Proračun Općine Tučepi za 2018. godinu

2018 Arhiva


DokumentiProračun za građane za 2018. godinu


Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vam Proračun za građane za 2018. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Tučepi prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili ga što transparentnijim nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr te na našoj službenoj stranici www.tucepi.hr.

Ovim projektom želimo vam pokazati gdje i kako se troši proračunski novac.

Veliki dio novca izdvojili smo za komunalnu infrastrukturu, gradnju novih ulica, asfaltiranje cesta, održavanje javnih i zelenih površina, izgradnju nogostupa i prometnica te izgradnju i održavanje plaža.

U planu nam je izgradnja protupožarnih putova, uređenje pješačkih staza i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta, kao i izgradnja pothodnika Ratac.

Od većih projekata za istaknuti je izgradnju sabirne sjeverne prometnice ugostiteljsko turističke zone T1 (zone hotela „Jadran“), za što smo iz EU fondova dobili bespovratnih 3.442.673,50 kn, i izgradnju ceste do komunalne zone.

Veliki dio novca ulažemo u izradu projektne dokumentacije za buduće projekte koje planiramo realizirati, a koji će biti od važnosti za našu Općinu.

Mladi i obrazovani ljudi temelj su našeg društva i budućnosti te stoga učenicima i studentima s područja Općine Tučepi dodjeljujemo stipendije i sufinanciramo prijevoz. Dodjeljujemo ukupno 20 stipendija, od toga 12 stipendija uspješnim i darovitim studentima, 3 stipendije za umjetničke programe i deficitarna zanimanja i 5 stipendija učenicima i studentima iz obitelji slabijeg imovinskog stanja.

Kako bismo našim učenicima osigurali modernu ustanovu u kojoj će učiti i razvijati se, planiramo rekonstrukciju, dogradnju i nadogradnju OŠ „Tučepi“, i to kao 1. fazu cjelokupnog projekta koji u II. fazi uključuje i izgradnju školske sportske dvorane.

Kultura i tradicija su nam jako bitne pa stoga financiramo udruge koje nas predstavljaju i njeguju našu tradiciju i kulturu.

Stanovnicima slabijeg imovinsko stanja dajemo jednokratne novčane pomoći, pomažemo starijim, bolesnim i nemoćnim osobama te nabavljamo školske knjige djeci iz socijalno ugroženih obitelji.

Dragi stanovnici, izdvojili smo dio projekata koje planiramo napraviti, a ukoliko i Vi imate prijedloge što bismo još trebali napraviti kako bismo unaprijediti našu Općinu, molimo da nam to napišete.


Savjetovanje za Prijedlog Proračuna bilo je provedeno od 15.12.2017. do 20.12.2017. godine. Više o tome možete pogledati OVDJE.

Općinski Načelnik

Ante ČobrnićPoštovani građani savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Tučepi za 2019. godinu možete pronaći OVDJE.

Proračun za građane za 2019. godinu možete pronaći OVDJE.


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Tučepi za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 


U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak prijedloga proračuna Općine Tučepi za 2018. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Tučepi koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Tučepi kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun možete pronaći OVDJE.


Proračun sadržava:

1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.


Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna: Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog/svojih osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski Načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.


PRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Tučepi za 2018. godinu planirani su u iznosu od 38.967.170,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Tučepi za 2018. godinu planirani su u iznosu od 28.967.170,00 kuna, a čine ih: 

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 7.027.000,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 3.547.000,00 kuna, porez na imovinu planiran u iznosu od 2.980.000,0 kuna i porez na robu i usluge planiran u iznos od 500.000,00 kuna

2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planiran u iznosu od 15.412.000,00 kuna za pomoći proračunu iz drugih proračuna

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 431.170,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine planirani u iznosu od 2.500,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine planirani u iznosu od 428.670,00 kuna

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu 6.077.000,00 kuna, od toga Upravne I administrativne pristojbe planirane u iznosu od 802.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 655.000,00 kuna i komunalni doprinosi i naknade planirani u iznosu od 4.620.000,00 kuna

5. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirane u iznosu od 10.000,00 kuna

6. Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani u iznosu od 10.000.000,00 kuna
RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Tučepi za 2018. godinu planirani su u iznosu od 38.967.170,00 kuna


Rashodi od poslovanja

Rashodi od poslovanja Tučepi za 2018. godinu planirani su u iznosu od 7.903.690,00 kuna, a čine ih: 

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 917.280,00 kuna, od toga Plaće (bruto) planirane u iznosu od 775.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 9.300,00 kuna i doprinosi na plaće planirani u iznosu od 132.980,00 kuna

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 3.861.810,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 28.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 315.000,00 kuna, rashodi za usluge planirani u iznosu od 2.520.910,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 997.900,00 kuna

3. Financijski rashodi – ostali financijski rashodi planirani u iznosu od 39.000,00 kuna

4. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade – ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane u iznosu od 453.000,00 kuna

5. Ostali rashodi planirani u iznosu od 2.632.600,00 kuna od toga tekuće donacije planirane u iznosu od 2.091.600,00 kuna, kapitalne donacije planirane u iznosu od 351.000,00 kuna i kapitalne pomoći planirane u iznosu od 190.000,00 kuna


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 30.363.480,00 kuna, 

od toga građevinski objekti planirani u iznosu od 26.802.650,00 kuna, postrojenje i oprema planirano u iznosu od 185.330,00 kuna i nematerijalna proizvedena imovina planirana u iznosu od 3.375.500,00 kuna


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 700.000,00 kuna Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucijaOPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA PLANIRANO U IZNOSU 268.400,00 KUNA


Program 1000 Redovna djelatnost Općinskog Vijeća planirana u iznosu od 268.400,00 kuna

1. Za osnovne aktivnosti predstavničkih tijela planirano je 222.800,00 kuna, od toga:

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 167.800,00 kuna za ostale nespomenute rashode poslovanja

• Ostali rashodi planirani u iznosu od 55.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za rad političkih stranaka planirano je 45.600,00 kuna za tekuće donacije


JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRAN U IZNOSU OD 38.698.770,00 KUNA


REDOVNI RAD JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA PLANIRANO U IZNOSU OD 3.782.095,00 KUNA


Program 1000 Redovan rad jedinstvenog upravnog odjela planiran je u iznosu od 3.771.395,00 kuna

1. Za redovnu djelatnost planirano je od 2.382.765,00 kuna financirano od prihoda od poreza, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 917.280,00 kuna, od toga Plaće (bruto) 775.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 9.300,00 kuna i doprinosi na plaće 132.980,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 1.426.485,00 kuna od toga naknade troškova zaposlenima 28.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 85.000,00 kuna, rashodi za usluge 1.038.385,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 275.100,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 39.000,00 kuna za ostale financijske rashode

2. Za zakup zemljišta za postavljanje reklamnog panoa planirano je izdvojiti 8.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za rashode za usluge

3.Za otplatu kredita planirano je 700.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija

4. Za kapitalne pomoći - TUČEPI d.o.o. planirano je izdvojiti 190.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za kapitalne pomoći

5. Za nabavu 10 klupa planirano je 17.500,00 kuna financirano od prihoda od poreza za postrojenje i opremu

6. Za nabavu pokretne prepreke (ograde) ispred bine planirano je 8.800,00 kuna financirano od prihoda od poreza za postrojenje i opremu

7. Za DVD Tučepi planirano je izdvojiti 230.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za kapitalne donacije

8. Za nabavu 5 elemenata i ograde za binu planirano je 27.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za postrojenje i opremu

9. Za nabavu 3 kućice za kontejnere (selo, Podpeć, Dračevice)planirano je 10.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za postrojenje i opremu

10. Za nabavu inox ograda za stepenice na plažu Kamena planirano je 16.330,00 kuna financirano od prihoda od poreza za postrojenje i opremu

11. Za nabavu uređaja za samonaplatu plažnih WC-a planirano je 45.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za postrojenje i opremu

12. Za Udrugu Kredenica planirano je 121.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za kapitalne donacije

13. Za izradu i održavanje baze podataka PLUR planirano je 15.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za rashode za usluge


Program 1001 Održavanje i rekonstrukcija poslovnih zgrada i objekata planirano je 10.700,00 kuna

Za nabavu novih tuševa za plažu Donji Ratac planirano je 10.700,00 kuna financirano od prihoda od poreza za postrojenje i opremu


KOMUNALNA DJELATNOST PLANIRANA U IZNOSU OD 11.072.175,00 KUNA


Program 1000 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 1.919.525,00 kuna

1. Za održavanje čistoće javnih površina planirano je izdvojiti 191.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za rashode za usluge

2. Za održavanje javnih i zelenih površina planirano je izdvojiti od 158.525,00 kuna financirano od prihoda od poreza za rashode za usluge

3. Za održavanje zelenih površina – čišćenje stabala planirano je 140.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za rashode za usluge

4. Za utrošak energije i održavanje javne rasvjete planirano je izdvojiti 340.000,00 kuna financirano od komunalne naknade, od toga rashodi za materijal i energiju 230.000,00 kuna i rashodi za usluge 110.000,00 kuna

5. Za eko renta i sanaciju i zbrinjavanje komunalnog otpada planirano je izdvojiti 290.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za ostale nespomenute rashode poslovanja

6. Za tekuće održavanje JPP-ostalo planirano je izdvojiti od 400.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za rashode za usluge

7. Za tekuće održavanje groblja planirano je izdvojiti 10.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za rashode za usluge

8. Za održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije planirano je izdvojiti 60.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za rashode za usluge

9. Za tekuće održavanje šetnice planirano je izdvojiti 250.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za rashode za usluge

10. Za pranje i čišćenje kamenih JPP planirano je izdvojiti 80.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za rashode za usluge


Program 1001 Izgradnja komunalne infrastrukture planirana u iznosu od 9.152.650,00 kuna

1. Za izgradnju protupožarnog puta Postrašće planirano je 63.000,00 kuna financirano od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

2. Za izgradnju protupožarnog puta Topol - Gradac planirano je 125.000,00 kuna financirano od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

3. Za izgradnju protupožarnog puta Porače planirano je 80.000,00 kuna financirano od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

4. Za izgradnju protupožarnog puta Maslinica planirano je 70.000,00 kuna financirano od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

5. Za izgradnju potpornog zida Šimići planirano je 60.000,00 kuna financirano od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

6. Za uređenje pješačke staze ispod južnog zida groblja planirano je 66.500,00 kuna financirano od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

7. Za rekonstrukciju zapuštenog poljskog puta Sv. Kate – Orašće planirano je 70.000,00 kuna financirano od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

8. Za rekonstrukciju i asfaltiranje nerazvrstane ceste Čovići - Ravnice planirano je 130.000,00 kuna financirano od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

9. Za rekonstrukciju nerazvrstane ceste na predjelu Podgradac planirano je 81.250,00 kuna financirano od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

10. Za izgradnju 2 betonska mostića kod Sv. Kate planirano je 60.000,00 kuna financirano od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

11. Za popravak puta od Sv. Mihovila do Marasa i učvršćenje mosta planirano je 70.000,00 kuna financirano od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

12. Za zatvaranje potoka hod gusara planirano je 90.000,00 kuna financirano od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

13. Za izgradnju zida i uređenje uz plažu Donji Ratac planirano je 400.000,00 kuna financirano od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

14. Za rekonstrukciju južnog nogostupa Ulice Dračevice planirano je 300.000,00 kuna financirano od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

15. Za nabavu novih lampi uz zidove uz plažu i na pomorskom peru planirano je 68.000,00 kuna financirano od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

16. Za izgradnju podhodnika Ratac planirano je 990.000,00 kuna financirano od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

17. Za nabavu i montažu 2 kandelabera za nogostup iznad Afrodite planirano je 12.900,00 kuna financirano od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

18. Za izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda od VS „Tučepi2“ do Šimića planirano je 50.000,00 kuna financirano od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

19. Za izgradnju novog WC-a na plaži Kraj planirano je 70.000,00 kuna financirano od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

20. Za izgradnju novog WC-a na plaži Donji Ratac planirano je 70.000,00 kuna financirano od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

21. Za izgradnju podloge za WC na plaži Kraj planirano je 20.000,00 kuna financirano od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

22. Za nabavu i ugradnju stupa za regulaciju prometa na cesti uz Afroditu planirano je 50.000,00 kuna financirano od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

23. Za dohranjivanje plaže Jadran - Slatina planirano je 300.000,00 kuna financirano od komunalnog doprinosa za građevinske objekte

24. Za izgradnju sabirne sjeverne prometnice UT zone T1 – zone hotela „Jadran“ planirano je 4.000.000,00 kuna financirano od kapitalne pomoći iz državnog proračuna za građevinske objekte

25. Za izgradnju ceste do komunalne zone planirano je 1.756.000,00 kuna financirano od kapitalne pomoći iz državnog proračuna za građevinske objekte

26. Za izgradnju zaštitnog obalnog pera na plaži Slatini planirano je 100.000,00 kuna financirano od komunalnog doprinosa za građevinske objekte


IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA PLANIRANA U IZNOSU OD 3.375.500,00 KUNA


Program 1000 Izrada dokumenata prostornog uređenja planirana u iznosu od 3.375.500,00 kuna

1. Za izradu glavnog i izvedbenog projekta ceste do komunalne zone planirano je 60.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za nematerijalnu proizvedenu imovinu

2. Za izradu novog prometnog rješenja planirano je 42.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za nematerijalnu proizvedenu imovinu

3. Za izradu glavnog i izvedbenog projekta uređenja kupališta s uljevom bujice suhi potok planirano je 86.250,00 kuna financirano od prihoda od poreza za nematerijalnu proizvedenu imovinu

4. Za izradu glavnog i izvedbenog projekta mrtvačnice na groblju planirano je 60.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za nematerijalnu proizvedenu imovinu

5. Za izradu izmjene glavnog i izvedbenog projekta prometnih površina uz novu mrtvačnicu na groblju planirano je 45.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za nematerijalnu proizvedenu imovinu

6. Za izradu glavnog i izvedbenog projekta podzemnih garaža uz groblje planirano je 249.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za nematerijalnu proizvedenu imovinu

7. Za izradu glavnog i izvedbenog projekta komunalno – servisnog sklopa planirano je 210.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za nematerijalnu proizvedenu imovinu

8. Za izradu glavnog i izvedbenog projekta reciklažnog dvorišta planirano je 50.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za nematerijalnu proizvedenu imovinu

9. Za izradu glavnog i izvedbenog projekta nove ceste iznad hotela „Jadran“ planirano je 38.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za nematerijalnu proizvedenu imovinu

10. Za provođenje geotehničkih istražnih radova u komunalno – servisnoj zoni planirano je 125.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za nematerijalnu proizvedenu imovinu

11. Za izradu projekta zaštite građevinske jame za objekte u komunalnoj zoni planirano je 46.250,00 kuna financirano od prihoda od poreza za nematerijalnu proizvedenu imovinu

12. Za izradu UPU Srida Sela planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za nematerijalnu proizvedenu imovinu

13. Za izradu geodetskog elaborata za evidentiranje nerazvrstane ceste – ulice Kraj planirano je 27.750,00 kuna financirano od prihoda od poreza za nematerijalnu proizvedenu imovinu

14. Za izradu glavnog i izvedbenog projekta podhodnika Ratac planirano je 73.750,00 kuna financirano od prihoda od poreza za nematerijalnu proizvedenu imovinu

15. Za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta te troškovnika za II. fazu projekta OŠ „Tućepi“ planirano je 41.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za nematerijalnu proizvedenu imovinu

16. Za izradu projektno – tehničke i studijske dokumentacije za izgradnju ulice D8 do puta za vodospremu „Tučepi1“ planirano je 35.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za nematerijalnu proizvedenu imovinu

17. Za izradu projektno -  tehničke i studijske dokumentacije za projekt sakralno turističke rute „Crkveno zvono“ planirano je 1.329.500,00 kuna financirano od prihoda od poreza za nematerijalnu proizvedenu imovinu

18. Za izradu glavnog i izvedbenog projekta „Marina Tučepi“ planirano je 725.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za nematerijalnu proizvedenu imovinu

19. Za izradu projektno - tehničke dokumentacije nogostupa uz priključak na državnu cestu D8 planirano je 32.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za nematerijalnu proizvedenu imovinu


PROGRAM KULTURE PLANIRAN U IZNOSU OD 394.000,00 KUNA


Program 1000 Program javnih potreba u kulturi planirano u iznosu od 394.000,00 kuna

1. Za kulturne manifestacije Općine Tučepi planirano je izdvojiti 265.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za ostale nespomenute rashode poslovanja

2. Za redovan rad kulturno umjetničkih društava i udruga planirano je izdvojiti 69.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za tekuće donacije

3. Za tiskanje i izdavanje časopisa i knjiga planirano je izdvojiti 60.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za rashode za usluge


OBRAZOVANJE I ODGOJ PLANIRANO U IZNOSU OD 18.685.000,00 KUNA


Program 1000 Redovan rad udruga u predškolskom odgoju planirano u iznosu od 800.000,00 kuna

Za sufinanciranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Biokovski zvončići planirano je 800.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za tekuće donacije


Program 1001 Djelatnost osnovne škole Tučepi iznad standarda planirano u iznosu od 17.720,00 kuna

1. Za financiranje Osnovne škole Tučepi planirano je 20.000,00 kuna za tekuće donacije

2. Za rekonstrukciju, gradnju i nadogradnju Osnovne škole „Tučepi“ planirano je 17.700.000,00 kuna financirano od kapitalne pomoći iz županijskog proračuna za građevinske objekte


Program 1002 Stipendiranje studenata planirano u iznosu od 140.000,00 kuna

Za stipendije planirano je 140.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


Program 1003 Tekuće donacije za srednje škole i gimnazije planirane u iznosu od 25.000,00 kuna

Za tekuće donacije za srednje škole i gimnazije planirano je 20.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za tekuće donacije


SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJE PLANIRANO U IZNOSU OD 535.000,00 KUNA 


Program 1000 Redovna djelatnost DVD Tučepi planirano u iznosu od 450.000,00 kuna

Za redovnu djelatnost DVD Tučepi planirano je izdvojiti 450.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za tekuće donacije


Program 1001 Civilna zaštita planiran u iznosu od 10.000,00 kuna

Za program civilne zaštite planirano je izdvojiti 10.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za tekuće donacije


Program 1002 Program rada udruga od značaja za ZIS planirano u iznosu od 75.000,00 kuna

Za redovan rad udruga planirano je izdvojiti 75.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za tekuće donacije


ZA SOCIJALNU ZAŠTITU PLANIRAN JE IZNOS OD 198.000,00 KUNA


Program 1000 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi planirano u iznosu od 238.000,00 kuna

1. Za sufinanciranje javnog prijevoza planirano je izdvojiti 100.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za socijalnu zaštitu starijih, bolesnih i nemoćnih osoba planirano je izdvojiti 50.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3. Za socijalnu zaštitu djece i mladih planirano je izdvojiti 80.000,00 kuna z financirano od prihoda od poreza a ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

4. Za nabavu školskih knjiga za učenike iz socijalno ugroženih obitelji planirano je izdvojiti 8.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna


DRUŠTVENE I OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI PLANIRANE U IZNOSU OD 100.000,00 KUNA

1. Za financiranje ostalih programa i udruga društvene djelatnosti planirano je izdvojiti 35.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za tekuće donacije

2. Za socijalnu zaštitu planirano je 65.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za tekuće donacije


ZA PROGRAM ŠPORTA PLANIRAN JE IZNOS OD 517.000,00 KUNA


Program 1000 Program javnih potreba u športu planirano u iznosu od 517.000,00 kuna, od toga:

1. Za redovnu djelatnost športskih udruga planiran je iznos od 442.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za tekuće donacije

2.Za sufinanciranje prijevoza športskih udruga planirano je izdvojiti 75.000,00 kuna financirano od prihoda od poreza za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna