Proračun Općine Jasenice za 2019. godinu

2019 Arhiva


DokumentiPoštovani stanovnici,


predstavljamo Vam Proračun za građane za 2019. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Jasenice prikuplja i investira sredstva. Radi što veće transparentnosti i bolje komunikacije s našim stanovnicima nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.jasenice.hr.


Projektom Proračun za građane želimo vam pokazati što nam je u planu napraviti kako bismo unaprijedili našu Općinu. 


Veliki dio novca iz proračuna izdvojili smo za komunalnu infrastrukturu, izgradnju i asfaltiranje cesta, nogostupa i trgova,  vodoopskrbu, održavanje i uređenje mjesnog groblja, rekonstrukciju i izgradnju javne rasvjete i održavanje i uređivanje javnih zelenih površina. 

Planiramo izgradnju groblja, izgradnju šetnice u Maslenici te uređenje plaža u Maslenici i Rovanjskoj.

Također, dio novca namijenili smo za jačanje gospodarstva. 

Obrazovanje mladih nam je iznimno bitno, s toga i ove godine našim učenicima i studentima sufinanciramo prijevoz, dodjeljujemo stipendije i dajemo potpore roditeljima za nabavu školskih knjiga.

Značajan dio sredstava iz proračuna izdvojili smo za izgradnju dječjeg vrtića, sufinanciranje smještaja djece u DV “Cvrčak“ u Posedarju ,DV “Latica“ u Zadru i DV “Obrovac“, te uređenje dječjeg igrališta.

Roditeljima novorođene djece dajemo jednokratne pomoći jer želimo bar mali dio sudjelovati u samom početku njihovog života. 

Stanovnicima slabijeg imovinskog stanja pomažemo u podmirenju troškova stanovanja, ogrijeva i dajemo novčane pomoći.

Bitno nam je održati tradiciju i kulturu našeg kraja s toga dio novca izdvajamo za udruge koje nas predstavljaju.


Dragi stanovnici ovo je dio projekata koje planiramo napraviti u želji da našu Općinu učinimo boljom i ljepšom. Molimo Vas da nam i vi svojim prijedlozima i komentarima ukažete na ono što smatrate bitnim za bolji razvoj naše Općine.


Savjetovanje za Prijedlog Proračuna bilo je provedeno od 26.11.2018. do 03.12.2018. godine.Više o tome možete pogledati OVDJE.


Načelnik Općine Jasenice

Martin Baričević


Prijedlog proračuna je dokument u kojem su navedeni planirani prihodi i rashodi koje načelnik općine predlaže te kao takav ide na usvajanje Općinskom vijeću. Ovim putem želimo uključiti sve svoje građane u sam proces donošenja proračuna davanjem svojih prijedloga, sugestija i komentara na prijedlog proračuna koji možete pronaći ovdje.Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Jasenice za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Jasenice za 2019. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Jasenice koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Jasenice kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun možete pogledati OVDJE.

Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna:


 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.Ukupni prihodi Općine Jasenice za 2019. godinu planirani su u iznosu od 17.408.495,00 kuna


Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja Općine Jasenice za 2019. godinu su 15.705.430,00 kuna, a čine ih: 


1. Prihodi od poreza koji su planirani u iznosu od 4.225.450,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu 2.525.450,00 kuna, porezi na imovinu planirani u iznosu 1.650.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planirani u iznosu od 50.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 4.751.200,00 kuna, od toga pomoći proračunu iz drugih proračuna 1.001.200,00 kuna i pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 3.750.000,00 kuna

3. Prihodi od imovine koji su planirani u iznosu od 2.623.780,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planiranih u iznosu od 5.000,00 kuna, prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 2.618.780,00 kuna

4. Prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 3.945.000,00 kuna, od toga administrativne (upravne) pristojbe planirane u iznosu od 75.000,00 kuna, Prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 1.120.000,00 kuna, komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 2.750.000,00 kuna

5. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 160.000,00 kuna, od toga kazne i upravne mjere 30.000,00 kuna i ostali prihodi 130.000,00 kuna


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Općine Jasenice za 2019. godinu planirani u iznosu od 1.138.065,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene imovine - Prihodi od prodaje materijalne imovine planirani u iznosu od 1.135.000,00 kuna

2. Prihodi od prodaje proizvedene imovine - Prihodi od prodaje građevinskih objekata planirani u iznosu od 3.065,00 kuna


Raspoloživa sredstva  iz prethodnih godina

Vlastiti izvori


Višak/manjak prihoda 565.000,00 kuna
Ukupni rashodi Općine Jasenice za 2019. godinu planirani su u iznosu od 17.408.495,00 kuna


Rashodi poslovanja


Ukupni rashodi poslovanja Općine Jasenice za 2019. godinu planirani su u iznosu od 8.273.495,00 kuna, a čine ih:


1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.281.845,00 kuna, od toga plaće planirane u iznosu 993.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 125.000,00 kuna i doprinosi na plaće planirani u iznosu od 163.845,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 5.257.850,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 90.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 696.000,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 3.672.800,00 kuna , naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirane u iznosu od 12.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu 787.050,00 kuna

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 145.000,00 kuna

4. Subvencije - subvencije trgovačkim društvima planirane u iznosu od 100.000,00 kuna

5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 293.800,00 kuna

6. Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna- ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane u iznosu od 495.000,00 kuna 

7. Ostali rashodi planirani u iznosu od 700.000,00 kuna, od toga tekuće donacije u planirane iznosu od 670.000,00 kuna i kapitalne pomoći planirane u iznosu od 30.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Općine Jasenice za 2019. godinu planirani u iznosu od 9.135.000,00 kuna, a čine ih:


1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine - materijalna imovina - prirodna bogatstva planirani u iznosu od 50.000,00 kuna 

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 9.085.000,00 kuna, od toga građevinski objekti planirani u iznosu od 7.950.000,00 kuna, postrojenja i oprema planirani u iznosu od 150.000,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 985.000,00 kunaOPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA 


OPĆINSKO VIJEĆE PLANIRANO U IZNOSU OD 322.000,00 KUNA

Program 1001 Javna uprava i administracija planirano u iznosu od 322.000,00 kuna, od toga:


1. Za redovan rad Općinskog vijeća planirano je 285.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

2. Za financiranje rada političkih stranaka planirano je 37.000,00 kuna za tekuće donacije


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL


UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I OPĆE POSLOVE PLANIRANO U IZNOSU OD 17.086.495,00 KUNA

Program 1002 Javna uprava i administracija planirano u iznosu 2.818.500,00 kuna, od toga:


1. Za administrativno, tehničko i stručno osoblje planirano je 2.653.500,00 kuna, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 1.185.150,00 kuna, od toga Plaće 910.000,00 kuna, Ostali rashodi za zaposlene 125.000,00 kuna i doprinosi na plaće 150.150,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.324.350,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 90.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 311.000,00 kuna, rashodi za usluge 733.300,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 177.050,00 kuna i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 12.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 145.000,00 kuna za ostale financijske rashode

2. Za konzultantske usluge za apliciranje pri EU Fondovima planirano je 30.000,00 kuna za rashode za usluge

3. Za uredski namještaj i opremu planirano je 135.000,00 kuna, od toga postrojenje i oprema 105.000,00 kuna i nematerijalna proizveden imovina 30.000,00 kuna


Program 1003 Organiziranje i provođenje zaštite spašavanja planirano u iznosu od 437.000,00 kuna, od toga:

1. Za osnovnu djelatnost DVD-a planirano je 350.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za zaštitu na radu planirano je 12.000,00 kuna za rashode za usluge

3. Za civilnu zaštitu i gorsku službu spašavanja planirano je 45.000,00 kuna, od toga ostali nespomenuti rashodi poslovanja 35.000,00 kuna i tekuće donacija 10.000,00 kuna

4. Za izgradnju vatrogasnog doma planirano je 30.000,00 kuna


Program 1004 Promicanje kulture planirano u iznosu od 113.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje usluga Bibliobusa planirano je 5.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za djelatnost kulturno umjetničkog društva KUD Vila Velebita planirano je 25.000,00 kuna za tekuće donacije

3. Za kulturne udruge – prema programu rada planirano je 42.000,00 kuna  za tekuće donacije

4. Za glagoljaško pučko crkveno pjevanje u Jasenicama planirano je 1.000,00 kuna za tekuće donacije

5. Pomoć za funkcioniranje crkve planirana je u iznosu od 40.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 1005 Poticanje razvoja turizma planirano u iznosu od 75.000,00 kuna 

Za sufinanciranje turističkih događaja planirano je 75.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 1006 Program predškolskog odgoja planirano u iznosu od 3.318.800,00 kuna

1. Za program predškolskog odgoja planirano je 30.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna i rashodi za usluge 25.000,00 kuna

2. Za sufinanciranje smještaja djece u DV „Cvrčak“ u Posedarju planirano je 200.000,00 kuna za tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

3. Za sufinanciranje smještaja djece u DV „Latica“ u Zadru planirano je 28.800,00 kuna za tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

4. Za sufinanciranje smještaja djece u DV “ Obrovac“ planirano u iznosu od 50.000,00 kuna za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

5. Za izgradnju Dječjeg vrtića planirano je 3.010.000,00 kuna od toga 10.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu, 2.400.000,00 kuna za građevinske objekte i 600.000,00 kuna za građevinske objekte


Program 1007 Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje planirano u iznosu od 110.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje materijalnih troškova u OŠ Petar Zoranić planirano je 15.000,00 kuna za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

2. Za sufinanciranje troškova prijevoza srednjoškolskih učenika planirano je 45.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima

3. Za potporu roditeljima za nabavu školskih knjiga planirano je 50.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 1008 Visoko obrazovanje planirano u iznosu od 110.000,00 kuna

Za studentske stipendije planirano je 110.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima


Program 1009 Razvoj sporta i rekreacije planirano u iznosu od 280.000,00 kuna 

1. Za osnovnu djelatnost športskih udruga planirano je 30.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za uređenje dječjeg igrališta planirano je 250.000,00 kuna za građevinske objekte


Program 1010 Zaštita, očuvanje i unaprjeđenje zdravlja planirano u iznosu od 

90.000,00 kuna 

Za poslove deratizacije i dezinsekcije planirano je 90,000,00 kuna  za rashode za usluge


Program 1011 Socijalna skrb planirana u iznosu od 380.000,00 kuna

1. Za pomoć u novcu pojedincima i obiteljima planirano je 200.000,00 kuna  za ostale naknade građanima i kućanstvima

2. Za pomoć u naravi (ogrjev, režije i prehrana) planirano je 20.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima

3. Za subvencije javnog prijevoza građana planirano je 50.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima

4. Za potpore majkama za nabavu opreme za novorođeno dijete planirano je 70.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima - Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad

5. Za humanitarnu djelatnost Crvenog križa planirano je 20.000,00 kuna za tekuće donacije

6. Za poticaj djelovanju udruga civilnog društva planirano je 10.000,00 kuna za tekuće donacije

7. Za tekuću pomoć Udruzi dragovoljaca Domovinskog rata planirano je 10.000,00 kuna za tekuće donacije


Program 1012 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 2.346.695,00 kuna

1. Za održavanje i uređivanje javnih zelenih površina planirano je 220.000,00 kuna od toga rashodi za materijal i energiju 110.000,00 kuna i rashodi za usluge 110.000,00 kuna

2. Za održavanje i uređenje mjesnog groblja planirano je 210.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 10.000,00 kuna i rashodi za usluge 200.000,00 kuna

3. Za materijal i dijelove za održavanje javne rasvjete planirano je 120.000,00 kuna za rashode za usluge

4. Za električnu energiju – javna rasvjeta planirano je 260.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju

5. Za održavanje lokalnih i nerazvrstanih cesta planirano je 1.240.000,00 kuna za rashode za usluge

6. Za održavanje plaže u Maslenici planirano je 100.000,00 kuna za rashode za usluge

7. Za održavanje plaže u Rovanjskoj planirano je 100.000,00 kuna za rashode za usluge

8. Za javne radove planirano je 96.695,00 kuna, od toga plaće (bruto) 83.000,00 kuna i doprinosi na plaće 13.695,00 kuna


Program 1013 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirana u iznosu od 4.541.500.000,00 kuna

1. Za izgradnju objekta i uređaja vodoopskrbe planirano je 300.000,00 kuna za građevinske objekte

2. Za izgradnju i asfaltiranje cesta, nogostupa, trgova planirano je 442.500,00 kuna, od toga rashodi za usluge 30.000,00 kuna, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 60.000,00 kuna, postrojenja i oprema 45.000,00 kuna,  nematerijalna proizvedena imovina 257.500,00 kuna i materijalna imovina – prirodna bogatstva 50.000,00 kuna

3. Za ulaganje u komunalnu infrastrukturu središta Maslenice planirano je 45.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

4. Za izgradnju groblja planirano je 3.000.000,00 kuna za građevinske objekte

5. Za komunalnu infrastrukturu planirano je 240.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

6. Za rekonstrukciju i izgradnju javne rasvjete planirano je 250.000,00 kuna za građevinske objekte

7. Za izgradnju šetnice u Maslenici planirano je 229.000,00 kuna, od toga nematerijalna proizvedena imovina 79.000,00 kuna i građevinski objekti 150.000,00 kuna

8. Za razvoj telekomunikacijske infrastrukture planirano je 35.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu


Program 1014 Zaštita okoliša planirana u iznosu od 250.000,00 kuna

1. Za higijeničarsku službu planirano je 50.000,00 kuna za subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora

2. Za opremanje zelenih otoka planirano je 200.000,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja 


Program 1015 Prostorno uređenje i unaprjeđenje stanovanja planirano u iznosu od 1.181.000,00 kuna, od toga:

1. Za prostorno planiranje planirano je 332.500,00 kuna, od toga rashodi za usluge 232.500,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina 100.000,00 kuna

2. Za izradu katastra nekretnina na području Općine Jasenice planirano je u iznosu od 680.000,00 kuna, od toga rashodi za usluge 650.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 kuna

3. Za izradu UPU-a obalnog pojasa Rovanjska planirano je 60.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

4. Za izradu UPU-a proizvodno gospodarske zone planirano je 77.500,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu

5. Za izmjene i dopune UPU-a splovine 1 planirano je 31.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu


Program 1017 Jačanje gospodarstva planirano u iznosu od 1.035.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

1. Za razvoj ruralnog područja – LAG „Bura“ planirano je 5.000,00 kuna za tekuće donacije 

2. Za razvoj ruralnog područja – FLAG “Tri mora“ planirano je 10.000,00 kuna 

3. Za projektnu dokumentaciju za pčelarski dom planirano je 1.000.000,00 kuna za građevinske objekte

4. Za projektnu dokumentaciju za Ribarsku kuću u Rovanjskoj planirano je 20.000,00 kuna za nematerijalnu proizvedenu imovinu