Proračun Grada Trilja za 2021. godinu

2021 Arhiva


DokumentiProračun za građane za 2021. godinu


Poštovani građani,

predstavljamo Vam Proračun za građane za 2021. godinu. Zbog što veće transparentnosti i bolje komunikacije s građanima nastavljamo s projektom koji  omogućuje bolji uvid u ono što radimo i za što se zalažemo, a koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici www.trilj.hr.

Kako bismo Vam pokazali za čega planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.

Brojnim i opsežnim komunalnim projektima na području cijeloga grada želimo osigurati visoku kvalitetu života svih naših građana. Uz znatna sredstva za održavanje postojeće komunalne infrastrukture, osigurana su značajna sredstva za mnoge komunalne projekte.

I u predstojećoj. godini nastavljamo s izgradnjom cestovne infrastrukture, izgradnjom nogostupa, vodoopskrbe, kanalizacijske mreže te groblja i mrtvačnica. Zaštita okoliša je jedan od najviših prioriteta jer želimo sačuvati bogatstva i ljepote prirode za naše buduće naraštaje. Zato značajna sredstva ulažemo u održavanje  javnih površina,javne rasvjete, nerazvrstanih cesta te uređenje plaža i šetnica uz Cetinu. Nastavljamo i s izgradnjom i opremanjem reciklažnog dvorišta na području Gospodarske zone Čaporice.

Jedan od velikih projekata u 2021. godini je projekt CEKOM 3LJ u Poslovno uslužnom centru Trilj - koji će osigurati potporu malim i srednjim poduzećima i OPG-ima u razvoju novih agroindustrijskih proizvoda. 

Nastavljamo s obnovom zgrade bivše tvornice Cetinka u koju se planira preseljenje triljske gradske uprave, ali i drugih institucija i sadržaja društvene namjene. S tim projektom promijenit će se cjelokupna vizija Grada Trilja, te će se otvoriti i nova radna mjesta. 

U planu nam je i dovršetak izgradnje Vatrogasnog doma u Vedrinama jer naši vatrogasci zaslužuju bolje uvjete za rad.

Obrazovanje djece i mladih najisplativije je ulaganje u našu budućnost, s toga smo dio sredstava izdvojili za sufinanciranje prijevoza studenata i učenika i stipendiranje studenata u mjesečnom iznosu od 500,00 kuna. Smatramo da su mladi i obrazovani ljudi temelj našeg društva i zbog toga im želimo pomoći u njihovom daljnjem školovanju, potaknuti ih na još veće zalaganje i nagraditi njihov trud i uspjeh.

Demografskim mjerama na području Grada Trilja nastojimo pomoći roditeljima i našim najmlađima te osigurati preduvjeti za potrebiti demografski rast. Želim da naš Grad bude ugodno mjesto za život koje će udobnošću i blagostanjem rezultirati većim brojem novorođene djece, privući nove stanovnike i spriječiti iseljavanje. Zato roditeljima novorođene djece dodjeljujemo jednokratne novčane pomoći koje iznose za prvo dijete 3.000,00 kuna, drugo 4.000,00 kuna, treće 5.000,00 kuna, četvrto i peto 7.000,00 kuna, šesto i sedmo dijete 10.000,00 kuna i osmo i svako iduće 15.000,00 kuna. 

Također i u nadolazećoj godini nastavljamo poticati izgradnju obiteljskih kuća sufinanciranjem troškova ishodovanja građevinskih dozvola u iznosu do 25.000,00 kuna. 

Dio sredstava iz proračuna namijenjen je za pomoć socijalno ugroženim obiteljima, kojima dajemo jednokratne novčane pomoći i pomoć za stanovanje. 

Bitan segment svakog kraja je njegova povijest i kultura koja ga čini posebnim i jedinstvenim, stoga je nastojimo očuvati i njegovati te udrugama koje djeluju na području Grada Trilja dajemo donacije kako bi ih podržavali i pomogli u predstavljaju i prikazivanju svega najboljeg iz našeg kraja.

Cilj nam je transparentno raspolagati i pokazati gdje i kako se troši Gradski novac. Pozivam sve stanovnike Grada Trilja da zajedno s nama rade na boljitku našeg Grada kako bi postao što transparentniji, uspješniji i otvoreniji.


Vaše prijedloge, sugestije i komentare možete ostavljati do 17.12.2020. godine kada ćemo sve zaprimljeno uzeti u obzir te na sjednici Gradskog vijeća predstaviti, te prihvaćeno uvrstiti u konačan prijedlog proračun za 2021. godinu Vaš gradonačelnik!

 

Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Grada Trilja za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Grada Trilja za 2021. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Grada Trilja koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Gradskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Grada Trilja kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši gradski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Gradskog proračuna.

Proračun  možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 

Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoji od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja.


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnici Grada Trilja su: Dječji vrtić Trilj, Gradska knjižnica Trilj i Muzej triljskog kraja.


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je gradonačelnik. Gradonačelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Gradsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Gradsko vijeće, a gradonačelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi gradonačelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, gradonačelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Ukupni prihodi i primici Grada Trilja za 2021. godinu planirani su u iznosu od 115.473.987,00 kuna.


Prihodi poslovanja


Prihodi poslovanja Grada Trilja za 2021. godinu su 111.158.987,00 kuna, a čine ih: 

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 21.800.000,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu 21.500.000,00 kuna, porezi na imovinu planiran u iznosu 250.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 50.000,00 kuna.

2. Pomoći planirane u iznosu od 77.394.000,00 kuna, od toga pomoći iz proračuna planirane u iznosu od u 5.000.000,00 kuna, pomoći od subjekata unutar države planirane u iznosu od 5.615.000,00 kuna, pomoći proračunskim korisnicima iz drugih proračuna koji im nije nadležan 1.380.000,00 kuna i pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 65.399.000,00 kuna.

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 5.459.987,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 1.987,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 5.458.000,00 kuna.

4. Prihodi od prodaje roba i usluga planirani u iznosu od 6.505.000,00 kuna, od toga administrativne (upravne) pristojbe planirane u iznosu od 23.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima 2.482.000,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade planirano u iznosu od 4.000.000,00 kuna.


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Grada Trilja za 2021. godinu planiranih u iznosu od 2.315.000,00 kuna.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine - Prihodi od prodaje građevinskog zemljišta planirani u iznosu od 800.000,00 kuna.

Prihodi od prodaje proizvedene imovine - Prihodi od prodaje građevinskih objekata planirani u iznosu od, 1.515.000,00 kuna.


Primici od financijske imovine

Primljeni krediti od kreditnih institucija – kratkoročni planirani su u iznosu od 2.000.000,00 kuna
Ukupni rashodi i izdaci Grada Trilja za 2021. godinu planirani su u iznosu od  115.473.987,00 kuna


Rashodi poslovanja


Ukupni rashodi poslovanja Grada Trilja za 2021. godinu planirani su u iznosu od 30.784.552,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 9.928.3140,00 kuna, od toga plaće planirane u iznosu 8.219.030,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 363.800,00 kuna i doprinosi za zaposlene planirani u iznosu od 1.345.484,00 kuna.

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 9.512.438,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 421.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 2.088.500,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 5.749.438,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu 1.253.500,00 kuna.

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 258.800,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite 180.000,00 kuna i ostali financijski  rashodi 78.800,00 kuna.

4. Subvencije - subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima planirane u iznosu od 1.400.000,00 kuna.

5. Pomoći dane unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 540.000,0000 kuna, od toga tekuće pomoći dane unutar općeg proračuna 150.000,00 kuna, od toga tekuće pomoći drugim proračunima 390.000,00 kuna.

6. Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane u iznosu od 2.630.000,00 kuna.

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 6.515.000,00 kuna, od toga tekuće donacije neprofitnim organizacijama planirane u iznosu od 3.720.000,00kuna, kapitalne donacije neprofitnim organizacijama planirane u iznosu od 975.000,00 kuna i kapitalne pomoći planirane u iznosu od 1.820.000,00 kuna.


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Grada Trilja za 2021. godinu planirani u iznosu od 73.969.435,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene imovine planirani u iznosu od 62.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu.

2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 68.563.680,00 kuna, od toga rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 14.700.000,00 kuna, postrojenje i oprema 52.159.680,00 kuna, knjige u knjižnici i ostala umjetnička djela 71.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 1.633.000,00 kuna.

3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani u iznosu od 5.343.755,00 kuna, od toga dodatna ulaganja na građevinskim objektima 5.292.805,00 kuna i dodatna ulaganja na ostaloj nefinancijskoj imovini 50.950,00 kuna.


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za otplatu primljenih kredita i zajmova planirani su u iznosu od 10.720.000,00 kuna


 OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA 


JAVNA UPRAVA I KOMUNALNO – GOSPODARSKI POSLOVI PLANIRANO U IZNOSU OD 35.760.484,00 KUNA


GRADSKA UPRAVA


Program 1001 Poslovanje gradske uprave planirano u iznosu od 8.090.484,00 kuna od toga:

1. Za administrativne i stručne poslove planirano je 3.325.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 2.495.000,00 kuna, od toga plaće 2.044.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 120.000,00 kuna i doprinosi na plaće 331.000,00 kuna.

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 770.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 120.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 150.000,00 kuna, rashodi za usluge 440.000,0 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 60.000,00 kuna.

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 60.000,00 kuna za ostale financijske rashode.

2. Za poslovanje gradskog vijeća planirano je 300.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 20.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 280.000,00 kuna

3. Za poslovanje ureda gradonačelnika planirano je 400.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 100.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 300.000,00 kuna.

4. Za gradske i mjesne manifestacije planirano je 360.000,00 kuna, od toga uredski materijal i ostali materijalni rashodi 10.000,00 kuna, rashodi za usluge 300.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 kuna.

5. Za lokalnu samoupravu planirano je 92.000,00 kuna, od toga za uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.000,00 kuna, rashodi za usluge 40.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 kuna.

6. Za javne radove planirano je 716.484,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 666.4840,00 kuna, od toga plaće 550.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 31.484,00 kuna i doprinosi na plaće 85.000,00 kuna.

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 50.000,00 kuna za naknade troškova zaposlenima.

7. Za program „Zaželi“ planirano je 2.437.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene 2.093.000,00 kuna, od toga plaće 1.728.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 80.000,00 kuna i doprinosi na plaće 285.000,00 kuna. 

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 189.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 96.000,00 kuna i  materijal i energija 93.000,00 kuna 

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 155.00,00 kuna za tekuće donacije neprofitnim organizacijama

8. Za lokalne izbore planirano je 200.000,00 kuna, od toga materijal i energija 12.000,00 kuna, rashodi za usluge 18.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 120.000,00 kuna i tekuće donacije neprofitnim organizacijama 50.000,00 kuna

9. Za nabavu uredske opreme i programa planirano je 60.000,00 kuna, od toga izdaci za postrojenja i opremu 50.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 10.000,00 kuna


Program 1002 Obnova zgrade – kompleks Cetinka planirano u iznosu od 1.780.000,00 kuna

1. Za obnovu zgrade – kompleks Cetinka planirano je 1.780.000,00 kuna, od toga 

• Materijalni rashodi 100.000,00 kuna, od toga materijal i energija 50.000,00 kuna i rashodi za usluge 50.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 300.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.300.000,00 kuna za dodatna ulaganja

2. Za izradu urbanističkog plana – kompleks Cetinka planirano je 80.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu.


Program 1003 Izrada prostornih planova i UPU-a planirano u iznosu od 100.000,00 kuna

1. Za izradu prostornih planova i UPU-a planirano je 100.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu.


Aktivnost A100402 Otplata glavnice i kamate po kreditu planirana u iznosu od 10.900.000,00 kuna, od toga financijski rashodi planirani su u iznosu od 180.00,00 kuna i izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita od banaka 10.720.000,00 kuna


Projekt K100509 Izgradnja i održavanje PUC-a planirano je u iznosu od 235.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 215.000,00 kuna i kapitalne pomoći trgovačkim društvima 20.000,00 kuna


KOMUNALNI I GOSPODARSKI POSLOVI PLANIRANO U IZNOSU OD 14.655.000,00 KUNA


Program 1004 Program održavanja komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 5.450.000,00 kuna

1. Za održavanje javne rasvjete planirano je 1.200.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 800.000,00 kuna i rashodi za usluge 400.000,00 kuna.

2. Za program održavanja atmosferskih voda planirano je 250.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 50.000,00 kuna, rashodi za usluge 100.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 100.000,00 kuna

3. Za program održavanja čistoće javnih i prometnih površina planirano je 600.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 50.000,00 kuna, rashodi za usluge 530.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 kuna.

4. Za program održavanja javnih površina planirano je 400.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 50.000,00 kuna i rashodi za usluge 350.000,00 kuna.

5. Za program održavanja groblja i mrtvačnica planirano je 300.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 20.000,00 kuna i rashodi za usluge 280.000,00 kuna.

6. Za program održavanja nerazvrstanih cesta planirano je 400.000,00 kuna za rashode za usluge.

7. Za program održavanja poljskih puteva planirano je 200.000,00 kuna za rashode za usluge.

8. Za program održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima planirano je 500.000,00 kuna za rashode za usluge.

9. Za nabavu komunalne opreme i programa planirano je 400.000,00 kuna, od toga pomoći unutar općeg proračuna 150.000,00 kuna za kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 250.000,00 kuna za postrojenja i opremu 

10. Za uređenje gradskog parka planirano je 1.000.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

11. za uređenje pročelja stambenih i poslovnih objekata planirano je 500.000,00 kuna.


Program 1005 Program izgradnje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 9.405.000,00 kuna

1. Za izgradnju cestovne infrastrukture planirano je 800.000,00 kuna, od toga izdaci za građevinske objekte 700.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 100.000,00 kuna.

2  Za izgradnju nogostupa planirano je 1.100.000,00 kuna, od toga izdaci za građevinske objekte 1.050.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 50.000,00 kuna

3. Za izgradnju vodoopskrbe planirano je 600.000,00 kuna za kapitalne pomoći trgovačkim društvima.

4. Za obnovu energetske mreže planirano je 100.000,00 kuna, za izdatke za građevinske objekte

5. Za izgradnju kanalizacijske mreže planirano je 1.300.000,00 kuna, od toga: 

• Ostali rashodi 1.200,00 kuna za kapitalne pomoći trgovačkim društvima.

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 100.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu.

6. Za izgradnju groblja i mrtvačnica planirano je 2.070.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 20.000,00 kuna za rashode za usluge.

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 2.050.000,00 kuna, od toga izdaci za građevinske objekte 2.000.000,00 kuna, postrojenja i oprema 30.000,00 kuna, i nematerijalna proizvedena imovina 20.000,00 kuna

7. Za izgradnju reciklažnog dvorišta planirano je 3.435.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 285.000,00 kuna i izdaci za građevinske objekte 3.150.000,00 kuna


Program 1006 Protupožarna i civilna zaštita planirano u iznosu od 5.700.000,00 kuna

1. Za protupožarnu zaštitu planirano je 1.050.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 10.000,00 kuna, rashodi za usluge 40.000,00 kuna i tekuće donacije neprofitnim organizacijama 1.000.000,00 kuna

2. Za izgradnju vatrogasnog doma planirano je 4.430.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 100.000,00 kuna, građevinski objekti 4.000.000,00 kuna i postrojenja i oprema 430.000,00 kuna

3. Za civilnu zaštitu planirano je 120.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 90.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 60.000,00 kuna, rashodi za usluge 20.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi 10.000,00 kuna.

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 30.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu.


Program 1007 Razvoj turizma planirano u iznosu od 1.810.000,00 kuna

1. Za rad turističke zajednice planirano je 400.000,00 kuna za tekuće donacije neprofitnim organizacijama.

2. Za sufinanciranje gradnje bazena planirano je 60.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima.

3. Za uređenje plaža na Cetini planirano je 550.000,00 kuna za građevinske objekte

4. Za uređenje šetnice uz Cetinu planirano je 800.000,00 kuna za građevinske objekte.


Program 1008 Razvoj poljoprivrede i poduzetništva planirano u iznosu od 1.420.000,00 kuna

1. Za poticanje razvoja poljoprivrede i poduzetništva planirano je 420.000,00 kuna, od toga 1.400.000,00 kuna za subvencije poljoprivrednicima i 20.000,00 kuna tekuće donacije neprofitnim organizacijama


Aktivnost A100802 Redovno poslovanje CEKOM-a 

Za redovno poslovanje CEKOM-a planirano je 53.218.545,00 kuna, od toga: 

• Plaće planirane u iznosu od 1.013.000,00 kuna, rashodi za zaposlene 12.000,00 kuna, doprinosi na plaće 167.145,00 kuna, naknade troškova zaposlenima 30.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 102.400,00 kuna, rashodi za usluge 419.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi 120.000,00 kuna i postrojenja i oprema 51.355.000,00 kuna


Aktivnost A100803 Poticanje demografskim mjera 

Za poticanje demografskim mjera planirano je 1.000.000,00 kuna 

DRUŠTVENE DJELATNOSTI PLANIRANE U IZNOSU OD 15.123.474,00 KUNA


PROGRAM JAVNIH POTREBA


Program 1009 Predškolski odgoj planirano u iznosu od 4.264.505,00 kuna

1. Za redovan rad dječjih vrtića planirano je 4.024.505,00 kuna, od toga:

• Rashodi za plaće zaposlenih planirani u iznosu od 3.237.405,00 kuna, od toga plaće 2.688.930,00 kuna, rashodi za zaposlene 104.800,00 kuna i doprinosi za plaće 443.675,00 kuna.

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 772.100,00 kuna, od toga naknada troškova zaposlenima 112.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 479.600,00 kuna, rashodi za usluge 160.500,00 kuna i ostali rashodi poslovanja 20.000,00 kuna.

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 15.000,00 kuna za naknadu vođenja računa.

2. Za sufinanciranje dječjih vrtića planirano je 240.000,00 kuna, od toga ostale naknade građanima i kućanstvima 60.000,00 kuna i tekuće donacije neprofitnim organizacijama 180.000,00 kuna.


Program 1002 Rad udruga u kulturi planirano u iznosu od 570.000,00 kuna

Za redovan rad udruga u kulturi planirano je 570.000,00 kuna, od toga:

Materijalni rashodi planirani u iznosu od 50.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 20.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 kuna.

Ostali rashodi planirani u iznosu od 520.000,00 kuna za tekuće donacije neprofitnim organizacijama.


Program 1003 Muzej triljskog kraja planirano u iznosu od 2.582.957,00 kuna

1. Za redovan rad Muzeja triljskog kraja planirano je 280.280,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 142.480,00 kuna, od toga plaće 112.000,00 kuna, rashodi za zaposlene 12.000,00 kuna i doprinosi za plaće 18.480,00 kuna.

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 93.000,00 kuna, od toga naknada troškova zaposlenima 11.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 22.500,00 kuna, rashodi za usluge 50.000,00 kuna i ostali rashodi poslovanja 9.500,00 kuna.

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 1.800,00 kuna za ostale financijske rashode.

2. Za opremanje muzeja planirano je 43.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 23.000,00 kuna, od toga postrojenje i oprema 3.000,00 kuna i knjige, muzejski izlošci i dr. 21.000,00 kuna.

• Za dodatna ulaganja na ostaloj nefinancijskoj imovini planirano je 20.000,00 kuna.

3. Za program javnih potreba muzeja 1.761.193,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 249.938,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 3.000,00 kuna i rashodi za usluge 246.938,00 kuna.

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 37.500,00 kuna, od toga 19.500,00 kuna za postrojenja i opremu i 18.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu

•  Za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirano je 1.437.755,00 kuna, od toga za dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.442.805,00 kuna i dodatna ulaganja na ostaloj nefinancijskoj imovini 30.950,00kuna.


Program 1004 Gradska knjižnica planirano u iznosu od 188.980,00 kuna

1. Za redovan rad Gradske knjižnice planirano je 130.800,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 101.800,00 kuna, od toga plaće 83.100,00 kuna, rashodi za zaposlene 5.000,00 kuna i doprinosi za plaće 13.700,00 kuna.

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 27.000,00 kuna, od toga naknada troškova zaposlenima 2.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 4.000,00 kuna, rashodi za usluge 20.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 kuna.

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 2.000,00 kuna za ostale financijske rashode.

2. Za opremanje knjižnice planirano je 58.150,00 kuna, od toga postrojenje i oprema 8.180,00 kuna i knjige u knjižnici 50.000,00 kuna.


Program 1005 Arheološka iskapanja na Gardunu planirano u iznosu od 80.000,00 kuna

1. Za Arheološka iskapanja na Gardunu planirano je 80.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja


Program 1006 Obnova objekata kulture i kulturne baštine planirano u iznosu od 1.620.000,00 kuna

1. Za obnovu mlinica planirano je 60.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu.

2. Za obnovu Gradske kino dvorane 1.300.000,00 kuna, od toga nematerijalna imovina 100.000,00 kuna i dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.200.000,00 kuna

3. Za izradu projekta poučne staze Grab planirano je 240.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu

4. Za izradu projekta obnove rimske ceste Samoleč na Vojniću planirano je 20.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu


Program 1007 Izgradnja spomen obilježja planirano u iznosu od 275.000,00 kuna

1. Za izgradnju spomen obilježja Domovinskog rata planirano je 210.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 50.000,00 kuna i izdaci za građevinske objekte 160.000,00 kuna 

2. Za izgradnju spomen sobe u Sinju planirano je 65.000,00 kuna za pomoć proračunskim korisnicima drugih proračuna


Program 1008 Religija planirano u iznosu od 300.000,00 kuna

Za pomoć vjerskim zajednicama planirano je 300.000,00 kuna, od toga tekuće donacije neprofitnim organizacijama 50.000,00 kuna i kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 250.000,00 kuna.


Program 1009 Politika planirano u iznosu od 45.000,00 kuna

Za pomoć političkim strankama planirano je 45.000,00 kuna za tekuće donacije neprofitnim organizacijama.


Program 1010 Šport i rekreacija planirano u iznosu od 900.000,00 kuna

Za redovnu djelatnost sportskih klubova i udruga planirano je 900.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 50.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 20.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 kuna.

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 850.000,00 kuna za tekuće donacije neprofitnim organizacijama.


Program 1011 Održavanje sportskih objekata planirano u iznosu od 222.000,00 kuna

1. Za redovno održavanje sportskih objekata planirano je 200.000,00 kuna, od toga materijal i energija 100.000,00 kuna, rashodi za usluge 90.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 kuna

2. Za opremanje sportskih objekata planirano je 22.000,00 kuna, od toga:

• Rashodi za nabavu neproizvedene imovine planirani u iznosu od 2.000,00 kuna za nematerijalnu imovinu.

• Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 20.000,00 kuna, od toga postrojenje i oprema 15.000,00 kuna i nematerijalna imovina 5.000,00 kuna.


Program 1012 Izgradnja sportskih objekata planirano u iznosu od 1.250.000,00 kuna

Za izgradnju sportskih terena planirano je 1.250.000,00 kuna, od toga izdaci za građevinske objekte 1.200.000,00 kuna, i nematerijalna imovina 50.000,00 kuna.


Program 1013 Osnovno školstvo planirano u iznosu od 1.778.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje programa osnovnih škola planirano je 350.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 20.000,00 kuna, od toga materijal i energija 10.000,00 kuna, rashodi za usluge 5.000,00 kuna i za ostale nespomenute rashode poslovanja 5.000,00 kuna.

• Pomoć unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 330.000,00 kuna za tekuće pomoći drugim proračunima

2. Za sufinanciranje programa srednjih škola planirano je 678.000,00 kuna, od toga 

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 8.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja.

• Ostale naknade građanima i kućanstvima planirani u iznosu od 670.000,00 kuna. 

3. Za sufinanciranje programa akademskog obrazovanja planirano je 750.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima

4. Za adaptaciju područnih škola planirano je 650.000,00 kuna, od toga adaptacija područne škole Strmendolac planirana u iznosu od 350.000,00 kuna i projekt izgradnje škole u Košutama 300.000,00 kuna


Program 1014 Socijalna skrb planirano u iznosu od 1.480.000,00 kuna

1. Za program javnih potreba u socijalnoj skrbi planirano je 1.420.000,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 220.000,00 kuna, od toga materijal i energija 10.000,00 kuna, rashodi za usluge 160.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 kuna

• Ostale naknade građanima i kućanstvima planirane u iznosu od 750.000,00 kuna.

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 450.000,00 kuna za tekuće donacije neprofitnim organizacijama.

2. Za program javnih potreba u zdravstvu planirano je 60.000,00 kuna za tekuće pomoći drugim proračunima