Proračun Općine Sveti Đurđ za 2022. godinu

2022 Arhiva


DokumentiProračunski Vodič za građane


Poštovani građani,

predstavljam Vam Vodič za građane za 2022. godinu, u kojemu je prikazano na koji način Općina Sveti Đurđ prikuplja i investira sredstva. Vođeni našim načelima i misijom u kojoj želimo kroz transparentno i učinkovito upravljanje javnim sredstvima i provođenje razvojnih projekata, osigurati građanima Općine Sveti Đurđ bolje životne uvjete u našoj sredini, odlučili smo i na ovaj način približiti Vam naš rad. Brošura se nalazi na internet stranici www.proracun.hr te na općinskoj službenoj stranici https://www.sveti-djurdj.hr/. Kroz istu prikazati ćemo vam koji su općinski projekti planirani u ovoj proračunskoj godini, a od važnosti su za razvoj naše Općine.

Nastavljamo s aktivnim ulaganjem u održavanje i poboljšanje postojeće infrastrukture kao i nadogradnju iste kako bi naš okoliš ostao u naslijeđe mlađim generacijama. Volimo svoju općinu, zavičaj, običaje i ljude i svaki dan svoje napore ulažemo u nadi da će polučiti uspjeh i napredak za sve stanovnike naše zajednice. Osigurali smo sredstva za izgradnju pješačko biciklističke staze po naseljima Općine, sufinanciranje sustava odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Ludbreg, izgradnju šetnice uz rijeku Plitvice, energetsku obnovu društvenih domova, održavanje javnih površina i javne rasvjete, asfaltiranje nerazvrstanih cesta, izradu projektne dokumentacije za izgradnju reciklažnog dvorišta, uređenje poslovne zone Sv.Đurđ – Hrženica, opremanje dječjih igrališta te izgradnju kružnog toka u Hrženici.

Kako bi potrebe poljoprivrednika i poduzetnika bile što bolje shvaćene i prikladno popraćene poticajnim mjerama nastavljamo s razvojem gospodarstva i poduzetništva kroz isplatu subvencija poljoprivrednicima, obrtnicima.

Smatram da je obrazovanje iznimno važno i bitna točka u izvršavanju proračuna zato smo i ove godine izdvojili sredstva za jednokratne pomoći studentima. Sufinanciramo kupnju radnih bilježnica osnovnoškolcima te prijevoz učenicima srednjih škola.

Roditeljima novorođene djece osiguravaju se jednokratna novčana sredstva te sufinanciramo boravak djece u dječjem vrtiću “Suncokret“.

Proračunom su naravno obuhvaćene i socijalne potrebe građana. Osigurana su sredstva za isplatu pomoći u novcu, pomoći za ogrjev i pomoći umirovljenicima.

Na području naše općine djeluju brojne sportske, kulturne i druge udruge koje oplemenjuju naš život i omogućavaju pojedincima da prepoznaju i usavrše svoje talente. Zato zaslužuju našu financijsku pomoć, ali i ohrabrenje i poticaj za dalji rad, kao i pomoć u realizaciji manifestacija koje održavaju. 

Dragi stanovnici, izdvojili smo dio projekata koji su u planu. Ukoliko smatrate da nam je još nešto potrebno kako bismo poboljšali našu Općinu molimo da nam isto predložite. 


Vaš načelnik!


OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA 


Što je proračun?

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine Sveti Đurđ za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine.

Proračun nije statičan akt, već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine, odnosno donose se Izmjene i dopune proračuna.


Proračun sadržava:

1. Opći dio koji sačinjavaju račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi 

prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi) te račun zaduživanja/financiranja koji se koristi u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja. 

Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna: 

2. Poseban dio proračuna sačinjava plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač, a čije je financiranje većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 

Proračunski korisnici Općine Sveti Đurđ je Dječji vrtić Suncokret Sveti Đurđ. 


Zakoni i sankcije:

Sukladno Zakonu o Proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21) Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi            (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. 

Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a Općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, Općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun u jedinici u kojoj je općinski načelnik koji nema zamjenika onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi predstavničko tijelo na prijedlog privremenog zamjenika općinskog načelnika iz članka 43.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20).Ukupan proračun, odnosno ukupni prihodi i primici, kao i rashodi i izdaci, Općine Sveti Đurđ za 2022. godinu, planirani su u iznosu od 13.135.000,00 kuna

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi poslovanja Općine Sveti Đurđ za 2022. godinu planirani su u iznosu od 12.949.000,00 kuna, a čine ih prihodi od poreza planirani u iznosu od 4.520.000,00 kuna, od čega na porez i prirez na dohodak otpada najviše, 4.500.000,00 kuna, porez na imovinu 15.000,00 kuna, a porez na robu i usluge 5.000,00 kuna. Pomoći su planirane u iznosu od 5.680.000,00 kuna (pomoći iz proračuna, pomoći od proračunskih korisnika i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava) prihodi od imovine u iznosu od 1.303.000,00 kuna (prihodi od financijske imovine, prihodi od nefinancijske imovine, …), prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 1.351.000,00 kuna (upravne i administrativne pristojbe, prihodi po posebnim propisima, sufinanciranje cijene usluge participacije roditelja-dječji vrtić „Suncokret“, Komunalni doprinosi i naknade ), prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani u iznosu od 60.000,00 kuna, kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani u iznosu od 35.000,00 kuna, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 186.000,00 kuna (prihodi od prodaje neproizvedene imovine 36.000,00 kuna i prihodi od prodaje proizvedene imovine 150.000,00 kuna). Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Općine Sveti Đurđ za 2022. godinu planirani su u iznosu od 8.895.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 2.830.000,00 kuna, od toga, Plaće (Bruto) planirane u iznosu od 1.880.000,00 kuna, Ostali rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 70.000,00 kuna i Doprinosi na plaće planirani u iznosu od 880.000,00 kuna;

2. Materijalni rashodi planirani u iznosu od 3.537.300,00 kuna, od toga Naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 120.000,00 kuna, Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 735.000,00 kuna, Rashodi za usluge planirani u iznosu od 2.269.300,00 kuna i Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani u iznosu od 413.000,00 kuna;

3. Financijski rashodi planirani u iznosu od 60.000,00 kuna

4. Subvencije planirane u iznosu od 150.000,00 kuna za subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima

5. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 920.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

6. Ostali rashodi planirani u iznosu od 1.400.700,00 kuna, od toga tekuće donacije planirane u iznosu od 1.355.571,73 kuna i kazne, penali i naknade štete 45.128,27 kuna.


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 4.240.000,00 kuna, a čine ih:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 180.000,00 kuna za materijalnu imovinu

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 4.060.000,00 kuna, od toga Građevinski objekti planirani u iznosu od 3.715.000,00 kuna, Postrojenja i oprema planirano u iznosu od 195.000,00 kuna, postrojenja i oprema – dječji vrtić Suncokret, Sveti Đurđ 20.000,00 kuna i prijevozna sredstva 130.000,00 kuna


PRORAČUNSKE KLASIFIKACIJE

Prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna i financijskog plana iskazuju se prema proračunskim klasifikacijama. Sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (»Narodne novine«, broj 26/10, 120/13 i 01/20) proračunske klasifikacije jesu: 

• Organizacijska klasifikacija sadrži povezane i međusobno usklađene (hijerarhijski i s obzirom na odnose prava i odgovornosti) cjeline proračuna i proračunskih korisnika koje odgovarajućim materijalnim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve,

• Programska klasifikacija sadrži rashode i izdatke iskazane kroz aktivnosti i projekte, koji su povezani u programe temeljem zajedničkih ciljeva,

• Funkcijska klasifikacija sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni,

• Ekonomska klasifikacija sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema njihovoj ekonomskoj namjeni,

• Lokacijska klasifikacija sadrži rashode i izdatke razvrstane za Republiku Hrvatsku i za inozemstvo,

• Izvori financiranja sadrže prihode i primitke iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene.

Proračun Općine Sveti Đurđ sastoji se od razdjela, glava i programa. Programi se sastoje od aktivnosti i projekata (kapitalni i tekući projekti). 
OPIS POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA


RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE PLANIRANO U IZNOSU OD 116.200,00 KUNA


GLAVA 001 01 OPĆINSKO VIJEĆE PLANIRANO U IZNOSU OD 116.200,00 KUNA

Program 1001 Redovna djelatnost Općinskog vijeća planirano u iznosu od 116.200,00 kuna.

Sredstva za rad Općinskog vijeća planirani su u iznosu od 90.000,00 kuna (materijalni rashodi – ostali nespomenuti rashodi poslovanja) sredstva za financiranje političkih stranaka planirana su u iznosu od 26.200,00 kuna (ostali rashodi – tekuće donacije).

 

RAZDJEL 002 OPĆINSKA UPRAVA PLANIRANO U IZNOSU OD 13.018.800,00 KUNA

 

GLAVA 002 01 URED NAČELNIKA PLANIRANO U IZNOSU OD 145.128,27

Program 1002 Priprema, donošenje i provedba akata i mjera iz djelokruga izvršnog tijela planirano u iznosu od 3.108.128,27 kuna.

Za proračunsku pričuvu planirano je 45.128,27 kuna ( ostali rashodi – kazne, penali i naknade štete), a za promidžbu Općine i ostale manifestacije – Dan Općine, planirano je 100.000,00 kuna ( materijalni rashodi – ostali nespomenuti rashodi poslovanja).


GLAVA 002 02 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE PLANIRANO U IZNOSU OD 10.313.671,73 KUNA

Za administrativno, tehničko i stručno osoblje planirano je 2.468.000,00 kuna (Plaće, plaće – javni radovi, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi na plaće, naknada troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, ostali nespomenuti rashodi poslovanja – sufinanciranje rada ordinacije opće medicine – hladni pogon, ostali financijski rashodi, tekuće donacije – sufinanciranje komunalnog redara, tekuće donacije – sufinanciranje jednodnevnih izleta, tekuće donacije – zdravstvenim neprofitnim organizacijama – Opća bolnica Varaždin).

Za nabavu dugotrajne imovine planirano je 495.000,00 kuna (materijalna imovina, materijalna imovina – kupnja građevinskog zemljišta Borko, materijalna imovina – kupnja građevinskog zemljišta Sesvete, materijalna imovna - kupnja građevinskog zemljišta Luka L., građevinski objekti – stanovi, postrojenja i oprema, postrojenja i oprema – računalna oprema, prijevozna sredstva – osobni automobil, nematerijalna proizvedena imovina).


Program 1003 Održavanje komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 650.000,00 kuna.

U ovom programu planiraju se sredstava za održavanje javne rasvjete u iznosu od 90.000,00 kuna, za održavanje javnih površina planirano je 60.000,00 kuna, za usluge unapređenja stanovanja i zajednice planirano je 60.000,00 kuna, za uređenje staze i ograde na mjesnom groblju Sveti Đurđ planirano je 70.000,00 kuna, za uređenje staze i ograde na mjesnom groblju Struga planirano je 40.000,00 kuna, za uređenje staze i ograde na mjesnom groblju Hrženica planirano je 20.000,00 kuna, za uređenje staze i ograde na mjesnom groblju Sesvete Ludbreške planirano je 20.000,00 kuna, za gorivo i energiju, komunikacije planirano je 250.000,00 kuna, za opskrbu vodom planirano je 30.000,00 kuna i za nabavu strojeva -kosilica planirano je 70.000,00 kuna.


Program 1004 Zaštita okoliša planirano u iznosu od 201.800,00 kuna

U ovom programu izdvojena su sredstva za zaštitu okoliša, za dovoz smeća planirano je 35.000,00 kuna, za sanaciju divljih odlagališta planirano je 50.000,00 kuna, za veterinarke usluge planirano je 30.000,00 kuna i za usluge deratizacije i dezinsekcije planirano je 60.000,00 kuna, za sufinanciranje zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada planirano je 26.800,00 kuna.


Program 1005 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja planirano u iznosu od 960.000,00 kuna

Ovim programom za geodetsko-katastarske usluge planira se izdvojiti 50.000,00 kuna, za uređenje prostora -financiranje izgradnje reciklažnog dvorišta – projektna dokumentacija planirano je 100.000,00 kuna, za izmjene i dopune prostornog plana Općine Sveti Đurđ planirano je 10.000,00 kuna, za održavanje i uređenje građevinskih objekata (društveni dom, grobna kuća i prostorije udruga) – mjesni odbor Hrženica planirano je 50.000,00 kuna, za održavanje i uređenje društvenog doma, grobne kuće i prostorija udruga– mjesni odbor Sveti Đurđ planirano je 100.000,00 kuna, za održavanje i uređenje društvenog doma, grobne kuće i prostorija udruga – mjesni odbor Struga planirano je 50.000,00 kuna, za održavanje i uređenje društvenog doma i prostorija udruga – mjesni odbor Karlovec Ludbreški planirano je 20.000,00 kuna, za održavanje i uređenje društvenog doma i prostorija udruga – mjesni odbor Luka L. planirano je 20.000,00 kuna, za održavanje i uređenje društvenog doma i prostorija udruga – mjesni odbor Priles planirano je 10.000,00 kuna, za održavanje i uređenje društvenog doma i prostorija udruga – mjesni odbor Komarica Ludbeška planirano je 10.000,00 kuna, za održavanje i uređenje društvenog doma i prostorija udruga – mjesni odbor Obrankovec planirano je 20.000,00 kuna, za održavanje i uređenje poslovnog prostora u zgradi Općine planirano je 150.000,00 kuna, za zimsko održavanje cesta planirano je 10.000,00 kuna, za uređenje kanala u Strugi i Karlovcu Ludbreškom (projekt i sufinan.radova) planirano je 200.000,00 kuna i za održavanje nerazvrstanih cesta – šljunčanje poljskih puteva planirano je 150.000,00 kuna. 


Program 1006 Razvoj poljoprivrede planirano u iznosu od 150.000,00 kuna

Za potpore i razvoj poljoprivrede kroz subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima planirano je 150.000,00 kuna. 


Program 1007 Izgradnja objekata komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 3.202.000,00

Za program izgradnje objekata komunalne infrastrukture izdvojeno je 3.202.000,00 kuna, od toga za uređenje parkirališta planirano je 50.000,00 kuna, za izgradnju pješačko-biciklističke staze po naseljima Općine planirano je 620.000,00 kuna (MO Komarnica Ludbreška, MO Hrženica, MO Luka Ludbreški, MO Sveti Đurđ, MO KIarlovec Ludbeški, MO Sesvete Ludbreške, MO Struga, MO Obrankovec i MO Priles), za legalizaciju građevinskih objekata planirano je 30.000,00 kuna, za trošak konzultantskih kuća – izrada projekata planirano je 27.000,00 kuna, za izradu projektne dokumentacije za proizvodno – poslovni prostor planirano je 10.000,00 kuna, za opremanje dječjih igrališta planirano je 80.000,00 kuna, za projektnu dokumentaciju za izgradnju šetnice uz rijeku Plitvicu planirano je 25.000,00 kuna, za energetsku obnovu javnih objekata (društveni domovi) planirano je 300.000,00 kuna, za izgradnju nerazvrstanih cesta -asfaltiranje planirano je 50.000,00 kuna, izgradnju kružnog toka u Hrženici planirano je 400.000,000 kuna, za detaljni plan uređenja poslovne zone Sveti Đurd – Hrženica planirano je 200.000,00 kuna, za izgradnju (proširenje) javne rasvjete planirano je 50.000,00 kuna, za izradu projektne dokumentacije i izgradnju poslovne građevine (tržnica sa garažnim prostorom) komunalnog odjela u Vulincu planirano je 80.000,00 kuna, za izradu projektne dokumentacije i izgradnju poslovne građevine (dom za starije i nemoćne) planirano je 80.000,00 kuna i za sufinanciranje sustava odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Ludbreg planirano je 1.200.000,00 kuna.


Program 1008 Promicanje kulture planirano u iznosu od 187.500,00 kuna

Ovim programom za informiranje putem Radio Ludbrega (pomoć za redovan rad) planira se izdvojiti 22.500,00 kuna, za sufinanciranje programa udruga (Udruga žena “Veliko srce“, Udruga žena “Đurđek“ …) i KUD-ova u kulturi (KUD Juraj Lončarić – Hrženica, KUD Sloga – Karlovec Ludbreški) planira se izdvojiti 150.000,00 kuna i za likovnu koloniju planira se izdvojiti 15.000,00 kuna.


Program 1009 Program Razvoj sporta i rekreacije planirano u iznosu od 563.000,00 kuna

Za sufinanciranje rada Zajednice sportskih udruga planirano je 283.000,00 kuna ( ŠNK „Drava-Ajax“ Sveti Đurđ, ŠNK „Radnički“ Hrženica, ŠNK „Radnički“ Hrženica, ŠNK „Karlovec“ Karlovec Ludbreški, NK „Struga-Rovokop“ Struga, Nogometni centar Sveti Đurđ – mala škola nogometa), za uređenje svlačiona po nogometnim klubovima planirano je 180.000,00 kuna (NK „Radnički“ Hrženica, NK „Drava“ Sveti Đurđ, NK „Ajax“ Komarnica, NK „Rovokop Struga“ Struga, NK „Karlovec“ Karlovec Ludbreški, NK „Podravac-Kitro“ Sesvete Ludbreške) i za izgradnju i opremanje malonogometnog igrališta u Luki Ludbreškoj planirano je 100.000,00 kuna. 


Program 1010 Religijske javne potrebe planirano u iznosu od 30.000,00 kuna

Za Rimokatoličku crkvu – Sveti Juraj planirano je 30.000,00 kuna


Program 1011 Socijalna skrb planirano u iznosu od 690.871,73 kuna

Za pomoć obiteljima – jednokratne pomoći planirano je 50.000,00 kuna, za pomoć kućanstvima – drva za ogrjev planirano je 35.000,00 kuna, za pomoć za novorođenu djecu planirano je 60.000,00 kuna, za pomoć obiteljima – darovi za djecu planirano je 25.000,00 kuna, za pomoć umirovljenicima – prigodna nagrada planirano je 300.000,00 kuna, za financijsku pomoć obiteljima za ulaganje za izgradnju stambenog objekta planirano je 150.000,00 kuna, za humanitarnu skrb i druge interese građana – Crveni križ planirano je 60.871,73 kuna i za pomoć nacionalnim zajednicama i manjinama – Romi, planirano je 10.000,00 kuna.


Program 1012 Zaštita od požara planirano u iznosu od 715.500,00 kuna

Za osnovnu djelatnost Vatrogasne zajednice općine planirano je 335.000,00 kuna, za dobrovoljna vatrogasna društva 20.000,00 kuna, za civilnu zaštitu 5.000,00 kuna, za Hrvatsku gorsku službu spašavanja 5.500,00 kuna, za izgradnju vatrogasnog spremišta DVD Karlovec Ludbreški planirano je 40.000,00 kuna, za izgradnju vatrogasnog spremišta DVD Strugar planirano je 100.000,00 kuna, za izgradnju vatrogasnog spremišta Sesvete Ludbreške planirano je 100.000,00 kuna, za izgradnju vatrogasnog spremišta DVD Komarnica Ludbreška planirano je 100.000,00 kuna i za navalno vozilo – cisterna planirano je 10.000,00 kuna. U ovom programu osiguravaju se sredstva za spašavanje ljudi i imovine ugrožene požarom ili nekom drugom katastrofom, i provođenje programa protupožarne zaštite.


GLAVA 002 03 OBRAZOVANJE (predškolski odgoj, osnovno, srednjoškolsko i visoko)

Program 1001 Predškolski odgoj planirano u iznosu od 1.770.000,00 kuna

Za redovan rad dječjeg vrtića „Suncokret“ Sveti Đurđ planirano je 1.735.000,00 kuna (plaće (bruto), ostali rashodi za zaposlene, doprinosi na plaće, naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, ostali financijski rashodi), održavanje infrastrukture i okoliša dječjeg vrtića „Suncokret“ planirano u iznosu od 10.000,00 kuna, opremanje radnog prostora dječjeg vrtića „Suncokret“ planirano u iznosu od 20.000,00 kuna i sufinanciranje boravka djece u dječjim vrtićima izvan općine planirano u iznosu od 5.000,00 kuna.

  

Program 1002 Osnovnoškolsko obrazovanje planirano u iznosu od 490.000,00 kuna

Za sufinanciranje radnih bilježnica, prijevoza, natjecanja i prehrane učenika osnovne škole planirano je 435.000,00 kuna i sufinanciranje dogradnje osnovne škole 55.000,00 kuna. Ovim programom osiguravaju se sredstva za podizanje kvalitete osnovnoškolskog obrazovanja, te povećanje učeničkog standarda.

 

Program 1003 Osnovnoškolsko obrazovanje planirano u iznosu od 490.000,00 kuna

Ovim programom planira se sufinanciranje cijene prijevoza učenika srednjih škola iznosom od 130.000,00 kuna i isplata jednokratnih novčanih pomoći u ukupnom iznosu od 170.000,00 kuna.