Proračun Općine Podgora za 2017. godinu

2017 Arhiva


DokumentiProračun za građane za 2017. godinu


Poštovani građani,

predstavljamo Vam Proračun za građane za 2017. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Podgora prikuplja i   investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše   Općine i učinili je što transparentnijom ušli smo u projekt koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj  službenoj stranici www.podgora.hr.

Želimo Vam pokazali što nam je u planu napraviti i za čega smo izdvojili novac iz Proračuna s toga Vam predstavljamo Proračun za građane.

Veliki dio novca ulažemo u komunalnu infrastrukturu, planiramo izgradnju i uređenje pješačkih zona na području Općine, rekonstrukciju i uređenje obalne infrastrukture ispred Hotela Minerva, uređenje šetnice Medora, Živogošće, Blato, Mala Duba, Igrane, uređenje obalnog pojasa - Riva i Trga don Mihovila Pavlinovića - Podgora.

U planu nam je izgradnja mrtvačnice u Podgori, kao i izgradnja i uređenje groblja u Živogošću i Igranima, uređenje groblja Sv. Tekla.

Ulažemo u uređenje obala i javnih površina, održavanje javne rasvjete, izgradnju i uređenje nerazvrstanih cesta, uređenje prometnica, asfaltiranje cesta i cestovnih prilaza, uređenje parkirališta i autobusnih stajališta.

Kako bismo pomogli roditeljima novorođene djece dajemo pomoć za nabavu opreme. Bitno nam je ulaganje u razvoj i obrazovanje mladih s toga sufinanciramo boravka djece u vrtićima, dajemo pomoć za marendu u školi i sufinanciramo prijevoz učenicima osnovnih i srednjih škola i studentima.

Stanovnicima slabijeg imovinskog stanja osiguravamo jednokratne novčane pomoći, naknade troškova za stanovanje i ogrjev, umirovljenicima dajemo Božićnice.

Bitno nam je da naši mladi imaju sportske navike i ulažu u svoje zdravlje, s toga osiguravamo sredstva iz proračuna za poticanje sporta, donacijama koje dajemo sportskim udrugama. 

Malo smo mjesto koje se ponosi svojom prirodnom ljepotom i kulturom. Želimo što više razviti turizam i učiniti naše mjesto važnim turističkim središtem, jer imamo puno potencijala. Naši posjetitelji prepoznali su što sve naše mjesto nudi i što sve imamo. Podržavamo manifestacije koje se održavaju i s toga financiramo njihovo održavanje. Imamo bogat kulturni program koji nam donose naše kulturne udruge. 

Dragi stanovnici izdvojili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2017. godini.

Ukoliko mislite kako nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam napišete.


Općinski Načelnik

Ante Miličić

Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Podgora za 2018. godinu možete pronaći OVDJE.

Proračun za građane za 2018. godinu možete pronaći OVDJE.


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Podgora za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Podgora za 2017. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Podgora koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Podgora kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Prijedlog Proračuna možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnik Općine Podgora je: Dječji vrtić – Morski konjić.


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. U slučaju ne donošenja Proračuna do konca tekuće godine za narednu godinu, donosi se Odluka o privremenom financiranju za razdoblje od tri mjeseca. Ako Odluka o privremenom financiranju nije prihvaćena Vlada Republike Hrvatske raspustit će Općinsko vijeće i razriješiti Općinskog načelnika i njegove zamjenike te imenovati povjerenika koji obavlja poslove Općinskog vijeća i čelnika i raspisati prijevremene izbore.PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Općine Podgora za 2017. godinu planirani su u iznosu od 23.539.000,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Podgora za 2017. godinu planirani su u iznosu od 22.832.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 6.731.500,00 kuna, od toga Porez i prirez na dohodak planiran u iznosu 3.401.000,00 kuna, Porezi na imovinu planiran u iznosu od 2.380.000,00 kuna, Porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 600.000,00 kuna i ostali prihodi od poreza 350.500,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 5.620.000,00 kuna, od toga Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU planirane u iznosu od 500.000,00 kuna, Pomoći proračunu iz drugih proračuna planirano u iznosu od 4.990.000,00 kuna, Pomoći od izvanproračunskih korisnika planirano u iznosu od 130.000,00 kuna 

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 3.597.500,00 kuna, od toga Prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 102.020,00 kuna i Prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 3.495.480,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 5.936.000,00 kuna, od toga Upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 1.930.000,00 kuna, Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 346.000,00 kuna i Komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 3.660.000,00 kuna

5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 807.000,00 kuna, od toga Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planirani u iznosu od 7.000,00 kuna i Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna planirane u iznosu od 800.000,00 kuna

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 140.000,00 kuna, od toga Kazne i upravne mjere 40.000,00 kuna i ostali prihodi 100.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 707.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 433.000,00 kuna

2.Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 274.000,00 kuna, od toga Prihodi od prodaje građevinskih objekata 250.000,00 kuna i Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 24.000,00 kunaRASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Općine Podgora za 2017. godinu planirani su u iznosu od 23.539.000,00 kuna


Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Podgora za 2017. godinu planirani su u iznosu od 11.631.500,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 2.433.000,00, od toga Plaće (Bruto) planirane u iznosu od 2.014.205,00 kuna, Ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 72.000,00 kuna i Doprinosi na plaće planirani u iznosu od 346.795,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 7.097.500,00 kuna, od toga Naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 90.000,00 kuna, Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 525.120,00 kuna, Rashodi za usluge planirani u iznosu od 5.789.500,00 kuna, Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa planirana u iznosu od 20.000,00 kuna i Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 672.880,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 573.000,00 kuna, od toga Kamate za primljene kredite i zajmove planirane u iznosu od 200.000,00 kuna i Ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 373.000,00 kuna

4. Subvencije planirane u iznosu od 20.000,00 kuna, a čine ih Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 53.000,00 kuna za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 357.000,00kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 1.098.000,00 kuna, od toga Tekuće donacije planirane u iznosu od 1.050.000,00, Izvanredni rashodi planirani u iznosu od 10.000,00 kuna i Kapitalne pomoći planirane u iznosu od 38.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiranu u iznosu od 10.907.500,00 kuna, a a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 615.000,00 kuna, od toga materijalna imovina – prirodna bogatstva planirano u iznosu od 595.000,00 kuna i Nematerijalna imovina planirana u iznosu od 20.000,00 kuna

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 10.192.500,00 kuna, od toga građevinski objekti planirani u iznosu od 9.009.000,00 kuna, postrojenje i oprema planirano u iznosu od 274.000,00 kuna i Nematerijalan proizvedena imovina planirana u iznosu od 909.500,00 kuna

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 100.000,00 kuna


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 1.000.000,00 kunaOPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


Predstavničko i izvršno tijelo Općine Podgora planirano u iznosu od 609.000,00 kuna

Program A01 Priprema i donošenje akata iz mjera i djelokruga Općinskog vijeća planirano u iznosu od 609.000,00 kuna, od toga:

1. Za redovnu djelatnost Općinskog vijeća planirano je 48.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 38.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 10.000,00 kuna za izvanredne rashode

2. Za obilježavanje važnijih datuma i prigoda planirano je 1.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

3. Za održavanje lokalnih izbora planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

4. Za troškove vezane za rad Općinskog načelnika planirano je 445.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 310.000,00 kuna, od toga Plaće(bruto) 265.000,00 kuna i doprinosi na plače 45.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 135.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

5. Za rad političkih stranaka planirano je 15.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 22.930.000,00 KUNA


Jedinstveni upravni odjel planirano u iznosu od 21.750.980,00 kuna

Program A02 Redovna djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela planirano u iznosu od 4.618.480,00 kuna

1. Za rashode za zaposlene planirano je 1.421.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga plaće(bruto) 1.169.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 50.000,00 kuna i Doprinosi na plaće 202.000,00 kuna

2. Za materijalne rashode planirano je 259.480,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 239.480,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 67.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 82.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 20.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 70.480,00 kuna

• Subvencije planirane u iznosu od 20.000,00 kuna za Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

3. Rashodi za usluge planirani u iznosu od 1.183.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 1.081.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 102.000,00 kuna

4. Financijski rashodi planirani u iznosu od 1.570.000,00 kuna, od toga:

• Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani u iznosu od 1.000.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 570.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 200.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 370.000,00 kuna

5. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 125.000,00 kuna, od toga:

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 38.000,00 kuna za kapitalne pomoći

• Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 20.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 67.000,00 kuna, od toga 62.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 5.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za postrojenje i opremu

6. Za sustav Pazigrad i Gradsko oko planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

7. Za licencu Zakrpaj to planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge


Program A05 Održavanje komunalne infrastrukture i zaštita okoliša planirano u iznosu od 4.607.000,00 kuna

1. Za održavanje poslovnih prostora za redovno korištenje planirano je 125.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 25.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za građevinske objekte

2. Za održavanje groblja planirano je 130.000,00 kuna financirano od o prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

3. Za održavanje nerazvrstanih cesta, puteva i šetnica – Općine Podgora planirano je 700.000,00 kuna za materijalne rashode, od toga 250.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i 450.000,00 kuna financirano od pomoći za rashode za usluge

4. Za održavanje plaža planirano je 700.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

5. Za održavanje zelenih površina planirano je 112.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

6. Za održavanje zelenih površina – Podgora planirano je 22.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

7. Za održavanje zelenih površina – Drašnice planirano je 5.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

8. Za održavanje zelenih površina – Igrane planirano je 20.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

9. Za održavanje zelenih površina – Živogošće planirano je 15.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

10. Za održavanje ostalih površina planirano je 234.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

11. Za nabavu sitnog inventara i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje planirano je 73.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za materijal i energiju

12. Za nabavu opreme za komunalnu infrastrukturu planirano je 115.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za postrojenje i opremu

13. Za trošak javne rasvjete planirano je 220.000,00 kuna, od toga 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka i 120.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za materijal i energiju

14. Za održavanje javne rasvjete planirano je 280.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga rashodi za materijal i energiju 30.000,00 kuna i rashodi za usluge 250.000,00 kuna

15. Za pružanje energetske usluge u uštedi električne energije u javnoj rasvjeti planirano je 313.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

16. Za uređenje mjesta Općine Podgora za blagdane planirano je 85.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 63.000,00 kuna za rashode za usluge

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 22.000,00 kuna za postrojenje i opremu

17. Za održavanje čistoće Općine Podgora planirano je 992.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

18. Za zbrinjavanje otpada i eko renta planirano je 381.000,00 kuna, od toga 221.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitka za rashode za usluge i 160.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za ostale nespomenute rashode poslovanja

19. Za deratizaciju i dezinsekciju planirano je 35.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

20. Za sanaciju divljih deponija planirano je 50.000,00 kuna financirano od pomoći za rashode za usluge


Program A06 Prostorno planiranje planirano u iznosu od 1.329.500,00 kuna, od toga:

1. Za izradu prostornih planova planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

2. Za izrada urbanističkog plana uređenja dijela naselja- Živogošće Blato planirano je 87.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za nematerijalnu proizvedenu imovinu

3. Za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Podgora planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za nematerijalnu proizvedenu imovinu

4. Za izradu projektne dokumentacije planirano je 300.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za nematerijalnu proizvedenu imovinu

5. Za izradu katastra nekretnina – Živogošće planirano je 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

6. Za elaborat zaštite okoliša planirano je 10.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za nematerijalnu proizvedenu imovinu

7. Za idejni projekt plaža planirano je 87.500,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za nematerijalnu proizvedenu imovinu

8. Za idejni projekt Rat – Komejača – Malo Žalo planirano je 10.000,00 kuna financirano do prihoda za posebne namjene za nematerijalnu proizvedenu imovinu

9. Za izradu prometne studije Drašnice, Igrane, Živogošće planirano je 15.000,00 kuna financirano do prihoda za posebne namjene za nematerijalnu proizvedenu imovinu

10. Za idejno rješenje šetnice od auto kampa Dole do Lovornog – Igrane planirano je 20.000,00 kuna financirano do prihoda za posebne namjene za nematerijalnu proizvedenu imovinu

11. Za projekt Vidova kuća – mul planirano je 40.000,00 kuna financirano do prihoda za posebne namjene za nematerijalnu proizvedenu imovinu

12. Za izradu katastra nekretnina Igrane planirano je 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

13. Za izradu katastra nekretnina Drašnice planirano je 110.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

14. Za projektnu dokumentaciju – komunalna zona Gornje Igrane planirano je 70.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 20.000,00 kuna za rashode za usluge

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 50.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

15. Za Plan gospodarenja otpadom planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu proizvedenu imovinu

16. Za idejno rješenje šetnice Blato planirano je 2.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za nematerijalnu proizvedenu imovinu


Program A07 Program izgradnje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 9.634.000,00 kuna

1. Za izgradnju i uređenje pješačkih zona i šetnica – Podgora planirano je 90.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

2. Za izgradnju i uređenje šetnice Porat Drašnice planirano je 20.000,00 kuna financirano do prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

3. Za rekonstrukciju i uređenje obalne inf. ispred H. Minerva planirano je 100.000,00 kuna financirano od donacija za građevinske objekte

4. Za uređenje šetnice Medora – sanitarni čvorevi –III faza planirano je 500.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

5. Za uređenje vidikovca u Igranima planirano je 10.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

6. Za uređenje lukobrana Porat Drašnice planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

7. Za izgradnju i uređenje pješačkih zona i šetnica – Igrane planirano je 20.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

8. Za izgradnju i uređenje pješačke zone – Igrane Punta planirano je 200.000,00 kuna financirano od donacija objekte

9. Za izgradnju i uređenje obalnog pojasa – Igrane Žanjeva planirano je 10.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

10. Za izgradnju i uređenje pješačke zone i šetnice Igrane II. faza planirano je 2.400.000,00 kuna financirano od pomoći za građevinske objekte

11. Za izgradnju i uređenje pješačkih zona i šetnica – Živogošće Porat planirano je 520.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

12. Za izgradnju i uređenje šetnice – Živogošće Blato planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

13. Za izgradnju i uređenje šetnice Porat – Mala Duba – Blato planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

14. Za izgradnju i uređenje šetnice i javne površine – Mala Duba (oko mula) planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

15. Za šetnicu zapadni dio (Ivčevića kuće do Jukića) - Mala Duba planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

16. Za lungo mare Igrane – Živogošće (Bar do Lovornog) planirano je 70.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

17. Za postavljanje kocke na šetnicu Blato planirano je 300.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

18. Za uređenje obalnog pojasa – Riva i Trga Don Mihovila Pavlovića – I. faza planirano je 935.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

19. Za dječje igralište u Blatu - Živogošće planirano je 25.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

20. Za športsko rekreacijski centar Žanjeva s lučicom planirano je 140.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

21. Za uređenje obalnog dijela prometnica u Portu - Draščanice planirano je 10.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

22. Za asfaltiranje zapadnog ulaza – Živogošće Blato planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

23. Za asfaltiranje ceste uz plažu – Živogošće Blato planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

24. Za uređenje stare ceste kroz Muravu (od ulaza do Nikole) – Živogošće planirano je 40.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

25. Za proširenje silaza od trgovine do Porta – Živogošće planirano je 40.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

26. Za uređenje parkirališta – Živogošće Blato planirano je 20.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

27. Za uređenje okretišta Frančevići Mala Duba planirano je 25.000,0 0kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

28. Za uređenje požarnih puteva – Igrane planirano je 30.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

29. Za uređenje autobusnih stajališta u Igranima planirano je 30.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

30. Za uređenje glavnih cestovnih prilaza u Podgoru planirano je 395.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine za materijalnu imovinu

31. Za rekonstrukciju zida i žup. ceste – Srida Sela Podgora planirano je 950.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

32. Za uređenje istočnog ulaza u Blato planirano je 20.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

33. Za uređenje parkirališta i info kućice na ulazu u Drašnice planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

34. Za izgradnju groblja – Živogošće planirano je 120.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene od toga 100.000,00 kuna za građevinske objekte i 20.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

35. Za rekonstrukciju i izgradnju groblja – Igrane planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine za materijalnu imovinu

36. Za izgradnju mrtvačnice – Podgora planirano je 955.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

37. Za uređenje groblja Sv. Tekla – Pogora planirano je 500.000,00 kuna, od toga 280.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene i 220.000,00 kuna financirano od donacija za građevinske objekte

38. Za javnu rasvjetu – Podgora planirano je 75.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

39. Za javnu rasvjetu – Drašnice planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

40. Za javnu rasvjetu – Igrane planirano je 80.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

41. Za javnu rasvjetu – Živogošće planirano je 134.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

42. Za nabavu i postavu opreme zelenih otoka planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za postrojenje i opremu

43.Za nabavu press kontejnera i mobilnog reciklažnog dvorišta planirano je 20.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za postrojenje i opremu


Program A09 Programska djelatnost socijalne skrbi planirano u iznosu od 334.000,00 kuna

1. Za poticanje ustanova i udruga socijalnog karaktera planirano je 72.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Za pomoć obiteljima i kućanstvima planirano je 222.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3. Za pomoć umirovljenicima planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program A11 Zaštita i sigurnost planirano u iznosu od 593.000,00 kuna

1. Za troškove civilne zaštite planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Za obranu od požara planirano je 490.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

3. Za prijem drugih Vatrogasnih postrojbi planirano je 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

4. Za financiranje udruga od značaja za zaštitu i sigurnost planirano je 48.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

5. Za socijalnu zaštitu planirano je 40.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program A13 Programska djelatnost – Šport planirano u iznosu od 180.000,00 kuna

1. Za financiranje športskih udruga i društva planirano je 162.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za usluge 20.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 kuna i tekuće donacije 140.000,00 kuna

2. Za financiranje prijevoza djece na trening planirano je 18.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge


Program A17 Programska djelatnost – kultura i religija planirano u iznosu od 450.000,00 kuna

1. Za financiranje kulturnih udruga i društava planirano je 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Za održavanje spomenika kulture i vjerskih objekata planirano je 90.000,00 kuna, od toga 50.000,00 financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije i 40.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge

3. Za organiziranje kulturnih zbivanja i proslava planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene, od toga rashodi za usluge 50.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 kuna

4. Za pripremu integralnih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine planirano je 100.000,00 kuna financirano od pomoći za nematerijalnu proizvedenu imovinu

5. Za zajedničku Europu – Dani Sv. Vicenca planirano je 10.000,00 kuna financirano od pomoći za ostale nespomenute rashode poslovanja


Program A22 Civilno društvo planirano u iznosu od 5.000,00 kuna

Za civilno društvo planirano je 5.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


ODGOJ I OBRAZOVANJE PLANIRANO U IZNOSU OD 1.179.020,00 KUNA


Program A 15 Odgoj i obrazovanje planirano u iznosu od 1.179.020,00 kuna

1. Za redovnu djelatnost Dječjeg vrtića – Morski konjić planirano je 906.020,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 702.000,00 kuna, od toga Plaće(bruto) 580.205,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 22.000,00 kuna i doprinosi na plaće 99.795,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu o 201.020,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 23.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 95.120,00 kuna, rashodi za usluge 78.500,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi 4.400,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 3.000,00 kuna za ostale financijske rashode

2. Za energetsku učinkovitost i opremanje vrtića planirano je 100.000,00 kuna financirano od pomoći za dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

3. Za usluge u školstvu iznad standarda planirano je 18.000,00 kuna financirano do općih prihoda i primitaka za pomoć proračunskim korisnicima drugih proračuna

4. Za nabavu opreme i uređenje školskih prostora OŠ Don Mihovila Pavlinovića planirano je 35.000,00 kuna financirano do općih prihoda i primitaka za pomoć proračunskim korisnicima drugih proračuna

5. Za sufinanciranje cijene prijevoza učenicima i studentima planirano je 80.000,00 kuna financirano do općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

6. Za darove djeci planirano je 15.000,00 kuna financirano do općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

7.Za nagrade učenicima i studentima planirano je 25.000,00 kuna financirano do općih prihoda i primitaka za tekuće donacije