Proračun Općine Gradište za 2020. godinu

2020 Arhiva


DokumentiProračun za građane za 2020. godinu


Poštovani stanovnici,

predstavljamo Vam „Proračun za građane“ za 2020. godinu. U njemu je prikazano na koji način Općina Gradište prikuplja i investira sredstva. Kako bismo Vam omogućili uvid u rad naše Općine i učinili je što transparentnijom nastavljamo s projektom koji se nalazi na Internet stranici www.proracun.hr, te na našoj službenoj stranici www.gradiste.hr.

Kako bismo Vam pokazali za što planiramo izdvojiti novac iz Proračuna predstavljamo Vam projekt „Proračun za građane“.

Dio proračunskih sredstava planiramo izdvojiti za ulaganje u infrastrukturu. Neki od infrastrukturnih projekata su izgradnja pješačkih staza, prometnica i parkirališta, nastavak izgradnje pristupne ceste za deponiju, izgradnja kanalizacijske i vodovodne mreže, održavanje javne rasvjete i javnih površina i uređenje poljskih puteva. 

Značajan projekt koji je odobren za sufinanciranje iz Europskih fondova je uređenje Trga hrvatskih velikana. Želimo da naša općina bude ugodno mjesto za život  koje će udobnošću i blagostanjem rezultirati većim brojem novorođenčadi i privući nove stanovnike.

Želimo ulagati u obrazovanje, stoga učenicima osnovne škole sufinanciramo nabavu školskih knjiga i školu plivanja, učenicima srednje škole sufinanciramo trošak prijevoza u školu, a studentima isplaćujemo stipendije. Stipendije su novina od ove godine. Smatramo da su mladi i obrazovani ljudi temelj našeg društva i zbog toga im želimo pomoći u njihovom daljnjem školovanju, potaknuti ih na još veće zalaganje  i nagraditi njihov trud i uspjeh.

Kako bismo pomogli i olakšali roditeljima novorođene djece dodjeljujemo jednokratne novčane naknade u iznosu od 2.000,00 kuna i financiramo program predškole. Za naše najmlađe stanovnike planiramo otvorenje i početak rada novoizgrađenog vrtića u kojem će imati sve potrebno kako bi se kroz igru i zabavu pripremali za školu. Sa radom bi tijekom godine trebala započeti i knjižnica.

Socijalno ugroženim stanovnicima osiguravamo jednokratne novčane pomoći, pomoći za troškove stanovanja i pomoći za ogrijev.

Očuvanje tradicije i kulture iznimno nam je bitno s toga smo dio novca iz proračuna izdvojili za udruge koje nas predstavljaju i koje djeluju na području naše Općine, kao i za sportske udruge i događanja, jer žalimo poticati bavljenje sportskim aktivnostima posebno kod djece i mladih.


Dragi stanovnici predstavili smo dio projekata koje želimo realizirati u 2020. godini.

Kako bismo još poboljšali našu Općinu, vaše prijedloge i sugestije možete dostaviti putem projekta ''Proračun za građane'' – Sudjeluj u proračunu.Vaš Načelnik!

Savjetovanje za Prijedlog Proračuna Općine Gradište za 2020. godinu bilo je provedeno od 15.11.2019. godine do 16.12.2019. godine. Više o tome možete pogledati ovdje.


Što je proračun?


Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Općine  Gradište za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za slijedeće dvije godine. 

U ovom Proračunu za građane bit će prikazan sažetak proračuna Općine Gradište za 2020. godinu s najvažnijim smjernicama razvoja Općine Gradište koji pojašnjava planove i aktivnosti. Ovim pregledom Općinskog proračuna želimo omogućiti svim građanima uvid u prihode i rashode Općine Gradište kako bi imali transparentnu i potpunu informaciju o tome gdje i kako se troši općinski novac, kao i da bismo potaknuli sve građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i sugeriranju Općinskog proračuna.


Proračun Općine Gradište možete pronaći ovdje.


Proračun sadržava:


1. Opći dio proračuna sačinjavaju:

• Račun prihoda i rashoda u kojem su prikazani svi prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (npr. prihodi od poreza, imovine, pristojbi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashodi za zaposlene, financijski rashodi). 

• Račun zaduživanja/financiranja koristi se u trenutku kada postoje viškovi ili manjkovi. Na računu zaduživanja/financiranja prikazuju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te primici od financijske imovine i zaduživanja.

 

Slikoviti prikaz općeg dijela proračuna: 


Račun prihoda i rashoda prikazuje prikupljena i potrošena sredstva u toku jedne godine stoga se on sastoje od prihoda i rashoda. Račun zaduživanja/financiranja sastoji se od: primitaka od financijske imovine i zaduživanja te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Na račun zaduživanja/financiranja upisuju se viškovi nastali većim prilivom prihoda od rashoda te manjkovi nastali većim odlivom sredstava u rashode od priliva prihoda.


2. Poseban dio proračuna sačinjava:

plan rashoda i izdataka raspoređen po organizacijskim jedinica (odjelima) i proračunskim korisnicima iskazanih po vrstama te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. 


3. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa sadrži strateški planirane rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija iskazanih po izvorima prihoda za izvedbu programa. Što znači da se u planu razvojnih programa detaljno planiraju rashodi po programima za tri godine koji moraju biti mjerljivi i unose se u kolonu pokazatelji rezultata. Ovime se postižu veći rezultati u ostvarenju pojedinih ciljeva. Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna.


Treba napomenuti da Proračun nije statičan akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine. Ta izmjena se naziva rebalans proračuna. Procedura izmjena/rebalansa Proračuna identična je proceduri njegova donošenja


Proračunski korisnici:

Proračunski korisnici su ustanove, tijela javne vlasti kojima je JLS osnivač ili suosnivač. Financiranje proračunskih korisnika je većim dijelom iz proračuna svog osnivača ili suosnivača. Proračunski korisnici JLS mogu biti: dječji vrtići, knjižnice, javne vatrogasne postrojbe, muzeji, kazališta, domovi za starije i nemoćne osobe… 


Zakoni i sankcije

Proračun se donosi za jednu fiskalnu (proračunsku) godinu. Kod nas se fiskalna godina poklapa s kalendarskom i traje od 01. siječnja do 31. prosinca. Jedini ovlašteni predlagatelj Proračuna je Općinski načelnik. Općinski načelnik jedinice lokalne samouprave odgovoran je za zakonito planiranje i izvršavanje proračuna, za svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Proračun donosi (izglasava) Općinsko vijeće do kraja godine. Ako se ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju koja mora biti donesena do 31. prosinca, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika. Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračunaPRIHODI I PRIMICI


Ukupni prihodi i primici Općine Gradište za 2020. godinu planirani su u iznosu od 15.001.000,00 kuna


Prihodi od poslovanja

Prihodi od poslovanja Općine Gradište za 2020. godinu planirani su u iznosu od 14.781.000,00 kuna, a čine ih:

1. Prihodi od poreza planirani u iznosu od 5.700.000,00 kuna, od toga porez i prirez na dohodak planiran u iznosu od 5.500.000,00 kuna, porezi na imovinu planiran u iznosu od 180.000,00 kuna i porezi na robu i usluge planiran u iznosu od 20.000,00 kuna;

2. Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna planirane u iznosu od 8.130.000,00 kuna, od toga pomoći iz proračuna 8.000.000,00 kuna i pomoći od izvanproračunskih korisnika planirane u iznosu od 130.000,00 kuna;

3. Prihodi od imovine planirani u iznosu od 251.000,00 kuna, od toga prihodi od financijske imovine 1.000,00 kuna i prihodi od nefinancijske imovine 250.000,00 kuna;

4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 700.000,00 kuna, od toga upravne i administrativne pristojbe planirane u iznosu od 150.000,00 kuna, prihodi po posebnim propisima planirani u iznosu od 100.000,00 kuna i komunalni doprinosi i druge naknade planirani u iznosu od 450.000,00 kuna;


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine


Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 220.000,00 kuna, od toga:

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 200.000.00 kuna

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 20.000.00 kuna

 RASHODI I IZDACI


Ukupni rashodi i izdaci Općine Gradište za 2020. godinu planirani su u iznosu od 15.001.000,00 kuna


Rashodi poslovanja Općine Gradište za 2020. godinu planirani u iznosu od 4.484.000,00 kuna, od toga:

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 897.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 740.000,00 kuna (sa javnim radovima), ostali rashodi za zaposlene 40.000,00 kuna i doprinosi na plaće 117.000,00 kuna;

2. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 1.332.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima planirane u iznosu od 65.000,0 kuna, rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu od 600.000,00 kuna, rashodi za usluge planirani su u iznosu od 465.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 57.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 145.000,00 kuna;

3. Financijski rashodi planirani su u iznosu od 95.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 15.000,00 kuna i za ostale financijske rashode 15.000,00 kuna;

4. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane u iznosu od 537.000,00 kuna za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna;

5. Ostali rashodi planirani u iznosu od 1.623.000,00 kuna za tekuće donacije


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine


Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 6.517.000,00 kuna, od toga:

1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 500.000,00 kuna za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva;

2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani u iznosu od 6.017.000,00 kuna, od toga, građevinski objekti 5.262.000,00 kuna, postrojenje i oprema 685.000,00 kuna i nematerijalna imovina 70.000,00 kuna


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 4.000.000,00 kuna za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova


RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE PLANIRANO U IZNOSU OD 4.067.000,00 KUNA

Program 1001 Priprema i donošenje akata iz djelokruga predstavničkih i izvršnih tijela planirano u iznosu od 4.067.000,00 kuna, od toga:


1. Sredstva za rad općinskog vijeća i radnih tijela planirana u iznosu od 50.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

2. Za potporu radu političkom strankama planirano je 17.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 1006 Program javnih potreba u kulturi planirano u iznosu od 4.000.000,00 kuna

Za rekonstrukciju doma kulture planirano je 4.000.000,00 kuna financirano od namjenskih primitaka od zaduživanja za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija


RAZDJEL 002 OPĆINSKA UPRAVA PLANIRANO U IZNOSU OD 10.934.000,00 KUNA

GLAVA 01 URED NAČELNIKA PLANIRANO U IZNOSU OD 6.667.000,00 KUNA

Program 1002 Priprema, donošenje i provedba akata i mjera iz djelokruga izvršnog tijela planirano u iznosu od 409.000,00 kuna

1. Za rad ureda načelnika planirano je 339.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 207.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 170.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 5.000,00 kuna i doprinosi na plaće 32.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 132.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 20.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna, rashodi za usluge 10.000,00 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 57.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 kuna

2. Za dokumente prostornog uređenja planirano je 70.00,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za nematerijalnu proizvedenu imovinu


Program 1004 Razvoj poljoprivrede i gospodarstva planirano u iznosu od 40.000,00 kuna

1. Za projekt provođenja ekološke proizvodnje planirano je 40.00,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za rashode za usluge


Program 1005 Izgradnja objekata komunalne infrastrukture planirano u iznosu od 5.032.000,00 kuna

1. Za izgradnju pješačkih staza planirano 630.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte

2. Za izgradnju prometnica i parkirališta planirano je 349.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za građevinske objekte

3. Za uređenje Trga hrvatskih velikana planirano je 3.883.000,00 kuna financirano od fondova EU za građevinske objekte

4. Za izgradnju kanalizacijske i vodovodne mreže planirano je 100.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte

5. Za javnu rasvjetu planirano je 30.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte


Program 1006 Program javnih potreba u kulturi planirano u iznosu od 980.000,00 kuna

1. Za sredstva za rad knjižnice planirano je 150.000,000 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Za rekonstrukciju doma kulture planirano je 300.000,00 kuna financirano od Fondova EU za postrojenja i opremu

3. Za kupovinu zemljišta planirano je 500.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva

4. Za Multikulturni centar planirano je 30.000,00 kuna financirano od Fondova EU za građevinske objekte


Program 1010 Program javnih potreba u obrazovanju planirano u iznosu od 41.000,00 kuna

Za financiranje klima uređaja u dvorani O.Š. planirano je 41.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 1011 Program pomoći vjerskim organizacijama planirano u iznosu od 80.000,00 kuna 

Za pomoći vjerskim organizacijama planirano je 80.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 1012 Načelnik planirano u iznosu od 20.000,00 kuna 

1. Za  Obilježavanje godišnjica i blagdana planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale nespomenute rashode poslovanja

2. Za tekuće donacije udrugama, građanima planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

 

GLAVA 02 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PLANIRANO U IZNOSU OD 4.332.000,00 KUNA

Program 1002 Priprema, donošenje i provedba akata i mjera iz djelokruga izvršnog tijela planirano u iznosu od 880.000,00 kuna

1. Za Jedinstveni upravni odjel planirano je 880.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu 515.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 420.000,00 kuna, ostali rashodi za zaposlene 35.000,00 kuna i doprinosi na plaće 60.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 270.000,00 kuna, od toga naknade troškova zaposlenima 45.000,00 kuna, rashodi za materijal i energiju 90.000,00 kuna, rashodi za usluge 90.000,00 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 45.000,00 kuna

• Financijski rashodi planirani u iznosu od 95.000,00 kuna, od toga kamate za primljene kredite i zajmove 80.000,00 kuna i ostali financijski rashodi 15.000,00 kuna

2. Za nabavu dugotrajne imovine za potrebe Općine planirano je 20.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za postrojenje i opremu


Program 1003 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i zaštita okoliša planirano u iznosu od 850.000,00 kuna

1. Za održavanje javne rasvjete planirano 130.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 100.000,00 kuna i rashodi za usluge 30.000,00 kuna

2. Za održavanje javnih površina planirano je 445.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga:

• Rashodi za zaposlene planirani u iznosu 175.000,00 kuna, od toga plaće (Bruto) 150.000,00 kuna i doprinosi na plaće 25.000,00 kuna

• Materijalni rashodi planirani u iznosu od 240.000,00 kuna, od toga rashodi za materijal i energiju 200.000,00 kuna i rashodi za usluge 40.000,00 kuna

• Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 30.000,00 kuna za postrojenje i opremu

3. Za zaštitu okoliša – odvoz kolničkog otpada planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

4. Za zaštitu okoliša – deratizacija i dezinsekcija planirano je 80.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

5. Za zaštitu okoliša – zbrinjavanje pasa lutalica  planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za rashode za usluge

6. Za uređenje okoliša – kante za zeleni otok planirano je 135.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za postrojenje i opremu

 

Program 1004 Razvoj poljoprivrede i gospodarstva planirano u iznosu od 460.000,00 kuna

1. Za uređenje poljskih puteva i održavanje melioracijske odvodnje planirano je 310.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga 200.000,00 kuna za rashode za materijal i energiju i 110.000,00 kuna za rashode za usluge

2. Za izgradnju pristupne ceste za deponiju planirano je 150.000,00 kuna financirano od prihoda za posebne namjene za građevinske objekte


Program 1006 Program javnih potreba u kulturi planirano u iznosu od 390.000,00 kuna

1. Za KUD Seljačka Sloga Gradište i ostale udruge u kulturi planirano je 70.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Za sredstva za rad ostalih udruga planirano je 320.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 1007 Program javnih potreba u sportu planirano u iznosu od 400.000,00 kuna

Za javne potrebe u sportu planirano je 400.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 1008 Program socijalne skrbi planirano u iznosu od 285.000,00 kuna

1. Za pomoć obiteljima – socijalni program planirano je 110.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Pomoć za opremanje novorođenčeta i sufinanciranje vrtića planirano u iznosu od 140.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3. Za humanitarnu skrb i druge interese građana – Crveni križ planirano je 35.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije


Program 1009 Program zaštite od požara planirano u iznosu od 260.000,00 kuna

1. Za osnovnu djelatnost vatrogasne zajednice planirano je 250.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

2. Za Civilnu zaštitu planirano je 10.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka, od toga rashodi za materijal i energiju 5.000,00 kuna i rashodi za usluge 5.000,00 kuna


Program 1010 Program javnih potreba u obrazovanju planirano u iznosu od 787.000,00 kuna

1. Za osiguranje djece O.Š. i financiranje nabave knjiga planirano je 100.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

2. Za sufinanciranje prijevoza učenika planirano je 30.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3. Za sufinanciranje škole plivanja planirano je 7.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

4. Za stipendije planirano je 150.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

5. Za predškolsko obrazovanje – vrtić planirano je 250.000,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za tekuće donacije

6. Za nabavu opreme za vrtić i udruge planirano je 250.00,00 kuna financirano od općih prihoda i primitaka za postrojenja i opremu