Proračun Općine Gradište za 2022.godinu

2022 Arhiva


DokumentiPoštovani stanovnici,

predstavljamo Vam „Vodič za građane“ za 2022. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Gradište prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici www.gradiste.hr.

Uz znatna sredstva za održavanje postojeće komunalne infrastrukture, osigurana su sredstva za mnoge komunalne projekte. U planu je izgradnja pješačkih staza, izgradnja prometnica i parkirališta, održavanje i modernizacija javne rasvjete, izgradnja ograda za groblje, te izgradnja rasvjete na groblju. Također nastavljamo sa izgradnjom vodovodne i kanalizacijske mreže. Isto tako ulažemo i  u razvoj poljoprivrede i gospodarstva uređivanjem poljskih puteva. 

Najveći izazov za 2022.godinu nam je projekt na kojemu već radimo, a odnosi se na uređenje Trga hrvatskih velikana za koji će biti izdvojeno 7.000.000,00 kuna financiranih od strukturnih fondova. 

Kako bi poboljšali demografsku sliku Općine Gradište nastojimo pomoći roditeljima i našim najmlađima te osigurati preduvjeti za potrebiti demografski rast. Isplaćujemo jednokratnu novčanu pomoć roditeljima novorođene djece u iznosu od 2.000,00 kuna.

Vrtić Mali svijet je otvoren prošle godine, te sufinanciramo boravak djece koja pohađaju vrtić.

Smatramo kako je obrazovanje djece i mladih najisplativije ulaganje u našu budućnost, , stoga smo dio sredstava izdvojili za prijevoz učenika te stipendiranje studenata kako bi ih motivirali i potaknuli na još veći uspjeh. Sufinanciramo školu plivanja koja im služi za druženje i opuštanje nakon škole i učenja.

Obiteljima i pojedincima slabijeg imovinskog stanja dodjeljujemo jednokratne novčane pomoći. 

Na području naše općine djeluju brojne i raznovrsne sportske i kulturne udruge koje obogaćuju naš društveni život. Njihovo djelovanje, kao i brojne manifestacije koje održavaju zaslužuju financijsku podršku općine.

Dragi naši građani, u ovom smo govoru izdvojili dio projekata koji su nam u planu za 2022. godinu. Ukoliko imate prijedlog kako bismo i na koji način naš Grad mogli učiniti još ugodnijim mjestom za život i rad, pozivamo Vas na iznošenje prijedloga.


Vaš Načelnik!Savjetovanje za Prijedlog proračuna bilo je provedeno od 15.11.2021. do 12.12.2021. godine. Više o tome možete pogledati ovdje.


OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine  Gradište za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Gradište za 2022. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Gradište koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Gradište kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.

Prijedlog Proračuna Općine Gradište možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

•Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

•Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


 Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna: 

Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2.Poseban dio proračuna sačinjava:

Plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

 Ukupni prihodi i primici Općine Gradište za 2022. godinu planirani su u iznosu od 14.056.000,00 kuna

Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Gradište za 2022. godinu planirani su u iznosu od 12.541.000,00 kuna, a čine ih:

1.Prihodi od poreza planirani u iznosu od 1.660.000,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 1.500.000,00 kuna, porezi na imovinu planiran u iznosu od 150.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 10.000,00 kuna;

2.Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 9.160.000,00 kuna, od toga pomoći iz proračuna 9.000.000,00 kuna i pomoći od izvanproračunskih korisnika planirane u iznosu od 160.000,00 kuna;

3.Prihodi od imovine planirani u iznosu od 511.000,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine 1.000,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine 510.000,00 kuna;

4.Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 1.210.000,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 180.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 580.000,00 kuna i komunalni doprinosi i druge naknade planirani u iznosu od 450.000,00 kuna;


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 165.000,00 kuna, od roga:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 150.000.00 kuna

2. Prihodi od prodaje materijalne imovine planirani su u iznosu od 150.000,00 kuna

3. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 15.000.00 kuna


Vlastiti izvori

Višak/manjak prihoda u iznosu 1.350.000,00 kuna

 


Ukupni rashodi i izdaci Općine Gradište za 2022. godinu planirani su u iznosu od 14.056.000,00 kuna


Rashodi poslovanja Općine Gradište za 2022. godinu planirani u iznosu od 5.341.000,00 kuna, od toga:

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 1.631.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 1.340.000,00 kuna (sa javnim radovima i plaćama djelatnika dječjeg vrtića), ostali rashodi za zaposlene 99.000,00 kuna i doprinosi na plaće 192.000,00 kuna;

2. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 2.203.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 65.000,0 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 872.000,00 kuna, rashodi za usluge planirani su u iznosu od 906.000,00 kuna, i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 360.000,00 kuna;

3. Financijski rashodi planirani su u iznosu od 18.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 1.000,00 kuna i za ostale financijske rashode 17.000,00 kuna;

4. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 482.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

5. Ostali rashodi planirani u iznosu od 1.007.000,00 kuna za tekuće donacije 1.002.000,00 kuna i kazne, penali i naknade štete 5.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 8.715.000,00 kuna, od toga:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 400.000,00 kuna za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva;

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 8.315.000,00 kuna, od toga, građevinski objekti 8.200.000,00 kuna, postrojenje i oprema 95.000,00 kuna i nematerijalna imovina 20.000,00 kuna 


RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE PLANIRANO U IZNOSU OD 102.000,00 KUNA

Program 1001 Priprema i donošenje akata iz djelokruga predstavničkih i izvršnih tijela planirano u iznosu od 102.000,00 kuna, od toga:

1.Sredstva za rad općinskog vijeća i radnih tijela planirana u iznosu od 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

2.Za potporu radu političkom strankama planirano je 17.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

3.Za naknade članovima povjerenstava i biračkih odbora planirano je 35.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja


RAZDJEL 002 OPĆINSKA UPRAVA PLANIRANO U IZNOSU OD 13.954.000,00 KUNA

GLAVA 01 URED NAČELNIKA PLANIRANO U IZNOSU OD 9.384.000,00 KUNA

Program 1002 Priprema, donošenje i provedba akata i mjera iz djelokruga izvršnog tijela planirano u iznosu od 320.000,00 kuna

1. Za rad ureda načelnika planirano je 300.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

•Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 228.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 190.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 6.000,00 kuna i doprinosi na plaće 32.000,00 kuna 

•Materijalni rashodi planirani u iznosu od 72.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 20.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 2.000,00 kuna, rashodi za usluge 10.000,00 kuna, i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 kuna

2. Za dokumente prostornog uređenja planirano je 20.00,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu proizvedenu imovinu

Program 1004 razvoj poljoprivrede i gospodarstva planirano u iznosu od 44.000,00 kuna

1. Za projekt provođenja ekološke proizvodnje planirano je 44.00,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge


Program 1005 Izgradnja objekata komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 8.200.000,00 kuna

1.Za izgradnju pješačkih staza planirano 600.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte

2.Za izgradnju prometnica i parkirališta planirano je 300.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte

3.Za uređenje Trga hrvatskih velikana planirano je 7.000.000,00kuna financirano od fondova EU za građevinske objekte

4.Za izgradnju kanalizacijske i vodovodne mreže planirano je 20.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

5.Za javnu rasvjetu planirano je 200.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

6.Za izgradnju ograde- groblja planirano je 50.000,00 kuna od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte

7.Za rasvjetu na groblju planirano je 30.000,00 kuna za građevinske objekte 


Program 1006 Program javnih potreba u kulturi planirano u iznosu od 400.000,00 kuna


1.Za kupovinu zemljišta planirano je 400.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva


Program 1011 Program pomoći vjerskim organizacijama planirano u iznosu od 20.000,00 kuna 

Za pomoći vjerskim organizacijama planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

Program 1012 Načelnik planirano u iznosu od 400.000,00 kuna 

1. Za  Obilježavanje godišnjica i blagdana planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

2. Za tekuće donacije udrugama, građanima planirano je 300.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

 

GLAVA 02 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 4.570.000,00 KUNA

Program 1002 Priprema, donošenje i provedba akata i mjera iz djelokruga izvršnog tijela planirano u iznosu od 1.226.000,00 kuna

1.Za Jedinstveni upravni odjel planirano je 1.206.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

•Rashodi za zaposlene planirani u iznosu 585.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 460.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 50.000,00 kuna i doprinosi na plaće 75.000,00 kuna

•Materijalni rashodi planirani u iznosu od 605.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 45.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 110.000,00 kuna, rashodi za usluge 320.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 130.000,00 kuna

•Financijski rashodi planirani u iznosu od 16.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 1.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 15.000,00 kuna

2.Za nabavu dugotrajne imovine za potrebe Općine planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za postrojenje i opremu

Program 1003 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i zaštita okoliša planirano u iznosu od 982.000,00 kuna

1.Za održavanje javne rasvjete planirano 200.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 150.000,00 kuna i rashodi za usluge 50.000,00 kuna

2.Za održavanje javnih površina planirano je 650.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

•Rashodi za zaposlene planirani u iznosu 180.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 150.000,00 kuna, doprinosi na plaće 25.000,00 kuna i ostali rashodi za zaposlene 5.000,00 kuna

•Materijalni rashodi planirani u iznosu od 450.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 250.000,00 kuna i rashodi za usluge 200.000,00 kuna

•Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 20.000,00 kuna za postrojenje i opremu

3.Za zaštitu okoliša – odvoz kolničkog otpada planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

4.Za zaštitu okoliša – deratizacija i dezinsekcija planirano je 80.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

5.Za zaštitu okoliša – zbrinjavanje pasa lutalica  planirano je 22.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge


 Program 1004 Razvoj poljoprivrede i gospodarstva planirano u iznosu od 305.000,00 kuna

Za uređenje poljskih puteva i održavanje melioracijske odvodnje planirano je 305.000,00 kuna


Program 1006 Program javnih potreba u kulturi planirano u iznosu od 100.000,00 kuna

Za KUD Seljačka sloga Gradište i ostale udruge u kulturi planirano je 100.000,00 financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 1007 Program javnih potreba u sportu planirano u iznosu od 450.000,00 kuna

Za javne potrebe u sportu planirano je 450.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

Program 1008 Program socijalne skrbi planirano u iznosu od 215.000,00 kuna

1.Za pomoć obiteljima – socijalni program planirano je 80.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2.Za sufinanciranje vrtića planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3.Za humanitarnu skrb i druge interese građana – Crveni križ planirano je 35.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 1009 Program zaštite od požara planirano u iznosu od 100.000,00 kuna

1.Za osnovnu djelatnost vatrogasne zajednice planirano je 80.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2.Za Civilnu zaštitu planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 10.000,00 kuna i rashodi za usluge 10.000,00 kuna


Program 1010 Program javnih potreba u obrazovanju planirano u iznosu od 1.192.000,00 kuna

1.Za osiguranje djece O.Š. i financiranje nabave knjiga planirano je 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2.Za sufinanciranje prijevoza učenika planirano je 25.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3.Za sufinanciranje škole plivanja planirano je 7.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

4.Za stipendije planirano je 120.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

5.Za nabavu opreme za vrtić i udruge planirano je 50.00,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za postrojenja i opremu


DJEČJI VRTIĆ MALI SVIJET GRADIŠTE 

Za Dječji vrtić Mali svijet Gradište planirano je 840.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga 

•Rashodi za zaposlene planirani u iznosu 638.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 540.000,00 kuna, doprinosi na plaće 60.000,00 kuna i ostali rashodi za zaposlene 38.000,00 kuna

•Materijalni rashodi planirani u iznosu od 195.000,00 kuna,  od toga rashodi za materijal i energiju 150.000,00 kuna, rashodi za usluge 40.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 kuna

•Financijski rashodi planirani u iznosu od 2.000,00 kuna za ostale financijske rashode

•Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 5.000,00 kuna za postrojenje i opremu